Aalborg Havnefront - havnebadkonkurrence - Aalborg Kommune

aalborgkommune.dk

Aalborg Havnefront - havnebadkonkurrence - Aalborg Kommune

Aalborg havnebad


Vision s. 3

Helhedsplan 1:800 s. 4

Den arkitektoniske idé s. 5

hs white arkitekter, København

www.hswhite.dk

Situationsplan 1:300 s. 6

Diagrammer s. 7

havet - vejen - parken

Program s. 8

Diagrammer s. 9

bevægelse - handicap - pierne

Rådgivende ingeniører, Allerød

www.niras.dk

Diagrammer s. 11

udsigt - sikkerhed/livredertårn - aflåsning

Diagrammer s. 12

funtionsområder

Diagrammer s. 13

mulige tilvalg/tillæg - sol/skygge

Diagrammer s. 14

vindforhold Aalborg

Tværsnit AA - 1:300 s. 15

Tværsnit BB - 1:300 s. 17

Længdesnit - 1:300 s. 18

Teknik s. 19

Arealer s. 20

s.

Indholdfortegnelse


Sommerferie i Aalborg

Det Nordjyske vesterhavskyst er måske Nordeuropas smukkeste

strand, så et Havnebad i Aalborg skal virkelig tilbyde noget særligt

og anderledes for at tage konkurrencen op. Her bliver mødet mellem

Vesterhavets himmel og hav i den smukke horisont erstattet

af mødet mellem byen, havnen og fjor-den. Byen, der altid har

symboliseret mødet mellem mennesker, skaber her en ny arena at

færdes i som badegæst. Det store havnerum bliver med havnefronten

tilgængelig for Aalborgenserne, som nu kan komme til at bade

beskyttet side om side med de store skibe, der passerer havnen.

Det er en storslået skala, som kalder på enkelhed i det arkitektoniske

tiltag.

Samtidig skal der i Havnebadets indgående dele findes en intimitet,

som gør det til et rart sted at komme og at opholde sig. Mødet mellem

de badende kan understøttes ved, at dine basale behov bliver

dækket. Du skal finde steder at sidde og ligge. Nogle mere private

og beskyttede - nogle mere eksponerede og udfordrende, store og

små. Du skal kunne finde læ og en plads i solen - morgen, middag

og aften. Du skal kunne lade dine børn rende rundt og lege uden at

risikere, at de falder i det forkerte bassin.

Valget skal være dit. Vil du være betragteren eller vil du betragtes.

Uanset, om du kommer for en hur-tigt motionstur eller bliver med

vennerne hele dagen, skal du føle dig hjemme.

Havnebadet lever under de korte sommermåneder, men findes hele

året. De varme sommerdage, når badegæsterne strømmer til, er

Havnebadet en levende scene. Mere stille er det at svømme her en

formiddag i august, når skolen er begyndt. En stormfyldt novembermorgen

er det fjorden, der er skuespillet.

Men livet er jo mere en badning! Når Aalborg holder fest eller sit

årlige karneval, skal der kunne holdes aftenåbent med koncert på

vandet og i din vinterferien kan du komme her og skøjte.

s.

Vision


s.

Helhedsplan 1:800


Placering

Anlægets afviserværker er udformet som to pierer, der strækker sig

fra kajen ud i havnebassinet. Dis-se pælkonstruktioner belagt med

trædæk er en integreret del af Havnebadets arkitektoniske helhed.

De udgør rammerne for livet på den lave flydebro og de cirkulære

bassiner.

De faste pierer forankrer Havnebadet til stedet, hvor de ligger i forlængelsen

af tværforbindelserne gennem Jomfru Ane Parken.

Den østlige pier er trukket helt frem til det store trappeanlæg ved

Østerågade og følger og afslutter gadens facadelinje. Spadserende

ved trappeanlægget bliver med kigget til udspringstårnet betragtere

af et levende skuespil.

Udspringstårnet har form af en åben tømmerkonstruktion, som

starter lavt inde ved kajen og rejser sig op over havnebassinet. En

snoet rampe fører fra kajen via udspringene til en udsigtsplatform.

Deroppe fra har man frit udsyn over Havnebadet, Havnerummet

og Havnefronten. Platformen læner sig ud over vandet og byder

dermed også på et kig op langs Østerågade tilbage ind til byen.

Ligeledes signalerer toppen af udsigtstårnet Havnebadet for de, der

passerer Østerågade inde i Aalborg. Havn og by føres således tættere

på hinanden.

Udsigtstårnet kan bruges af badende og havnebesøgere hele året.

s.

Den arkitektoniske idé

Bassinerne

Mellem de to pierer spænder en stor sammenhængende flydebro.

Ud af denne er der skåret cirkulære bassiner, hvoraf de mindre er

med fast bund. De større bassiner er ikke helt omkranset af flydebroer-ne.

I disse bassiner bader man både fra flydebroen, østpieren

og direkte fra kajkanten.

Man skaber en række fordele ved ikke at trække flydebroen rundt

om de store bassinr:

- bassinerne kan gives en større bredde indenfor det 25 m smalle

byggefelt.

- flydebroarealerne minimeres, hvilke omfordelt giver mulighed for

at etablere et længere anlæg.

- større sammenhængende broarealer kan samles på den sydvendte,

ydre side af Havnebadet.

- når kajen er en direkte del af Havnebadet, opstår en umiddelbar

nærhed mellem byen og vandet. Man skal herfra blot krydse promenaden

for at komme til bassinkanten.

Samtidig er Havnebadets udstrækning let at definere, da jernbaneskinnerne

danner en naturlig græn-se. Her opsættes hegn, som

kan åbnes i store partier for at give et åbent flow mellem parken og

badet.

Havnebadets opholdsarealer består af de faste broanlæg i øst- og

vestsiderne, den store sammen-hængende flydebro samt kajens

nedtrappede del.

Differentieret brug

Havnebadets vandarealer er inddelt i tre zoner. Motionsbassinet i

vest, småbørnsbadet med de to lavtbundede bassiner i midten og

den mere vilde del med udspring og boldleg i øst. Ved at separere

motions- og legebassinerne skabes forudsætninger for, at flere målgrupper

kan finde ”sin” del af Hav-nebadet, og det giver mulighed

for at skabe plads til foreningsaktiviteter som svømning, kajakpolo

etc. i en afgrænset del af Havnebadet.

Det er selvfølgelig muligt at svømme uhindret mellem de to store

bassiner, under ramperne mellem børneafdelingen og kajen.


+0,5 m

+0,5 m

plint +1,5 m

+0,5 m

rampe

brusepladser

plint +0,5 m

plint +1,5 m

upspring, 5 m

Legebassin

vanddybde 0,9 m

Udspringsbassin

+0,9 m

rampe

+0,5 m

upspring, 3 m

Småbørnsbassin

vanddybde 0,3-0,7 m

Boldleg i vand

+0,5 m

upspring, 1 m

25 m motionsbaner

+0,5 m +0,5 m

+1,3 m

rampe

rampe

80 m bane

+0,5 m

+0,8 m

-0,2 m

+0,8 m

-0,2 m

+0,8 m +0,8 m +0,8 m

oplukkeligt hegn oplukkeligt hegn oplukkeligt hegn oplukkeligt hegn oplukkeligt hegn oplukkeligt hegn

s.

situationsplan 1:300


havet, vandet, havnen

vejen, havnekajen, bevægelsen, ankomsten

parken, rekreativitet, solbadning, ophold, udflugt

s.

Diagrammer

havet - vejen - parken


Program

s.

Belysning

Som orienteringsbelysning er i overslaget regnet med armaturer

indbygget i lodrette flader langs med Havnebadets yderkanter.

Som effektbelysning foreslås projicering af lys på trækonstruktioner

og læsegl ved udsprings/

udsigtstårnet.

s. 9

Adgangsforhold

Fra vestpieren er der via ramper niveaufri adgang til hele Havnebadet.

Der er indarbejdet en rampe, som klarer vandstandsvariationer på

+/- 50 cm indenfor en maks. hæld-ning på 1:20.

s. 11

Sikkerhed

Zonen omkring børnebassinerne afgrænses med hegn, så små børn

ikke kan nå dybt vand.

Livreddertårnet foreslås placeret centralt på kajen, hvor udsigten til

bassinerne ikke skjules af bassin-kanterne. Broerne mellem børnebassinerne

og kajen udformes transparente, så det er muligt at

holde opsigt under disse fra livreddertårnet.

Kajkanten er ved normal vandstand og ved lavvande højere end

flydebroernes fribordhøjde og er der-for besværlig at livredde til.

Derfor foreslås to mindre nedtrapning i kajen til et niveau på ca.

- 0,20 m, hvor man let kan komme op og ned i vandet.

For at besværliggøre klatring på udsigtstårnet foreslås der her

indarbejdet permanente perforerede tekstilskærme. Disse skærme

skaber også læ.

s.

Program

s. 11

Aflukkelighed

Hele badeanlægget kan lukkes af med hegn langs med jernbaneskinnerne.

Disse hegn kan åbnes i store foldesektioner, som kører på

skinnerne. Udsigtstårnet kan holdes åbent separat hele året.

s. 13

Tilbygningsmuligheder

Omklædningsrum og sauna kan placeres på en af de to faste brokonstruktioner.

Se skitser.

Lette udendørs omklædningsnicher kan uden større omkostninger

etableres under tårnkonstruktioner-ne på østpieren. Det samme

gælder uopvarmede depoter til sæsonbrug.

En rullende kiosk på togskinnerne kunne være et spændende indslag

i Jomfru Ane Parken. Den ville kunne holde der, hvor der er flest

kunder den pågældende dag. Om sommeren kan den være isvogn,

til jul et gløgg-tog.


evægelse, adgang, overgang, tilgang

handicap adgang/tilgang, bevægelse

pierne

s.

Diagrammer

bevægelse -handicap - pierne


udsigt, ophold

sikkerhed, livredder, udsyn

aflåsning, afskærmning

s. 11

Diagrammer

udsigt - sikkerhed/livredertårn - aflåsning


motionsområde

småbørnsområde, indhegnet

tårnspring, vandleg

s. 12

Diagrammer

funktionsområder


mulige tilvalg/tillæg

omklædning/sauna

sauna

depot

iskoisk på skinner

sol/skygge

Nord

Morgen

Aften

Middag

s. 13

Diagrammer

mulige tilvalg/tillæg - sol/skygge


NORD

s. 14

Diagrammer

vindforhold Aalborg


s. 15

tværsnit 1:300

plint +0,5 m

plint +1,5 m

+0,5 m

rampe

brusepladser

plint +1,5 m

upspring, 5 m

Legebassin

vanddybde 0,9 m

Udspringsbassin

upspring, 3 m

+0,5 m

Boldleg i vand

upspring, 1 m

+0,5 m

rampe

80 m bane

+0,8 m

-0,2 m

+0,8 m +0,8 m

oplukkeligt hegn oplukkeligt hegn oplukkeligt hegn


s. 16

modelfoto


+0,5 m

+0,5 m

plint +0,5 m

plint +1,5 m

Legebassin

vanddybde 0,9 m

+0,9 m

rampe

+0,5 m

Småbørnsbassin

vanddybde 0,3-0,7 m

25 m motionsbaner

+0,5 m +0,5 m

+1,3 m

+0,5 m

rampe

rampe

+0,8 m

-0,2 m

+0,8 m +0,8 m

oplukkeligt hegn oplukkeligt hegn oplukkeligt hegn oplukkeligt hegn

plint +1,5 m

Boldleg i vand

s. 17

tværsnit 1:300


+0,5 m

+0,5 m

plint +1,5 m

+0,5 m

rampe

brusepladser

plint +0,5 m

plint +1,5 m

upspring, 5 m

Legebassin

vanddybde 0,9 m

Udspringsbassin

+0,9 m

rampe

+0,5 m

upspring, 3 m

Småbørnsbassin

vanddybde 0,3-0,7 m

Boldleg i vand

+0,5 m

upspring, 1 m

25 m motionsbaner

+0,5 m +0,5 m

+1,3 m

rampe

rampe

80 m bane

+0,5 m

+0,8 m

-0,2 m

+0,8 m

-0,2 m

+0,8 m +0,8 m +0,8 m

oplukkeligt hegn oplukkeligt hegn oplukkeligt hegn oplukkeligt hegn oplukkeligt hegn oplukkeligt hegn

s. 18

Længdesnit 1:300


Teknik

Ad. Afsnit 4.5 Særlige konstruktioner

4.5.1 Afviserværker

Bundeforholdene for havnebadet betyder at holdbare pælekonstruktioner

skal føres ned til omkring kote – 20,0 for at kunne optage

fornødne kræfter fra bølger og is.

Især iskræfterne betyder vandrette kræfter af størrelsesordenen ca.

100 KN/m afviserværk og dette er fravalgt som dimensioneringsgrundlag

o i stedet valt en vandret kraft på 10 KN/m pæleværk.

Vandrette kræfter af denne størrelsesorden er der særdeles gode

erfaringer med ved andre anlæg, hvor en bølgeskærm/afviserværk

har været påkrævet. NIRAS/Portconsult kan f.eks. nævne:

· Horsens lystbådehavn. Isforhold. 1973 og senere

· Rørvig havn. Bølge- og isforhold 1998

· Furesøbad. Afviserbro. Is- og bølgeforhold 1996

Der er fravalgt en armeret betonkonstruktion som bærende brokonstruktion

i et jbt. pæleværk frem for en lettere brokonstruktion med

stålrørspæle, der fyldes med sand og hvor pæletoppen udstøbes

med beton.

Med en vandret last på 40 KN pr. pælefag anses en pælekonstruktion

som skitseret med 1 lodpæl (Ø400) og 2 stk. skråpæle (Ø300) i

en længde af ca. 20 m. at være stabil over for denne vandrette last

hidrørende primært fra bølger, men erfaringsmæssigt også god

over for lokale ispåvirkninger.

Afviserværket i azobé kan tilsvarende holde hertil. Topkoten er skønnet

til +1,5 mod ca. +2,1 i programmet, da havnebadets primære

brug er på gode sommerdage i badesæsonen fra medio juni måned

og frem til ultimo august måned.

4.5.2 Læ-funktionen med læsejl monteres på passende stedet og

er beregnet til at være fastgjort i badesæsonen og fjernes

uden for denne.

Læsejl vil næppe i praksis skulle demonteres ved stormvejr/blæsevejr

i badesæsonen.

4.5.3 Fast bund i lave bassiner

Overflade af perforeret plastik. Fast bund i lave bassiner kan hejses

op for rengøring.

Ad. Afsnit 4.7 Design- og dimensioneringsforudsætninger

4.7.1 Normer og forskrifter

De nævnte normer overholdes bortset fra normernes krav til islast,

hvor der i stedet er foretaget et kvalificeret skøn.

4.7.2 Nyttelast for personer og enkeltlast

Dette er anvendt i de foreløbige beregninger for projektkonkurrence.

4.7.3 Jordbundsforhold

Der afventes resultatet af den nye boring, som anført ved detailprojekteringen.

4.7.4 Vandspejlsforhold

Ingen bemærkninger

4.7.5 Bølgepåvirkning

Bølgehøjder af størrelsesordenen 25-50cm anses for at være til stede

i badesæsonen, og det er der dimensioneret for, både for afviserværket

og for de indvendige skørt på de faste anlægskonstruktioner.

Ad. Afsnit 4.8 Krav til materialer og udførelse

4.8.1 Stålkonstruktioner

Alle stålpæle er i sort stål i min. godstykkelse svarende til stålspunsjern.

Pælene fyldes med sand og det vil betyde ensidig tæring i

splashzonen, hvorefter pælene efter 5-10 brug efter ultralydsundersøgelser

kan forsynes med offeranoder i lighed med nye stålspunsvægge.

Alle øvrige ståldele om permanente bjælker, bolte og beslag varmforzinkes.

4.8.2 Aluminium. Anvendes ikke

4.8.3 Betonkonstruktioner. Anvendes ikke.

4.8.4 Trækonstruktioner

Alt bærende tømmer er azobé som forudsat, og ønskes anvendt

impr. Fyr (marineimprægneret) kan dette aftales.

s. 19

teknik


I prisoverslaget er regnet med Lærketræ eller imprægneret fyr overalt

til brodæk og bærende tømmerkonstruktioner.

4.8.5 Flydebroer

Flydeelementer af beton. med dæk af lærketræ.

4.8.6 Rækværker.

Af varmforzinket stål. I børneafdelingen udføres rækværker klatringssikre.

4.8.7 Min. udstyr

for omfang se bilagt overslag.

4.8.8 Orienteringslys

Som orienteringsbelysning er i overslaget regnet med armaturer

indbygget i lodrette flader langs med Havnebadets yderkanter.

Arealer

Flydebroer

Fast broer og tårne

Bassiner m. bund

Dybe bassiner

800 kvm

350 kvm

160 kvm

1130 kvm

s. 20

arealer

Som effektbelysning foreslås projicering af lys på trækonstruktioner

og læsegl ved udsprings/udsigtstårnet. Herunder foreslås også

belysning langs med badebassinerness kanter og undervandsbelysning

langs med kajen.

Udover beskedne belysning af anlægget jf. Farvandsvæsenets almindelige

regler.

More magazines by this user
Similar magazines