Referat af Avlsrådsmøde fredag den 8 februar, 2008, på Fjelsted ...

schaeferhund.dk

Referat af Avlsrådsmøde fredag den 8 februar, 2008, på Fjelsted ...

Referat af Avlsrådsmøde fredag, den 8. februar, 2008, på Fjelsted Skov Kro

Tilstede: FB, EL, FO, PF, LLH, KSA og SR

Fraværende med afbud: RL

Dagsorden:

1. Godkendelse af seneste referater.

2. Orientering af rådsmedlemmerne

3. Mødet med DKKs formand.

4. Opdrætterseminaret 2007 – evaluering

5. Uddannelse af avlsvejlederne med henblik på skuer og AK.

6. Procedure for udsendelse af referater

7. Krav til godkendt AA-status

8. Danmarks Hund

9. Opdrætternålen

10. Beretningen 2007

11. Valgene ved Repræsentantskabsmødet 2007

12. HD-statistik

13. Dommeransøgning

14. Avlsvejlederne, status og ansøgning.

15. Materiale til Schæferhunden og www.schaeferhund.dk

16. Eventuelt.

Ad. 1 Referaterne fra 22.10.08 og telefonmøde 15.01.08 blev godkendt uden kommentarer.

I referatet af 12.06.2007, er Tommy Jensen desværre fejlciteret for at hævde at: ” Tommy fortæller

at der ikke rigtig er nogen forskel på tysk og dansk indeks”. Dette er ikke korrekt, og vi beklager

fejlen.

Ad.2 LLH havde gennemført 2 kredsbesøg og fortalte at der var meget gang i forberedelserne til

HAS. PF havde besøgt kreds 81 og orienteret sig om forberedelserne til HAS. PF laver en notits til


ladet om HAS-forberedelserne og fortæller om glimrende forhold – PF havde gennemført 2

kredsbesøg. EL har opdateret GB fra HB. Diverse lister til hjemmesiden er rettet.. EL har gjort en

stor indsats for at sælge HAS- filmen. EL mener at vi har et problem m.h.t. skuestatistikken fordi

den ikke indberettes af nogle kredse. LLH følger op på og sikrer proceduren for indberetninger fra

skuer og udstillinger. EL har fået en henvendelse fra en hundeejer, hvis hund havde mistet halen.

Hunden vil ikke kunne avlskåres, da der er foretaget et operativt indgreb der har med hundens

skelet at gøre. KSA har ikke noget nyt og har endnu ikke nået kredsbesøgene. FB fortæller at HBarbejdet

tager megen tid. Bl.a var FB var på HB-møde 07.02.08 blevet præsenteret for en

undersøgelse af gennemsnitligt index for kombinationer foretaget i 2005-06-07. Det var opfattelsen

at der var et ganske stort antal parringer, der havde et gennemsnitligt index under 100. FB spurgte

efter baggrundsmaterialet, der ikke var tilgængeligt på mødet. AR er af HB blevet bedt om tage

stilling til om der skal laves en regel der betyder at hvalpe født af en forbindelse, hvor indekset er

under 100 ikke vil kunne stambogsføres. AR kan ikke anbefale at der indføres et krav om 100

indeks samlet for parringerne bl.a. fordi det vil være aldeles umuligt administrere systemet f.eks.

med hensyn til parringer med udenlandske hanner. AR vil følge udviklingen over de næste 2-3 år

f.s.a. indeks for parringer, der ligger med indeks tæt på 100.

Ad.3 FB orienterede om deltagelse i et møde med DKKs formand. Mødet var foranlediget af HB og

FB var inviteret med. Temaerne var den tyske hund, der var blevet HD fotograferet i DK og havde

opnået godkendt HD-status samt muligheden for at ændre godkendelseskriterier for HD-prædikater.

DKK-formanden havde oplyst at DKK ikke agtede at foretage sig yderligere i sagen om den tyske

hund, der var blevet HD-fotograferet med et bedre resultat i Danmark. DKK-formanden oplyste

også at Schæferhundeklubben ville kunne få godkendt en ændring af kravet til HD-status for

avlsgodkendelse, hvis det var ønskeligt.

Ad.4 Opdrætterseminaret var en bragende stor succes, hvilket også reflekteres i evalueringen

gennemført på seminaret. AR vil gerne lave et nyt opdrætterseminar nogenlunde med samme

koncept og på nogenlunde samme tid i 2008. KSA udarbejder oplæg til næste AR-møde.

Ad.5 Lilli Nagel og EL vil gerne lave et kursus for avlsvejlederne omhandlende arbejdsgangen for

diverse arrangementer. Der vil være mødepligt for avlsvejlederne til dette kursus. EL udarbejder

udkast til et sådant kursus til næste møde.

AD. 6 På grund af omstruktureringer i IT-udvalget er der ikke blevet lagt referater ind på

hjemmesiden fra AR-møder. AR har sendt referaterne til rette vedkommende. Proceduren er at

referaterne godkendes i AR, derefter sendes de til orientering i HB og derefter sendes de til

offentliggørelse i Hovedbladet og til IT-udvalget eller den person IT-udvalget har gjort ansvarlig for

opdatering af hjemmesiden.

Ad.7 Schæferhundeklubben var af SV blevet anmodet om at specificere hvilke krav vi ville stille til

godkendt AA-status for så vidt angår avlskåring. Problematikken består i, at SV anvender en 5 trins

skala og andre FCI-lande, herunder Danmark,anvender en 4 trins skala. Hvis man havde anvendt de

samme skalaer, ville vi uden tvivl have anvendt samme skillelinje for godkendt/ikke godkendt. SV

anvender en skala der har de samme betegnelser som HD-skalaen, normal-fast normal-noch


zugelassen-mittlere-schwere. Og her er til og med ”noch zugelassen” godkendt ligesom for HD.

Vores skala har trinene o-1-2-3. Det er ARs indstilling at til og med 2 skal være godkendt. Hvis SV

ikke vil godkende dette må vi ændre det til 1.

Ad. 8 Datoen for fejringen af Danmarks Hund er den 20/3 og der kommer indlæg i det kommende

blad.

Ad.9 LLH sender skema ud til opdrætterne. Skemaet findes ikke i GB. Det burde kunne lægges ind

i GB. LLH sørger for en notits til bladet om opdrætternålen.

Ad. 10 AR har set beretningen og der er ikke nogen kommentarer.

Ad. 11 Repræsentantskabsmødet 2007 blev kort drøftet.

Ad.12 Mariann Uglebjerg udarbejder HD-statistikken for AR. Hvordan kan vi lave det på en måde

så vi kan bruge det til endnu mere AR giver input til Mariann om, hvad vi gerne vil kunne bruge

den til.

Ad. 13 Der forelå en dommeransøgning, der godkendes af AR og videresendes til Dommerudvalget.

Ad.14 Vi har p.t. fire aspiranter til eksamen.

Ad.15 KSA laver en artikel til bladet om brugshundelinjer. Vi bør producere nogle artikler eller få

nogen til at lave nogle artikler.

Ad.16 Kårings CD bliver lavet af Steen. Der forelå en ansøgning fra kreds 65 om at blive arrangør

af HAS 2010. Ansøgningen imødekommes. FB skriver til kredsen at de herefter skal ansøge HB om

den endelige godkendelse.

Referent Karsten Sonne Andersen

More magazines by this user
Similar magazines