کلی دٍسُ تَصیف

medfac.tbzmed.ac.ir

کلی دٍسُ تَصیف

دانشگاه علوم پسشکی تبریس

گروه آموزشی.............‏

عنوان برنامه : طرح دوره

plan( course‏(..بيوشيمي هورمون عمومي

تعداد واحد:‏

اجباری)‏CORE‏(‏

اختياری

..2.

مدت زمان ارائه درس :

ساعت 22

مقطع

و رشته جمعيت هدف)فراگيران

ق

:)

دانشجويان دكترای بيوشيمي

) Ph.D(

پيش نياز ‏:ندارد مجری برنامه:‏ دكتر محمد نوری

گروه آموزشي:‏ بيوشيمي و آزمايشگاههای بالبيني

نبم مدرسین:‏

مسئول برگساری : گروه آموزشی شنتیک

تَصیف کلی دٍسُ‏ ‏:ايي دٍسُ‏ تحت عٌَاى تیَشیوی ‏َّسهَى عوَهی جْت تشسػی چگًَگی عولكشد ‏َّسهًَْاي تذى تش سٍي گیشًذُ‏ ‏ّاي

مکبن اختصاصی ٍ آموزش:‏ ‏ًحَُ‏ دانشکده کٌتشل آًْا پسشکی تشاي کالس....‏ داًشجَياى دٍسُ‏ دکتشي کد تیَشیوی دس درس:‏ داًشكذُ‏ پضشكی تشگضاس شذ.‏

:

اهذاف کلی بزگشاری دوره(‏GAOLS‏(‏ Program Outcomes

1- کلیات ‏َّسهًَی

-2

-3

-4

آشٌايی تا تقؼین تٌذي ‏َّسهًَْا اص ديذگاُ‏ ػاختواى شیویايی ٍ ‏ًحَُ‏ اثش آًْا

آشٌايی تا ‏َّسهًَْا پپتیذي هتششحِ‏ اص غذد داخلی تذى

آشٌايی تا ‏َّسهًَْاي آهیٌَاػیذي هتششحِ‏ اص غذد داخلی تذى

5- آشٌايی تا ‏َّسهًَْاي اػتشٍئیذي هتششحِ‏ اص غذد داخلی تذى

-6

آشٌايی تا گیشًذُ‏ ‏ّاي ‏َّسهًَی ػطح ػلَلی


: Learning Outcomes

اّذاف اختصاصی دٍسُ‏ )OBJECTIVES(

GOAL-1 : کليات هورهونی

داًشجَياى دس پاياى دٍسُ‏ قادس خَاٌّذ تَد:‏

G1O1‎‏-.تافت ‏ّاي ‏ًختلف تَلیذ کٌٌذُ‏ ‏َّسهًَْا سا رکش کٌذ.‏

-G1O2

-G1O3

اًَاع هختلف ‏َّسهًَْاي تذى سا تذاًذ.‏

اّویت ‏َّسهًَْاي اًذٍکشيي سا تَضیح دّذ.‏

-G1O4 چگًَگی اًتقال ‏َّسهًَْاي اًذٍکشيي سا تشٌاػذ.‏

2- GOAL : آشنايی با تقسين بنذی هورهونها اس ديذگاه ساختواى شيويايی و نحوه اثز آنها

داًشجَياى دس پاياى دٍسُ‏ قادس خَاٌّذ تَد:‏

-G2O1

-G2O2

-G2O3

-G2O4

دػتجات هختلف ‏َّسهًَْا سا اص ‏ًظش ػاختواى شیویايی رکش کٌذ.‏

دػتجات هختلف ‏َّسهًَْا سا اص ‏ًظش ‏ٍجَد گیشًذُ‏ ‏ّا دس ػطح ػلَل ٍ داخل ػلَل تشٌاػذ.‏

هْوتشيي ‏َّسهًَْاي پپتیذي سا رکش ‏ًوايذ.‏

هْوتشيي ‏َّسهًَْاي آهیٌَ‏ اػیذي سا رکش ‏ًوايذ.‏

-G2O5 هْوتشيي ‏َّسهًَْاي تا گیشًذُ‏ ػطح ػلَلی سا تیاى کٌذ.‏

-G2O6 هْوتشيي ‏َّسهًَْاي تا گیشًذُ‏ ػطح داخل ػلَل سا تیاى کٌذ.‏


3- GOAL : آشنايی با هورهونهای پپتيذی هتزشحه اس غذد داخلی بذى

داًشجَياى دس پاياى دٍسُ‏ قادس خَاٌّذ تَد:‏

-G3O1

‏َّسهًَْاي هتششحِ‏ اص ‏ّیپَتاالهَع سا رکش ‏ًوايذ.‏

-G3O2 ػاختواى شیویايی ‏َّسهًَْاي هتششحِ‏ اص ‏ّیپَفیض قذاهی سا تذاًذ.‏

-G3O3 ػاختواى شیویايی ‏َّسهًَْاي هتششحِ‏ اص ‏ّیپَفیض خلفی سا تذاًذ.‏

-G3O4 ػاختواى شیویايی ٍ فیضيَلَطي اثش ‏َّسهًَْاي تٌظین کٌٌذُ‏ کلؼین سا تَضیح دّذ.‏

-G3O5 ػاختواى شیویايی ٍ فیضيَلَطي اثش ‏َّسهًَْاي هتششحِ‏ اص پاًكشاع سا تذاًذ.‏

-G3O6 چگًَگی فعال شذى ‏َّسهًَْاي پپتیذي سا تَضیح دّذ.‏

-G3O7

‏ًحَُ‏ اًتقال ‏َّسهًَْاي پپتیذي دس داخل خَى سا تیاى کٌذ.‏

4- GOAL : آشنايی با هورهونهای آهينواسيذی هتزشحه اس غذد داخلی بذى

داًشجَياى دس پاياى دٍسُ‏ قادس خَاٌّذ تَد:‏

-G4O1

‏ًحَُ‏ اثش ‏َّسهًَْاي آهیٌَاػیذي سا تذاًذ.‏

-G4O2 چگًَگی ػٌتض ‏َّسهًَْاي تیشٍئیذي سا تذاًذ.‏

-G4O3

اًَاع هختلف ‏َّسهًَْاي آهیٌَاػیذي تیشٍئیذ سا رکش ‏ًوايذ.‏

-G4O4 چگًَگی تاثیش ‏َّسهًَْاي آهیٌَاػیذي تش سٍي گیشًذُ‏ ‏ّا سا تَضیح دّذ.‏


5- GOAL : آشنايی با هورهونهای استزوئيذی هتزشحه اس غذد داخلی بذى

داًشجَياى دس پاياى دٍسُ‏ قادس خَاٌّذ تَد:‏

-G5O1 چگًَگی ػٌتض ‏َّسهًَْاي اػتشٍئیذي سا تذاًذ.‏

-G5O2

-G5O3

آًضيوْاي هَثش تش ػٌتض ‏َّسهًَْاي اػتشٍئیذي سا تشٌاػذ.‏

‏َّسهًَْاي تخش قششي ٍ هشکضي فَق کلیِ‏ سا تذاًذ.‏

-G5O4 ‏َّسهًَْاي جٌؼی صًاًِ‏ سا تشٌاػذ.‏

G5O5‎‏-َّسهًَْاي جٌؼی هشداًِ‏ سا تیاى کٌذ.‏

-G5O6

‏ًحَُ‏ تاثیش ‏َّسهًَْاي اػتشٍئیذي سا تَضیح دّذ.‏

6- GOAL : آشنايی با گيزنذه های سطح سلولی

داًشجَياى دس پاياى دٍسُ‏ قادس خَاٌّذ تَد:‏

-G6O1 ػاختواى شیویايی گیشًذُ‏ ‏ّاي ػطح ػلَلی

سا تذاًذ.‏

-G6O2 خصَصیات اثش ‏َّسهَى تش گیشًذُ‏ ‏ّاي ػطح ػلَلی

سا تَضیح دّذ.‏

-G6O3

فاکتَسّاي تاثیشگزاس تش اثش ‏َّسهًَْا تش گیشًذُ‏ ‏ّاي ػطح ػلَلی سا تیاى کٌذ.‏

-G6O4 ‏ًحَُ‏ کٌتشل اثش ‏َّسهًَْا تش گیشًذُ‏ ‏ّاي ػطح ػلَلی سا تیاى کٌذ.‏

-G6O5

اًَاع هختلف پیاهثشّاي ثاًَيِ‏ ‏َّسهًَْاي پپتیذي سا تذاًذ.‏


هذسػیي:‏

Instructor:1

Phone: 0411-336466

Email address: nourimd@yahoo.com

Office location and

hours:

.

تبزيش Learning Methods Oral presentation ,Group discussion, demonstration

Instructor:3

دکتز هحوذ نوری

دکتز

- خياباى عطار نيشاپوری-‏ دانشکذه پششکی-گزوه بيوشيوی و آسهايشگاههای بالينی

تبزيش-خياباى عطار نيشاپوری-دانشکذه پششکی-‏ گزوه آهوسشی .

Phone: 0411-336466

Email address: shekari@yahoo.comv

Office location and

hours:

Learning Methods

Oral presentation, discussion, demonstration

. Course Schedules

جلؼِ‏

عٌاٍيي دسػی)ػشفصل ‏ّاي تذسيغ شذُ‏ )

هذسع

تاسيخ

نيوسال دوم - 11

1311

کليات هورهونی

دکتز هحوذ نوری

1

نيوسال دوم - 11

1311

نيوسال دوم - 11

1311

نيوسال دوم - 11

1311

نيوسال دوم - 11

1311

نيوسال دوم - 11

1311

آشنايی با تقسين بنذی هورهونها اس ديذگاه ساختواى شيويايی و نحوه اثز آنها

آشنايی با هورهونها پپتيذی هتزشحه اس غذد داخلی بذى

آشنايی با هورهونهای آهينواسيذی هتزشحه اس غذد داخلی بذى

آشنايی با هورهونهای استزوئيذی هتزشحه اس غذد داخلی بذى

آشنايی با گيزنذه های هورهونی سطح سلولی

دکتز هحوذ نوری

دکتز هحوذ نوری

دکتز ضزغاهی

دکتز ضزغاهی

دکتز هحوذ نوری

2

3

4

5

6


اػتشاتظيّاي اجشايی تشًاهِ‏ آهَصشی:‏

اػتشاتظي اجشايی تشًاهِ‏ آهَصشی تلفیقی اص دٍ‏ اػتشاتظي اػتادهحَس ٍ داًشجَ‏ هحَس ٍ الثتِ‏ تا گشايش ‏ّذفذاس تِ‏ ػوت هشاسکت

تیشتش داًشجَي دس اهش ياددّی ٍ يادگیشي،‏ اػتَاس اػت.‏ دس ايي استثاط هَاسد صيش هَسد تأکیذ قشاس هیگیشد:‏

الف(‏ تذسيغ اصَلی دسع ‏ّا تا عٌايت تِ‏ دػتاٍسدّاي سٍص ‏)تشاي کؼة هْاست ‏ّاي هَسدًیاص جاهعِ(،‏ دس ساػتاي ػیاػت اػتفادُ‏

تْیٌِ‏ تَاى داًشجَياى ٍ اجشاي تشًاهِ‏ آهَصشی تشاػاع Focal group ٍ PBL

ب(‏ تشكیل جلؼات ٍ کالػْاي پَيا تا هشاسکت فعال اػاتیذ ٍ داًشجَياى ٍ اص جولِ‏ تشاي هشٍس هثاحث کتاتْاي تخصصی سٍص ٍ

‏ًششيات هعتثش علوی ٍ پظٍّشی

اػتشاتظيّاي اجشايی تشًاهِ‏ آهَصشی:‏

تلفيقی اس استزاتژی دانشجو-‏ هحور و استاد

هحور


- سٍشْاي آهَصشی دٍسُ:‏

هثال:‏

Learning

Methods

Oral presentation, discussion, demonstration .............

Oral presentation, Slide Presentation , Brain Storming, PBL

- اسصياتی دٍسُ:‏

Assessments

‏ًحَُ‏ اسصياتی پاياى دٍسُ‏ : اهتحاى چْاس گضيٌِ‏ اي هیاى تشم ٍ پاياى تشم

هثال:‏

%75MCQ

‏ًحَُ‏ اسصشیاتی:‏ تكَيٌی ( )formative : هیاى تشمMCQ %25

تجوعی)‏summative‏(‏ پاياى تشم

Evaluation tools

Quantity Weight(%)

Midterm(s) 1 25 MCQ

Homework / Term Projects /

Presentations

- -

Internship - -

Final Exam 1 75 MCQ

تکاليف دانشجوياى:‏


Student

Assignments:

جوع بنذی و گشارش يافته های جذيذ رسپتورهای هورهونی و نحوه عول

Domain های هتعذد گيزنذه ها.‏

هنابع آهوسشی

Instructional

Materials

هنابع آهوسشی ‏)ديگز )

Text Book of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostic

هقزرات و الشاهات دوره آهوسشی :

گذرانذى بيوشيوی ساختوانی توسط دانشجوياى

وجود تجهيشات کوك آهوسشی السم

حضور فعال دانشجوياى

اعالم سزفصلها در ابتذای تزم بزای دانشجوياى

اعالم بزناهه اهتحانی وسط و آخز تزم بزای دانشجوياى

-1

-2

-3

-4

-5

رويکزد ارسشيابی بزناهه)دوره آهوسشی(‏

-1

اهذاف هحور ‏)توانايی علوی دانشجوياى(‏

هشتزی هحوری)دانشجوياى(‏

هتخصص هحور)اساتيذ گزوه و کارشناساى آهوسشی

)

-2

-3

شزايط گذرانذى دوره توسط فزاگيزاى

pass level:


قبولی در اهتحاى بيوشيوی

1

‏)بيوشيوی ساختوانی(‏

-1

More magazines by this user
Similar magazines