Teknik og Miljø 02_09 - KTC

ktc.dk

Teknik og Miljø 02_09 - KTC

20 TEKNIK & MILJØ I JORDFORURENING

Olieforureninger truer

kommunal økonomi

Oliebranchens forsikringsordning

dækker kun en del

af omkostningerne til

oprydning efter forureninger

fra villaolietanke. En

undersøgelse foretaget af

miljøcheferne i Region

Sjælland viser, at kommunerne

i regionen alene

hænger på 27 mill. kroner.

/ Af Michael Nørgaard

Forurening fra gamle villa-olietanke

har i årevis været årsag til problemer,

som skulle afvejes mellem

hensyn til økonomi, husejere og

miljø. En ny opgørelse foretaget af

de kommunale miljøchefer i Region

Sjælland dokumenterer nu, at

også kommunerne har en betragtelig

økonomi i klemme. Opgørelsen

viser, at kommunerne i Region

Sjælland set som et øjebliksbillede

i efteråret 2008 hænger på udgifter

i størrelsesordnen af 27 mill. kroner.

Er billedet fra Region Sjælland

repræsentativt for situationen på

landsplan, så er der tale om et

væsentligt beløb. Udgifter som ikke

var kendte, da loven blev vedtaget

og som kommunerne ikke kompenseres

for over den statslige

udligning.

Beløbsgrænse i

jordforureningslov

Oprydning af forureninger fra villaolietanke

dækkes af en forsikringsordning,

men kun op til en beløbsgrænse

på 2 mill. incl. moms.

Beløbsgrænsen blev fastsat i Jordforureningsloven,

men da beløbet

blev fastlagt kendte man ikke til

sager, hvor den samlede oprydningsudgift

oversteg dette beløb.

Udviklingen i sagerne har overhalet

loven og den faste beløbsgrænse,

som ikke er pristalsreguleret siden

lovens vedtagelse.

Kredsen af miljøchefer i Region

Sjælland har undersøgt problemets

omfang i deres region:

”Vi har lavet en opgørelse, der

viser, at der mindst er 17 sager i

Region Sjælland, hvor oprydningssummen

overstiger de 2 mill. kr,

som er det beløb, der dækkes af

Forsikringsordningen. Den samlede

udgift som kommunerne hænger

på er 27 mill. kr. og dette beløb

belaster de kommunale miljøbudgetter

væsentligt,” siger Natur- og

miljøchef Dorte Olsen, Guldborgsund

Kommune. ”Vi oplever, at

oprydningsniveauet og forløbet i

sagerne er dikteret af klagenævnspraksis,

og at gennemsnitsudgiften

i sagerne er blevet større,” siger

Dorte Olsen. ”Vi hilser en præciserende

vejledning velkommen, men

det er og vil stadig være afgørelserne

i klagenævnet og retsinstanserne,

der sætter rammerne for praksis.

Og denne praksis har hidtil

betydet at lovens krav om genopretning

stort er synonym med total

oprydning, hvilket har gjort sagerne

dyre”.

Der er mange eksempler på, at

forundersøgelserne kan være langsommelige

og kostbare. Der er

eksempler, hvor forundersøgelserne

alene er løbet op i 2 mill. kr.

uden, at der er fjernet noget forurenet

jord.

Ingen forsikringsdækning

”Vi er i kommunerne også i den

situation, at det i øjeblikket er umuligt

at forsikre sig i disse sager. I

Guldborgsund Kommune har vi en

forsikring som er tegnet før kommunalreformen.

Forsikringsselskabet

har nu opsagt forsikringen, men

vi er heldige lige netop at få en

større oprydningssag med under

denne forsikring, men så står vi

også uden dækning. Selskaberne

har meddelt, at de ikke ønsker at

forsikringsdække området,” siger

Dorte Olsen. ”Derfor efterspørger vi

en form for solidarisk ordning, fx at

beløbsgrænsen for dækningen via

forsikringsordning ophæves eller at

der banes vej for at vi igen kan forsikre

os imod disse sager.”

KL-fokus på sagen

Området giver som beskrevet kommunerne

ekstra og uforudseelige

omkostninger. På den anden side

har staten en interesse i at holde

omkostningerne nede for at undgå

at skulle kompensere kommunerne.

Ligeledes har olieselskaberne

bag forsikringsordningen også en

interesse i at holde omkostningerne

nede.

KL har rejst problemet med de

stigende omkostninger til jordforureningssagerne

over for Miljøministeren.

Ministeren har derfor iværksat

arbejdet med en ny vejledning.

Herom siger kontorchef Palle

Boeck, Miljøstyrelsen: ”Vi er i fuld

gang med arbejdet med den nye


vejledning om undersøgelse og

oprydning i villaolietanksagerne.

Når vi har fået fastlagt præcise retningslinjer

for sagerne – både i forhold

til det administrative og det

tekniske, så forventer vi, at omkostningerne

til de enkelte sager vil blive

væsentligt reduceret. Vi forventer,

at vejledningen er klar sommeren

2009,” siger Palle Boeck.

”Samtidigt ser vi en positiv nedgang

i antallet af sager, hvor der før

var 200 sager om året, så er vi nu

nede på 100 sager om året. Det

mener jeg, bl.a. kan tilskrives stramningen

i Olietanksbekendtgørelsen

og udskiftningen af gamle tanke.

Samlet set vurderer vi, at der vil

komme væsentligt færre sager i

fremtiden, og forhåbentligt vil den

nye vejledning betyde, at omkostningerne

til de enkelte sager vil falde

væsentligt,” siger Palle Boeck.

Skepsis hos KTC

Hos KTC er man skeptiske overfor,

om den kommende vejledning vil

betyde noget særligt i forhold til

omkostningerne i de enkelte sager.

”Det er meget positivt, at der nu

skrives en vejledning. Sådan en vejledning

kunne kommunerne – og

nok især forsikringsordningen og

dennes rådgivere - have haft meget

glæde af i en del år,” siger Naturog

miljøchef Christian Madsen,

Gentofte, der er formand for KTCs

faggruppe Miljø og grundvand.

”Men jeg har svært ved at forstille

mig, at vejledningen vil betyde, at

omkostningerne til de enkelte

sager vil blive reduceret væsentligt”.

Og Christian Madsen fortsætter:

”Vejledningen må jo basere sig på

den praksis, der er fastlagt gennem

afgørelser ved klageinstanser og

retsinstanser. Men disse afgørelser

giver en praksis, hvor kravene til

den dokumentation, der skal foreligge

forud for en oprydning er tårnhøje

og omkostningskrævende.

Desuden indebærer de kriterier,

der skal lægges til grund i forbindelse

med vurdering af risikoen

ved efterladelse af en restforurening,

at dette kun i meget begrænset

omfang er muligt. Derfor skal

der gennemføres meget vidtgående

og omkostningskrævende

oprensning for at leve op til lovens

krav om genopretning. Det kan en

vejledning ikke ændre på”

”De indbragte afgørelser viser

imidlertid også, at der har været en

meget stor afstand mellem det

oprensningsniveau og det dokumentationsniveau

som forsikringsordningen

og dennes rådgivere har

anset for nødvendigt, og så den

praksis, som afgørelserne har fastlagt.

Her tror jeg vejledningen kan

have stor effekt i forhold til at lede

forsikringsordningen og dennes

rådgiverne på rette spor, så dokumentation

og gennemførte oprensninger

i højere grad kan leve op til

kravene, hvilket vil være en væsentlig

lettelse for kommunernes

sagsbehandling,” slutter Christian

Madsen.

Olieselskaber afviser stigning

Fra Energi- og olieforum (brancheorganisationen

for de olieselskaber

der står bag forsikringsordningen)

afviser teknik- og miljøchef

Michael Mücke Jensen, at der skulle

være en eksplosiv udvikling i

antallet af sager, hvor prisen på

oprydning overtiger 2 mill. kr.:

”Siden marts år 2000 og frem til

31. december 2008 har vi behandlet

i alt 1424 sager. Det er kun 49

af disse sager, hvor beløbsgrænsen

på 2 millioner kroner er overskredet.

Og tallene dækker alle sager –

fra overskridelser på få tusinde kroner

til overskridelser på flere millioner

kroner,” siger Michael Mücke

Jensen og understreger, at sagerne

er fordelt over hele perioden. ”Vi

ser ingen generel stigning i antallet

af sager henover perioden, men

vurderer, at der er tale om uheldige

omstændigheder, når skaderne når

op på de beløb”.

Oliebranchen hilser Miljøministerens

initiativ med udarbejdelse

af en vejledning velkomment:”

Vores ønske til en ny vejledning er,

at der skabes grundlag for at oprydningen

lynhurtigt sættes i gang, når

der er konstateret en forurening

uden for meget bureaukrati og juridisk

tovtrækkeri. En præcis vejledning

for oprydning og kriterier og

hensyn ved oprydningen, særligt

når der er rester af fyringsolie inden

under huset, er tiltrængt.”

Forsikringsordning

Den 1. marts 2000, har olieselskaberne

i Danmark og Topdanmark

Forsikring A/S i fællesskab

oprettet en forsikringsordning

til dækning af oliekunders

forsikringsforpligtigelse i

henhold til lov om forurenet

jord. - § 48 og § 49. Denne

lov medførte en tvungen pligt

til at være forsikret mod forurening

ved evt. olieudslip fra

utæt olie tank. Forsikringsordningen

dækker maksimalt 2

millioner kr. incl. moms for en

enkelt sag.

GIS i centrum

– vi kommer hele vejen rundt

Hejrevang 8 · 3450 Allerød · Telefon 4816 6700 · Fax 4816 6701 · geograf@geograf.dk · www.geograf.dk

More magazines by this user
Similar magazines