LandboUngdoms vedtægter - Danmarks Landboungdom

landboungdom.dk

LandboUngdoms vedtægter - Danmarks Landboungdom

LandboUngdoms vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er LandboUngdom. Foreningen er selvstændig og organiseret i lokalforeninger, regioner og en

landsorganisation. Landsorganisationen har sekretariat på: Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N.

§ 2 Medlemmer og formål

Alle unge, der har betalt et helårligt medlemskontingent og er opført på en medlemsliste, er medlem af

LandboUngdom. Det lokale mål er at være mødested for unge på landet, unge under landbrugsuddannelse og unge

med interesse for livet på landet. Det regionale mål er at være samlingspunkt for faglige og sociale, lærende og

udviklende aktiviteter blandt regionens medlemmer. Det landsdækkende mål er at forbedre forholdene for unge på

landet, unge under landbrugsuddannelse, unge der arbejder i landbruget og unge, der ønsker at etablere sig som

landmand. Det fælles mål er at skabe aktivitet og udvikling, give unge tro på fremtiden for den enkelte, for

fællesskabet og for et liv på landet.

§ 3 Årsmøde, Regionsformandsmøder og Lederforum

LandboUngdoms øverste myndighed er Årsmødet, der vedtager landsorganisationens vedtægter, vælger formand

og landsledelse, samt beslutter nationale og internationale forhold i organisationen.

Regionsformandsmøder

Regionsformandsmøderne har ansvaret for landsorganisationens økonomi og fastsætter medlemskontingent til

landsorganisationen. Regionsformandsmøderne beslutter, hvordan pengene anvendes og afsætter midler til de

initiativer, Årsmødet og Regionsformandsmøderne vedtager. Regionsformandsmøderne godkender

landsorganisationens budget og regnskab. Regions-formandsmøderne vedtager en årlig handlingsplan, som man

lokalt, regionalt og på landsplan skal arbejde for at gennemføre.

Lederforum

Lederforum er et årligt møde, der har fokus på udvikling af LandboUngdom, herunder aktuelle temaer og

udfordringer lokalt og regionalt.

§ 4 Deltagelse i møderne

Alle medlemmer kan deltage i Årsmødet med taleret. Hver lokalforening og region har én stemme. Såfremt en

lokalforening ikke gør brug af sin stemme, kan stemmen overgå til regionen. Ingen lokalforening kan have mere end

to stemmer (udover regions-formanden). Ingen stemmeberettiget må være fyldt 35 år. Landsledelsen kan invitere

gæster til Årsmødet. Gæster har taleret, men ikke stemmeret. På Regionsformandsmøderne kan hver region stille

med regionsformanden eller en suppleant for denne og en yderligere deltager. Hver region har én stemme på

møderne. Landsledelsen deltager i regionsformandsmøderne med taleret og stemmeret. Ingen stemmeberettiget

må være fyldt 35 år. Alle medlemmer kan deltage i Lederforum med taleret.

§ 5 Lokalforeninger og regioner

Lokalforeninger og regioner fastsætter selv grundlag og regler for det lokale og regionale arbejde.

Landsorganisationen består af 13 regioner: Vendsyssel, Aalborg, Viborg, MidtVest, Ribe, Århus, Vejle,

Sønderjylland, Fyn, Vestsjælland, Nordsjælland, Storstrøm og Bornholm.

§ 6 Valg af formand

Årsmødet vælger formand for landsledelsen. Alle medlemmer af LandboUngdom kan vælges til formand. Ingen kan

vælges mod sit samtykke. Forslag til kandidater fremsendes senest to uger før Årsmødet og videresendes til

lokalforeningerne og regionerne senest en uge før mødet. Forslag til kandidat skal være underskrevet af et

bestyrelsesmedlem fra mindst fem forskellige lokalforeninger og/eller regioner. Kandidaten må ikke være fyldt 35 år.

Valget sker ved skriftlig afstemning, og den person, der får fleste stemmer, er valgt.

§ 7 Valg til landsledelsen

Landsledelsen består af formanden og seks personer, der alle vælges for to år. Valg til landsledelsen sker på

Årsmødet. Valgene sker ved skriftlig afstemning, og de personer, der får fleste stemmer, er valgt. Alle medlemmer

af LandboUngdom kan vælges til landsledelsen. Ingen kan vælges mod sit samtykke. Medlemmer af landsledelsen

er skiftevis på valg hvert andet år. Udtræder et landsledelses- eller udvalgsmedlem af landsledelsen eller udvalg,

indtræder suppleanten indtil førstkommende valg.

§ 8 Det daglige arbejde


Årsmødet, Regionformandsmøderne og Lederforum kan sætte projekter, udvalg og arbejdsgrupper i gang indenfor

de områder, der er interesse for blandt deltagerne på møderne eller som landsledelsen skønner nødvendige at

igangsætte. Landsledelsen kan til projekter, udvalg og arbejdsgrupper udpege kontaktpersoner, der følger og støtter

disse og har mulighed for at deltage i møder og i debatten. Landsorganisationens sekretariat er sekretariat for

Årsmødet, Regionsformandsmøderne, Lederforum, landsledelsen, projekter, udvalg og arbejdsgrupper.

Sekretariatet, projekter, udvalg og arbejdsgrupper arbejder under ansvar overfor Årsmødet.

§ 9 Indkaldelse til møder

Landsledelsen indkalder til Årsmøde en gang om året, normalt i andet kvartal. Landsledelsen kan indkalde til

ekstraordinært Årsmøde, når den finder det nødvendigt, eller når mindst 15 lokalforeninger og/eller regioner

fremsender skriftligt ønske om det. Indbydelse til Årsmøde sker skriftligt med mindst tre ugers varsel. Årsmødet er

altid beslutningsdygtigt. Beslutninger vedtages ved almindeligt flertal. Referat af Årsmødet sendes til alle deltagere,

lokalforeninger, regioner, regionssekretærer og Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Landsledelsen indkalder

til Regionsformandsmøder, når den finder det nødvendigt, dog mindst to gange om året, eller når mindst 5 regioner

fremsender skriftligt ønske om det.

Indbydelse til Regionsformandsmøde sker skriftligt med mindst to ugers varsel. Regionsformandsmøderne er

beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af alle regioner er repræsenteret. Beslutninger vedtages ved almindeligt

flertal.

Referat af møderne sendes til alle regioner, regionssekretærer og landsledelsen, samt offentliggøres på

hjemmesiden. Landsledelsen indkalder til Lederforum én gang om året, normalt i fjerde kvartal. Landsledelsen kan

indkalde til ekstraordinært Lederforum, når den finder det nødvendigt, eller når mindst 15 lokalforeninger og/eller

regioner fremsender skriftligt ønske om det. Indbydelse til Lederforum sker skriftligt med mindst tre ugers varsel.

Referat af Lederforum sendes til alle deltagere, til hver lokalforening og region, samt til regionssekretærer og

landsledelsen. Udgifter til alle tre former for møder afholdes af deltagerne eller deres lokalforening/region med

gældende kørselsgodtgørelse fra landsorganisationen.

§ 10 Landsledelsen

Landsledelsen har ansvar for den almindelige drift og udvikling af landsorganisationen under ansvar for Årsmødet.

Landsledelsen udarbejder en forretningsorden for sit arbejde. Opgaver Landsledelsen har ansvaret for

landsorganisationens aktiviteter og varetager medlemmernes interesser overfor andre organisationer.

Landsledelsen er landsorganisationens talerør og repræsenterer det samlede LandboUngdoms arbejde.

Landsledelsen har i samarbejde med sekretariatet ansvaret for udarbejdelse og godkendelse af fremtidsplaner og

budget, fremsættelse af forslag til medlemskontingent og for landsorganisationens økonomiske drift.

§ 11 Konstituering i landsledelsen

Landsledelsen konstituerer sig med indtil to næstformænd, fordeler ansvarsområder og udpeger medlemmer til

repræsentationer i nationale og internationale organer ved det første ordinære møde efter Årsmødet.

§ 12 Møder i landsledelsen

Formanden indkalder landsledelsen til møde, når det er påkrævet, eller når mindst 4 medlemmer ønsker det.

Landsledelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig

stemmeflertal. Referater af møderne sendes til landsledelsen og Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.

§ 13 Jobformidlings databaser

Landsorganisationen LandboUngdom ejer jobformidlings databaserne JobStafetten Danmark og JobStafetten

Udland. Såfremt landsorganisationen ønsker at sælge eller på anden måde afhænde rettighederne hertil, har de

regioner, der har part i den pågældende database, forkøbsret.

§ 14 Retslig forpligtigelse

Til retsligt at forpligte landsorganisationen kræves underskrift af landsledelsens formand (i dennes fravær en

næstformand) og sekretariatslederen.

§ 15 Vedtægter og opløsning

Ændringer af vedtægterne sker med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på et Årsmøde.

Eventuel opløsning af landsorganisationen skal bekræftes på to på hinanden følgende Årsmøder og kræver første

gang 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer og skal ved det efterfølgende møde bekræftes ved

almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Ved opløsning af landsorganisationen skal

landsorganisationens eventuelle nettogæld udredes af de regionale LandboUngdoms foreninger i forhold til

medlemstallet i de enkelte regioner. En eventuel nettoformue tilhørende landsorganisationen tilfalder de regionale

LandboUngdoms foreninger i forhold til de enkelte regioners medlemstal. En eventuel nettoformue kan også

hensættes til genetablering af en landsdækkende landboungdomsorganisation.

Disse vedtægter er vedtaget af repræsentantskabet den 15. maj 2004, ændret på repræsentantskabsmødet den 6.

maj 2006 og senest ændret på repræsentantskabsmødet den 26. april 2008 og træder i kraft umiddelbart efter

vedtagelsen.

More magazines by this user
Similar magazines