Udledningstilladelser_05_04_2013_Bodil Mose ... - Vand i Byer

vandibyer.dk

Udledningstilladelser_05_04_2013_Bodil Mose ... - Vand i Byer

Oversigt over tilladelser til udledning af regnvand

Kommune

Rudersdal

Kommune.

Midlertidig

tilladelse (14)

Gentofte

Kommune (15)

Vandområde og

målsætning

Bistruprenden -

Furesøen

Søborghusrenden

Generel målsætning

om god økologisk

tilstand

Regnvandstype

Overfladevand og

grundvand i byggeperiode

I begyndelsen af

byggeperioden indtil

resultater af vandprøver

foreligger ledes vandet til

Bistrup renseanlæg

Tilladelse

år

Oplandstype og

areal

2012 Anlæg af drænrender i

byggegruben. Maks.

20.000 m 3 over 3

måneder – maks. 10

m 3 /time

Vejvand, villaområde 2012 2.500 m 2 vej ”Ved

Renden”

Renseforanstaltning

Bundfældning inden

udledning

Græsarmeringskassetter

filterjord og

armeringskassetter med

grus. Drænledning i

armeringskassetter med

grus. Drænvand ledes via

sandfang til Søborghus

renden. 5 sandfangsbrønde

Vilkår-

Funktionskrav

Flowmåling,

Sandfang tømmes

mindst 1 gang om året

Udskiftning af filterjord

hver 10. år (målinger

afgør). TV-inspektion

efter 10 år. Ingen

anvendelse af

pesticider i området

Vilkår

Kvalitetskrav

Analyseparametre

svarende til boringskontrol

i drikkevandsbekendtgørelsen

plus

total-jern, olie og

klorerede stoffer.

Prøvetagningen og

analysering skal foretages

inden igangsætning af

udledning

6 repræsentative prøver i

løbet af 1 år. Mulighed for

reduktion af

analyseprogram

Parametre: SS

More magazines by this user
Similar magazines