Nasal Intermittent Mandatory Ventilation (NIMV) Versus Nasal ... - Sid

mazums.ac.ir

Nasal Intermittent Mandatory Ventilation (NIMV) Versus Nasal ... - Sid

تاثیر NIMV و NCPAP در تنفس مصنوعی

لوله گذاری مجدد تراشه و حال عمومی خوب نوزاد،‏

مداخله پس از

24 تا 48 ساعت به طور ناگهانی پایان

یافته و نوزاد تحت اکسیژن درمانی با اکسی هود بر

حسب نیاز قرار میگرفت و بیمار در مدت مداخله و

پس از قطع آن،‏ از نظر بروز معیارهای لولهگذاری مجدد

تراشه و عوارض و مزایای تعریف شده تحت نظر قرار

میگرفت.‏ همچنین با انجام سونوگرافی مغز قبل و 48

ساعت پس از انجام مداخله توسط رادیولوژیست به

صورت کور (Blind) و یا رادیوگرافی قفسه سینه در

مواردی که به عارضه ریوی مثل پنوموتوراکس یا

پنومونی یا کلاپس و...‏ مظنون میشدیم،‏ بیماران از نظر

عوارض پیگیری شدند.‏ نوزادان از نظر سپسیس و اتساع

شکم و تحمل تغذیه با حجم کم ‏(‏‎10‎تا‎20‎ سی سی به

ازای هر کیلوگرم وزن نوزاد از شیر مادر و از راه سوند

معده)‏ پیگیری میشدند.‏ یافتهها با نرمافزار SPSS نسخه

16 و با آزمونهای t برای متغیرهای کمی و Chi-

square برای متغیرهای کیفی آنالیز شد.‏ 0/05>p به

لحاظ آماری معنیدار تلقی شد.‏ اصل Intention-to-Treat

در گزارش یافتهها رعایت شد و همچنین به لحاظ

اخلاقی در نمونهگیری،‏ پس از اخذ رضایت والدین و

در صورت داشتن معیارهای ورود به مطالعه،‏ نوزادان به

صورت تصادفی در یکی از روشهای جدا نمودن از

تهویه مکانیکی قرار گرفتند.‏ نوزاد در هر گروه به طور

Archive of SID

مرتب درمانش توسط پژوهشگر مورد پیگیری قرار

گرفت و

اطلاعات ثبت و نگهداری شد.‏ قابل ذکر است

که در این مطالعه محقق تداخلی در روند درمان نوزاد

ایجاد نکرده و فقط روند درمان بیمار را پیگیری نمود.‏

انجام مطالعه و پر کردن مقیاسها به شکل انفرادی

صورت گرفت و پاسخها کاملاً‏ محرمانه بود و نتایج به

شکل کلی بررسی شد.‏ به سوالات والدین در طول

پژوهش پاسخ داده شد.‏ شرکت والدین در این مطالعه

کاملاً‏ اختیاری بود و هر زمان که مایل بودند میتوانستند

از شرکت در مطالعه انصراف دهند.‏

یافته ها

در این مطالعه نوزادان در دو گروهNIMV و

NCPAP از نظر خصوصیات پایه ‏(جنسیت،‏ سن،‏ حاملگی،‏

وزن تولد،‏ سن نوزاد،‏ نوع زایمان و تعداد روزهای

تهویه مکانیکی و...)‏ قبل از مداخله با یکدیگر مقایسه

شدند.‏ یافتههای تحقیق نشان دادکه از‎40‎ نوزادی که

مورد بررسی قرار گرفتند تعداد 20 نفر از نظر موارد

لولهگذاری مجدد تراشه در گروه مورد

گرفته که تعداد

(NIMV) قرار

12 نفر

با لولهگذاری مجدد و

8 نفر

بدون لوله گذاری مجدد بودند و نیز در گروه شاهد

(NCPAP) 20 نفربررسی شدند که تعداد 15 نفر با

لولهگذاری مجدد و 5 نفر بدون لولهگذاری مجدد بودند

(0/02=p). به عبارت دیگر لولهگذاری مجدد تراشه در

روشNIMV بطور معنیداری نسبت به روش NCPAP

کمتر دیده شد.‏

یافتهها نشان داد که از مجموع 20 نوزاد در گروه

NCPAP جنسیت مذکر

13 مورد

7 مورد 35)

14 مورد 70)

(65 درصد)‏ و مونث

درصد)‏ و در گروه NIMV جنسیت مذکر

درصد)‏ و مونث

6 مورد

(30 درصد)‏ بود

که تفاوت معنیدار آماری نداشت(‏p=0/7‎‏)‏ و نیز از

مجموع 20 نوزاد در گروه 15 NCPAP مورد

75)

درصد)‏ 28 تا 32 هفته و 5 مورد

(25 درصد)‏

32 تا 37 هفته بودند و از مجموع 20 نوزاد در گروه

14 NIMV مورد 70) درصد)‏ 28

30) درصد)‏ 32

آماری نداشت

تا

تا

32 هفته و 6 مورد

37 هفته بودند که تفاوت معنیدار

.(p= 0/7)

همچنین یافتهها نشان داد که میانگین وزن تولد

نوزادان در گروه 1367 ± 395 NCPAP گرم و در

گروه 1446 ± 432 NIMV گرم بود که تفاوت معنیدار

آماری نداشت(‏ 0/5=p). میانگین سن نوزادان در گروه

9/4 ± 2/9 NIMV ± 7/6 روز و در گروه 3/7 NCPAP

روز بود که تفاوت معنیدار آماری نداشت (0/09=p).

از مجموع 20 نوزاد در گروه 2 NCPAP مورد

(10 درصد)‏ حاصل زایمان طبیعی و 18 مورد (90 درصد)‏

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دوره بیست و یکم ، شماره ، 84 مهر

1390 116

www.SID.ir

More magazines by this user
Similar magazines