Vej- og gadebelysning - IBC Euroforum

ktc.dk

Vej- og gadebelysning - IBC Euroforum

K o n f e r e n c e

Nyborg

18. og 19. november 2009

Tilmeld dig direkte på:

www.ibceuroforum.dk/gab

SPAR

kr. 1.500,-

ved tilmelding senest 16. oktober

Vej- og

gadebelysning

• Organisering og drift

• Få overblik over relevant lovgivning

• Finansieringsmuligheder

• LED – muligheder og faldgruber

Hør blandt andre:

Teamkoordinator og landskabsarkitekt

Torben Christian Zinn

Udvikling, Miljø og Teknikforvaltningen,

Albertslund kommune

Projektleder

John Kjærsgaard

Vejdirektoratet

Akademiingeniør og seniorspecialist i

belysning og lysteknik

Peder Øbro

ÅF – Hansen og Henneberg

Teknik- og miljødirektør

Thorbjørn Sørensen

Middelfart Kommune

Planeringsledare

Ingemar Johansson

Trafikkontoret Göteborg

I samarbejde med:

www.ibceuroforum.dk

Sponsorer:


T a l e r l i s t e :

Teamkoordinator og

landskabsarkitekt

Torben Christian Zinn

Udvikling, Miljø og

Teknikforvaltningen,

Albertslund kommune

Projektleder

John Kjærsgaard

Vejdirektoratet

Ingeniør

Kåre Fredsted

Fredsted Consulting APS

Akademiingeniør og seniorspecialist

i belysning og lysteknik

Peder Øbro

ÅF – Hansen og Henneberg

Senior Manager

Mette Lund Hansen

KPMG

Senior Manager

Peter Lunau Larsen

KPMG

Senior Project Manager

Flemming Schmidt

Rambøll Danmark A/S

Teknik- og miljødirektør

Thorbjørn Sørensen

Middelfart Kommune

Managing Director

Rune S. Larsen

Electrical Engineer &

Energy Consulent

Adm. direktør

Lars Kjær

Ledtraffic

Bestyrelsesformand

Jens Hørup

Amplex A/S

Planeringsledare

Ingemar Johansson

Trafikkontoret Göteborg

Salgsingeniør

Morten Reimann

Philips Lighting

Arkitekt

Pernille Nørby

Københavns kommune

O r d s t y r e r :

Allan Ruberg

Lighting Engineer

Head of Lighting Department

ÅF – Hansen & Henneberg

I s a m a r b e j d e m e d :

Danmarks kommuner kan gøre meget for at nedsætte landets samlede CO2-udledning. De kan spare på

energi, renovere bygninger, indføre el-biler og købe miljørigtigt ind.

En Klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening forpligter kommunen til at nedbringe

C02-udslippet fra egne aktiviteter med minimum to procent om året. Aftalen hjælper kommunen til at

iværksætte konkrete initiativer til fordel for klimaet på lokalt plan.

DN’s vision er, at Danmark har 98 klimakommuner i december 2009, hvor København er vært for den store

internationale klimakonference. Den 1. juli 2009 var 45 af Danmarks kommuner klimakommuner.


Vej- og Gadebelysning

For første gang herhjemme har du nu mulighed for at møde alle aktører inden for den

del af lysbranchen der professionelt arbejder med gadebelysning. Til forskel fra andre

belysningskonferencer er alle indlæg på denne konference alene fokuseret på de

udfordringer der findes på gadebelysningsområdet netop nu; og det er mange!

På konferencen møder du praktikere og eksperter, der vil præsentere erfaringer og

opdateringer på alle relevante områder. Temaer og indhold er tilrettelagt på baggrund

af en række interviews med belysningsansvarlige, fageksperter mv., og er din garanti

for et par udbytterige dage

Efter konferencen er du opdateret på såvel de tekniske og praktiske problemstillinger

som de strukturelle og lovgivningsmæssige aspekter, herunder:

• LED: Hvor langt er vi

• Elafgiften – hvad nu

• Reduktion af energiforbruget

• Nye tendenser i teknik og design

Ambitionen er, at samle alle aktører i den danske gadebelysningsbranche, dvs.

relevante myndigheder, forsyningsselskaber, leverandører og forskere. Der vil være

rig lejlighed til at etablere og udvide dit netværk samtidig med du bliver ajourført

rent fagligt.

Kun gennem stor imødekommenhed fra alle involverede interviewpersoner og

samarbejdspartnere har det kunne lade sig gøre at få stablet et så fagligt relevant

program sammen. Mange tak for det.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på konferencen!

Med venlig hilsen

Mette Grydehøj Post

Senior Project Manager

IBC Euroforum


S P O N S O R E R :

Focus Lighting

Focus Lighting tilbyder lamper af høj kvalitet, som bliver skabt i samarbejde med anerkendte arkitekter.

Programmet omfatter inden- og udendørs belysning i et tidløst design. Inden for de sidste 5 år har vi

oparbejdet en stor viden inden for vejbelysning, hvor Nyx-serien er blevet godt modtaget hos kommuner

og forsyningsselskaber både i Danmark og det øvrige Vesteuropa.

www.focus-lighting.dk

DELUX DENMARK

DELUX DENMARK (tidl. AGEN LYS A/S) repræsenterer de 2 førende europæiske udendørsbelysnings

producenter, AEC LIGHTING og Schréder.

AEC og Schréder har begge et stort sortiment og et teknologisk forspring på især LED vejbelysningsarmaturerne.

Alle armaturer er i Klasse II og overholder de danske vej regler.

Besøg vores 1700 kvm showroom i Vallensbæk.

www.deluxdk.com

Philips viser vejen for fremtidens bilister

Philips har over 100 års erfaring og ekspertise indenfor vejbelysning. Vi er på forkant med den teknologiske

udvikling og gennem innovation og markedsforståelse tilbyder vi vores kunder løsninger, som lever op til

fremtidens krav om design, effektivitet og miljø.

www.philips.dk/lighting


Dag 1

o n s d a g d e n 1 8 . n o v e m b e r 2 0 0 9

V e j - o g g a d e b e l y s n i n g

09.00 Udlevering af navneskilte og deltagermateriale

Kaffe/te og morgenbrød

09.30 Åbning af konferencen

Senior Project Manager Mette Grydehøj Post, IBC Euroforum

09.35 Introduktion ved ordstyreren

Allan Ruberg, Lighting Engineer, Head of Lighting Department, ÅF – Hansen & Henneberg

Organisering og Drift

09.40 Belysningsplaner

Belysningsplaner vinder større og større indpas i takt med behovet for en kontinuerlig

og strategisk tilgang i arbejdet med gadebelysning i samspil med trafik, sikkerhed og

byudvikling. Indlægget videregiver erfaringer fra Albertslund kommune til ”do’s and

don’ts” i planlægningsfasen.

• Hvorfor overhovedet etablere en belysningsplan

• Idéer til form og indhold. Gør belysningsplanen til et aktivt værktøj

• Hvem bør involveres i udarbejdelsen, hvem er tovholder / ejer af projektet

• Hvad kan det medføre af økonomiske besparelser

• Hvordan kan belysningsplaner bidrage til en grønnere profil og reduceret CO2 udslip

• Øvrige hensyn: Sikkerhed og kriminalitet

Teamkoordinator og landskabsarkitekt Torben Christian Zinn, Udvikling,

Miljø og Teknikforvaltningen, Albertslund kommune

10.30 Pause med kaffe/te og frugt

10.45 Vejdirektoratets belysningsplan

Hør om Vejdirektoratets belysningsplan, der indeholder retningslinjer for valg og

udformning af belysningsanlæg.

Belysningsplanen er et supplement til og en tolkning af belysningsvejreglerne, der skal

sikre at belysningsanlæg på statens veje i fremtiden vil fremstå mere ensartet både i

udseende og i forhold til lystekniske kvaliteter.

Projektleder John Kjærsgaard, Vejdirektoratet

11.30 Pause med kaffe/te og frugt

11.45 Stærkstrømscirkulæret

Sikkerhedsstyrelsens ændringer til det oprindelige cirkulære om supplerende beskyttelse

med HFI- eller HPFI-afbryder har fjernet noget af presset for kommunerne. Imidlertid

mener flere at det fortsat er en umulig opgave, selv med de nye lempelser. Hør nærmere

om de krav som gælder for vejbelysning og som skal følges ved nyanlæg og ved reparation

og vedligeholdelse af de eksisterende belysningsanlæg


Dag 1

o n s d a g d e n 1 8 . n o v e m b e r 2 0 0 9

V e j - o g g a d e b e l y s n i n g

12.30 Frokost

• Hvad er ændret i forhold til tidligere – f.eks julebelysning.

• Hvordan opbygges et nyt belysningsanlæg – hvilke krav gælder

• Hvordan vedligeholder vi de eksisterende anlæg

- Kan der udskiftes ”en til en” – hvilke krav gælder

- Kan vi bygge om til kl. II – dobbeltisoleret

- Kan vi anvende HPFI beskyttelse

• Hvad er muligt, hvad kan lade sig gøre

• Hvad er økonomien i de forskellige krav

• Særlig opmærksomhed på LED belysning

Ingeniør Kåre Fredsted, medejer af Fredsted Consulting APS,

rådgivende ingeniører med speciale i udendørs belysning

Lovgivning

13.30 Eco-design direktivet

EU ECO Designdirektivet blev vedtaget i 2008 og har til formål at nedbringe det energiforbrug

og den miljøbelastning, der forårsages af en række energiforbrugende produkter

med udbredt anvendelse. Direktivet betyder at glødelamper og kviksølvlamper vil

blive udfaset. Indlægget vil bl.a. handle om hvordan gennemførelsen af direktivet vil

være til gavn for miljøet uden at det behøver at gå ud over lyskvaliteten. ÅF – Hansen &

Henneberg indgår i konsortium med bl.a. som konsulent for Energistyrelsen i forbindelse

med indførelsen og implementering af EU Designdirektivet og Peder Øbro har løbende

fulgt og kommenteret forstudier og udformningen af direktivets krav til belysningsprodukter.

Peder Øbro er en af landets førende specialister inden for belysningsområdet hvor

han i 35 år har arbejdet med både forsknings- og udviklingsprojekter og med projektering

af belysningsanlæg.

Akademiingeniør og seniorspecialist i belysning og lysteknik Peder Øbro,

ÅF – Hansen og Henneberg

14.15 Pause med kaffe/te og frugt

14.30 Forårspakken 2.0

Med Forårspakken 2.0 er et nyt lovforslag om belysning vedtaget. Det får store konsekvenser

for kommunernes udgifter til el. I dag er kommunerne elforbrug til gadebelysning

friholdt for el-energiafgift ved at udlicitere driften, men denne muligheden bliver nu stoppet.

En beregning fra landets seks største kommuner kommer lovændringen til at betyde

en merudgift på 200 millioner – alene i disse kommuner.

• Hvordan virker lovændringen i relation til gadebelysningskontrakter

• Lovforslagets betydning for eksisterende aftaler om udlicitering af drift

• Hvilke muligheder efterlader det kommunerne med

• Er lovændringen i strid med EU energibeskatningsdirektivet

Senior Manager Mette Lund Hansen og Senior Manager Peter Lunau Larsen, KPMG


Dag 1

o n s d a g d e n 1 8 . n o v e m b e r 2 0 0 9

V e j - o g g a d e b e l y s n i n g

15.15 Pause med kaffe/te

Finansiering og ejerskab

15.30 ESCO: En måde til at komme fra prioriteret forfald til systematisk vedligehold og

reduceret driftsøkonomi.

Gadebelysningen har over en årrække været nedprioriteret, solgt, leaset mv. i et

forsøg på at nedbringe driftsomkostningerne. Fra 1. januar 2010 er det ikke længere

muligt at afløfte afgiften på el, og som følge heraf vil driften blive øget med 30-40 %.

Esco er en mulighed for at reducere driftsudgiften, men også for at investere i nye

tidssvarende anlæg med lave serviceudgifter.

Rambøll fortæller om erfaringerne med dette område og kommer med ideer til at

håndtere disse udfordringer ved hjælp af ESCO.

Senior Project Manager Flemming Schmidt, Rambøll Danmark A/S

16.15 Pause med kaffe/te, kage og frugt

16.30 Middelfart Kommune

C A S E

Middelfart kommune har gjort det til en mærkesag at gå forrest i kampen for at nedbringe

CO2 udslippet og var det første klimakommune på Fyn og i Trekantsområdet. Her spiller

gadebelysning en central rolle, og Middelfart kommune arbejder på en plan, der kan give

en energibesparelse på gadebelysning på op mod 50 %.

• Hør hvordan Middelfart griber opgaven an

• Hvordan finansieres anlægsudgifterne

• Hvordan skal driften tilrettelægges

Teknik- og miljødirektør Thorbjørn Sørensen, Middelfart Kommune

17.15 Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren

17.20 Konferencens første dag slutter

N e t v æ r k s m i d d a g

18.00 Nyd en lækker to retters menu (inkl. 2 glas vin og kaffe)

på Hotel Nyborg Strand og få endnu bedre mulighed

for at netværke med kolleger fra branchen.


Dag 2

T o r s d a g d e n 1 9 . n o v e m b e r 2 0 0 9

V e j - o g g a d e b e l y s n i n g

08.30 Kaffe/te og morgenbrød

09.00 Ordstyreren introducerer dagens indlæg

Nye teknologiske muligheder

09.05 LED – forskningsperspektiv

LED er blevet udråbt til fremtidens belysningskilde på grund af det lave energiforbrug

– men hvor langt er vi og hvor forventes det at udviklingen bærer hen de kommende år.

• Hvor langt er den teknologiske udvikling

• Hvilke nye muligheder giver LED

• LED-egenskaber (lyskvalitet, levetid og efergieffektivitet)

• Projektcases – gadebelyning

• Konkrete produkter

• Hvilke faktorer skal du tage højde for ved installation og drift

– hvilke parametre volder stadig problemer

• Styring og regulering

• Indkøb – den nødvendige varedeklaration

• Statistik om lys og LEDs

• CO2 regnskab & LEDs

• Kortlægning af energiforbrug

• Revisited

Managing Director Rune S. Larsen, Electrical Engineer & Energy Consulent

10.00 Pause med kaffe/te og frugt

10.15 Praktiske erfaringer med LED som gadebelysning

Hele motorring 3 omkring København oplyst af LED-gadelamper! Et fremtidsscenarie

der måske ikke ligger så fjernt, da det faktisk er et projekt i den størrelse som danske

LEDtraffic har været involveret i i Kinas fjerdestørste by.

• Hør om verdens største LED-gadelysprojekt

• Hvilke erfaringer har man gjort, og kan disse overføres til skandinaviske forhold.

• Hvor langt er vi fra LED belysningens egentlige gennembrud

Adm. direktør Lars Kjær, Ledtraffic

11.00 Pause med kaffe/te

11.15 Spar penge og nedbring CO2-udslip med intelligent belysningsstyring

Automatisering og fjernstyring af gadelyset er i en eller anden form implementeret de fleste

steder herhjemme. Dette har givet betydelige besparelser i forhold til manuelle justeringer,

og en automatisk tilpasset belysning har resulteret i mindre spild og bedre kvalitet.

• Danmark er et af de lande der var først med intelligent belysningsstyring, men i hvilken

retning går udviklingen

• Kan det overhovedet betale sig at investere i systemerne, hvad er tilbagebetalingstiden

og hvilke andre gevinster kan høstes udover energibesparelsen

• Hvordan har Amplex løst opgaver i hhv. Danmark og udlandet og med hvilke resultater

Bestyrelsesformand Jens Hørup, Amplex A/S


Dag 2

T o r s d a g d e n 1 9 . n o v e m b e r 2 0 0 9

V e j - o g g a d e b e l y s n i n g

12.00 Frokost

13.00 Energieffektiv och intelligent gatubelysning och armaturer

C A S E

• Hur styr du tändning, släckning och dimring efter behov och plats

• Ta del av erfarenheter från projektet med intelligent gatubelysning

• Hur ser framtiden ut för Göteborgs Stads gatubelysning

• Ta del av Göteborgs Stads dokumentation av gatubelysning

Planeringsledare Ingemar Johansson, Trafikkontoret Göteborg

14.00 Pause med kaffe/te

14.15 Sol og vindenergi – nye teknologier på vej

Sol eller vindenergi til gadebelysning er et hot emne i den ophedede klimadebat. Flere

steder arbejdes der på grønne og energirigtige projekter vedrørende gadebelysning

– blandt andet på den Røde Plads i Moskva, hvor et projekt med sol- og vinddrevet

gadebelysning er blevet opstillet. Lampen genoplader sig selv i løbet af dagen – og

producerer den mere el end den selv behøver, sendes overskuddet til el-nettet.

• Smart, energibesparende og miljørigtigt – men er det realistisk

• Hvilke nye teknologiske muligheder er på vej – hvad er fremtiden

Salgsingeniør Morten Reimann, Philips Lighting

15.00 Pause med kaffe/te, kage og frugt

15.15 Design og æstetik

Valg af lyskilde, armaturer og placering i byens rum har stor indflydelse på, hvordan vi

opfatter gaderummet og lyskvaliteten. Hør hvordan man udnytter ressourcerne bedst

muligt til at skabe et smukt og velfungerende byrum ved hjælp af belysning

• Bedre kvalitet i vejbelysning – hvordan

• Lysgengivelse

• Hvordan skabe et moderne byliv og få belysning af vej, mennesker og arkitektur

til at spille sammen

• Lysdifferentiering – bedre identitet og genkendelighed

• Hvilke æstetiske overvejelser er essentielle

• Design og funktion skal gå op i en højere enhed – hvordan

Arkitekt Pernille Nørby, Københavns kommune

16.00 Opsummering af konferencen ved ordstyreren

16.05 Konferencen slutter


IBC Euroforum

IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer

og kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt

til det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der

udvikler den enkelte deltagers kompetencer.

Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration,

markedsføring, IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er

en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle

problemstilling.

IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø,

Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk,

www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71

N å d i n m å l g r u p p e

i e t n y t f o r u m

Du har nu en unik mulighed for at blive eksponeret over

for dine potentielle kunder på en af IBC Euroforum’s

konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor

du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab

til din målgruppe, kan du nu sikre dig op til flere dages

dialog med relevante beslutningstagere inden for

netop din målgruppe.

Kontakt salgschef Anne-Berit Andersson for en uforpligtende

snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop

afdækker din virksomheds behov på telefon 35 25 35 45

eller spex@ibceuroforum.dk

10


P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r

Afholdelsesdato og -sted

Konferencen ”Vej- og gadebelysning” afholdes den 18. og 19. november 2009 på Hotel Nyborg Strand,

Østerøvej 2, 5800 Nyborg, telefon 65 31 31 31.

Overnatning

Overnatning er ikke inkluderet i prisen. IBC Euroforum henviser til Hotel Nyborg Strand for bestilling

af hotelværelser. De kan kontaktes på telefon 65 31 31 31. Henvis til IBC Euroforum, og du får en

fordelagtig pris.

Parkering

Der er gode parkeringsforhold ved hotellet.

Konferencepris

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding senest

16. oktober

Spar

Tilmelding senest

6. november

Spar

Tilmelding efter

6. november

Konference 8.495,- 1.500,- 8.995,- 1.000,- 9.995,-

Prisen inkluderer kaffe/te, kage og frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskellige

talere. Faktura og bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt ved tilmelding.

Tilmelding

Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller

info@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!

Afbestilling

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %.

Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end

2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage

deltagelsen til en kollega.

Er du forhindret i at deltage på konferencen

Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale.

Bestil via brochurens bagside (pris kr. 2.495,- ekskl. moms).

Vi tager forbehold for ændringer i programmet og eventuelle

trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af

Senior Project Manager Mette Grydehøj Post, IBC Euroforum,

telefon 41 95 14 24, e-mail mette.grydehoj@ibceuroforum.dk

11


IBC Euroforum ApS · Blegdamsvej 104 A · Postboks 801 · 2100 København Ø

Tilmelding til IBC Euroforum Konferencen

Vej- og gadebelysning

Nyborg • Konference den 18. og 19. november 2009

Navn

Stilling

Afdeling

E-mail

Ønsker du at modtage information om

kommende arrangementer via e-mail Ja tak Nej tak

Firma

Adresse

Postnr. og by

Telefon (omstilling)

Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr.

Sekretær

Nærmeste chef

Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes

præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms).

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding senest

16. oktober

Spar

Tilmelding senest

6. november

Spar

Tilmelding efter

6. november

Konference 8.495,- 1.500,- 8.995,- 1.000,- 9.995,-

Jeg ønsker at deltage i netværksmiddagen 325,- ekskl. moms

S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g :

Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefelt

Fax

35 25 35 45 www www.ibceuroforum.dk/gab ö IBC Euroforum

Blegdamsvej 104 A

35 25 35 46 @ registration@ibceuroforum.dk 2100 København Ø

12166