FÃ¥ succes i de lokale uddannelsesudvalg

hvr.dk

FÃ¥ succes i de lokale uddannelsesudvalg

succes i de lokale

uddannelsesudvalg


forord

De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har

med reformen i 2007 fået en større rolle,

fordi reformen indebar en højere grad af

decentralisering af uddannelserne. Dette

har givet nye muligheder for medlemmerne

af de lokale uddannelsesudvalg og stiller

samtidig nye krav til medlemmernes

indsigt i den nye lov. For at få maksimal

indflydelse gælder det om at være godt

klædt på. I denne pjece giver vi en række

gode råd til LUU, der kan medvirke til at

styrke samarbejdet med skolerne.

Ifølge erhvervsuddannelsesloven er det de

lokale uddannelsesudvalgs opgave at

• fastlægge undervisningens nærmere

indhold inden for de enkelte

uddannelser, følge behovet for fornyelse

og fremkomme med forslag

hertil.

• rådgive skolen i spørgsmål, der

vedrører de uddannelser, der er omfattet

af udvalgets virksomhedsområde,

og virke for samarbejdet

mellem skolen og det lokale arbejdsmarked.

• indstille til skolen, hvilke valgfag af

lokal betydning, der bør udbydes på

skolen.

Som det fremgår af loven, er LUU’s tre

væsentligste arbejdsområder ret brede.

Til hvert område knytter sig en række forskellige

delopgaver, som LUU-medlemmer

bør kende til.

I denne pjece giver vi en række bud på,

hvad LUU kan arbejde med. Der er tale om

en inspirationsliste, som vi håber, at uddannelsesudvalgene

kan bruge aktivt til

at sætte nye punkter på dagsordenen.


1: Undervisningens indhold

Uddannelsesordningen og kompetencemål

En af de væsentlige opgaver for LUU er at

fastlægge undervisningens indhold. Her er

der sket en række ændringer som følge af

reformen. Der er indført mere målstyring

og mindre tidsstyring af uddannelserne,

hvilket giver bedre mulighed for lokal fleksibilitet

og tilpasning. Eleverne kan opnå

målene i en uddannelse på forskellig måde

og i forskelligt tempo.

Uddannelsesordningen erstatter den tidligere

vejledning. En uddannelsesordning

skal afspejle kravene til den færdiguddannede

arbejdskrafts kompetencer. Her

fastlægges en række overordnede kompetencemål,

som eleven skal opnå. Der vil

være tale om mål, som eleven skal opnå

for at kvalificere sig til første skoleperiode

på hovedforløbet, og mål, som eleven skal

opnå for at modtage et svendebrev. Den

lokale undervisningsplan beskriver så,

hvordan skolen konkret gennemfører undervisningen

for at sikre, at eleverne når

de ønskede kompetencemål i de enkelte

skoleår.

Uddannelsesordningen er ikke så detaljeret

beskrevet som vejledningen, hvilket

giver flere frihedsgrader til skolerne i forbindelse

med udformning af den konkrete

undervisning.

Hvad kan LUU gøre

Diskutér den nye uddannelsesordning

grundigt igennem, så I får en

ensartet forståelse af indholdet.

Hvordan vil I fortolke de enkelte

kompetencemål Kontakt evt. det

faglige udvalg og bed dem om at

uddybe målene.

3


Lokale undervisningsplaner

En meget vigtig opgave for det lokale

uddannelsesudvalg er i samarbejde med

skolen at fastlægge indholdet i undervisningsplanen

inden for udvalgets område.

Her er det vigtigt at have en fælles forståelse

for, hvordan en undervisningsplan skal

opbygges, se ud, fungere, og hvordan den

skal udarbejdes.

Hvad kan LUU gøre

Diskutér og fastlæg krav til udformningen

af undervisningsplanen. herunder

hvor detaljeret den skal være.

Få evt. inspiration fra andre skoler.

Uddannelsesudvalget bør deltage i

den løbende justering af planens udformning

og indhold.

Udannelsesudvalgets opgave er desuden

at være sparringspartner i forbindelse

med beskrivelse af undervisningens nærmere

mål, indhold og tilrettelæggelse.

Endelig skal uddannelsesudvalget sikre,

at de centrale ændringer i uddannelserne,

som kommer fra de faglige udvalg, indarbejdes

i uddannelserne. Skolen skal sørge

for løbende fornyelse og ændringer af planen

i samarbejde med LUU.

Hvad kan LUU gøre

Gør undervisningens mål, indhold

og tilrettelæggelse til et fast punkt

på dagsordenen. Diskutér løbende,

hvordan de enkelte elementer i undervisningen

bidrager til at opfylde

målet. Kom med forslag til fornyelse

af undervisningen. Diskutér,

hvordan nye ændringer fra de faglige

udvalg kan indføres i undervisningen.

4


Indledende kompetenceafklaring

Skolerne skal kompetenceafklare den enkelte

elev ved indgangen til uddannelsesforløbet

inden for de første 2 uger. Kompetenceafklaringen

skal bl.a. afgøre, om

eleven kan få merit for hele eller dele af

grundforløbet, eller om eleven skal tilbydes

et længerevarende grundforløb.

Hvad kan LUU gøre

Få en grundig snak med skolen om,

hvordan den gennemfører kompetenceafklaringen.

Kom med forslag

til, hvordan man kan styrke den.

Den personlige uddannelsesplan

Eleven skal have en personlig uddannelsesplan.

Skolen har ansvaret for at

udarbejde planen ved starten af uddannelsesforløbet

i samarbejde med eleven

og en evt. praktikvirksomhed. Kompetencevurderingen

skal indgå i grundlaget

for planen. Der skal tages stilling til

grundforløbets indhold og varighed, valg

af grundforløbspakke og evt. godskrivning

af dele af grundforløbet. Elever kan

fremover vælge at udskifte et fag eller et

niveau i undervisningen, hvis de ønsker at

kvalificere sig til at læse videre. Elevplan

skal – hvis skolen har det – anvendes til

at oprette og ajourføre elevens personlige

uddannelsesplan.

Hvad kan LUU gøre

LUU bør have et indblik i uddannelsesplanerne

i form af udskrifter fra

Elevplan. Drøft løbende udvalgte

planer med henblik på at vurdere

elevernes udvikling.

5


Grundforløbet

Med reformen blev grundforløbet mere

fleksibelt. Det skal i højere grad tilpasses

den enkelte elevs forudsætninger. Eleven

skal introduceres til en eller flere ønskede

uddannelser og skal møde relevant faglighed

i praktiske sammenhænge. Skolen

kan fx i den valgfri undervisning tilbyde

korte virksomhedsophold på højst 1 uge.

Skolerne skal tillige udbyde særligt strukturerede

grundforløb - de såkaldte grundforløbspakker

- for uafklarede elever og

elever med svage uddannelsesforudsætninger.

Desuden skal skolen tilbyde grundforløbspakker

til afklarede elever med

realistisk uddannelsesvalg.

Hvad kan LUU gøre

Få en grundig drøftelse af, hvordan

skolen i grundforløbet kan sætte

mere fokus på, at eleverne får individuelle,

praksisnære forløb. Tilbyd

eventuelt at hjælpe med at finde

virksomheder, der kan tage elever

på korte virksomhedsophold. Diskutér,

hvordan grundforløbspakkerne

skal sammensættes.

Skolerne skal løbende foretage en bedømmelse

af elevernes udvikling og standpunkt

i grundforløbet.

Hvad kan LUU gøre

Diskutér, hvilke metoder man bør

indføre for at sikre en bedre løbende

bedømmelse af elevernes udvikling

i grundforløbet.

Grundforløbet afsluttes med et projekt, der

danner grundlag for en prøve. De nærmere

rammer for projektet og prøven skal fastlægges

i skolens lokale undervisningsplan.

Hvad kan LUU gøre

Fastlæg i LUU de nærmere regler og

procedurer for grundforløbsprojektet

og prøven.

6


Kompetencevurdering i ny mesterlære

I den ny mesterlære foretager skolen sammen

med praktikvirksomheden en kompetencevurdering

af eleven ved afslutningen

af første år i praktikvirksomheden. Som

led i kompetencevurderingen løser eleven

en praktisk opgave, udarbejdet af praktikvirksomheden

og skolen i fællesskab. Den

praktiske prøve tager udgangspunkt i den

praktiske oplæring. Opgaven løses så vidt

muligt i virksomheden, men kan evt. løses

på skolen, efter aftale mellem elev, virksomhed

og skole.

Hvad kan LUU gøre

Diskutér rammerne for skolens kompetencevurdering

i ny mesterlære.

Kom med forslag til, hvordan den

praktiske prøve kan gennemføres.

7


Grundfag

Undervisningen skal være mere helhedsorienteret.

Det betyder, at undervisningen

i grundfag skal tilrettelægges i sammenhæng

med områdefag og specialefag,

så eleven opnår indsigt og færdigheder i

grundfaget og dets faktiske anvendelse.

Hvad kan LUU gøre

Tal med lærerne om, hvordan de sikrer,

at eleverne får en helhedsorienteret

undervisning, hvor de teoretiske

og praktiske fag integreres. Tag

evt. samtaler med eleverne for at

vurdere, hvordan nye tiltag virker.

Valgfag

Den enkelte skole fastsætter, hvilke valgfag

der skal udbydes. Skolen skal dog altid

tilbyde undervisning i mindst ét fremmedsprog

ud over engelsk. Desuden skal

man tilbyde undervisning i etablering af

selvstændig virksomhed, herunder innovation.

Hvis der ikke er tilstrækkeligt

med tilslutning til et valgfag, skal skolen

henvise eleven til andre skoler. Skolen skal

tilbyde fag og niveauer, der har betydning

for elevernes mulighed for videreuddannelse

og for adgangen til de videregående

uddannelser.

LUU kan tage ansvar for at udvikle ideer

til lokale valgfag på hovedforløbet, dvs.

valgfag med henblik på kvalifikationsbehov

og beskæftigelsesmuligheder i skolens

lokalområder.

Hvad kan LUU gøre

Kom med forslag til valgfag og niveauer,

som I mener, bør udbydes.

Der skal tages hensyn til det lokale

erhvervslivs behov. Desuden skal der

skal være tilbud til elever, der ønsker

at læse videre.

8


Kvalitetssikring af undervisningen

Skolen skal have et kvalitetssikringssystem,

som måler kvaliteten af uddannelsens

skoledel. Der skal opstilles en

procedure for selvevaluering af udvalgte

områder på skolen. LUU skal inddrages i

selvevalueringen og i arbejdet med opfølgning.

Skolen skal bl.a. udarbejde en

handlingsplan for bedre gennemførelsesprocenter.

Skolen skal løbende indsamle informationer

og dokumentere sine resultater, herunder

især indsatsen for at øge elevernes

gennemførelsesprocent. Skolen skal på

hjemmesiden dokumentere, hvordan man

håndterer kvalitetsarbejdet. LUU’s deltagelse

i kvalitetsarbejdet og bedømmelsen

skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Hvad kan LUU gøre

Sæt skolens procedurer for kvalitetssikring

og selvevaluering på

dagsordenen i uddannelsesudvalget.

Diskutér, hvordan LUU kan informeres

og inddrages i kvalitetsarbejdet.

Kom med forslag, der kan

medvirke til at øge elevernes gennemførelsesprocent.

Hvad kan LUU gøre

Foretag en gennemgang af beskrivelsen

af kvalitetsarbejdet på skolens

hjemmeside. Kom med forslag

til ændringer, hvor det er nødvendigt.

Skolens bedømmelsesplan

Skolen foretager løbende en bedømmelse

af elevens præstationer i henhold til

skolens bedømmelsesplan. Kravet til bedømmelse

indebærer, at prøveformerne

samlet skal tilgodese uddannelsens formål,

og skal sikre, at der kan foretages

en individuel bedømmelse af eleverne.

LUU skal i den forbindelse rådgive skolen

i forbindelse med bedømmelse og valg af

prøveformer. Specielt skal der i den lokale

undervisningsplan tages stilling til, hvordan

valgfagene bedømmes.

Hvad kan LUU gøre

Få en grundig gennemgang af skolens

bedømmelsesplan. Diskutér

den jævnligt og kom med input til

planen og nye prøveformer. Tag

særligt stilling til, hvordan valgfagene

skal bedømmes.

9


2: Generel rådgivning

om uddannelserne

Internationalisering og innovation

Erhvervsuddannelserne skal lægge vægt

på at styrke elevernes selvstændighedskultur,

innovative og kreative evner og deres

internationale kompetencer. Dels ved

at sikre, at eleven i sin uddannelsestid deltager

i mindst ét projekt, der styrker elevens

innovative kompetencer. Dels ved at

forbedre elevernes muligheder for at gennemføre

dele af uddannelsen i udlandet.

Desuden skal eleverne deltage i mindst ét

projekt, som bidrager til udviklingen af deres

internationale kompetencer.

Hvad kan LUU gøre

Diskutér, hvordan I sammen med

lærerne kan indføre undervisningsmetoder,

emner og lignende, som

kan fremme innovative og internationale

kompetencer. Prøv sammen

med lærerne at opfordre og støtte

flere elever til at deltage i udenlandske

skole- eller praktikophold.

10


fornyelse af uddannelserne

Uddannelserne skal opdateres stadig oftere,

bl.a. som følge af den teknologiske

udvikling og globaliseringen. LUU bør hele

tiden have fingeren på pulsen i forhold til

at opfange nye kompetencebehov i erhvervslivet.

En opgave for LUU er at vurdere kompetencebehovene

på et mere overordnet

niveau og bidrage til løbende fornyelse af

uddannelsernes kompetencemål. Hvordan

kan man på det konkrete niveau indarbejde

nye kompetencekrav i undervisningen

LUU’s opgave er at tage initiativer til fornyelse

og udvikling af uddannelserne og

undervisningen.

Hvad kan LUU gøre

Fastlæg en procedure for, hvordan

I vil indsamle ny viden om uddannelsesbehov

i det lokale erhvervsliv.

Man kan fx invitere virksomheder

på besøg i udvalget, tage på virksomhedsbesøg

eller studere jobannoncer.

Sammenfat jeres vurderinger

og send dem til det faglige

udvalg. Overvej også, hvordan man

kan indarbejde nye kompetencekrav

i undervisningen.

11


Lærerkvalifikationer

De lokale uddannelsesudvalg bør til stadighed

forholde sig aktivt til, hvordan

lærerkvalifikationerne er. Uddannelsesudvalget

skal løbende inddrages i, hvordan

lærerne opnår passende indsigt i de relevante

erhvervsområder.

Hvad kan LUU gøre

Invitér lærerne til at fortælle lidt

om deres undervisning. Diskutér ny

viden og nye metoder med lærerne.

Foreslå evt. efteruddannelseskurser

og virksomhedsbesøg.

Kontaktlærere og mentorer

Skolen skal stille kontaktlærere og mentorer

til rådighed for de elever, der har behov

for støtte og vejledning for at kunne

gennemføre et uddannelsesforløb. Desuden

skal skolen sikre social, personlig og

psykologisk rådgivning, evt. i samarbejde

med andre skoler eller myndigheder.

Hvad kan LUU gøre

Følg indsatsen med kontaktlærernes

og mentorernes arbejde, bl.a.

for at se, om der er behov for at justere

i tilrettelæggelsen af undervisningen.

12


3: Samspil mellem erhvervsliv

og skole

Samspillet med praktikvirksomhederne

En af LUU’s opgaver er at vurdere, hvordan

man kan forbedre samspillet mellem skolen

og de lokale praktikvirksomheder. Uddannelsesudvalget

kan i den forbindelse

særligt overveje, hvordan man kan styrke

vekseluddannelsesprincippet. Målet er at

skabe bedre sammenhæng mellem skolens

undervisning og virksomhedernes

oplæring af elever. Dette kan fx ske ved,

at lærerne besøger lokalområdets virksomheder

eller ved at invitere praktikvirksomheder

til forskellige arrangementer på

skolen.

Hvad kan LUU gøre

Uddannelsesudvalget har en vigtig

rolle at spille, når det gælder om at

styrke samspillet mellem skolen og

virksomhederne. Opstil fx en række

forslag til, hvordan man kan styrke

dialogen mellem lærerne og virksomhederne.

Der er stor tilfredshed

i virksomhederne med den øgede

dialog i den ny mesterlære. Invitér

fx praktikvirksomheder til møde i

udvalget og hør deres mening.

Formidling af praktikpladser

LUU skal sammen skolen, det faglige udvalg

m.fl. foretage et opsøgende arbejde

i forhold til at skaffe flere praktikpladser.

Det opsøgende arbejde kan fx foregå ved

virksomhedsbesøg, informationsmøder

eller lignende. Uddannelsesudvalget kan

også medvirke til godkendelse af virksomheder

i lokalområdet.

Hvad kan LUU gøre

Drøft med skolen, hvordan uddannelsesudvalget

kan være aktivt opsøgende

i forhold til at skaffe nye

praktikpladsmuligheder. Der kan

evt. formuleres et konkret projekt.

13


Behandling af klager

LUU skal tage sig af klager fra elever vedrørende

praktikpladserne. Generelt er det

dog en fordel, at uddannelsesudvalget har

kendskab til klager, der er indsendt til skolen,

selvom det er skolen, der skal agere på

klagerne. Klager er et vigtigt redskab til at

drøfte evt. justeringer af undervisningen,

samarbejdet eller lignende.

Hvad kan LUU gøre

LUU skal have udarbejdet en procedure

for, hvordan man håndterer

klager over praktikstederne. Uddannelsesudvalget

kan opfordre skolen

til at videresende alle klager i kopi til

udvalget, således at man kan drøfte

evt. ændringer.

Praktikplan og praktikerklæringen

Praktikvirksomheden skal fastlægge en

plan for praktikuddannelsen i virksomheden

under hensyn til virksomhedens art

og produktion. Virksomheden arbejder

sammen med skolen om at fastlægge elevens

personlige uddannelsesplan. Uddannelsesudvalget

kan med fordel bidrage til

at motivere flere praktikvirksomheder til

at udarbejde egentlige uddannelsesplaner

for praktikken.

Hvad kan LUU gøre

Overvej, hvordan man kan fremme

arbejdet med uddannelsesplaner

for praktikuddannelsen, så der

kommer bedre sammenhæng mellem

skole- og praktikdelen. Følg op

på, i hvilken udstrækning eleverne

når deres mål i praktikperioden.

Praktikerklæringen underskrives af virksomheden

i samarbejde med eleven. Erklæringen

skal indeholde oplysninger om,

hvilke arbejdsområder og funktioner eleven

har været beskæftiget med i virksomheden.

Og som noget nyt, om eleven har

nået målene for praktikperioden. Hertil

kommer virksomhedens vurdering af elevens

behov for ekstra skoleundervisning

og praktikuddannelse.

14


Kvalitetssikring af praktikdelen

Der er kommet øget fokus på kvalitetsarbejdet

i uddannelserne. I den forbindelse

skal LUU bidrage med forslag til, hvordan

man kan foretage en løbende kvalitetsudvikling

og kvalitetssikring af praktikdelen.

Uddannelsesudvalget skal bl.a. følge udviklingen

i større elevgruppers gennemførelse

af praktikuddannelsen. Man kan

med fordel spille en aktiv rolle og være

med til at udvikle kvaliteten i praktikken.

Brug fx mulighederne i TrænerGuiden

(www.traenerguide.dk). Desuden kan man

opfordre skolen til at udbyde træner- eller

læremesterkurser.

Hvad kan LUU gøre

Fastlæg, hvad uddannelsesudvalget

forstår ved god kvalitet i praktikken.

Hvordan kan LUU medvirke

til at styrke kvaliteten af den praktiske

oplæring i de lokale virksomheder

Få en grundig gennemgang

af TrænerGuiden. Overvej, hvordan

man kan udbrede kendskabet til

TrænerGuiden og evt. træner/læremesterkurser.

Elevplan

Elevplan er et obligatorisk redskab på alle

erhvervsskoler, der har EASY-systemet.

Det er et planlægningsværktøj, der kan

være til stor gavn for praktikvirksomhederne.

Samtidig kan Elevplan føre til

en bedre sammenhæng mellem elevens

skole- og praktikdel. LUU-medlemmerne

bør derfor sætte sig godt ind i Elevplans

muligheder.

Hvad kan LUU gøre

Arbejd aktivt for at udbrede kendskabet

til og brugen af Elevplan i

virksomhederne. I 2008 kom der

helt nye funktioner i Elevplan, udviklet

specielt til virksomhederne.

Her ligger en oplagt markedsføringsopgave

for LUU.

More magazines by this user
Similar magazines