Søren Boe Mortensen - Klimatilpasning

klimatilpasning.dk

Søren Boe Mortensen - Klimatilpasning

Hvorfor er skybrud blevet interessant


mm

Derfor!

Årsregn over Danmark 1870 til 2010 Regn 2011

- 9 % mere regn end på

et normalt år

- Ca. 14 % mindre

nedbør end det

vådeste år (1999)

- Den næst vådeste

sommer

- Kun 2 mm mindre

end i 1980

Kilde: DMI


Prisen for et skybrud

Skybruddet august 2010

• Åer og søer løb over deres bredder

• Vejanlæg oversvømmet

• Veje ødelagt af vand

• Villakvarterer oversvømmet

• Udgifter

• Alm. Brand ca. 150 mio.kr.

• Total for branchen

over 1 mia.kr.

Skybruddet juli 2011

• Indre København oversvømmet

• Største enkelt vandbegivenhed

nogen sinde målt

• Veje og togskinner ødelagt

• Villakvarterer oversvømmet

• Betydelige erhvervsskader

• Udgifter

• Alm. Brand over 500 mio.kr.

• Total for branchen

ca. 6-7 mia.kr.

Udgifter til genopbygning efter skybrud

inden for et år på ca. 7-8 mia.kr.


Er skybrud i virkeligheden godt for

samfundsøkonomien

• Genopbygning satte uden tvivl gang i

dansk økonomi…

• … ca. 5 mia.kr. kom fra genforsikring i

udlandet

• Det kommer ikke til at ske ”gratis” igen

• Omkostningerne svarede til

• 1 supersygehus

• 1/3 af den nye Metro Cityring

• 1,5 Frederikssundsmotorvej

Kilde: www.Klimatilpasning.dk


Gennemsnitskade, indexeret (kr)

Antal skader (stk)

1991

1991

1992

1992

1993

1993

1994

1994

1995

1995

1996

1996

1997

1997

1998

1998

1999

1999

2000

2000

2001

2001

2002

2002

2003

2003

2004

2004

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

Hvad siger skadetallene

Sommer-vejrligskader, Privat

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

-

Sommer-vejrligskader, Privat

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

-

• Øgede nedbørsmængder

over tid – med betydelige

variationer over årene

• Stigende gennemsnitsskader

pga.

• Voldsommere vejrlig

• Øgede værdier i

hjemmene

Kilde: Alm. Brand


Skybrudsskader er blot en del af

forsikringsforretningen

Dækning af

opståede

skader

Vurdering

af risici

• Forsikringsselskaber er

sat i verden for at dække

skader…

• …men prisen vil

modsvare skaderne

Udbyde og

justere

forsikringer

• Er der bedre alternativer

end blot at genopbygge


Hvad gør vi for at hjælpe kunderne

Udvidet vandskadeforsikring

• Lanceret sidste fredag

• Dækker alt indtrængende

nedbør og kloakvand

• Dækker BÅDE hus OG indbo

• Alm. Brand har set en stigning i

skader, der ikke var dækket

under de gældende betingelser

• Det følger af mere voldsom regn

og anden nedbør

• For at imødekomme det nye

skadebillede har Alm. Brand

etableret ny dækning


Hvad gør vi for at minimere skader

Arbejder på

flere niveauer

Samarbejde F&P Forebyggelse

• Det Nationale Dialogforum for

Klimatilpasning

• Kortlægning af problemets omfang

og dialog med myndigheder og

kommuner

• Frederiksberg Kommune

• Københavns Kommune

• Mindre skybrudsramte

kommuner

• Rådgivning omkring forebyggelse af

nedbørsskader

• Konkret dialog med kunder om

fremtidig forebyggelse i forbindelse

med nedbørsskader

• Advarer kunder via SMS

• Brochure: "Skybrud,

regnvejr og oversvømmelse"


Problemet er kendt!

Hvad hvis vi intet gør

• Der kommer flere Blue Spots

Dilemmaer

• Kommunen kunne ekspropriere

og lave regnvandsbassiner

• I Rungsted blev der lukket for

overløbet til Øresund, og

kloakvand havnede i folks kældre

• Eksport: Usserød Å løber

gennem tre kommuner –

problemet havner i sidste

kommune, hvis de to andre

kommuner ikke gør noget

Hvad er Blue Spots

• Blue Spots er lavninger i terrænet

uden naturligt afløb

• Blue Spots kan f.eks. identificeres

via Danmarks Højdemodel (Kort- og

Matrikelstyrelsen)

• Staten og flere kommuner benytter

allerede højdedata til at identificere

Blue Spots

• Blue Spots kan drænes eller

målrettes til vandopsamling


Skybrudsskader kan aldrig helt undgås!

• 2. juli-skybruddet handlede ikke

om kloakker!

• Det er det, forsikringsselskaberne

er til for

• Var alt for voldsomt - ville blive alt

for dyrt at sikre sig imod

• Men udgiften kan reduceres ved

forebyggende tiltag


Hvad kan der gøres for at minimere

skaderne

Tilbageholdelse:

• Opsamling og

genanvendelse af regn

• Nedsivning

• Nedsivningsbede

• Grønne tage

• Faskiner

Forsinkelse:

• Kassetter

• Drænkanaler

• Vand i parker

• Åbne kanaler

• Søer/bassiner

• Genplanlægning,

”kanalby”

• Vand ifm. legepladser

• Kontrollerede

oversvømmelser

• Vådområder med

regnvand

• Rekreative søer

Afledning:

• Styre/planlægge

ekstremregn

• Kontrollerede

oversvømmelser

• Åbne kanaler, grøfter

og render

• Øget kapacitet i

kloakker

• Renseanlæg

• Å-løb og ansvar

• Å-løb og ny

miljølovgivning

Bedste løsning er nok en kombination af flere tiltag


Hvem betaler

Direkte og indirekte vandrelaterede skadeudgifter

Forsikringsselskaber

Erstatninger

Præmier

Kommune

og Stat

Skader og

vedligehold

Skatter og

afgifter

Private og virksomheder

• Egen risiko

• Muligt værditab af

bolig (private)

• Driftstab (erhverv)

Der er kun et sted, regningen kan ende!

Hos de danske borgere


Men der er en rigtig god Business Case i at forebygge!

København juli 2011

København, juli 2011

More magazines by this user
Similar magazines