Teknik og Miljø 06_09 - KTC

ktc.dk

Teknik og Miljø 06_09 - KTC

38 TEKNIK & MILJØ I ORGANISATION OG LEDELSE

Stærkt og tillidsfuldt

samarbejde i

Region Midtjylland

Kommunalreformen placerede

opgaven med jordforurening

både hos regionerne

og kommunerne. Der

opstod derfor hurtigt enighed

om et tæt samarbejde

mellem de 19 kommuner og

Jord og Råstoffer i Region

Midtjylland. På en række

områder er der nemlig tætte

samarbejdsflader og

behov for udveksling af

viden.

/ Af Per Novrup, Region Midtjylland

Jord-ERFA-midt er navnet på et

samarbejde om jordforurening mellem

19 kommuner samt Jord og

Råstoffer i Region Midtjylland. Det

nu tætte samarbejde i den såkaldte

Erfa-gruppe blev skabt ved, at der

blev holdt møde med hver enkelt

kommune i regionen. Her blev

gensidige forventninger og eventuelle

uhensigtsmæssigheder i dataudvekslingen

afdækket. Hver enkelt

kommune fik en kontaktperson hos

regionen. Det skulle være med til

at give et effektivt og tillidsfuldt

samarbejde og sagsflow, eftersom

kommune- og regionssagsbehandleren

kommer til at kende hinanden

rigtig godt.

Sidst i 2007 var det tid til at

gøre samarbejdet endnu stærkere

og løfte det op på regionsniveau.

En arbejdsgruppe blev nedsat for at

se nærmere på, hvordan samarbejdet

kunne etableres. Oprindeligt

havde otte gamle kommuner fra

det tidligere Århus Amt haft et

møde om samarbejde på området,

men man kunne se en gevinst ved

et tæt og uformelt samarbejde

med videndeling, arbejdsgrupper

og fælles udviklingsaktiviteter mellem

alle kommunerne og Jord og

Råstoffer. Arbejdsgruppen foreslog,

at der både blev etableret et virtuelt

samarbejde og et samtale- og

mødeforum.

Virtuelt samarbejde

Det virtuelle samarbejde blev skabt

gennem Kommunal Teknisk Chefforenings

(KTC) hjemmeside. Her

var alle kommuner allerede oprettet

som brugere, og Jord og Råstoffer

fik lov til at etablere et lukket og Råstoffer driver og vedligeholder

projektrum, som kun medlemmer projektrummet.

har adgang til.

Projektrummet bruges til at dele Lærerige møder

fælles relevant stof, dagsordener og Ud over det virtuelle samarbejde

referater fra møder og powerpointpræsentationer

samt som debatfo-

blev nedsat en lille styregruppe

foreslog arbejdsgruppen, at der

rum. Kommunernes og Jord og bestående af to kommunale medarbejdere

og en medarbejder fra

Råstoffers jordforureningsfolk kan

som supplement til andre fagdatabaser

hente inspiration og viden fra udarbejdelse af dagsorden til tre

Jord og Råstoffer, som sørger for

projektrummet i forbindelse med årlige møder. Møderne skal bruges

den daglige sagsbehandling. Jord til at debattere aktuelle jordforure-

Jord-ERFA-midts projektrum på KTC´s hjemmeside


TEKNIK & MILJØ I ORGANISATION OG LEDELSE 39

Indlæg om jordhåndtering på toppen af Hasle Bakkelandskab

ningstemaer samt diskutere og

påvirke ny lovgivning.

Til møderne arbejdes både med

plenumdiskussioner og perioder

med ”træfpunkter”, hvor aktuelle

emner for en mindre kreds kan

diskuteres mere intenst. Vi har indført

begrebet ”walk and talk”, som

er obligatorisk til alle møder. Her

afsættes en halv time til, at man

kan gå rundt mellem hinanden og

drøfte små sager.

På den måde lærer man og

hinanden at kende på det personlige

plan. Desuden anvendes mødeforummet

til fremlæggelse af større

projekter/rapporter samt til kursusaktivitet.

Erfaringsudvekslingen begrænser

sig ikke kun til de fælles

berøringsflader mellem region og

kommuner. Det kan også være

emner, som alene har interesse for

kommuner, men hvor det er praktisk

at diskutere det, når man alligevel

er samlet. Møderne har været

en stor succes – både faglig og

socialt - med ca. 50 deltagere pr.

gang.

Ud over at holde indlæg på

møderne står Jord og Råstoffer

også for det praktiske i forbindelse

med mødeafholdelse.

Den dybe tallerken

genbruges

Det første møde i 2008 handlede

om jordforurening i børneinstitutioner,

eftersom der pludselig kom

offentligt fokus på dem, samt

områdeklassificering, hvor to kommuner

fremlagde deres bud på,

hvordan opgaven skal anskues.

Et rådgivende ingeniørfirma havde

et indlæg om, hvordan man ved

screeningsundersøgelser kunne

undersøge børnehaverne for jordforurening.

To kommuner gik videre

med arbejdet og har efterfølgende

fremlagt resultaterne på et møde

sidst i 2008. Ved samme lejlighed

fortalte Jord og Råstoffer om det

videre arbejde med børneinstitutionerne,

nu hvor der forelå nogle

resultater.

I processen har der været en

god og konstruktiv diskussion om

undersøgelsesomfang mellem

kommunerne og regionen. De to

kommuners arbejde har endvidere

medført, at andre kommuner nu

har noget materiale og nogle forureningstal

at arbejde ud fra. Den

ene kommune har på baggrund af

arbejdet efterfølgende deltaget i en

national følgegruppe, der skal klarlægge

regionernes og kommunernes

indsats i forhold til forurenet og

lettere forurenet jord i børneinstitutioner

– herunder den kommende

indsats på området.

Fælles brev til Miljøstyrelsen

Erfa-samarbejdet havde i 2008 en

ekskursion til Århus Havn og Hasle

Bakkelandskab. Her fik alle viden

om driften af havnen, herunder

hvilke papirer der skal udfyldes, før

havnen kan modtage den lettere

forurenede jord, og hvilke analysekrav

der stilles.

I den sammenhæng blev det

besluttet at gå sammen om en skrivelse

til Miljøstyrelsen indeholdende

et oplæg til ændret praksis i forbindelse

med revision af Anmeldebekendtgørelsen

og en evt. kommende

vejledning om jordhåndtering

og jordflytning. En undergruppe

med repræsentanter fra kommunerne

og Jord og Råstoffer blev

nedsat, og 7. juli 2008 kunne alle

stå inde for forslaget. Miljøstyrelsen

har rost forslaget og vil tage det

med i deres videre arbejde, eftersom

en hel region står bag det.

Fælles gennemgang af JFL

I 2009 er det første møde afholdt,

og her var der fokus på påbud. En

advokat med speciale i jordforureningsloven

fortalte om kommunernes

muligheder for at give undersøgelses-

og afværgepåbud, herunder

hvornår det er rimeligt at overlade

sagen til Jord og Råstoffer.

Ud over ovenstående emner er

der snakket om § 8-

tilladelser/udtalelser, kortlægning af

frugtplantager, nye undersøgelsesmetoder,

JAR, EU´s kommende

jordrammedirektiv, indeklimasager,

jordvarme, Re-flab 4 og meget

andet.

Det kan varmt anbefales at etablere

sådanne ERFA-samarbejder.

Yderligere oplysninger om Jord-

ERFA-midt, som samarbejdet kaldes,

kan fås ved henvendelse til

Per Novrup på

Per.Novrup@ru.rm.dk.

Erfa-grupper

En erfa-gruppe er en mindre

gruppering, hvori fagfolk/ledere/erhvervsfolk

i samspil med

ligestillede får mulighed for at

udvikle sig fagligt og personligt

gennem erfaringsudveksling og

videndeling.

Kilde: Wikipedia

More magazines by this user
Similar magazines