Udledningstilladelser_05_04_2013_Bodil Mose ... - Vand i Byer

vandibyer.dk

Udledningstilladelser_05_04_2013_Bodil Mose ... - Vand i Byer

Generelle vilkår

• Ingen erosion ved udløbet

• Ingen oversvømmelser

• Placering af udløb under vandoverfladen

• Ingen ophvirvling af bundmateriale, ingen flydestoffer, ingen synlige

uhygiejniske

• Våde bassiner skal oprenses for slam, sand og grøde

• Ved begrundet mistanke kan kræves analyser for miljøfremmede

stoffer

• Præcis placering af udledningspunkt (koordinater)

• Underretning af miljømyndigheder ved uregelmæssigheder

© DHI

More magazines by this user
Similar magazines