19.01.2015 Views

Temadag om fri fase (DNAPL) - ATV - Jord og Grundvand

Temadag om fri fase (DNAPL) - ATV - Jord og Grundvand

Temadag om fri fase (DNAPL) - ATV - Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

OPSAMLING PÅ TEMADAG OM

FRI FASE (DNAPL)

Arrangeret af:

Lars Nissen, COWI A/S

Mette Broholm, DTU Miljø

Gary Wealthall, Geosyntec Consultants Inc.

1

6. MARTS 2012

OPSAMLING PÅ TEMADAG OM FRI FASE (DNAPL)


Program

Programmet tilrettelagt af COWI i

samarbejde med:

› DTU Miljø (Mette Broholm)

› Geosyntec Consultants

(Gary Wealthall)

› Der var godt 60 deltagere fra regioner,

rådgivere, universiteter, enkelte

kommuner, KE, Shell og FBE

› I alt 11 spændende foredrag

2

6. MARTS 2012

OPSAMLING PÅ TEMADAG OM FRI FASE (DNAPL)


Baggrund og formål

BAGGRUND

› Fri fase har gennem de seneste årtier været en af de største ubekendte faktorer i

forbindelse med undersøgelse, risikovurdering og afværge

› Vi har vidst, at ved eksempelvis kraftige forureninger med klorerede opløsningsmidler, var

der en sandsynlighed for, at der var fri fase til stede, enten som pools af rent stof eller

som små dråber bundet til jordskelettet .

› Men hvordan dokumenterer vi bedst tilstedeværelse af fri fase og hvis der er fri fase til

stede, hvordan beregner vi så massen

FORMÅL

› Formålet med temadagen er at give jer en opdatering af den nyeste viden på området,

samt kendskab til disse ny metoder til karakterisering af fri fase.

› Diskussion om hvordan vi bedst gennemfører vores massebestemmelse, når der er fri

fase tilstede.

3

5 MARTS 2012

TEMADAG OM FRI FASE (DNAPL)


1. Introduktion til DNAPL-begrebet

4

6. MARTS 2012

OPSAMLING PÅ TEMADAG OM FRI FASE (DNAPL)


1. Introduktion til DNAPL-begrebet

DNAPL kan spredes ned

gennem grundvandet.

› Spredning er styret af de

geologiske forhold.

› Kan lægge sig som pools af

fri fase når det rammer

lavninger i lavpermeable

aflejringer

5

6. MARTS 2012

OPSAMLING PÅ TEMADAG OM FRI FASE (DNAPL)


1. Introduktion til DNAPL-begrebet

› I opsprækket ler vil den fri

fase opløses og diffundere ud i

selv lermatricen og sætte sig

som en sekundær kilde .

› Sker i løbet af kort tid (få år)

› For at diffundere fra

lermatricen og ud i sprækker

kan der gå op til 200 år

6

6. MARTS 2012

OPSAMLING PÅ TEMADAG OM FRI FASE (DNAPL)


1. Introduktion til DNAPL-begrebet

› Konceptuel forståelse er

vigtigst.

› Styr på geologien

› Høj diskretisering er

nødvendig

7

6. MARTS 2012

OPSAMLING PÅ TEMADAG OM FRI FASE (DNAPL)


2. Introduktion til udviklingsprojekt på Naverland 26

8

6. MARTS 2012

OPSAMLING PÅ TEMADAG OM FRI FASE (DNAPL)


2. Introduktion til udviklingsprojekt på Naverland 26

9

6. MARTS 2012

OPSAMLING PÅ TEMADAG OM FRI FASE (DNAPL)


2. Introduktion til udviklingsprojekt på Naverland 26

DNAPL Udviklingsprojektet

› Formål: At afprøve og sammenligne

forskellige metoder til påvisning af DNAPL.

› Sammenligning af flere forskellige metoder

› Dyre og billige metoder

› Screeningsmetoder og direkte

påvisningsmetoder

› Kendte som mindre kendte metoder

› Mange sonderings- og boremeter

› Rigtig mange prøver- udtaget meget tæt

› Grundigt forarbejde: geofysik, geologiske

og hydrogeologiske undersøgelser

10

6. MARTS 2012

OPSAMLING PÅ TEMADAG OM FRI FASE (DNAPL)


3. Geologisk, geofysisk og hydrologisk karakterisering

11

6. MARTS 2012

OPSAMLING PÅ TEMADAG OM FRI FASE (DNAPL)


3. Geologisk, geofysisk og hydrologisk karakterisering

12

6. MARTS 2012

OPSAMLING PÅ TEMADAG OM FRI FASE (DNAPL)


3. Geologisk, geofysisk og hydrologisk karakterisering

Seismik: Hammerslag.

Modtagerne (geofonerne) består af et 48 m

langt slæb med geofoner.

13

6. MARTS 2012

OPSAMLING PÅ TEMADAG OM FRI FASE (DNAPL)


4. Anvendelse af FACT FLUTe liner på Naverland

14

6. MARTS 2012

OPSAMLING PÅ TEMADAG OM FRI FASE (DNAPL)


4. Anvendelse af FACT FLUTe liner på Naverland

15

6. MARTS 2012

OPSAMLING PÅ TEMADAG OM FRI FASE (DNAPL)


5. Resultater af DNAPL karakterisering

16

6. MARTS 2012

OPSAMLING PÅ TEMADAG OM FRI FASE (DNAPL)


5. Resultater af DNAPL karakterisering

17

6. MARTS 2012

OPSAMLING PÅ TEMADAG OM FRI FASE (DNAPL)


6. Samlede erfaringer med DNAPL screeningsmetoder

18

6. MARTS 2012

OPSAMLING PÅ TEMADAG OM FRI FASE (DNAPL)


6. Samlede erfaringer med DNAPL screeningsmetoder

19

6. MARTS 2012

OPSAMLING PÅ TEMADAG OM FRI FASE (DNAPL)


6. Samlede erfaringer med DNAPL screeningsmetoder

20

6. MARTS 2012

OPSAMLING PÅ TEMADAG OM FRI FASE (DNAPL)


6. Samlede erfaringer med DNAPL screeningsmetoder

21

6. MARTS 2012

OPSAMLING PÅ TEMADAG OM FRI FASE (DNAPL)


7. Massebestemmelse i praksis, Høfde 42

22

6. MARTS 2012

OPSAMLING PÅ TEMADAG OM FRI FASE (DNAPL)


7. Massebestemmelse i praksis, Høfde 42

24

6. MARTS 2012

OPSAMLING PÅ TEMADAG OM FRI FASE (DNAPL)


8. Afværgemetoder til oprensning af DNAPL

25

6. MARTS 2012

OPSAMLING PÅ TEMADAG OM FRI FASE (DNAPL)


8. Afværgemetoder til oprensning af DNAPL

26

6. MARTS 2012

OPSAMLING PÅ TEMADAG OM FRI FASE (DNAPL)


8. Afværgemetoder til oprensning af DNAPL

27

6. MARTS 2012

OPSAMLING PÅ TEMADAG OM FRI FASE (DNAPL)


9. Pilotforsøg med oprensning af fri fase PCE med

SRD, Kærgård Plantage

28

6. MARTS 2012

OPSAMLING PÅ TEMADAG OM FRI FASE (DNAPL)


9. Pilotforsøg med oprensning af fri fase PCE med

SRD, Kærgård Plantage

29

6. MARTS 2012

OPSAMLING PÅ TEMADAG OM FRI FASE (DNAPL)


9. Pilotforsøg med oprensning af fri fase PCE med

SRD, Kærgård Plantage

30

6. MARTS 2012

OPSAMLING PÅ TEMADAG OM FRI FASE (DNAPL)


Tak for opmærksomheden.

31

6. MARTS 2012

OPSAMLING PÅ TEMADAG OM FRI FASE (DNAPL)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!