Vis datablad 1 - Beslaco

beslaco.dk

Vis datablad 1 - Beslaco

Produkt

Information

Araldite ®

2021

To komponent forstærket methacrylat.

Egenskaber

Beskrivelse

• God vedhæftning til en lang række typer plast- og metaltyper.

• Høj forskydnings- og afskrælningsstyrke.

• God bestandighed mod kemikalier og vand.

• Hærder hurtigt og er spalte fyldende

• Temperatur bestandig op til 100°C.

Araldite 2021 er en to komponent stærk og bestandig methacrylat, som hærder ved stue temperatur.

Produktet er hurtig hærdende og kan anvendes til en lang række forskellige opgaver.

Produkt data

2021/A 2021/B 2021 (blandet)

Farve (visuel) Mælke hvid Beige Svag gul

Massefylde (kg/liter) ca. 1.03 ca. 0.96 ca. 1

Viskositet (Pas) ca. 45 ca. 40 ca. 45

Brugstid (100 gr. ved 25°C) - - 2-3 minutter

Flamme punkt (°C) 10 10 -

Forberedelse

Styrken og bestandigheden af en samling afhænger af en god forbehandling og fladerne, som skal limes,

dog kan produktet i mange tilfælde nøjes med minimal forbehandling.

Idealt set skal fladerne affedtes med f.eks. acetone, MEK eller anden forenelig affedter, for at fjerne alle spor

af slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler.

Alkohol, benzin (petroleum) eller fortyndere må ikke bruges.

Det stærkeste og mest holdbare resultat fås hvis fladere slibes eller ætses kemisk. Hvis der slibes skal

fladerne affedtes efterfølgende.

Blandingsforhold Vægt forhold Volumen forhold

Araldite 2021/A 100 100

Araldite 2021/B 90 100

Lim og hærder kan fås i dobbelt patroner med blanderør, som kan bruges som et ”klar til brug” system, ved

hjælp af påføringspistol fra Dana Lim A/S.

Påføring af lim

Lim/hærder blandingen påføres direkte på den forberedte flade.

En lagtykkelse på 0.10 to 0.20 mm vil normalt give den største forskydningsstyrke af en samling, selvom

lagtykkelser op til 4 mm kan bruges. Bemærk at lagtykkelser på 4 mm udvikler kraftig varme ved hærdning.

De limede emner skal samles og sættes I pres umiddelbart efter at limen er påført. Et jævnt ensartet tryk

over hele fladen vil sikre optimal hærdning.


Mekanisk påføring.

Special firmaer har udviklet blande og påføringsudstyr som gør det muligt at bruge produktet i større

sammenhæng. Dana Lim A/S vil være behjælpelig med formidling af kontakt.

Rengøring af værktøj

Alt værktøj skal vaskes med vand og sæbe inden limen hærder. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk,

men bemærk at det er yderst tidskrævende.

Hvis opløsningsmidler som f.eks. acetone bliver brugt til afrensning, skal man tage de nødvendige forholdsregler

for at undgå hud- og øjenkontakt.

Temperatur °C 10 15 23 40

Hærdetid for at opnå timer - - -

FS > 1N/mm 2 minutter 20 12 8 2

Hærdetid for at opnå timer - - - -

FS > 10N/mm 2 minutter 30 25 18 5

FS= Forskydningsstyrke

Bemærk at limen svinder 13% under hærdning.

Egenskaber

efter hærdning.

Med mindre andet er angivet er de følgende test lavet på aluminiums legeringer med en dimension på 170 x 25

x 1.5 mm. Testen er lavet som en forskydningsstyrke med et overlap på 12.5 x 25 mm.

Til alle bestemmelserne er der brugt standard produkt og standard test metoder. Resultaterne er udelukkende

retningsgivende og skal ikke se som produkt specifikation.

Gennemsnitlig forskydningsstyrke på typisk metal-metal samling (ISO 4587)

Hærdet i 7 dage ved 23°C og testet ved 23°C

Forbehandling - Sand blæst

Aluminium

Stål 37/11

Rustfritstål V4A

Galvaniseret stål

Kobber

Messing

0 5 10 15 20 25 30 35

Gennemsnitlig forkydningsstyrke på typisk plastic-plastic samling (ISO 4587)

Hærdet i 7 dage ved 23°C og testet ved 23°C

Forbehandling – Let slibning og affedtning.

SMC

Polycarbonat

ABS

Perspex

PVC

Polyamid (nylon 6)

GRP

GRE

N/mm 2 0 5 10 15

N/mm 2


Forskydningsstyrke mod temperatur (ISO 4587) (Typisk gennemsnits værdi)

Hærdning = 7 dage /23°C;

N/mm 2

40

30

20

10

°C

0

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Afskrælningsstyrke (ISO 4578)

Hårdhed Shore D78

Brudforlængelse 50-75%

11N/mm

Forskydningsstyrke (N/mm 2 ) ved neddypning i forskellige medier. Hærdet: 7 dage/23°C

(Typisk gennemsnits værdi) Materiale - Aluminium

30 dage 90 dage

Start værdi

Methyl alkohol

Benzin

Ethyl acetat

Eddikesyre 10%

Xylen

Smøre olie

Paraffin

Vand ved 23°C

Vand ved 60°C

Vand ved 90°C

0 5 10 15 20 25 30 35

Forskydningsstyrke (N/mm 2 )ved neddypning i forskellige medier (Typisk gennemsnits værdi)

Hærdet: 7 dage ved 23°C . Materiale – Se graf

30 dage 90 dage

Start værdi

Methyl alkohol

Benzin

NaOH 10%

PC

Eddikesyre, 10%

Xylen

Brud

Start værdi

Methyl alkohol

Benzin

NaOH 10%

PVC

Eddikesyre 10%

Xylen

0 5 10 15


Forskydningsstyrke i forhold til varme påvirkning.

Hærdet: 7 dage ved 23°C,

Start værdi

30 dage/ 70°C

60 dage/ 70°C

90 dage/ 70°C

N/mm 2

0 5 10 15 20 25 30 35

Forskydningsstyrke i tropisk klima (40/92, DIN 50015; Typisk gennemsnitsværdi)

Hærdet: 7 dage/23°C

Start værdi

Efter 30 dage

Efter 60 dage

Efter 90 dage

N/mm 2

0 5 10 15 20 25 30

Termisk udmattelse

100 cykler af 6 timers varighed fra -30°C til 70°C: 26,9N/mm2

Opbevaring

Araldite 2021/A og Araldite 2021/B kan opbevares i op til 18 mdr. ved 0-8 °C forudsat at komponenterne er

opbevaret i lukkede beholdere. Ved opbevaring ved 15–25 °C er levetiden max 12 mdr. Udløbsdatoen som er

angivet på emballagen er ved opbevaring ved 0-8 °C.

Sikkerhed

Indeholder:

Faremærkning:

Faresætninger:

Epoxyforbindelser. Se sikkerhedsdatablad

Xi, Lokalirriterende

F, Meget brandfarlig.

Irriterer øjnene og huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted. Holdes væk fra

antændelseskilder – Rygning forbudt. Brug egnede handsker og

øjen/ansigtsbeskyttelse. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og

arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved

produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke

produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE - DANMARK - www.danalim.dk

TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75

® Araldite is a registered trademark of Vantico AG, Basel Switzerland.

More magazines by this user
Similar magazines