Ulykker til søs 2006 - Søfartsstyrelsen

soefartsstyrelsen.dk

Ulykker til søs 2006 - Søfartsstyrelsen

Ulykker til søs

2006

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN


© Søfartsstyrelsen 2006, Vermundsgade 38C, 2100 København Ø

Telefon 39 17 44 00 - Fax 39 17 44 01

www.sofartsstyrelsen.dk sfs@dma.dk

Indholdet i denne publikation må gengives,

men kun med tydelig angivelse af kilde

ISBN trykt udgave: 87-7454-033-5

ISBN elektronisk udgave: 87-7454-035-1

ISSN trykt udgave: 1395-279X

ISSN elektronisk udgave: 1399-5073


Indholdsfortegnelse

FORORD........................................................................................................................................................................... 1

HOVEDTAL ..................................................................................................................................................................... 3

Handelsskibe.............................................................................................................................................................. 3

Fiskeskibe................................................................................................................................................................... 4

Anmeldte alvorlige arbejdsulykker på handels- og fiskeskibe ................................................................................... 4

Udenlandske skibe ..................................................................................................................................................... 5

Grundstødninger og kollisioner i dansk farvand ....................................................................................................... 5

SØULYKKER MED HANDELSSKIBE ........................................................................................................................ 6

Søulykkestyper ........................................................................................................................................................... 7

Årsager til søulykker på handelsskibe........................................................................................................................ 8

ARBEJDSULYKKER OM BORD PÅ HANDELSSKIBE......................................................................................... 10

Arbejdsulykkernes alvorlighed................................................................................................................................. 13

Hyppigheden af arbejdsulykker ............................................................................................................................... 15

Hyppighed fordelt på skibstyper .............................................................................................................................. 18

Fordeling på tonnage og registre ............................................................................................................................ 19

Hvor var handelsskibet, da arbejdsulykken skete .................................................................................................... 20

Arbejdets art på ulykkestidspunktet ......................................................................................................................... 20

Hvor på legemet er skaden sket ............................................................................................................................... 22

Varighed af fraværsperiode ..................................................................................................................................... 23

SØULYKKER MED FISKESKIBE ............................................................................................................................. 24

Søulykker med fiskeskibe i Danmark og Grønland .................................................................................................. 24

Søulykker på dansk registrerede fiskeskibe.............................................................................................................. 26

ARBEJDSULYKKER OM BORD PÅ FISKESKIBE ................................................................................................ 30

Alvorlighed af arbejdsulykker.................................................................................................................................. 31

Hvor var fiskeskibet, da arbejdsulykken skete ......................................................................................................... 32

Arbejdets art på ulykkestidspunktet ......................................................................................................................... 33

Hvor på legemet er skaden sket ............................................................................................................................... 34

Varighed af fraværsperioden ................................................................................................................................... 34

SØULYKKER MED UDENLANDSKE SKIBE PÅ DANSK SØTERRITORIUM ................................................. 36

GRUNDSTØDNINGER OG KOLLISIONER I DE DANSKE FARVANDE........................................................... 38

Hvor sker ulykkerne ellers ..................................................................................................................................... 50


Hvor sker ulykkerne worldwide ............................................................................................................................. 51

Hyppighed af grundstødninger og kollisioner i Storebælt og Øresund.................................................................... 52

BILAG 1 - DATABLAD................................................................................................................................................. 53

Handelsskibe............................................................................................................................................................ 53

Antallet af søfarende og fiskere ............................................................................................................................... 55

BILAG 2 – BEGREBER OG DEFINITIONER........................................................................................................... 57


Fortegnelse over tabeller

Tabel 1: Søulykker med handelsskibe ................................................................................................................................ 3

Tabel 2: Omkomne på handelsskibe................................................................................................................................... 3

Tabel 3: Modtagne anmeldelser af arbejdsulykker på handelsskibe................................................................................... 3

Tabel 4: Søulykker på fiskeskibe........................................................................................................................................ 4

Tabel 5: Omkomne på fiskeskibe ....................................................................................................................................... 4

Tabel 6: Modtagne anmeldelser af arbejdsulykker på fiskeskibe ....................................................................................... 4

Tabel 7: Antal anmeldte alvorlige arbejdsulykker.............................................................................................................. 4

Tabel 8: Hyppigheden af alvorlige arbejdsulykker............................................................................................................. 5

(ulykker pr. 1.000 besætningsmedlemmer) ........................................................................................................................ 5

Tabel 9: Hændelser af søulykker på udenlandske skibe i danske farvande ........................................................................ 5

Tabel 10: Hyppighed af grundstødninger og kollisioner pr. 10.000 passager i Storebælt og Øresund............................... 5

Tabel 11: Antal søulykker .................................................................................................................................................. 6

Tabel 12: Fordeling af søulykker på typen af handelsskibe med en tonnage...................................................................... 6

under 3.000 BT................................................................................................................................................................... 6

Tabel 13: Fordeling af søulykker på typen af handelsskibe med en tonnage over 3.000 BT.............................................. 6

Tabel 14: Den gennemsnitlige alder for skibe, der kommer ud for en søulykke ................................................................ 7

Tabel 15: Typer af søulykker.............................................................................................................................................. 7

Tabel 16: Skibstyper involveret i søulykker fordelt på hovedårsager................................................................................. 9

Tabel 17: Modtagne anmeldelser af arbejdsulykker ......................................................................................................... 10

Tabel 18: Modtagne anmeldelser af arbejdsulykker (ikke-anmeldelsespligtige og anmeldelsespligtige) i handelsflåden,

alle nationaliteter .............................................................................................................................................................. 11

Tabel 19: Antal arbejdsulykker, der har ramt ikke-danske statsborgere, påmønstret et dansk skib 2) ............................... 12

Tabel 20: Antal alvorlige anmeldte arbejdsulykker på handelsskibene............................................................................ 13

Tabel 21: Varighed af fraværsperiode ved anmeldelsespligtige og ikke-anmeldelsespligtige arbejdsulykker på fiskeskibe

.......................................................................................................................................................................................... 14

Tabel 22: Fordeling af fraværstid på skadesmåde for hele perioden 1997 - 2006 ............................................................ 14

Tabel 23: Antal konstaterede anmeldelsespligtige arbejdsulykker i forhold til................................................................ 18

påmønstringsdage fordelt på skibstyper (perioden 2004 - 2006)...................................................................................... 18

Tabel 24: Fordeling af anmeldte arbejdsulykker (ikke-anmeldelsespligtige og anmeldelsespligtige) på store og små

handelsskibe...................................................................................................................................................................... 19

Tabel 25: Hvor var skibet, da arbejdsulykken skete (alle ulykker og alle skibe).............................................................. 20

Tabel 26: Alle arbejdsulykker på passagerskibe fordelt på arbejdets art på ..................................................................... 20

ulykkestidspunktet ............................................................................................................................................................ 20

Tabel 27: Alle arbejdsulykker på lastskibe fordelt på arbejdets art på ulykkestidspunktet .............................................. 21

Tabel 28: Hvilke legemsdele bliver beskadiget ved alle anmeldte arbejdsulykker på handelsskibene............................. 22

Tabel 29: Varighed af fraværsperiode ved alle anmeldte arbejdsulykker på passagerskibe............................................. 23


Tabel 30: Varighed af fraværsperiode ved alle anmeldte arbejdsulykker på lastskibe ..................................................... 23

Tabel 31: Søulykker med fiskeskibe i Danmark og Grønland.......................................................................................... 24

Tabel 32: Gennemsnitsalderen på fiskeskibe involveret i søulykker................................................................................ 25

Tabel 33: Søulykker med fiskeskibe fordelt på tonnage................................................................................................... 25

Tabel 34: Søulykker med fiskeskibe fordelt på længde.................................................................................................... 26

Tabel 35: Søulykker med fiskeskibe fordelt på profession............................................................................................... 26

Tabel 36: Fordeling af typer af søulykker i detaljer.......................................................................................................... 27

Tabel 37: Fordeling af søulykkernes karakter .................................................................................................................. 27

Tabel 38: Forlis af danske fiskeskibe, fordelt på ulykkestyper......................................................................................... 28

Tabel 39: Alvorlige søulykker på danske fiskeskibe fordelt efter ulykkestyper............................................................... 28

Tabel 40: Mindre alvorlige søulykker på danske fiskeskibe fordelt efter ulykkestyper ................................................... 29

Tabel 41: Alle modtagne anmeldelsespligtige og ikke-anmeldelsespligtige arbejdsulykker i fiskeriflåden, alle

nationaliteter ..................................................................................................................................................................... 30

Tabel 42: Modtagne anmeldelser af alvorlige arbejdsulykker på fiskeskibe .................................................................... 32

Tabel 43: Hvor var fiskeskibet, da arbejdsulykken skete (alle ulykker)........................................................................... 32

Tabel 44: Fordeling af arbejdets art på fiskeskibene på ulykkestidspunktet (ikke-anmeldelsespligtige og

anmeldelsespligtige ulykker) ............................................................................................................................................ 33

Tabel 45: Hvilke legemsdele bliver beskadiget ved arbejdsulykker på fiskeskibe........................................................... 34

Tabel 46: Varighed af fraværsperiode ved anmeldelsespligtige og ikke-anmeldelsespligtige arbejdsulykker på fiskeskibe

.......................................................................................................................................................................................... 35

Tabel 47: Fordeling af fraværstid på skadesmåde for hele perioden 1997 - 2006 ............................................................ 35

Tabel 48: Søulykker på udenlandske skibe i danske farvande.......................................................................................... 36

Tabel 49: Typen af udenlandsk skib der har været udsat for en søulykke i dansk farvand............................................... 37

Tabel 50: Grundstødninger og kollisioner i de danske farvande, fordelt på udvalgte områder i perioden 1997 - 2006 ... 38

Tabel 51: Grundstødninger og kollisioner i Storebælt og Øresund .................................................................................. 52

Tabel 52: Antallet af skibspassager i Storebælt og Øresund............................................................................................. 52

Tabel 53: Hyppighed af grundstødninger og kollisioner pr. 10 000 passager i Storebælt og Øresund............................. 52

Tabel 54: Udviklingen i alle dansk registrerede handelsskibe.......................................................................................... 53

Tabel 55: Bestanden af handelsskibe i skibsregistrene ultimo året................................................................................... 53

Tabel 56: Antallet af fiskeskibe ultimo 2006, jf. Fiskeridirektoratet................................................................................ 54

Tabel 57: Antallet af fiskeskibe i Danmark 1997-2006, jf. Fiskeridirektoratet ................................................................ 54

Tabel 58: Fordelingen af fiskeskibenes alder ultimo 2006, jf. Fiskeridirektoratet ........................................................... 54

Tabel 59: Antal mønstrede pr. 30. september på skibe i DIS og DAS, fordelt på nationalitet ......................................... 55

Tabel 60: Fordeling af danskere og udlændinge mønstret pr. 30. september på skibe i DIS og DAS.............................. 55

Tabel 61: Samlet mønstringsstatistik for mønstrede i DIS pr. 30. september i året.......................................................... 56

Tabel 62: Fiskere i Danmark efter Fiskeridirektoratets opgørelse.................................................................................... 56

Tabel 63: Antallet af besætningsmedlemmer på skibene en bestem dato......................................................................... 56


Fortegnelse over figur

Figur 1: Udvikling i antal søulykker fordelt efter søulykkens karakter .............................................................................. 8

Figur 2: Udviklingen i antal anmeldte anmeldelsespligtige arbejdsulykker, samt udvikling i skibe................................11

Figur 3: Udviklingen i antal anmeldelsespligtige ulykker pr. 1. mio. arbejdstimer på samtlige DIS skibe...................... 16

Figur 4: Udviklingen i antal anmeldelsespligtige ulykker pr. 1. mio. arbejdstimer på lastskibene i DIS......................... 16

Figur 5: Udviklingen i antal alvorlige arbejdsulykker pr. 1. mio. arbejdstimer på samtlige DIS skibe............................17

Figur 6: Udviklingen i antal alvorlige arbejdsulykker pr. 1. mio. arbejdstimer på lastskibene i DIS............................... 17

Data er ikke medtaget før 1998, da der her skete en ændring i anmeldelsesblanketten, der gør årene før 1998

usammenlignelige............................................................................................................................................................. 23

Figur 7: Andelen af forlis og øvrige alvorlige søulykker i forhold til det samlede antal søulykker på fiskeskibe............ 25

Figur 8: Anmeldepligtige arbejdsulykker pr. 1.000 fiskere .............................................................................................. 31

Figur 9: Grundstødninger og kollisioner i området omkring Drogden ............................................................................. 39

Figur 10: Grundstødninger og kollisioner i området nordvest for Bornholm, Bornholmsgat........................................... 41

Figur 11: Grundstødninger og kollisioner i området omkring Hatter Barn ...................................................................... 42

Figur 12: Grundstødninger og kollisioner i farvandene omkring Skagerrak (kortudsnit)................................................. 44

Figur 13: Grundstødninger og kollisioner i området omkring Kadetrenden..................................................................... 46

Figur 14: Grundstødninger og kollisioner i området VTS Storebælt, syd (kortudsnit)..................................................... 48

Figur 15: Grundstødninger og kollisioner i farvandene omkring Danmark i perioden 1997-2006, alle flag.................... 50

Figur 16: Grundstødninger og kollisioner med danske skibe i perioden 1997-2006, worldwide ..................................... 51


- 1 -

Forord

Søfartsstyrelsens årlige opgørelse over ulykker til søs omhandler ulykker og ulykkesårsager på danske skibe

samt udenlandske skibe i dansk farvand i årene 1996-2006. Talgrundlaget er grundet erhvervenes størrelse

ikke stort, og tendenserne er derfor ikke statistisk sikre.

Ulykker til Søs indgår i Søfartsstyrelsens arbejde med at forebygge ulykker til søs. Viden om ulykker skal

bruges til at målrette indsatsen både i søfartserhvervene og hos myndigheder for til stadighed at forbedre

sikkerheden og nedbringe antallet af ulykker.

De nærmere beskrivelser af de enkelte søulykker findes i de søulykkesrapporter og. kvartalsvise redegørelser,

som Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed offentliggør. Søulykkesrapporter og redegørelser kan findes på

Søfartsstyrelsens hjemmeside (www.sofart.dk).

Opgørelserne i Ulykker til søs indeholder kun de sø- og arbejdsulykker, der er sket i perioden 1997 til 2006,

som er kommet til Søfartsstyrelsens kendskab, og som styrelsen har afsluttet sagsbehandlingen af inden den

1. marts 2007.

Ulykker vedrørende fritidssejlere registreres ikke af Søfartsstyrelsen, men af Søsportens Sikkerhedsråd.

Alle tidsserier er trukket ud fra ensartede kriterier og medtager de ændringer, der måtte være kommet til i

efterfølgende år, f.eks. fejlrettelser. Derfor kan tallene i tidsserierne variere i forhold til tidligere års opgørelser.

Centrale begreber og udtryk i denne publikation er defineret i bilag 2.

København, september 2007


- 3 -

HOVEDTAL

Hovedtal

Nedenfor vises et udpluk af de vigtigste hovedtal i denne opgørelse.

Handelsskibe

Inkluderer skibe registreret i Danmark og Grønland.

Tabel 1: Søulykker med handelsskibe

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Søulykker 58 71 51 39 48 43 40 34 41 59

Tabel 2: Omkomne på handelsskibe

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Omkomne 1) 9 6 11 14 8 7 13 2 1

Heraf i forbindelse med

2)

Søulykker

2 2 8 8 2 1 113)

Heraf i forbindelse med

Arbejde om bord

5 4 2 6 2 2 2 1

Heraf i forbindelse med

anden aktivitet, i fritid mv.

2 4 4 1 1

Heraf uspecificeret 1

1) Tabellen viser omkomne besætningsmedlemmer, hvor dødsfaldet med sikkerhed skyldes en ulykke. Det betyder, at dødsfald som

følge af sygdom, selvmord og dødsfald, hvor der er tvivl om, hvorvidt der var tale om en ulykke, ikke er medtaget.

2) Omkomne i forbindelse med søulykker; hermed forstås, at en søulykke var den direkte årsag til dødsfaldet. Der bliver

ikke gået længere tilbage i årsagskæden for at finde ud af, hvad årsagen til søulykken var.

3) De 11 dødsfald i 2003 kan henføres til STEVNS POWERs forlis ud for Nigerias kyst.

Tabel 3: Modtagne anmeldelser af arbejdsulykker på handelsskibe

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Anmeldelsespligtige arbejdsulykker

580 634 570 537 485 412 421 341 287 295

Heraf alvorlige

Arbejdsulykker

100 100 71 83 95 77 72 52 40 56

Ikke-anmeldelsespligtige arbejdsulykker

161 276 285 300 281 265 246 209 208 230

I alt 741 910 855 837 766 677 667 550 495 525


- 4 -

HOVEDTAL

Fiskeskibe

Inkluderer skibe registreret i Danmark og Grønland.

Tabel 4: Søulykker på fiskeskibe

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Søulykker 43 21 37 35 42 35 29 39 25 35

Tabel 5: Omkomne på fiskeskibe

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Omkomne 5 6 7 1 5 4 11 5 3 3

Heraf i forbindelse

med søulykker 1) 3 4 5 3 1 5 4 1

Heraf i forbindelse

med arbejde om 1 1 2 1 2 2 4 1 2 1

bord

Heraf i forbindelse

med anden

1 1 1 2 1 1

aktivitet, i fritid mv.

1) Omkomne i forbindelse med søulykker; hermed forstås, at en søulykke var den direkte årsag til dødsfaldet. Der bliver

ikke gået længere tilbage i årsagskæden for at finde ud af, hvad årsagen til søulykken var.

Tabel 6: Modtagne anmeldelser af arbejdsulykker på fiskeskibe

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Anmeldelsespligtige arbejdsulykker

129 193 202 250 215 196 168 122 101 78

Heraf alvorlige

Arbejdsulykker

39 62 55 71 53 53 46 30 27 24

Ikke-anmeldelsespligtige arbejdsulykker

9 29 32 36 53 34 30 18 16 11

I alt 138 222 234 286 268 230 198 140 117 89

Anmeldte alvorlige arbejdsulykker på handels- og fiskeskibe

Tabel 7: Antal anmeldte alvorlige arbejdsulykker

Alvorlige arbejdsulykker 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fiskeskibe 53 53 46 30 27 24

Lastskibe under 3000 BT 53 36 32 19 17 22

Lastskibe over 3000 BT 30 22 28 19 11 26

Passagerskibe 12 19 12 14 12 8

I alt 148 130 118 82 67 80


- 5 -

HOVEDTAL

Tabel 8: Hyppigheden af alvorlige arbejdsulykker

(ulykker pr. 1.000 besætningsmedlemmer)

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fiskeskibe 8,5 9,1 8,5 5,9 5,6 5,4

Lastskibe under 3000 BT 21,5 15,2 14,0 9,2 8,0 9,0

Lastskibe over 3000 BT 9,4 6,9 8,5 5,3 2,8 5,7

Passagerskibe 4,7 7,2 4,9 5,6 4,9 3,1

I alt 10,2 9,2 8,8 6,2 5,0 5,7

Udenlandske skibe

Tabel 9: Hændelser af søulykker på udenlandske skibe i danske farvande

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Grundstødning 19 19 26 23 21 22 15 19 23 21

Kollision 1) 28 16 9 15 15 6 9 14 18 12

Påsejling/påsejling af skib 1) 2 2 1 1 1 1

Brand 1 2 3 3 1 4 3

Havari 2 2 1 1

Slagside 1 1 1

Vandindtrængning 1

Forurening 2 2 1 3

Fritidsulykke 1 1

Kontaktskade 1 1 1 1 3 5 2

Lækage / vandfyldning 1

Andet 8 1

I alt 47 41 40 39 44 35 30 42 60 42

1) Med kollisioner og påsejlinger menes her, det antal af registrerede skibe, der har været involveret i ulykken. Såfremt tallet er ulige,

er det et udtryk for, at der har været danske skibe involveret i ulykken, hvorfor det ikke tælles med i denne tabel med udenlandske

skibe.

Grundstødninger og kollisioner i dansk farvand

Tabel 10: Hyppighed af grundstødninger og kollisioner pr. 10.000 passager i

Storebælt og Øresund

Grundstødninger og kollisioner pr 10.000 passager 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Øresund 3,00 3,17 1,86 1,54 1,01 1,40 1,66

Storebælt 2,85 2,55 1,43 2,58 3,79 4,11 0,81

I alt 2,94 2,93 1,71 1,93 2,06 2,50 1,31


- 6 -

SØULYKKER MED HANDELSSKIBE

Søulykker med handelsskibe

Denne oversigt omfatter skibe registreret under dansk eller grønlandsk flag.

Tabel 11: Antal søulykker

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Søulykker 58 71 51 39 48 43 40 34 41 59

Heraf forlis 1 6 3 3 2 1 4 1 0 2

Heraf andre alvorlige 7 9 5 8 6 3 3 6 6 15 1)

Søulykker pr. 1.000 skibe 26,8 33,1 23,7 18,0 22,7 20,2 18,6 15,3 18,3 26,7

1) 3 af ulykkerne skyldes en mindre ændring af Søfartsstyrelsens definition af alvorlige søulykker i 2006

Tabel 12: Fordeling af søulykker på typen af handelsskibe med en tonnage

under 3.000 BT

Tørlastskibe Tankskibe Passagerskibe Andre skibe I alt

1997 9 4 10 9 32

1998 19 3 13 14 49

1999 13 3 13 7 36

2000 8 2 7 6 23

2001 12 4 8 11 35

2002 12 2 12 8 34

2003 5 4 10 10 29

2004 11 2 4 5 22

2005 9 10 9 28

2006 11 1 11 18 41

Tabel 13: Fordeling af søulykker på typen af handelsskibe med en tonnage over

3.000 BT

Tørlastskibe Tankskibe Passagerskibe Andre skibe I alt

1997 4 4 18 26

1998 5 1 15 1 22

1999 5 1 8 1 15

2000 4 1 11 16

2001 5 6 2 13

2002 3 2 4 9

2003 1 1 9 11

2004 5 3 4 12

2005 3 1 9 13

2006 6 5 7 18


- 7 -

SØULYKKER MED HANDELSSKIBE

I tabellen nedenfor vises den gennemsnitlige alder på de skibe, der er involveret i søulykker. Alderen på skibet

fastlægges som året, ulykken skete, minus det registrerede byggeår. Tabellen skal læses således, at i 2005

var 15 % af de skibe, der kom ud for en søulykke, mellem 11 og 15 år gamle.

Tabel 14: Den gennemsnitlige alder for skibe, der kommer ud for en søulykke

Procent Under 5 år 5 - 10 år 11 - 15 år 16 - 20 år 21 - 25 år Over 25 år I alt

1997 27 % 18 % 2 % 15 % 10 % 25 % 100 % 58

1998 20 % 20 % 11 % 17 % 5 % 25 % 100 % 71

1999 13 % 19 % 7 % 13 % 9 % 36 % 100 % 51

2000 20 % 5 % 7 % 23 % 20 % 23 % 100 % 39

2001 16 % 14 % 4 % 12 % 14 % 38 % 100 % 48

2002 2 % 6 % 23 % 2 % 18 % 46 % 100 % 43

2003 5 % 22 % 10 % 15 % 7 % 40 % 100 % 40

2004 17 % 11 % 20 % 20 % 5 % 23 % 100 % 34

2005 12 % 15 % 15 % 0 % 22 % 35 % 100 % 41

2006 15 % 6 % 15 % 6 % 8 % 47 % 100 % 59

Gns. 15 % 14 % 11 % 12 % 12 % 34 % 100 % 48,4

Antal

skibe

Søulykkestyper

Nedenfor er de forskellige typer af søulykker specificeret.

Tabel 15: Typer af søulykker

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total

Brand, aptering 1 1 2 3 1 1 4 1 14

Brand, lastrum/tank 2 1 1 1 1 6

Brand, maskinrum 7 4 3 6 3 6 1 1 4 4 39

Brand, i alt 10 6 5 10 4 7 1 3 8 5 59

Grundstødning 14 18 20 7 14 11 12 6 14 17 133

Havari 2 4 2 6 1 3 2 20

Hårdtvejrsskade 1 1 2 1 2 1 1 9

Kollision 11 13 5 7 10 6 8 11 4 12 87

Kontaktskade 14 14 5 8 8 5 5 8 7 12 86

Kæntring 3 3 1 1 1 2 11

Lækage & vandfyldning 1 1 1 2 2 1 3 11

Maskinhavari 3 2 3 1 2 1 4 16

Påsejling af skib 3 7 4 2 4 5 3 4 3 35

Slagside 2 2 1 1 1 1 8

Øvelsesulykke 1 1 2

Andet 4 1 1 1 7

I alt 58 71 51 39 48 43 40 34 41 59 484


- 8 -

SØULYKKER MED HANDELSSKIBE

Bemærk, at tallene for kollisioner og påsejling af skib er et udtryk for antallet af skibe involveret i ulykkerne

og ikke antallet af ulykker. Hvis tallet er ulige, skyldes det enten, at det andet skib er registreret under udenlandsk

flag (antal søulykker med udenlandske skibe i danske farvande er vist i tabel 10), eller at det andet

skib slet ikke er registeret, f.eks. hvis ulykken er sket i udenlandsk farvand.

Når en søulykke sker, kategoriserer Søfartsstyrelsen den i en af følgende kategorier: Forlis, alvorlig ulykke

og mindre ulykke. Nedenstående figur giver et overblik over udviklingen i antallet af ulykker i disse kategorier

i de seneste 10 år.

60

56

50

40

30

20

10

0

50

7

1

43

28

40 39

9 8

6 5

6 6 6

3 3 3 4

2 1 3

1 0 2

33

27

Årsagen til databruddet,

er forklaret

i tabel 11

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

35

15

42

Forlis Alvorlig ulykke Mindre ulykke

Figur 1: Udvikling i antal søulykker fordelt efter søulykkens karakter

Årsager til søulykker på handelsskibe

En væsentlig del af Søfartsstyrelsens Opklaringsenheds arbejde med opklaring af søulykker er at fastslå årsagen

til, at søulykken fandt sted, så denne viden kan anvendes til at undgå lignende ulykker. I 2005 og 2006

har årsagerne til søulykkerne fordelt sig som vist nedenfor.


- 9 -

SØULYKKER MED HANDELSSKIBE

Tabel 16: Skibstyper involveret i søulykker fordelt på hovedårsager

Tørlastskibe Tankskibe Passagerskibe Andre skibe I alt

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

Forhold uden for

skibet

5 1 5 7 1 1 11 9

Operative fejl 5 8 1 1 8 8 3 8 17 25

Tekniske fejl 2 5 2 5 3 4 4 11 14

Uopklaret 3 2 1 1 3 2 8

Uspecificeret 1 2 3

I alt 12 17 1 6 19 18 9 18 41 59


- 10 -

ARBEJDSULYKKER OM BORD PÅ HANDELSSKIBE

Arbejdsulykker om bord på handelsskibe

I dette kapitel beskrives antallet af arbejdsulykker i handelsflåden, der er kommet til Søfartsstyrelsens

kendskab senest 1. marts 2007. Alle tidsserier er dannet til denne opgørelse for at sikre ens udtrækskriterier

og for at medtage eventuelle sent optagne ulykker fra tidligere år.

Det reelle antal anmeldte arbejdsulykker er formentlig højere, da ikke alle ulykker kommer til

Søfartsstyrelsens kendskab. Med i opgørelsen er også dødsfald og personskader sket ved søulykker.

Med arbejdsulykker forstås alle ulykker opstået i forbindelse med ansættelse til søs, der skal anmeldes

til Søfartsstyrelsen – uanset årsagen til ulykken. En arbejdsulykke kan således f.eks. godt opstå som følge af

en søulykke med skibet.

Tabel 17: Modtagne anmeldelser af arbejdsulykker

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Anmeldelsespligtige arbejdsulykker

1) 580 634 570 537 485 412 421 341 287 295

Heraf på skibe i DAS 2) 248 2567 197 126 84 84 80 77 55 45

Passagerskibe 212 192 163 97 57 55 59 55 37 29

Lastskibe 36 64 34 29 27 29 21 22 18 16

Heraf på skibe i DIS 332 378 373 411 401 328 340 264 232 250

Passagerskibe 65 79 107 124 101 102 120 78 60 64

Lastskibe 267 299 266 287 300 226 220 186 172 186

Andre 3) 1

Ikke anmeldelsespligtige arbejdsulykker

161 276 285 300 281 265 246 209 208 230

Heraf på skibe i DAS 2) 59 90 64 67 42 33 30 27 42 38

Heraf på skibe i DIS 102 186 221 233 239 232 216 182 166 192

Arbejdsulykker i alt 741 910 855 837 766 677 667 550 495 525

1) Inkl. ulykker med døden til følge.

2) Inkl. skibe registreret i Fartøjsfortegnelsen.

3) Skibe under bygning eller skibe, hvor det ikke har været muligt at fastslå, i hvilket register skibet var på

ulykkestidspunktet.


- 11 -

ARBEJDSULYKKER OM BORD PÅ HANDELSSKIBE

Anmeldte arbejdsulykker

700

600

500

400

300

200

100

332

247

1425

485

1501

1499

1460

1336

1283

256

196

126

84

84

80

585

519 530

378

373

527 510 502

411

400

328

340

264

1206

1169

1168

77

55

45

469 474 479

400

230

250

1600

1400

1200

1133

1000

800

600

200

Antal skibe

0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

DIS DAS Skibe i DIS Skibe i DAS

0

Figur 2: Udviklingen i antal anmeldte anmeldelsespligtige arbejdsulykker, samt udvikling i skibe

I tabellen nedenfor, er arbejdsulykkerne specificeret efter ulykkens konsekvens, samt den primære årsag til

ulykken. Det er ofte en længere årsagskæde, der leder frem til ulykken, men det vil være for omfattende at

komme ind på de samlede årsagskæder her.

Tabel 18: Modtagne anmeldelser af arbejdsulykker (ikke-anmeldelsespligtige og

anmeldelsespligtige) i handelsflåden, alle nationaliteter

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Omkomne 1) Uspecificeret 1

Ved søulykker 3) 2 2 8 8 2 1 11 2)

Arbejdet om

bord

Anden aktivitet,

fritid

5 4 2 6 2 2 2 1

2 4 4 1 1

I alt 9 6 11 14 8 7 13 0 2 1

Tilskadekomne,

anmeldelsespligtige

arbejdsulykker

Ved søulykker 2) 7 9 9 2 1 2

Arbejdet om

bord

544 576 533 506 457 384 395 328 275 275

Anden

aktivitet, fritid

19 43 16 15 19 19 12 10 7 13

Uspecificeret 1 1 1 1 1 3 3 4


- 12 -

ARBEJDSULYKKER OM BORD PÅ HANDELSSKIBE

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

I alt 571 628 559 523 477 405 408 341 285 294

Tilskadekomne, ikkeanmeldelsespligtige

arbejdsulykker

Ved søulykker 2) 2

Arbejdet om

bord

1 2 2 9 2 1 3 2 1

Uspecificeret 160 272 283 300 272 263 245 206 206 229

I alt 161 276 285 300 281 265 246 209 208 230

I alt arbejdsulykker 741 910 855 837 766 677 667 550 495 525

1) Tabellen viser omkomne besætningsmedlemmer, hvor dødsfaldet med sikkerhed skyldes en ulykke. Det betyder, at

dødsfald som følge af sygdom, selvmord og dødsfald, hvor der er tvivl om, hvorvidt der var tale om en ulykke, ikke er

medtaget.

2) Disse 11 dødsfald kan alle henføres til Stevns Powers forlis udfor Nigerias kyst. .

3) Hermed forstås, at en søulykke var den direkte årsag til dødsfaldet. Der bliver ikke gået længere tilbage i årsagskæden

for at finde ud af, hvad årsagen til søulykken var.

I nedenstående tabel er, specificerer antallet af ulykker, der har ramt ikke-danske statsborgere, der har været

påmønstret et dansk skib.

Tabel 19: Antal arbejdsulykker, der har ramt ikke-danske statsborgere, påmønstret

et dansk skib 1)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Omkomne 2) Ved søulykker 2 3 5 8 3)

Arbejdet om bord 2 2 2 1 2 1 1

Anden aktivitet,

fritid

1 1

Uspecificeret 1

I alt 2 4 6 6 3 1 9 1

Tilskadekomne,

anmeldelsespligtige Ved søulykker 2 4 1

arbejdsulykker

Arbejdet om bord 92 122 119 123 113 84 81 75 58 60

Anden

aktivitet, fritid

4 8 3 2 6 2 1 3 3

Uspecificeret 1 1

I alt 97 132 126 125 119 85 83 76 61 64

Tilskadekomne, ikkeanmeldelsespligtige

Ved søulykker 6 1 3

arbejdsulykker

Arbejdet om bord 29 49 56 63 71 55 43 42 43 52

I alt 29 49 56 63 77 55 44 45 43 52

I alt arbejdsulykker 128 185 188 194 199 141 136 121 105 116

1) Andelen af søfarende, der er ikke-danske statsborgere er opgjort ud fra Søfartsstyrelsens mønstringsindberetninger pr. 30.

september i året på skibe i både DIS og DAS. Andelen skal anvendes med varsomhed som en endelig opgørelse på udlændinges

andel af de beskæftigede, da indberetningen af mønstrede ikke er det samme som antal beskæftigede på skibene. Tidsserien kan dog

med rimelighed anvendes som indikator på udviklingen.

2) Tabellen viser omkomne besætningsmedlemmer, hvor dødsfaldet med sikkerhed skyldes en ulykke. Det betyder, at dødsfald som

følge af sygdom, selvmord og dødsfald, hvor der er tvivl om, hvorvidt der var tale om en ulykke, ikke er medtaget.

3) Disse 8 dødsfald kan alle henføres til Stevns Powers forlis udfor Nigerias kyst.


- 13 -

ARBEJDSULYKKER OM BORD PÅ HANDELSSKIBE

Arbejdsulykkernes alvorlighed

Hvor alvorlige ulykkerne er, kan vurderes ud fra, hvilken type skade den tilskadekomne har fået.

I Søfartsstyrelsen defineres en alvorlig arbejdsulykke som en arbejdsulykke, der medfører:

• skader på omfattende dele af legemet, eller

• åbent / lukket knoglebrud, eller

• mistet legemsdel.

Den samme definition følges af Arbejdstilsynet.

Denne definition tager kun hensyn til den skade, der er sket og ikke om den tilskadekomne er i stand til at

arbejde. F.eks. vil en skibsfører, der brækker fingeren og får lagt den i skinne, måske godt kunne arbejde

dagen efter, men skibsføreren har alligevel været udsat for en alvorlig arbejdsulykke.

I nedenstående tabel ses fordelingen af skadestyper i anmeldelser fra henholdsvis last- og passagerskibe.

Tabellen omfatter ikke alvorlige arbejdsulykker, der har medført dødsfald. Skader, som har medført mistet

legemsdel eller knoglebrud, som også vedrører omfattende dele af legemet, er kun opført én gang under enten

mistet legemsdel eller knoglebrud. Det er derfor ikke muligt at sammenligne denne tabel direkte med

tabel 28.

Tabel 20: Antal alvorlige anmeldte arbejdsulykker på handelsskibene

Mistet legemsdel

(amputation)

Knoglebrud

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Lastskib 6 4 6 2 7 2 3 5 4 6

Passagerskib 2 1 2 2 1 1 1

Lastskib 66 74 44 64 74 54 55 29 23 42

Passagerskib 19 18 17 14 10 17 12 13 10 7

Skader på omfattende

dele af lege-

Lastskib 6 4 3 3 2 2 2 4 1

met Passagerskib 1 1

I alt

Procent af totale

antal anmeldelsespligtige

arbejdsulykker

Lastskib 78 82 53 69 83 58 60 38 28 48

Passagerskib 22 18 18 14 12 19 12 14 12 8

I alt 100 100 71 83 95 77 72 52 40 56

% 17,2 15,8 12,5 15,5 19,6 18,7 17,1 15,2 13,9 19,0


- 14 -

ARBEJDSULYKKER OM BORD PÅ HANDELSSKIBE

Tabel 21: Varighed af fraværsperiode ved anmeldelsespligtige og ikkeanmeldelsespligtige

arbejdsulykker på fiskeskibe

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 I alt

Til og med 3 dage 397 401 408 371 346 318 272 263 278 3.054

4 dage til og med 5 uger 409 365 327 269 235 258 207 162 183 2.415

Over 5 uger 98 78 88 118 89 78 71 69 63 752

Død 6 11 14 8 7 13 0 2 1 62

I alt 910 855 837 766 677 667 550 496 525 6.283

Tabel 22: Fordeling af fraværstid på skadesmåde for hele perioden 1997 - 2006

Død

Uarbejdsdygtig i

1 - 14 dage

Over 14 dages fravær

Akut overbelastning 56 % 34 %

Bid, spark, slag og stik 34 % 66 %

Druknet 100 %

Fremmedlegemer 86 % 14 %

Klemmeskader 1 % 50 % 49 %

Kontaktskader 83 % 17 %

Nedstyrtning 3 % 43 % 54 %

Ramt af genstand 65 % 35 %

Skademåde uoplyst 98 % 2 %

Smitte 57 % 43 %

Snuble / vrikkeskade 60 % 40 %

Vridning / drejning skade 62 % 38 %

Stødskade 65 % 35 %

Andre 1 % 59 % 40 %


- 15 -

ARBEJDSULYKKER OM BORD PÅ HANDELSSKIBE

Hyppigheden af arbejdsulykker

Udviklingen i DIS

Et billede af udviklingen i antal anmeldelsespligtige arbejdsulykker på skibe i DIS i forhold til antal forhyrede

på skibe i DIS kan ses ved at opgøre antal ulykker per år i forhold til de estimerede, præsterede antal arbejdstimer

pr. år 1 . Sammenligningen sker kun for de anmeldelsespligtige arbejdsulykker,

hvilket skyldes, at Søfartsstyrelsen ikke konsekvent modtager ikke-anmeldelsespligtige arbejdsulykker.

Sammenligningen fra år til år må tages med en række forbehold. Risici for ulykker er markant forskellige for

de forskellige skibstyper, og flådens størrelse og sammensætning samt fordelingen i skibsregistrene har ikke

været konstant. Ændringer i DIS-lovgivningen har betydet, at en del nye skibstyper er kommet ind i DIS,

bl.a. slæbebåde og færger. Endelig foretog Søfartsstyrelsen i foråret 2006 en revision af mønstringsstatistikkerne,

således at antallet af mønstrede igennem tiden blev mindre, hvorfor der er sket en stigning i hyppigheden

i forhold til tidligere udgaver af Ulykker til søs.

1 Beregnes med udgangspunkt i mønstringsstatistikken pr. 30. september i året. Det forudsættes, at den gennemsnitlige

stilling omfatter 10 timers dagligt arbejde i 365 dage om året.


- 16 -

ARBEJDSULYKKER OM BORD PÅ HANDELSSKIBE

25

20

15

10

18,5

15,6

11,3

20,0 19,9

17,6

16,7

14,1

12,6

19,2 19,2

16,1 16,0

11,7 11,7

17,3

16,3

13,8

13,3

8,9 9,1

13,5

10,5

11,7 11,8

8,6

8,3

6,6

5

5,0

4,4

0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Samlet Danske statsborgere Udenlandske statsborgere

Figur 3: Udviklingen i antal anmeldelsespligtige ulykker pr. 1. mio. arbejdstimer på samtlige DIS skibe

20

16,4

16,5

17,1

15

10

15,0

13,1

10,7

15,1

13,5

14,0

12,7

11,1

13,7

10,2

14,4

11,1

14,0

11,3

14,3

10,8

12,3

9,1

10,8

11,2

5

7,8

6,7

5,7

7,4 7,5

4,1 3,9

0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Samlet Danske statsborgere Udenlandske statsborgere

Figur 4: Udviklingen i antal anmeldelsespligtige ulykker pr. 1. mio. arbejdstimer på lastskibene i DIS


- 17 -

ARBEJDSULYKKER OM BORD PÅ HANDELSSKIBE

5

4,7

4

3,9

3,8

3

2,8

3,5

3,1

2,5

2,4

2,3

2,7

2,6

2,5

3,5

3,0

2,4

3,0

2,4

3,3

2,6

2,3

2

1,5 1,5

1,6

1,4

1,9

1,7

1,4

1

1,1

0,7 0,7

0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Samlet Danske statsborgere Udenlandske statsborgere

Figur 5: Udviklingen i antal alvorlige arbejdsulykker pr. 1. mio. arbejdstimer på samtlige DIS skibe

16

15,0

12

12,3

13,0

11,6

10,0

10,0

8

8,7

8,7

4

0

6,8 6,9

6,1

5,9

4,5

4,8

4,3

3,5

5,1

4,1

2,7 2,8

2,4

1,8

2,0

2,1

1,0

1,3 1,7

0,7

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Samlet Danske statsborgere Udenlandske statsborgere

Figur 6: Udviklingen i antal alvorlige arbejdsulykker pr. 1. mio. arbejdstimer på lastskibene i DIS


- 18 -

ARBEJDSULYKKER OM BORD PÅ HANDELSSKIBE

Hyppighed fordelt på skibstyper

I tabellen nedenfor ses en indikation på hvilke skibstyper, der oftere forekommer arbejdsulykker i forhold til

andre. Tabellen er konstrueret på den måde, at summen af anmeldte anmeldepligtige arbejdsulykker for årene

2004 – 2006 er sat i forhold til antallet påmønstringsdage på de pågældende skibstyper i samme periode.

De fremkomne ratioer er herefter indekseret således, at containerskibe er sat lig med indeks 100. Tabellen

skal derfor læses således, at jo højere indeks, desto oftere er der de sidste 3 år forekommet arbejdsulykker på

den pågældende skibstype i forhold til på containerskibe.

Bemærk, at tabellen ikke er statistisk signifikant, men kun er ment som en indikation af, på hvilke skibstype

der oftest forekommer arbejdsulykker.

Der er tale om skibe fra både DIS og DAS.

Tabel 23: Antal konstaterede anmeldelsespligtige arbejdsulykker i forhold til

påmønstringsdage fordelt på skibstyper (perioden 2004 - 2006)

Skibstype

Index

Containerskib 100

Lastskib 267

Kemikalietankskib 146

Olietankskib 79

Tankskibe 72

Cement- og produkttankskibe 48

Passagerskib 112

Ro-Ro passagerskib 204

Kabelskib 197

Forsyningsskib 243

Bugserskib 431

Rednings-,Lods- og inspektionsskibe 332

Ro-Ro lastskib 254

Sandsuger / Stenfisker 493

Andre skibstyper 171

Gennemsnit 210


- 19 -

ARBEJDSULYKKER OM BORD PÅ HANDELSSKIBE

Fordeling på tonnage og registre

Tabel 24: Fordeling af anmeldte arbejdsulykker (ikke-anmeldelsespligtige og

anmeldelsespligtige) på store og små handelsskibe

Tonnage over 3 000 BT Tonnage under 3 000 BT I alt

1997 512 229 741

Lastskibe 175 185 360

Passagerskibe 337 44 381

1998 649 261 910

Lastskibe 258 226 484

Passagerskibe 391 35 426

1999 592 263 855

Lastskibe 228 218 446

Passagerskibe 364 45 409

2000 556 281 837

Lastskibe 239 252 491

Passagerskibe 317 29 346

2001 513 253 766

Lastskibe 264 227 491

Passagerskibe 249 26 275

2002 437 240 677

Lastskibe 174 210 384

Passagerskibe 263 30 293

2003 449 218 667

Lastskibe 173 182 355

Passagerskibe 276 36 312

2004 355 195 550

Lastskibe 146 172 318

Passagerskibe 209 23 232

2005 328 167 495

Lastskibe 144 141 285

Passagerskibe 184 26 210

2006 359 166 525

Lastskibe 170 148 318

Passagerskibe 189 18 207

Fordelingen er primært sket ud fra bruttotonnagen. Hvis bruttotonnagen ikke er kendt, er bruttoregistertonnagen anvendt.


- 20 -

ARBEJDSULYKKER OM BORD PÅ HANDELSSKIBE

Hvor var handelsskibet, da arbejdsulykken skete

Tabel 25: Hvor var skibet, da arbejdsulykken skete (alle ulykker og alle skibe)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 I alt

I søen 355 405 375 366 332 327 298 262 213 217 3.150

Ved land 374 374 350 348 322 263 273 204 208 201 2.917

Uoplyst 12 131 130 123 112 87 96 84 74 107 956

I alt 741 910 855 837 766 677 667 550 495 525 7.023

Arbejdets art på ulykkestidspunktet

For at give et billede af, hvilken type arbejdsopgaver ulykkerne sker ved, er det relevant at se på, hvilken

opgave den tilskadekomne var i gang med på ulykkestidspunktet. Udviklingen over tid er illustreret i nedenstående

tabel, der omfatter anmeldelsespligtige og ikke-anmeldelsespligtige ulykker.

Tabel 26: Alle arbejdsulykker på passagerskibe fordelt på arbejdets art på

ulykkestidspunktet

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 I alt

Uoplyst 80 126 127 112 99 126 127 89 103 94 1 083

Service: Rengøring m.v. 59 62 71 54 41 26 40 43 28 32 456

Servicearbejde: Tilberedning

af mad

32 38 46 26 23 23 20 20 21 17 266

Servicearbejde: Servicering,

afrydning, opvask

28 49 31 33 27 27 18 15 16 9 253

Andet skibsarbejde, herunder

færdsel

40 9 19 11 9 18 24 16 5 10 161

Ombordtagning og stuvning af

stores

26 21 28 22 14 18 11 4 2 4 150

Dæksarbejde: Arbejdet med

grej

28 29 23 14 16 15 12 2 1 3 143

Maskinrum: Andet arbejde,

herunder færdsel

20 11 11 11 9 8 12 4 6 8 100

Skader sket ved båd og

1)

brandøvelser

16 9 18 12 8 8 10 9 3 7 100

Dæksarbejde: Andet arbejde,

herunder færdsel

2 6 6 9 12 7 12 12 13 12 91

Frivagt ombord, herunder

færdsel, landlov

9 26 7 6 6 8 9 6 3 4 84

Dæksarbejde: Fortøjning og

ankring

17 12 8 9 5 5 9 8 7 1 81

Dæksarbejde: Lastning /

lodsning

14 14 8 14 1 2 3 3 1 4 64

Maskinrum: Vedl. og reparation

af maskineri

8 12 6 13 5 2 5 1 1 1 54

Personskader som følge af

søulykker

2 2 1 5


- 21 -

ARBEJDSULYKKER OM BORD PÅ HANDELSSKIBE

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 I alt

I alt 381 426 409 346 275 293 312 232 210 207 3 091

1) Skader sket i forbindelse med båd- og brandøvelser omfatter alle anmeldte arbejdsulykker sket i forbindelse med afprøvning

af sikkerhedsudstyr samt evakueringsøvelser.

Tabel 27: Alle arbejdsulykker på lastskibe fordelt på arbejdets art på ulykkestidspunktet

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 I alt

Uoplyst 80 146 158 188 174 138 120 120 105 139 1 368

Dæksarbejde: Arbejdet med grej 63 87 83 69 81 58 50 17 14 6 528

Dæksarbejde: Andet arbejde,

herunder færdsel

Maskinrum: Andet arbejde,

herunder færdsel

Andet skibsarbejde, herunder

færdsel

Dæksarbejde: Fortøjning og

ankring

Maskinrum: Vedligeholdelse og

reparation af maskineri

43 42 26 54 50 37 49 62 56 59 477

23 33 25 32 28 33 28 29 32 25 288

30 24 24 18 29 30 21 17 15 16 224

31 23 25 24 15 16 22 20 18 22 216

20 26 19 20 29 11 12 7 6 8 158

Service: Rengøring m.v. 13 21 17 19 20 11 9 12 12 11 145

Dæksarbejde: Lastning / lodsning

15 16 16 13 11 6 15 13 12 15 132

Ombordtagning og stuvning af

stores

12 18 14 20 15 12 10 4 3 1 109

Frivagt ombord, herunder færdsel,

landlov

12 17 10 9 19 22 3 5 6 11 114

Personskader som følge af

søulykker

8 11 17 10 2 2 11 1 1 63

Servicearbejde: Tilberedning af

mad

6 10 7 5 6 3 3 3 2 2 47

Skader sket ved båd og brandøvelser

1) 3 5 3 6 6 2 5 2 32

Servicearbejde: Servicering,

afrydning, opvask

5 2 1 4 1 2 3 1 19

Andet arbejde direkte forbundet

med fiskeriet

1 2 1 4

Behandling og konservering af

fisk

1 1 2

Bjærgning af fiskeredskaber 2 1 1 4

Udsætning af fiskeredskaber 1 1

I alt 360 484 446 491 491 384 355 318 285 318 3 931

1) Skader sket i forbindelse med båd- og brandøvelser omfatter alle anmeldte arbejdsulykker sket i forbindelse

med afprøvning af sikkerhedsudstyr samt evakueringsøvelser.

I ovenstående tabeller er skader sket under færdsel om bord opført under ”Andet skibsarbejde, herunder

færdsel”. Hvis færdslen var en del af en konkret arbejdsopgave, er skaden registreret under arbejdsopgaven.


- 22 -

ARBEJDSULYKKER OM BORD PÅ HANDELSSKIBE

Hvor på legemet er skaden sket

Tabel 28: Hvilke legemsdele bliver beskadiget ved alle anmeldte arbejdsulykker

på handelsskibene

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 I alt

Fingre, en eller flere 172 135 122 120 100 98 85 79 89 1000

Ryg, rygrad 116 119 116 88 74 104 88 87 59 851

Fod, ankel 97 93 87 73 76 66 49 54 55 650

Anden skade 72 69 81 72 91 55 54 52 47 593

Knæled, underben, knyster 76 64 85 65 66 60 41 38 48 543

Hoved undtagen øjne 70 78 63 70 55 48 39 37 48 508

Skulder, overarm, albueled 63 54 55 75 52 54 42 40 40 475

Håndled, håndrod 62 63 63 50 53 46 28 25 38 428

Øjne 46 66 53 56 29 36 38 27 34 385

Underarm, håndled 45 32 35 35 17 36 24 22 30 276

Hofteled, lår, knæskal 38 35 34 20 22 31 23 15 17 235

Brystkasse, brystorganer 22 23 22 26 22 19 18 6 6 164

Tæer, en eller flere 11 8 6 8 12 5 3 6 6 65

Omfattende dele af legemet 8 4 3 3 3 2 5 2 30

Hals 5 4 5 1 3 1 4 3 4 30

Bug, bugorganer 6 1 6 4 2 4 2 1 3 29

Uoplyst 1 7 1 2 7 1 1 20

I alt 910 855 837 766 677 667 550 495 525 6 282

Data er ikke medtaget før 1998, da der her skete en ændring i anmeldelsesblanketten, der gør årene før 1998 usammenlignelige.


- 23 -

ARBEJDSULYKKER OM BORD PÅ HANDELSSKIBE

Varighed af fraværsperiode

Nedenfor er angivet, hvor længe fraværsperioden har varet, forstået som den periode, hvor den implicerede i

arbejdsulykken har været uarbejdsdygtig. Tallene er baseret på indberetninger til Søfartsstyrelsen og skal

tages med forbehold, f.eks. er der ikke er sket en undersøgelse af, hvorvidt Arbejdsskadestyrelsen også har

erklæret en person varigt uarbejdsdygtig. Bemærk, at nedenstående tabeller er ekskl. dødsfald.

Data er ikke medtaget før 1998, da der her skete en ændring i anmeldelsesblanketten, der gør årene før 1998

usammenlignelige.

Tabel 29: Varighed af fraværsperiode ved alle anmeldte arbejdsulykker på passagerskibe

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 I alt

Til og med 3 dage 198 207 176 137 163 164 126 127 119 1 417

4 dage til og med 5 uger 201 186 152 118 106 130 92 70 82 1 137

Over 5 uger 25 16 17 20 24 18 14 13 6 153

Død 2 1 3

I alt 426 409 346 275 293 312 232 210 207 2 710

Tabel 30: Varighed af fraværsperiode ved alle anmeldte arbejdsulykker på lastskibe

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 I alt

Til og med 3 dage 199 194 232 234 183 154 146 136 159 1 637

4 dage til og med 5 uger 208 179 175 151 129 128 115 92 101 1 278

Over 5 uger 73 62 71 98 65 60 57 55 57 598

Død 4 11 13 8 7 13 2 1 59

I alt 484 446 491 491 384 355 318 285 318 3 572


- 24 -

SØULYKKER MED FISKESKIBE

Søulykker med fiskeskibe

Søulykker med fiskeskibe er opdelt i følgende grupper:

• Søulykker i dansk registrerede fiskeskibe

o Erhvervsfartøjer

o Bierhvervsfartøjer

• Søulykker i grønlandsk registrerede fiskeskibe

Søulykker med fiskeskibe i Danmark og Grønland

I dette afsnit vises data for fiskeskibe hjemhørende i Danmark og Grønland. Kapitlet er struktureret med

nogle få overordnede tabeller for alle søulykker. De mere uddybende tabeller for fiskeskibe i Danmark er

specificeret i senere afsnit. Disse er ikke lavet for Grønland, da datagrundlaget i forbindelse med søulykker

på grønlandske skibe har været mangelfuldt. Søfartsstyrelsen er opmærksom herpå og arbejder for, at få forbedret

datagrundlaget, så det grønlandske bliver tilsvarende det danske.

Tabel 31: Søulykker med fiskeskibe

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Alvorlig ulykke 8 3 7 8 7 3 3 7 4 3

Heraf i Grønland 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0

Mindre ulykke 23 11 11 17 18 11 20 22 15 26

Heraf i Grønland 6 1 1 3 4 1 2 0 1 5

Forlis 12 7 19 10 17 21 6 10 6 6

Heraf i Grønland 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0

I alt 43 21 37 35 42 35 29 39 25 35


- 25 -

SØULYKKER MED FISKESKIBE

80

70

70,3

68,6

60

57,1

50

40

46,5 47,6

51,4

43,6

40,0

30

20

31,0

25,7

10

0

4,7 4,8 5,4

7,1

2,9

2,9

0,0 0,0 0,0 0,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

% af samlet antal søulykker Heraf % af søulykker i Grønland

Figur 7: Andelen af forlis og øvrige alvorlige søulykker i forhold til det samlede antal søulykker på fiskeskibe

Tabel 32: Gennemsnitsalderen på fiskeskibe involveret i søulykker

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 I alt

Gennemsnit 27,4 28,0 30,7 31,1 30,1 32,4 30,5 32,3 36,3 26,6 30,5

Heraf for

Grønland

24 25,5 14,5 21,7 25,7 24 22,5 - 20 23,2 21,6

Tabel 33: Søulykker med fiskeskibe fordelt på tonnage

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 I alt

Tonnage på 5 og

derunder

3 2 1 2 1 3 2 5 3 22

Heraf i Grønland

Tonnage mellem 5

og 20

22 10 27 11 22 15 10 12 8 8 145

Heraf i Grønland 4 2 3 1 1 1 1 13

Tonnage på 20 og

derover

18 9 9 22 20 19 16 25 12 24 174

Heraf i Grønland 4 3 6 1 1 1 5 21

I alt 43 21 37 35 42 35 29 39 25 35 341


- 26 -

SØULYKKER MED FISKESKIBE

Tabel 34: Søulykker med fiskeskibe fordelt på længde

2002 2003 2004 2005 2006 I alt

Mindre end 15 meter 9 12 15 14 11 62

Forlis 5 2 4 4 4 20

Alvorlig ulykke 2 2 3 1 8

Mindre ulykke 4 8 9 7 6 34

Mellem 15 og 24 meter 10 11 13 9 11 54

Forlis 9 3 3 1 17

Alvorlig ulykke 1 2 1 4

Mindre ulykke 1 7 8 7 11 33

Mellem 24 og 45 meter 5 2 8 7 23

Forlis 2 3

Alvorlig ulykke 2 3 1 6

Mindre ulykke 3 2 3 6 14

Mere end 45 meter 1 2 3

Forlis 1 1

Mindre ulykke 1 1 2

Ikke identificerbar længde 11 4 2 7 24

Forlis 7 1 1 2 11

Alvorlig ulykke 1 1 2

Mindre ulykke 3 3 1 4 11

I alt 35 29 39 25 35 166

Styrelsen har i ovenstående opgørelse valgt ikke at gå længere tilbage i tiden end til 2002, da data før 2002

ikke er valide.

Søulykker på dansk registrerede fiskeskibe

Nedenfor vises de søulykker, der har været på dansk registrerede fiskeskibe.

Tabel 35: Søulykker med fiskeskibe fordelt på profession

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 I alt

Søulykker 31 35 33 27 39 24 30 219

Erhvervsfisker 30 35 31 20 33 16 25 190

Bierhvervsfisker 1 1 2

Ikke oplyst 2 7 6 8 4 27

Heraf forlis 10 15 20 6 10 6 6 74

Erhvervsfisker 9 15 20 5 9 4 5 67

Bierhvervsfisker 1 1 2

Ikke oplyst 1 1 2 4


- 27 -

SØULYKKER MED FISKESKIBE

Tabel 36: Fordeling af typer af søulykker i detaljer

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Tonnage


- 28 -

SØULYKKER MED FISKESKIBE

Tabel 38: Forlis af danske fiskeskibe, fordelt på ulykkestyper

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Brand, aptering

Fire,

1 1 1

Brand, maskinrum 3 1 1 4 1 2 1

Brand 4 1 1 4 1 1 3 1

Grundstødning 1 1

Havari 1

Hårdtvejrsskade 1 1

Kollision 2 1 2 2 4 2 1 1

Kontaktskade 1 1

Kæntring 1 1 8 4 5 4 2 2 2

Lækage og vandfyldning 3 4 2 2 2 10 2 3 3 4

Påsejling 1

Påsejling af skib 2 1 2

I alt 11 7 17 10 15 20 6 10 6 6

Tabel 39: Alvorlige søulykker på danske fiskeskibe fordelt efter ulykkestyper

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Brand, aptering 2 1 1

Brand, lastrum/tank 1

Brand, maskinrum 2 1 3 1 2 1 2 1

Brand 4 1 3 3 2 2 2 1

Grundstødning 1 1 1 1 1 1

Kollision 2 1 6 2 1 1 1 3 1

Kontaktskade 1

Kæntring 1

Lækage og vandfyldning 1

Påsejling af skib 1 1 1 1

I alt 7 2 7 7 6 3 3 7 4 3


- 29 -

SØULYKKER MED FISKESKIBE

Tabel 40: Mindre alvorlige søulykker på danske fiskeskibe fordelt efter ulykkestyper

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Brand, aptering 1 1 1 1

Brand, maskinrum 2 2 2 2 2 5 2 1 1

Brand 3 3 2 3 2 6 2 1 1

Grundstødning 2 2 1 1 1 2 4 3 2

Havari 1 3 6

Kollision 7 3 3 6 9 6 5 3 4 8

Kontaktskade 1 1 1

Kæntring 1

Lækage og vandfyldning 3 1 4 3 2 4 8 4 4

Maskinhavari 1

Påsejling af skib 2 1 1 1

Slagside 2

Andet 1

I alt 17 10 10 14 14 10 18 22 14 22


- 30 -

ARBEJDSULYKKER OM BORD PÅ FISKESKIBE

Arbejdsulykker om bord på fiskeskibe

I dette kapitel beskrives antallet af arbejdsulykker i forbindelse med arbejde på danske og grønlandske fiskeskibe,

der er kommet til Søfartsstyrelsens kendskab senest 1. marts 2007.

Det reelle antal arbejdsulykker er højere, da ikke alle ulykker indberettes til Søfartsstyrelsen.

I tabellen nedenfor er arbejdsulykkerne specificeret efter ulykkens konsekvens samt den primære årsag til

ulykken. Ofte er det en længere årsagskæde, der leder frem til ulykken. Dog vil det være for omfattende at

komme ind på de samlede årsagskæder her.

Tabel 41: Alle modtagne anmeldelsespligtige og ikke-anmeldelsespligtige arbejdsulykker

i fiskeriflåden, alle nationaliteter

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Omkomne 1) Ved søulykker 3 4 5 3 1 5 4 1

Arbejdet om

bord

1 1 2 1 2 2 4 1 2 1

Anden aktivitet,

fritid

1 1 1 2 1 1

Andet 1

I alt 6 6 7 1 5 4 11 5 3 3

Tilskadekomne,

anmeldelsespligtig

Arbejdsulykke

Ved søulykker 2 1 5 4 11 19 4 7 2 2

Arbejdet om

bord

Anden aktivitet,

fritid

121 185 187 243 198 172 153 109 94 72

1 2 1 1 1 1

Uspecificeret 1 1 2 1

I alt 123 187 195 249 210 192 157 117 98 75

Tilskadekomne,

ikke anmeldelsespligtig

arbejdsulykke

Arbejdet om

bord

2 1 3

Uspecificeret 9 27 32 36 52 34 27 18 16 11

I alt 9 29 32 36 53 34 30 18 16 11

I alt arbejdsulykker 138 222 234 286 268 230 198 140 117 89

1) Tabellen viser omkomne besætningsmedlemmer, hvor dødsfaldet med sikkerhed skyldes en ulykke. Det betyder,

at dødsfald som følge af sygdom, selvmord og dødsfald, hvor der er tvivl om, hvorvidt der var tale om en

ulykke, ikke er medtaget.

På næste side vises udviklingen i antallet af anmeldelsespligtige arbejdsulykker i forhold til antallet af fiskere

ultimo året. Det er valgt i denne tabel kun at vise anmeldelsespligtige ulykker, da Søfartsstyrelsen i sagens

natur ikke får kendskab til alle ikke-anmeldepligtige arbejdsulykker.


- 31 -

ARBEJDSULYKKER OM BORD PÅ FISKESKIBE

45,00

38,8

30,00

34,5

33,6

31,0

23,9

20,8

15,00

17,2

0,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ulykker pr. 1.000 fiskere

Figur 8: Anmeldepligtige arbejdsulykker pr. 1.000 fiskere

Alvorlighed af arbejdsulykker

Alvorligheden af ulykkerne kan groft vurderes ud fra, hvilken type skade den tilskadekomne har lidt.

I Søfartsstyrelsen defineres en alvorlig arbejdsulykke som en arbejdsulykke, der medfører:

• skader på omfattende dele af legemet, eller

• åbent / lukket knoglebrud, eller

• mistet legemsdel.

Den samme definition følges af Arbejdstilsynet.

Denne definition tager kun hensyn til den skade, der er sket, og ikke om den tilskadekomne er i stand til at

arbejde. F.eks. vil en fiskeskipper, der brækker fingeren og får lagt den i skinne måske godt kunne sejle sin

båd dagen efter, men skipperen har alligevel været udsat for en alvorlig arbejdsulykke.

Tabellen omfatter ikke alvorlige arbejdsulykker, der har medført dødsfald. Skader, som har medført mistet

legemsdel eller knoglebrud, som også vedrører omfattende dele af legemet, er kun opført én gang under en-


- 32 -

ARBEJDSULYKKER OM BORD PÅ FISKESKIBE

ten mistet legemsdel eller knoglebrud. Det er derfor ikke muligt at sammenligne denne tabel direkte med

tabel 45 hvilke legemsdele bliver beskadiget ved arbejdsulykken på fiskeskibe

Tabel 42: Modtagne anmeldelser af alvorlige arbejdsulykker på fiskeskibe

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mistet legemsdel 5 8 7 9 3 10 8 5 1 1

Knoglebrud 33 53 45 61 47 39 37 24 26 22

Ulykker, der dækker omfattende dele

af legemet

1 1 3 1 3 4 1 1 1

I alt 39 62 55 71 53 53 46 30 27 24

Procent af totalt antal anmeldelsespligtige

ulykker

30,5 32,1 27,2 28,4 24,7 27,0 27,4 24,6 26,7 31,2

Hvor var fiskeskibet, da arbejdsulykken skete

Tabel 43: Hvor var fiskeskibet, da arbejdsulykken skete (alle ulykker)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 I alt

I søen 105 151 172 203 186 158 141 105 77 70 1 368

Ved land 30 49 46 60 44 47 41 25 24 13 379

Uoplyst 3 22 16 23 38 25 16 10 16 6 175

I alt 138 222 234 286 268 230 198 140 117 89 1 922


- 33 -

ARBEJDSULYKKER OM BORD PÅ FISKESKIBE

Arbejdets art på ulykkestidspunktet

For at give et billede af hvilke typer arbejde, der udføres, når der sker ulykker på fiskeskibe, viser nedenstående

tabel samtlige ulykker delt op på arbejdets art på ulykkestidspunktet.

Tabel 44: Fordeling af arbejdets art på fiskeskibene på ulykkestidspunktet (ikke-anmeldelsespligtige

og anmeldelsespligtige ulykker)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 I alt

Bjærgning af fiskeredskaber 36 54 49 71 51 41 39 27 19 27 414

Andet arbejde direkte forbundet

med fiskeriet

26 46 27 42 49 31 55 56 52 27 411

Uoplyst 10 27 33 36 52 34 27 18 19 12 268

Behandling og konservering af

fisk

Klargøring og reparation af

redskaber

14 27 31 49 40 31 14 12 3 5 226

18 34 21 46 28 39 26 2 6 3 223

Udsætning af fiskeredskaber 16 9 27 20 14 20 14 10 10 10 150

Personskader som følge af

søulykker

Dæksarbejde: Fortøjning og

ankring

Dæksarbejde: Arbejdet med

grej

Frivagt ombord, herunder

færdsel, landlov

Maskinrum: Andet arbejde,

herunder færdsel

Ombordtagning og stuvning af

stores

Dæksarbejde: Andet arbejde,

herunder færdsel

Andet skibsarbejde, herunder

færdsel

Maskinrum: Vedligeholdelse og

reparation af maskineri

Dæksarbejde: Lastning / lodsning

Servicearbejde: Tilberedning af

mad

5 5 10 5 14 20 9 11 1 3 83

5 7 11 2 4 3 4 36

2 6 2 2 3 3 1 19

1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 14

1 2 1 6 2 1 13

3 6 1 2 12

2 1 3 1 1 1 9

4 1 1 4 10

1 1 1 2 2 1 8

3 3 2 2 1 1 12

1 3 3 2 1 10

Service: Rengøring m.v. 1 1 1 3

Skader sket ved båd og brandøvelser

1 1

I alt 138 222 234 286 268 230 198 140 117 89 1 922


- 34 -

ARBEJDSULYKKER OM BORD PÅ FISKESKIBE

Hvor på legemet er skaden sket

Tabel 45: Hvilke legemsdele bliver beskadiget ved arbejdsulykker på fiskeskibe

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 I alt

Fingre, en eller flere 45 46 65 43 47 36 25 19 15 341

Anden skade 28 28 37 49 48 40 26 17 14 287

Ryg, rygrad 26 30 35 37 23 29 16 15 14 225

Skulder, overarm, albueled 15 23 23 17 25 13 10 11 5 142

Håndled, håndrod 27 18 15 25 11 13 12 9 8 138

Hoved undtagen øjne 21 16 19 25 11 13 8 9 5 127

Knæled, underben, knyster 16 21 17 20 13 11 13 10 7 128

Fod, ankel 14 13 20 14 14 11 10 12 7 115

Brystkasse, brystorganer 6 12 13 19 9 5 6 2 2 74

Underarm, håndled 7 7 13 5 8 10 5 2 7 64

Hofteled, lår, knæskal 7 4 10 3 8 7 2 4 2 47

Øjne 2 5 10 4 2 3 1 3 30

Tæer, en eller flere 3 3 5 3 4 3 2 1 24

Omfattende dele af legemet 1 4 2 3 4 1 1 1 17

Uoplyst 1 3 2 3 1 2 12

Bug, bugorganer 1 2 2 1 1 7

Hals 3 1 1 1 6

I alt 222 234 286 268 230 198 140 117 89 1 784

Data er ikke medtaget før 1998, da der her skete en ændring i anmeldelsesblanketten, der gør årene før 1998 usammenlignelige.

Varighed af fraværsperioden

Nedenfor er angivet varighed af fraværsperioden, dvs. den periode, hvor den implicerede i arbejdsulykken

har været uarbejdsdygtig. Tallene er baseret på indberetninger til Søfartsstyrelsen og skal tages med forbehold,

f.eks. er der ikke sket en undersøgelse af, hvorvidt Arbejdsskadestyrelsen også har erklæret en person

varigt uarbejdsdygtig.

Data er ikke medtaget før 1998, da der her skete en ændring i anmeldelsesblanketten, der gør årene før 1998

usammenlignelige.


- 35 -

ARBEJDSULYKKER OM BORD PÅ FISKESKIBE

Tabel 46: Varighed af fraværsperiode ved anmeldelsespligtige og ikkeanmeldelsespligtige

arbejdsulykker på fiskeskibe

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 I alt

Til og med 3 dage 35 35 41 56 35 33 20 16 13 284

4 dage til og med 5 uger 125 132 166 144 133 103 88 62 52 1 005

Over 5 uger 56 60 78 63 58 51 27 36 21 450

Død 6 7 1 5 4 11 5 3 3 45

I alt 222 234 286 268 230 198 140 117 89 1 784

Tabel 47: Fordeling af fraværstid på skadesmåde for hele perioden 1997 - 2006

Død

Ikke- anmeldelsespligtig

Uarbejdsdygtig i

1 - 14 dage

Over 14 dages

fravær

Akut overbelastning 25 % 75 %

Bid, spark, slag og stik 60 % 40 %

Druknet 100 %

Fremmedlegemer 47 % 53 %

Klemmeskader 1 % 23 % 76 %

Kontaktskader 43 % 55 %

Nedstyrtning 3 % 23 % 72 %

Ramt af genstand 1 % 27 % 70 %

Skademåde uoplyst 3 % 87 % 3 % 5 %

Snuble / vrikkeskade 28 % 70 %

Vridning / drejning skade 16 % 83 %

Stødskade 27 % 71 %

Andre 16 % 23 % 50 %


- 36 -

SØULYKKER MED UDENLANDSKE SKIBE PÅ DANSK SØTERRITORIUM

Søulykker med udenlandske skibe på dansk søterritorium

Dette kapitel omhandler søulykker med fremmede skibe på dansk søterritorium, som kommer til Søfartsstyrelsens

kendskab. Der er ikke tale om en fuldstændig oversigt, men om en opsamling af egne undersøgelser,

meddelelser fra Søværnets Operative Kommando m.v.

Ubetydelige ulykker med udenlandske skibe kommer ofte ikke til Søfartsstyrelsens kendskab, da der ikke er

indberetningspligt for udenlandske skibe for disse ulykker i danske farvande.

Søfartsstyrelsen har registreret denne type ulykker siden 1997, men først systematisk fra og med 2001. Alle

registreringer er dog medtaget for fuldstændighedens skyld.

Skibe registreret på Færøerne indgår i denne statistik som udenlandske skibe.

Tabel 48: Søulykker på udenlandske skibe i danske farvande

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 I alt

Brand 1 2 3 3 1 10

Brand - lastrum/tank 1 1

Brand – maskinrum 3 3 6

Forurening 2 2 1 3 8

Fritidsulykke 1 1 2

Grundstødning 19 19 26 23 21 22 15 19 23 21 208

Havari 2 2 1 1 6

Kollision 28 16 9 15 15 6 9 14 18 12 142

Kontaktskade 1 1 1 1 3 5 2 14

Lækage / vandfyldning 1 1

Maskinhavari 1 1

Påsejling 2 2 1 1 1 1 8

Slagside 1 1 1 3

Vandindtrængning 1 1

Andet 8 1 9

I alt 47 41 40 39 44 35 30 42 60 42 420

Med kollisioner og påsejlinger menes her, det antal af skibe, der har været involveret. Såfremt tallet er ulige, er det et udtryk for, at

der har været danske skibe involveret i ulykken, eller at det andet skib ikke er blevet registreret.


- 37 -

SØULYKKER MED UDENLANDSKE SKIBE PÅ DANSK SØTERRITORIUM

Tabel 49: Typen af udenlandsk skib der har været udsat for en søulykke i dansk

farvand

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 I alt

Bugserbåd 1 1 1 1 1 2 7

Bulkcarrier 6 2 4 4 8 6 5 3 12 6 56

Containerskib 2 2 1 1 1 2 2 4 15

Fiskefartøj, brt/BT >= 20 3 3 6 3 5 2 2 1 3 4 32

Fritidsfartøj 1 1

Gastankskib 2 1 3

Kemikalietankskib 2 1 1 3 7

Olietankskib 7 6 5 6 5 4 3 5 12 4 57

Passagerskib 1 1 1 2 2 7

Reeferskib 4 2 3 2 1 1 2 4 19

Ro-Ro lastskib 1 1 1 1 2 1 1 3 2 13

Ro-Ro passagerskib 3 1 2 2 1 1 10

Skole- eller udflugtsskib 1 1

Supplyskib 1 1 2

Trad. Stykgodsskib 11 16 15 14 14 14 11 20 19 18 152

Andet 7 10 6 4 3 3 1 1 2 1 38

I alt 47 41 40 39 44 35 30 42 60 42 420


- 38 -

GRUNDSTØDNINGER OG KOLLISIONER I DE DANSKE FARVANDE

Grundstødninger og kollisioner i de danske farvande

I dette kapitel vil det blive belyst, hvor grundstødninger og kollisioner i de danske farvande sker, hvilke typer

af skibe der rammes, samt præcis hvilke skibe der har været tale om.

Disse oversigter indeholder kun de ulykker, der er kommet til Søfartsstyrelsens kendskab pr. 1. marts 2007.

Specielt fra de første år (fra 1997 og frem) er registreringerne mangelfulde. Først i slutningen af 2004 er alle

de oplysninger, som registreres for danske skibe, også blevet registreret for udenlandske. Dette kommer

blandt andet til udtryk ved oversigterne over de enkelte ulykker, hvor Søfartsstyrelsen i flere tilfælde ikke har

registreret det andet skib ved en kollision/påsejling. På grund af disse manglende oplysninger har styrelsen

valgt først at specificere de enkelte ulykker fra og med 2001, hvor den systematiske registrering af ulykker

med udenlandske skibe i dansk farvand begyndte.

I de tilfælde, hvor der er tale om kollisioner eller påsejlinger, tælles det kun som én ulykke, selv om der er to

skibe involveret. Dette står i modsætning til resten af rapporten, hvor en kollision tæller som 2 ulykker (et for

hvert skib). Kategorien kollisioner omfatter egentlige kollisioner, hvor to skibe i drift sejler ind i hinanden,

samt påsejlinger, hvor et skib i fart sejler ind i et skib, der ikke er i fart.

Valget af områder til analyse i dette afsnit er faldet på de områder, hvor der sker flest ulykker eller hvor styrelsen

har erfaring for, at de større ulykker sker. Der er kun foretaget optælling af grundstødninger og kollisioner,

der er sket i farvandene ved Danmark og Grønland inden for EEZ.

I oversigten på næste side vises alle registrerede søulykker. Der er ikke foretaget en inddeling af ulykkerne

efter deres alvorlighed.

Tabel 50: Grundstødninger og kollisioner i de danske farvande, fordelt på udvalgte

områder i perioden 1997 - 2006

Grundstødninger Kollisioner I alt

Øresund: Drogden 5533 N – 5545 N 46 13 59

Østersøen: Falsterbo / Stevns – Stevns / Hellehavn –

Møn / Darsser Ort – 1631 Ø

17 28 45

Storebælt: Hatter 5535 N – 5600 N 25 5 30

Skagerak inden for EEZ, Hanstholm / Lindenes 4 18 22

Kadetrenden: Møn / Darsser Ort – 1135 Ø 17 2 19

Storebælt VTS, 55 10 N – 55 35 N 12 5 17

Øvrige danske farvande 225 108 333

I alt 346 179 525


- 39 -

GRUNDSTØDNINGER OG KOLLISIONER I DE DANSKE FARVANDE

Øresund: Drogden 5533 N – 5545 N

Figur 9: Grundstødninger og kollisioner i området omkring Drogden

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Grundstødning 3 4 10 9 8 5 1 1 3 2

Kollision / påsejling 5 4 0 1 1 1 0 1 0 0


- 40 -

GRUNDSTØDNINGER OG KOLLISIONER I DE DANSKE FARVANDE

Øresund: Drogden

Skibsnavn Ulykkestype Flag Ulykkesdato Skibstype

UKENDT SKIB Grundstødning Ukendt 4. februar Olietankskib

ODERSTERN Grundstødning Storbritannien 4. februar Kemikalietankskib

MERIT Grundstødning Gibraltar 5. marts Trad. stykgodsskib

UKENDT SKIB Grundstødning Ukendt 29. marts Bugserbåd

2001

UKENDT SKIB Grundstødning Rusland 9. maj Fiskeskib, brt/BT >= 20

OKTAVIUS Grundstødning Sverige 19. maj Olietankskib

MARIA D Grundstødning Ukendt 11. oktober Ukendt

CARINA J Kollision Antigua 10. november Containerskib

PIONER BELORUSSII Kollision Rusland 10. november Trad. stykgodsskib

GREEN ATLANTIC Grundstødning Cayman Islands 16. december Reeferskib

NORD TRANSPORTER Grundstødning Sverige 15. april Trad. stykgodsskib

VINGAREN Kollision Sverige 2. oktober Trad. stykgodsskib

GARDEN Kollision Finland 2. oktober Ro-Ro lastskib

2002

HOHEWEG Grundstødning Tyskland 2. november Containerskib

BOW FAGUS Grundstødning Norge 21. november Kemikalietankskib

BALTIC SWAN Grundstødning Storbritannien 29. november Olietankskib

FONNES Grundstødning St. Vincent 29. december Bulkcarrier

2003 LAGUNA Grundstødning St. Vincent 22. februar Trad. stykgodsskib

RAZNA Grundstødning Liberia 17. januar Olietankskib

2004

LINK STAR Kollision Finland 5. november Ro-Ro lastskib

VERONIKA GOKOTI Kollision Belize 5. november Trad. stykgodsskib

TELL AVIE Grundstødning Danmark 2. maj Fiskeskib, brt/BT >= 20

2005

MUNSU Grundstødning Belize 12. maj Trad. stykgodsskib

HRINGUR Grundstødning Island 3. december Fiskeskib, brt/BT >= 20

2006

PAVEL KUTAKHOV Grundstødning Rusland 13. januar Fiskeskib, brt/BT >= 20

PLATO Grundstødning Barbados 4. august Trad. stykgodsskib


- 41 -

GRUNDSTØDNINGER OG KOLLISIONER I DE DANSKE FARVANDE

Nordvest for Bornholm, Bornholmsgat

Figur 10: Grundstødninger og kollisioner i området nordvest for Bornholm, Bornholmsgat

Det er ikke muligt for Søfartsstyrelsen at udskille de ulykker, der er sket i eller omkring Bornholmsgattet.

Søfartsstyrelsen har kun registreret ulykker sket i vestlige Østersø. Dette område er for stort til at give et

retvisende billede.


- 42 -

GRUNDSTØDNINGER OG KOLLISIONER I DE DANSKE FARVANDE

Storebælt: Hatter 5535 N – 5600 N

Figur 11: Grundstødninger og kollisioner i området omkring Hatter Barn

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Grundstødning 3 1 4 2 3 1 3 4 4 0

Kollision / påsejling 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1


- 43 -

GRUNDSTØDNINGER OG KOLLISIONER I DE DANSKE FARVANDE

Storebælt: Hatter

Skibsnavn Ulykkestype Flag Ulykkesdato Skibstype

BELLA Grundstødning Cambodia 16. maj Bulkcarrier

2001

BRAGE PACIFIC Grundstødning Norge 29. maj Kemikalietankskib

LILLE TANJA Kollision Danmark 16. juni Trad. Stykgodsskib

NORDFJORD Grundstødning Holland 30. august Trad. Stykgodsskib

2002 ESPERIS P Grundstødning Grækenland 30. januar Bulkcarrier

ACUSHNET Grundstødning Bahamas 7. februar Olietankskib

HISPANIA GRAECA Grundstødning Cypern 3. November Bulkcarrier

2003

KINGSTON TRADER Kollision Philippinerne 29. November Bulkcarrier

LADYBIRD Kollision St. Vincent 29. November Trad. stykgodsskib

EKTURUS Grundstødning Storbritannien 9. December Olietankskib

STADIONGRACHT Grundstødning Holland 11. juli Trad. stykgodsskib

2004

METTE EMILIE Grundstødning Danmark 24. juli Andet skib

SAINT NICHOLAS Grundstødning Grækenland 30. august Bulkcarrier

FOTINI LADY Grundstødning Liberia 30. september Olietankskib

ALGA Grundstødning St. Vincent 19. januar Trad. stykgodsskib

2005

ALEXIA M Grundstødning Cypern 22. marts Bulkcarrier

POCHARD Grundstødning Antigua 26. juni Bulkcarrier

EVER MIGHTY Grundstødning Panama 11. november Bulkcarrier

2006

NS CONCORD Kollision Liberia 26. marts Olietankskib

DANASUND Kollision Danmark 26. marts Bugserbåd


- 44 -

GRUNDSTØDNINGER OG KOLLISIONER I DE DANSKE FARVANDE

Skagerrak indenfor EEZ: 5745 N – Hanstholm / Lindeness

Figur 12: Grundstødninger og kollisioner i farvandene omkring Skagerrak (kortudsnit)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Grundstødning 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1

Kollision / påsejling 1 2 2 1 3 1 1 4 3 0


- 45 -

GRUNDSTØDNINGER OG KOLLISIONER I DE DANSKE FARVANDE

Skagerak indenfor EEZ

Skibsnavn Ulykkestype Flag Ulykkesdato Skibstype

SARAH CECILIE Kollision Danmark 18. februar Fiskeskib, brt/BT < 20

UKENDT SKIB Kollision Ukendt 18. februar Andet skib

2001

CAMILLA MADS Kollision Danmark 25. marts Fiskeskib, brt/BT < 20

LOYAL TRADER Kollision Norge 25. marts Trad. stykgodsskib

KJØLPEN Kollision Danmark 6. august Fiskeskib, brt/BT < 20

VALOSKAR Kollision Sverige 6. august Fiskeskib, brt/BT < 20

2002

ARKADIA Grundstødning Finland 1. august Bulkcarrier

FINNMERSHANT Kollision Finland 12. august Ro-Ro lastskib

METTE ELIASEN Påsejling Danmark 15. marts Fiskeskib, brt/BT >= 20

2003

FREYJA Påsejling Malta 15. marts Kemikalietankskib

UNITED TALENT Grundstødning Panama 18. oktober Bulkcarrier

SØREN KANNE Kollision Danmark 11. maj Fiskeskib, brt/BT >= 20

ORASUND Kollision Danmark 11. maj Olietankskib

THRONDER Kollision Danmark 3. september Fiskeskib, brt/BT >= 20

2004

HERMES Kollision St. Vincent 3. september Kemikalietankskib

GITTE TORBEN Kollision Danmark 5. september Fiskeskib, brt/BT >= 20

CHRISTINA Kollision Danmark 11. september Fiskeskib, brt/BT >= 20

PIONER BELORUSSII Kollision Rusland 11. september Trad. stykgodsskib

TOMMY KRISTINE Kollision Danmark 2. maj Fiskeskib, brt/BT < 20

UKENDT SKIB Kollision Ukendt 2. maj Andet skib

2005

BIRTHE JØRGENSEN Kollision Danmark 15. juni Fiskeskib, brt/BT >= 20

RYSUM Kollision Antigua 15. juni Trad. stykgodsskib

MATTERHORN Kollision Liberia 16. august Reeferskib

MALASPINA CASTLE Kollision Cayman Islands 16. august Trad. stykgodsskib

2006 VELOS Grundstødning Cypern 3. september Bulkcarrier


- 46 -

GRUNDSTØDNINGER OG KOLLISIONER I DE DANSKE FARVANDE

Området omkring Kadetrenden: Møn / Darsser Ort – 1135 Ø

Figur 13: Grundstødninger og kollisioner i området omkring Kadetrenden

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Grundstødning 1 2 4 2 4 0 1 0 1 2

Kollision / påsejling 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0


- 47 -

GRUNDSTØDNINGER OG KOLLISIONER I DE DANSKE FARVANDE

Kadetrenden

Skibsnavn Ulykkestype Flag Ulykkesdato Skibstype

VØLUND / BALDUR Grundstødning Danmark 27. januar Bugserbåd

2001

FRIENDLY OCEAN Grundstødning Panama 27. januar Bulkcarrier

NIKOLAOS P Grundstødning Cypern 1. maj Bulkcarrier

PRINS JOACHIM Grundstødning Danmark 10. november Ro-Ro passagerskib

2003

DRONNING MARGRETHE Grundstødning Danmark 11. januar Ro-Ro passagerskib

REBECCA S Påsejling Holland 27. februar Andet skib

2005 SYDSTRAUM Grundstødning Norge 28. december Olietankskib

2006

BERIT Grundstødning Storbritannien 5. januar Containerskib

PINE ARROW Grundstødning Bahamas 24. december Trad. stykgodsskib


- 48 -

GRUNDSTØDNINGER OG KOLLISIONER I DE DANSKE FARVANDE

Storebælt: VTS området

Figur 14: Grundstødninger og kollisioner i området VTS Storebælt, syd (kortudsnit)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Grundstødning 0 1 2 0 0 2 1 4 2 0

Kollision / påsejling 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0


- 49 -

GRUNDSTØDNINGER OG KOLLISIONER I DE DANSKE FARVANDE

Storebælt: VTS området

Skibsnavn Ulykkestype Flag Ulykkesdato Skibstype

2002

ZOGRAFIA Grundstødning Malta 25. juni Bulkcarrier

VERA MARETSKAYA Grundstødning Rusland 13. november Bulkcarrier

2003 NORSEA Grundstødning Malta 12. maj Olietankskib

PETIMATA OT RMS Grundstødning Bulgarien 9. juli Bulkcarrier

APOLLOGRACHT Grundstødning Holland 16. juli Trad. stykgodsskib

2004

BERGITTA Kollision Norge 24. oktober Olietankskib

MSC EYRA Kollision Panama 24. oktober Containerskib

ALFONSO Grundstødning Cypern 17. november Reefership

MASTROGIORGIS Grundstødning Panama 9. december Bulkcarrier

SEA VENTURE II Grundstødning Cypern 21. januar Trad. stykgodsskib

ALEKSANDR NEVSKY Kollision Rusland 23. maj Bulkcarrier

2005

MSC EYRA Kollision Panama 23. maj Containerskib

ELEFTHERIA Grundstødning Panama 5. juni Bulkcarrier

VERTIGO Kollision Jamaica 7. december Bulkcarrier

ZIEMIA LODZKA Kollision Liberia 7. december Bulkcarrier


- 50 -

GRUNDSTØDNINGER OG KOLLISIONER I DE DANSKE FARVANDE

Hvor sker ulykkerne ellers

I figuren nedenfor, vises en fordeling af, hvor i farvandene omkring Danmark grundstødningerne og kollisionerne

er sket. De ulykkesmarkeringer der ligger inde i land, er sket i en flod

Fiskeskibe

Handelsskibe

Figur 15: Grundstødninger og kollisioner i farvandene omkring Danmark i perioden 1997-2006, alle flag


- 51 -

GRUNDSTØDNINGER OG KOLLISIONER I DE DANSKE FARVANDE

Hvor sker ulykkerne worldwide

I figuren nedenfor, vises en fordeling af, hvor grundstødningerne og kollisionerne med danske skibe er sket

rund om i verden. De ulykkesmarkeringer der ligger inde i land, er sket i en flod

Fiskeskibe

Handelsskibe

Figur 16: Grundstødninger og kollisioner med danske skibe i perioden 1997-2006, worldwide


- 52 -

GRUNDSTØDNINGER OG KOLLISIONER I DE DANSKE FARVANDE

Hyppighed af grundstødninger og kollisioner i Storebælt og

Øresund

Effekten af arbejdet med sejladssikkerheden er valgt målt som antallet af registrerede søulykker (grundstødninger,

kollisioner og påsejlinger) på handels- og passagerskibe i Storebælt og Øresund sat i forhold antallet

af skibe, der passerer Storebæltsbroen (VTS Storebælt) og Øresundsbroen (Drogden). Bemærk, at der her

ikke er taget hensyn til alvorligheden af søulykken, skibstyper eller skibenes størrelse.

Storebælt defineres som havområdet fra og med Langelandsbæltet til og med Hatter Barn.

Øresund defineres som havområdet fra og med linjen Falsterbo/Stevns til og med linjen Svinbådan/Nakkehoved.

Tabel 51: Grundstødninger og kollisioner i Storebælt og Øresund

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Øresund 12 12 7 6 4 5 6

Storebælt 7 6 3 6 9 10 2

I alt 19 18 10 12 13 15 8

Tabel 52: Antallet af skibspassager i Storebælt og Øresund

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Øresundsbroen 40 046 37 806 37 648 38 902 39 466 35 745 36 187

Storebæltsbroen 24 527 23 524 20 928 23 240 23 745 24 324 24 722

I alt 64 573 61 330 58 576 62 142 63 211 60 069 60 909

Kilde: Farvandsvæsnet

Tabel 53: Hyppighed af grundstødninger og kollisioner pr. 10 000 passager i

Storebælt og Øresund

Grundstødninger og kollisioner pr 10 000 passager 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Øresund 3,00 3,17 1,86 1,54 1,01 1,40 1,66

Storebælt 2,85 2,55 1,43 2,58 3,79 4,11 0,81

I alt 2,94 2,93 1,71 1,93 2,06 2,50 1,31


- 53 -

BILAG 1 - DATABLAD

Bilag 1 - Datablad

Nedenfor vises forskellige opgørelser, der ikke er direkte relateret til ulykker til søs. Opgørelserne er imidlertid

taget med, da de kan være med til at forklare den observerede udvikling.

Handelsskibe

Tabel 54: Udviklingen i alle dansk registrerede handelsskibe

Tørlastskibe Tankskibe Passagerskibe Andre handelsskibe I alt

1997 1 510 88 256 311 2 165

1998 1 480 91 260 314 2 145

1999 1 479 96 258 318 2 151

2000 1 479 96 255 335 2 165

2001 1 430 96 250 338 2 114

2002 1 429 101 250 351 2 131

2003 1 433 99 247 369 2 148

2004 1 482 83 247 406 2 218

2005 1 513 79 241 403 2 236

2006 1 498 73 251 387 2 209

Tabel 55: Bestanden af handelsskibe i skibsregistrene ultimo året

DIS

DAS/FTJ

Ultimo året Antal Tonnage i 1 000 Antal Tonnage i 1 000

1997 502 5,151 - -

1998 520 5,211 - -

1999 530 5,322 - -

2000 574 6,220 - -

2001 528 6,582 - -

2002 510 7,048 1,499 206

2003 502 7,334 1,532 198

2004 483 7,438 1,610 199

2005 489 7,926 1,588 179

2006 494 8,667 1,566 168

Søfartsstyrelsen har ikke sammenlignelige tal for bestanden i DAS/FTJ fra før 2002.


- 54 -

BILAG 1 - DATABLAD

I nedenstående tabeller, vises registrerede fiskeskibe ifølge opgørelser fra Fiskeridirektoratet. Hvor det er

muligt, er opgørelserne delt op på bierhverv og erhverv.

Tabel 56: Antallet af fiskeskibe ultimo 2006, jf. Fiskeridirektoratet

Dansk registrerede

Grønlandsk 1) registrerede

Størrelse BRT/BT Erhverv Bierhverv I alt I alt

< 5 1.208 737 1.945 331

5 – 20 481 29 510 347

I alt < 20 1.689 766 2.455 678

20 – 500 548 - 548 99

> 500 24 - 24 26

I alt > 20 572 - 572 125

I alt 2.261 766 3.027 803

1) I følge opgørelse fra Søfartsstyrelsens register

Tabel 57: Antallet af fiskeskibe i Danmark 1997-2006, jf. Fiskeridirektoratet

Per 31. december Tonnage 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

0 - 4.9 BT 862 834 817 853 844 853 832 797 746 735

Bierhverv

5 BT og derover 65 66 52 48 50 48 40 33 30 29

Total 927 900 869 901 894 901 872 830 776 764

0 - 4.9 BT 1.966 1.829 1.732 1.622 1.544 1.464 1.354 1.300 1.244 1.208

Erhverv

5 BT og derover 1.688 1.643 1.619 1.618 1.581 1.450 1.343 1.277 1.247 1.166

Total 3.654 3.472 3.351 3.240 3.125 2.914 2.697 2.577 2.491 2.374

I alt 4.581 4.372 4.220 4.141 4.019 3.815 3.569 3.407 3.267 3.138

Tabel 58: Fordelingen af fiskeskibenes alder ultimo 2006, jf. Fiskeridirektoratet

Gennemsnit Tonnage 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bierhverv og

erhverv

0 - 4.9 BT 21 22 23 24 24 25 25 26 26 27

5 BT og derover 31 32 32 33 33 33 32 32 33 33


- 55 -

BILAG 1 - DATABLAD

Antallet af søfarende og fiskere

Mønstringsstatistikken viser, hvor mange søfarende der på en given dato var påmønstret danske skibe, og

indeholder således ikke søfarende, der grundet ferie, frihed, sygdom m.v. ikke er på et skib, men som alligevel

er beskæftiget med skibsdrift. Mønstringsstatistikken er derfor ikke en egentlig beskæftigelsesstatistik,

men bruges som input til f.eks. Danmarks Rederiforenings beregning af, hvor mange beskæftigede der er i

søfartserhvervet.

Tabel 59: Antal mønstrede pr. 30. september på skibe i DIS og DAS, fordelt på

nationalitet

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

EU+EØS 6 435 6 034 5 561 6 006 5 529 5 780 5 469 6 256 6 457 7 020

Officerer 3 009 2 939 2 883 2 971 2 874 2 933 2 864 2 863 2 997 3 304

Menige 3 426 3 095 2 678 3 035 2 655 2 847 2 605 3 393 3 460 3 716

Andre

nationaliteter

2 139 2 279 2 489 2 599 2 704 2 467 2 635 2 038 2 348 2 848

Officerer 382 432 456 467 380 332 399 343 430 524

Menige 1 757 1 847 2 033 2 132 2 324 2 135 2 236 1 695 1 918 2 324

I alt

In total

8 574 8 313 8 050 8 605 8 233 8 247 8 104 8 294 8 805 9 868

Officerer 3 391 3 371 3 339 3 438 3 254 3 265 3 263 3 206 3 427 3 828

Menige 5 183 4 942 4 711 5 167 4 979 4 982 4 841 5 088 5 378 6 040

Tabel 60: Fordeling af danskere og udlændinge mønstret pr. 30. september på

skibe i DIS og DAS

Procent 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Officerer

Danskere

Udlændinge

Menige

Danskere

Udlændinge

87 % 86 % 85 % 86 % 87 % 89 % 87 % 85 % 83 % 81 %

13 % 14 % 15 % 14 % 13 % 11 % 13 % 15 % 17 % 19 %

62 % 58 % 54 % 54 % 50 % 53 % 50 % 48 % 47 % 46 %

38 % 42 % 46 % 46 % 50 % 47 % 50 % 52 % 53 % 54 %


- 56 -

BILAG 1 - DATABLAD

Tabel 61: Samlet mønstringsstatistik for mønstrede i DIS pr. 30. september i

året

I alt Antal danskere Antal udlændinge

1997 5,807 61 % 39 %

1998 5,836 58 % 42 %

1999 6,073 57 % 43 %

2000 6,960 59 % 41 %

2001 6,838 57 % 43 %

2002 6,712 60 % 40 %

2003 6,737 58 % 42 %

2004 6,901 56 % 44 %

2005 7,354 54 % 46 %

2006 8,270 53 % 47 %

Tabel 62: Fiskere i Danmark efter Fiskeridirektoratets opgørelse

Ultimo året 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Erhvervl 5.539 5.324 4.932 4.534 4.271 4.069 3.717

Bierhverv 909 902 906 878 835 777 763

I alt 6.448 6.226 5.838 5.412 5.106 4.846 4.480

Tabel 63: Antallet af besætningsmedlemmer på skibene en bestem dato

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fiskeskibe (31/12)

Lastskibe under 3000 BT (30/9)

Lastskibe over 3000 BT (30/9)

Passagerskibe (30/9)

6.448 6.226 5.838 5.412 5.106 4.846 4.480

2.691 2.461 2.369 2.282 2.069 2.119 2.449

3.159 3.207 3.211 3.282 3.604 3.864 4.601

2.743 2.546 2.649 2.471 2.512 2.474 2.556

Tallene for fiskeskibe er fra fiskeridirektoratets opgørelse, mens tallene for last- og passagerskibe er antal mønstrede indberettet til

Søfartsstyrelsen.


- 57 -

BILAG 2 – BEGREBER OG DEFINITIONER

Bilag 2 – Begreber og definitioner

Ulykker til Søs 2006” bruger en række forskellige begreber, der er defineret nedenfor.

Da begreberne af hensyn til brugervenligheden står i alfabetisk rækkefølge, er der lavet separate versioner på

dansk og engelsk.

Begreb

Alvorlig arbejdsulykke

Alvorlig søulykke

Definition

Ulykke, der har medført skade i form af åbne og lukkede knoglebrud eller mistede

legemsdele (amputationer).

Søulykke, som har forårsaget så store skader på skibet, at det må betegnes som

usødygtigt, eller søulykke, som også har medført alvorlig personulykke.

Anmeldelsespligtig arbejdsulykke

Arbejdsulykke

Fiskeskibe

Forhold uden for skibet

Forlis

Handelsskibe

Kollision

Konstruktionsfejl

Ulykke, som har medført uarbejdsdygtighed i en dag eller mere ud over tilskadekomstdagen.

Hændelse, hvor et besætningsmedlem i et skib er omkommet eller er kommet til

skade, enten i forbindelse med en søulykke, i forbindelse med arbejdet om bord

eller i forbindelse med anden aktivitet, i fritiden m.v.

Arbejdsulykkerne registreres under det år, hvor ulykken er sket.

Skibe, som er optaget i register over fiskefartøjer og derved forsynet med havnekendingsnummer.

Fiskeskibenes opdeling i erhvervsfartøjer og bierhvervsfartøjer

samt fiskernes opdeling i erhvervsfiskere og bierhvervsfiskere er iht. Fiskeridirektoratets

Erhvervsregister.

Søulykker, hvor besætningen ikke har haft nogen direkte indflydelse på omstændighederne,

som førte til ulykken, eller hvor ulykken ikke kan tilskrives

teknisk fejl eller konstruktionsfejl.

Et skib, der har været udsat for en søulykke af en så alvorlig karakter, at skibet

herefter er slettet fra skibsregisteret.

Skibe, som ikke er fiskeskibe, ikke-selvbevægende pramme eller fritidsfartøjer.

Søulykke, hvor der er sket et sammenstød mellem to skibe eller fartøjer, der

begge er let.

Kollision mellem to skibe er i statistikken medtaget som to søulykker, dog ikke

i kapitlet ”Fejl! Ugyldigt resultat for en tabel.Grundstødninger og kollisioner

i danske farvande”

Søulykker, som skyldes fejl ved skibets bygning eller fejl ved udformningen af


- 58 -

BILAG 2 – BEGREBER OG DEFINITIONER

Begreb

Definition

dets maskineri eller øvrige udstyr.

Kontaktskade

Kæntring

Let

Mindre søulykke

Operative fejl

Passager

Påsejling af skib

Slagside

Søulykke

Tankskib

Tekniske fejl

Tonnage

Tørlastskib

Uopklaret ulykke

Søulykke, hvor et skib har påsejlet en mole, bro, fyr, færgeleje el. lign.

Søulykke, hvor skibet har lagt sig på siden, og efterfølgende er forlist.

Betyder, at skibet eller fartøjet ikke ligger til ankers, er fortøjet til land, er på

grund.

Søulykke, som ikke er et forlis eller en alvorlig søulykke.

Fejl, som er begået af besætningen i forbindelse med skibets drift med andre

ord menneskelige fejl. Disse ”fejl” kan igen være forårsaget af mange faktorer

såsom mangelfuld uddannelse, lange arbejdstider, stress, træthed m.v.

Person på et skib, der ikke har en arbejdsfunktion på skibet.

Søulykke, hvor et skib har påsejlet et andet skib, som lå til ankers eller var

fortøjet ved kaj eller til en bøje.

Søulykke, hvor skibet på grund af lastforskydning eller andet har fået en større

permanent krængning, dog uden at forlise.

Hændelse, hvor der er sket skade på skibet. Søulykker ved pramme er medtaget

under det bugserende skib.

Et skib, der anvendes som: gastankskib, kemikalietankskib, olietankskib, produkt-/olie-/kemikalietankskib,

produkttankskib.

Søulykker, som skyldes fejl eller havarier på skibet eller ved skibets maskineri

eller øvrige udstyr, og som besætningen ikke umiddelbart har kunnet forudse og

afværge.

Den tonnage, som Søfartsstyrelsen har registreret. Styrelsen har til denne opgørelse

samlet tonnagebegrebet, så bruttotonnage bruges hvis den er kendt, ellers

bruges bruttoregistertonnagen.

Et skib, der anvendes som: Bulkcarrier, containerskib, køleskib, lastskib , ro-ro

skib eller cementtankskib,.

Søulykke, hvor det ikke har været muligt at angive en årsag.

More magazines by this user
Similar magazines