– et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn - FOA

applikationer.foa.dk

– et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn - FOA

F O A – F A G O G A R B E J D E

et godt tilbud til dig der

vil arbejde med børn


Hvad er PGU

Den pædagogiske grunduddannelse – eller PGU – er en kort

ungdomsuddannelse, som varer 1 år og 7 1 /2 måned.

Uddannelsen består af i alt 13 1 /2 måneds skolegang og 2 praktikperioder

af 3 måneders varighed.

PGU er en uddannelse, som kan bruges i arbejdet med børn,

unge og voksne. PGU uddanner til flere forskellige job, nemlig:

Pædagogmedhjælper, omsorgsmedhjælper og dagplejer.

Desuden er PGU adgangsgivende til pædagoguddannelsen på

lige fod med HF og studentereksamen.

PGU foregår på seminarier og social- og sundhedsskoler.

2


Optagelsesbetingelser

Hvis du har folkeskolens 10. klasse, kan du umiddelbart optages

på den ordinære PGU.

Hvis du har mindre end 10 års skolegang, kræves det, at du udover

folkeskolen har:

■ grundforløbet til Social- og sundhedsuddannelserne

eller

■ 1 års anden uddannelse

eller

■ mindst 1 års erhvervserfaring

Sådan optages du

Du søger om optagelse på skolen. Hvis du bliver optaget, skal du

have en elevkontrakt med en kommune – det hjælper skolen dig

med.

Da det ikke er alle kommuner der har oprettet praktikpladser, kan

du ikke være sikker på at blive ansat af din egen kommune.

3


Løn- og ansættelsesvilkår

Under uddannelsen er du ansat som elev af kommunen, og du

modtager derfor elevløn under hele uddannelsen – altså både når

du er på skole, og når du er i praktik.

■ Hvis du er fyldt 18 år, er lønnen ca. 8.600 kr. pr. måned det

første år og ca. 9.200 kr. det andet år.

■ Er du under 18 år er lønnen ca. 6.700 kr. pr. måned.

Hvis du er forsikret i en arbejdsløshedskasse, bør du kontakte

den, da der er forskellige muligheder for at få ydelser under

uddannelse.

FOA har indgået en aftale om en række andre forhold i forbindelse

med praktikperioderne. Aftalen beskriver regler i forbindelse

med arbejdstid, sygdom, opsigelse o.s.v. Du kan få nærmere

oplysning om aftalen hos FOA.

Regler for fravær, uddannelsesplaner m.v. fremgår af uddannelsesordningerne

for PGU. Uddannelsesstedet skal oplyse dig om

indholdet i uddannelsesordningen.

4


Uddannelsens indhold

PGU’en starter med et introduktionsforløb af 2 ugers varighed.

Derudover undervises der i 48 uger i grundfag, områdefag og

valgfag.

grundfag

■ dansk

■ samfundsfag

■ engelsk

Undervisningen i dansk og samfundsfag svarer til gymnasiets 1.g.

områdefag

■ pædagogik med psykologi

■ kultur- og aktivitetsfag

■ sundhedsfag

■ IT og kommunikation

5


Valgfag

Der er ikke faste regler for, hvad valgfagene skal være, men det

kan f.eks. være: Musik, medier, natur og teknik m.v.

Hvis du har problemer med undervisningen, er der tilknyttet en

studievejleder, som du kan tage en snak med. Der er desuden

mulighed for at få hjælp, hvis du f.eks. har læse- og staveproblemer.

Merit-uddannelsen

Hvis du har erfaring fra arbejde på det pædagogiske arbejdsområde,

kan du tage PGU med merit. Det kan være arbejde som

pædagogmedhjælper, omsorgsmedhjælper eller dagplejer.

På merituddannelsen er der ikke praktikperioder. Dog kan der

forekomme en kortere øvelses-/observationspraktik af 1-2 ugers

varighed.

Det er gratis at gå på merit-uddannelsen, men der kan være

udgifter til bøger, studierejser m.v.

Hvis du ønsker at vide mere om denne uddannelsesmulighed, kan

du få råd og vejledning hos den lokale FOA-afdeling eller på

PGU-skolen.

6


Andre oplysninger

Prøver m.v.

Der aflægges prøve i dansk eller samfundsfag og i et områdefag.

I de øvrige fag gives der karakter.

Ved uddannelsens afslutning aflægges der mundtlig prøve på

baggrund af et temaprojekt. Alle prøver bedømmes efter 13-

skalaen.

For at kunne gå op til de afsluttende prøver, skal det samlede

praktikforløb være bedømt som “Godkendt”.

Elevlandsklubben/FOA/OAA

Under uddannelsen kan du stå som medlem af FOA og OAA

(arbejdsløshedskassen). FOA har en særlig landsklub for PGUelever.

7


På www.foa.dk kan du finde alle

FOAs lokale afdelinger. Her kan

du få yderligere oplysninger.

Staunings Plads 1-3

1790 København V

Tlf.: 33 43 46 00

Fax: 33 43 00 00

www.foa.dk

Foto: Scanpix Lay-out: Joe Anderson Tryk: FOA

More magazines by this user
Similar magazines