IW Nyt nr. 120 - Inner Wheel Denmark

innerwheel.dk

IW Nyt nr. 120 - Inner Wheel Denmark

INNER WHEEL DANMARK

INNER

WHEEL

Nr. 120

Marts

2010

31.

Årgang

Prinsen på besøg hos Inner Wheel


2

Indhold

Nationalrepræsentanten skriver............................................................................4

40 års jubilæum i Virum Inner Wheel................................................................ 13

Aabenraa IW sælger tændstikker........................................................................ 16

Næstved IW samarbejder med andre kvindeorganisationer............................... 19

Klubbesøg, et bindeled mellem distrikt og klub.................................................22

25. jubilæumskoncert i Odense...........................................................................28

Bladet udkommer 4 gange årligt

i 3.300 eksemplarer.

Næste nummer udkommer juni 2010

Deadline til næste nummer er:

Søndag den 2. maj 2010

Som sædvanlig gerne indlæg og billeder (der ikke er komprimeret)

hver for sig i vedhæftet filer.

Produktion og tryk: www.lundstrom-partners.dk

Rådskasser

Else Storgaard

Erikholmsvej 6

4390 Vipperød

Tlf.: 5918 1715 / 5123 9767

e-mail: kasserer@innerwheel.dk

Årsindsamlingen

Betaling til Alm. Brand Bank:

Reg.nr. 7681, konto nr. 1569862

Indbetalingen bedes mærket med

klubnavn

Medlemregistrator

Tove Galmstrup Christensen

Engvej 2

8370 Hadsten

Tlf.: 8698 0236 / 4017 2236

e-mail: register@innerwheel.dk

Ansvarshavende redaktør

Kirsten Jakobsen, Margrethe Allé 15

2690 Karlslunde

Tlf.: 3161 1266

e-mail: kj@sepro.dk


3

Redaktøren skriver

Jeg håber at alle er

kommet godt ind i

det nye år.

I skrivende stund ligger

der masser af sne

i min have og nogle

steder er vejene isglatte.

Arme og ben

er hele på mig nu, så jeg går meget forsigtigt,

når jeg går ud. Ingen uheld til mig

mere, jeg har taget min del.

Ikke mange af de annoncerende klubber,

har rettet henvendelse til mig, vedr. deres

annoncer i Inner Wheel Nyt. Jeg har forespurgt

Rådet, om det ikke kunne komme på

nettet i en slags ”Inner Wheel Shop”. Det er

blevet positivt modtaget at vores Nationalrepræsentant

og forhåbentlig bliver det vedtaget

på næste Rådsmøde. Jeg fik imidlertid

så mange indlæg, at jeg valgte, at udskyde

Jeres annoncer til næste nummer. Hvis ikke

Webshoppen er ”kommet op at stå” inden

næste blad, er de med der, ellers bliver de

lagt på nettet. Jeg skal nok kontakte alle de

annoncerende klubber, i fald det bliver til

nettet. På de fleste forårsdistriktsmøder vil

der også være salg af IW-artikler.

Nu står forårsdistriktsmøderne for døren og

mange af distrikterne har inviteret mig til

deres møder. Desværre holder 3 distrikter

deres møde på samme dag og som bekendt,

kan man jo kun være 1 sted ad gangen. Det

er ærgerligt, at man skal melde afbud, jeg

ville meget gerne være kommet. Måske det

kan lade sig gøre, at koordinere det fremover,

så det ikke blev samme dag.

Så varer det ikke længe, inden det er tid til

at melde sig til Nordisk Rally. Det kan jeg

anbefale. Jeg var selv med i Norge for 3 år

siden, da det blev afholdt der. Det er herligt

at mødes med alle de skandinaviske piger.

Jeg erindrer ingen sprogproblemer, så I kan

roligt melde Jer til.

Jeg vil ønske Jer alle et godt forårsdistriktsmøde.

Hilsen fra

Kirsten Jakobsen

Redaktør

www.innerwheel.dk


4

Hilsen fra Nationalrepræsentanten

Nu er det marts måned,

og så står der

forårsdistriktsmøder

på programmet. En

dejlig lejlighed til

hyggeligt og udbytterigt

samvær med

IW venner fra hele

distriktet. Vi har fået

valgt de personer, der skal tage hånd om

Inner Wheel i det kommende år, både på

klub- og distriktsplan. Inner Wheel´ere,

som synes det er spændende at bruge sparsom

fritid på en sag, som de brænder for.

Nogle steder har der været kampvalg, andre

steder er der blevet søgt med lys og lygte

efter egnede kandidater. Det sidste er lidt

uforståeligt for mig. Vi er i en organisation,

hvor hver enkelt klub er en lille brik i et

stor puslespil. Hvis vi mangler en brik, kan

puslespillet ikke hænge sammen. Men det

lykkes da heldigvis altid, at få alle poster

besat, og de, som måske kun nødtvungent

har sagt ja, finder pludselig ud af, at det

måske er meget mere spændende, at være

med i div. bestyrelser, end de havde troet på

forhånd.

I januar var der rådsmøde. Et møde som

hele rådet havde set frem til i spænding, fordi

vi denne gang havde forlagt residensen

fra Nyborg Strand til Middelfart. Mødet

forløb over al forventning, ikke alene hvad

angik forplejning, men så sandelig også

med hensyn til udveksling og igangsætning

af idéer. Vi er godt i gang med forenkling

af lovbogen. Der er sat gang i en ansigtsløftning

af den nationale hjemmeside. Der

er udsendt spørgeskema til samtlige klubmedlemmer

som forhåbentlig kan afdække,

hvordan vi får gang i medlemstilgangen.

Det er altså ikke kun administrative ting

der bliver drøftet, men også ting som klubberne

forhåbentlig kan gøre brug af.

Rådsmødet fandt sted få dage efter katastrofen

i Haiti og vi diskuterede derfor,

hvordan Inner Wheel Danmark kunne

være med til at hjælpe. Efter mange gode

forslag blev det besluttet at lave en fælles

indsamling til fordel SOS-børnebyerne i

Haiti. En organisation som mange klubber

kender og støtter i forvejen, og som vi i Inner

Wheel ved hvad står for. For det er jo

børnene en sådan katastrofe går hårdest ud

over. Jeg håber at vi i begyndelsen af marts

kan overrække SOS-børnebyerne i Haiti et

rigtigt flot beløb, samlet ind af alle klubber

i Danmark.

På rådsmødet besættes også de poster som

er tilknyttet rådet. Alle på nær en enkelt

havde ønske at forblive på deres post. Posten

som landsmødekoordinator er slået op

i dette nummer af Inner Wheel nyt.

September byder på 2 spændende møder i

det store udland. Nordisk Rally i Finland og

Europæisk Rally i Schweiz. Se nærmere på

side 5. Hvis du har lyst til at møde Inner

Wheel´ere fra andre lande, så er her en oplagt

lejlighed.

Det var alt for denne gang, jeg håber foråret

er på vej når I læser disse ord, for det er

sandelig en kold vinter, vi har i skrivende

stund.

Benedicte Haubroe

National Repræsentent


5

Meddelelser fra Nationalrepræsentanten

Nordisk Rally

3.-4. september 2010

Tampera, Finland

OBS Sidste tilmelding 3. maj 2010

Læs mere på

www.innerwheel.dk

eller på www.innerwheelfinland.org

Rally Charlemagne

International Inner Wheel Distrikt 199

17. – 19. september i Montreux Schweiz

OBS Sidste tilmelding 31. marts 2010

Læs mere på

www.innerwheel.dk

og på www.innerwheel.ch

Ny Landsmødekoordinator søges

Da Marianne Bossen, Herlev IW har valgt at fratræde posten, søger DIWR en

ny Landsmødekoordinator. Posten er ledig pr. 1. januar 2011.

Koordinators job består hovedsageligt i at modtage tilmeldinger samt tilrettelægge og

styre alle praktiske og økonomiske opgaver i forbindelse med Landsmødets afvikling.

Ansøgere skal være vant til at arbejde med Word og Excel regneark. Koordinatoren

har et tæt samarbejde med Rådskassereren m.fl. og skal specielt være disponibel i

månederne forud for et landsmøde. Evnen til at have det helt store overblik, også når

det brænder allermest på, er nødvendig. Jobbet byder på stor kontakt til medlemmer i

hele landet, og koordinatoren er den, der alene har kontakten til Hotel Nyborg Strand.

Den tiltrædende Landsmødekoordinator får chance for at være med på sidelinjen fra

august forud for det kommende Landsmøde i oktober 2010. En udpegning til denne

post skal gerne kunne finde sted ved næste rådsmøde i april. Derfor må DIWR bede

interesserede om at indsende en kort beskrivelse om forudsætningerne for at kunne

bestride posten som Landsmødekoordinator, samt et Inner Wheel relevant CV.

Ansøgning stiles til DIWR og sendes til National Repræsentant Benedicte Haubroe

senest fredag den 26. marts 2010.

Ønskes yderligere oplysninger, er man meget velkommen til at kontakte Ulla Nielsen

på e-mail: ulla@b-nielsen.dk eller undertegnede på e-mail: benedicte@matic-safety.dk

Med venlig hilsen

Benedicte Haubroe

National Repræsentant


6

Nye tanker og visioner i fremtiden

Distrikt 44

En dag overværede

jeg en både meget aktuel

og vedkommende

samtale mellem 2 Inner

Wheel piger. Jeg

var på det tidspunkt

en flue på væggen i

næsten bogstaveligste

forstand. Det handlede

om evt. optagelse i IW for år tilbage.

Tvivlen nagede, ”var de fleste ikke mellem

80 år og skindød”. Den vending kender vi

vist alle sammen, men ikke nødvendigvis i

IW sammenhæng.

Jeg har efterfølgende spurgt mig selv, om

der ikke er noget om snakken, det er der

vist til en vis grad. Omkring 20 % af IW´s

medlemmer er over 80 år, har jeg hørt i min

høresnegl. Heldigvis er de fleste 80 årige

i dag utrolig vitale, og mange har god tid,

også til at gøre positive ting for IW. Den

side af sagen må vi ikke glemme. Jeg taler

heller ikke for, at vi skal forlade Inner

Wheel fordi vi har nået en bestemt alder.

Til fællesmødet med distriktspræsidenten i

oktober i Hirtshals havde Bodil Jensen, der

er et godt stykke op i halvfemserne 3 min.

om tiltaleform De´s eller du´s. Det gjorde

Bodil Jensen rigtigt godt med klar stemme

og ingen var i tvivl om hendes mening.

Alligevel skal der skal nye tanker og visioner

for Inner Wheel i fremtiden. Det bliver

en snak, som skal tages op i klubberne. Der

skal laves en slags brainstorming, for på den

måde at sætte ord på, hvad der skal ske i

fremtiden for at få yngre og nye medlemmer.

Jeg har været meget glad for de 20 år jeg

har været medlem af IW, det har givet mig

rigtig mange gode oplevelser, i form af gode

møder med foredrag, som man ellers ikke

ville have haft mulighed for at høre, for slet

ikke at tale om venskabet i klubben.

Vi har i Sindal Inner Wheel er par meget

unge medlemmer. Selvfølgelig skal vi have

dem til at finde nogle af deres venner til

at blive medlemmer. Vi må jo godt optage

medlemmer der ikke har tilknytning til Rotary.

Jeg skal ikke her komme med løsninger,

bare et lille forslag.

Snart står distriktsmødet i Skagen for døren,

det glæder jeg mig meget til. Jeg er

ikke i tvivl om, at Skagen Inner Wheel vil

få lavet et rigtig godt Forårsdistriktsmøde

i Skagen. Det er positivt, at man vil prøve

noget nyt, selv om jeg godt ved, at mange

vil få en længere tur at køre, hvis man bor

langt væk fra Skagen.

Tak også til ISO´erne for beretninger om,

hvad I i klubberne har lavet i anledning af

IW`s fødselsdag.

Kirsten Kirketerp

DISO Distrikt 44

Update på Brilleindsamling i Inner Wheel

Distrikt 45

Jeg skal indledningsvis bringe en stor tak til

alle innerwheel´ere fra foreningen Masangas

Venner for jeres store indsats med brilleindsamling.

Det er imponerende, hvad I

er i stand til – og der er stadig brug for jeres

indsats. Som I ved sendes brillerne ned til

Sierra Leone i Afrika.

Øjenklinikken blev åbnet i februar 2009 på

Masanga Hospital, som er under rehabilitering

via den danske forening Masangas Ven-


7

ner. Øjenklinikken er

blot en af flere afdelinger

på sygehuset, der

nu er kommet i gang,

ved siden af projektets

mange indkomstskabende

aktiviteter, idet

det er meningen, at

hospitalet på sigt skal

kunne klare sig uden hjælp fra Danmark.

Jeg har tidligere fortalt, at øjenklinikken til

at starte med, ville fokusere på kortlæggelse

af synsdefekter, behandling af øjeninfektioner

og simplere øjenlågskirurgi, da ardannelse

i øjenlågene efter multiple infektioner

ofte ses som årsag til blidhed i den tredje

verden.

Siden sin opstart har klinikken fokuseret

meget på at oplære en lokal optiker, således

at opmåling af synsdefekter og brilleglas

kan køre uafhængigt af vores hjælp. Dette

er i dag lykkedes, og Innerwheels briller

har indtil videre hjulpet flere hundrede til et

bedre liv og bedre læring. Og der er heldigvis

stadig briller på lager, da indsamlingen

går over alt forventning. Brillerne sendes

løbende derned, idet foreningen Masangas

venner sender containere af sted ca. 4 gange

årligt med indsamlet hospitalsudstyr, m.m.

Projektet har også formået at rette aktiviteterne

udad og synsscreener børnene i de

omkringliggende skoler med stor succes.

Nogle af de børn, der før var tabt for undervisningen,

får nu lov til at blomstre.

Desuden behandles som planlagt også øjeninfektioner

og mindre hornhindeskader.

Øjenlågskirurgien har ikke været nødvendig

i sammen omfang som holdet bag oprettelsen

af klinikken først antog. Til gengæld

fandt man hos omkr. 40% af de 300 første

patienter, grå stær.

Derfor har klinikken nu fået doneret et operationsmikroskop,

og er i gang med de indledende

forhandlinger med en lokal læge,

som kan læres op i de nødvendige kirurgiske

teknikker, så vi kan i mødekomme dette

enorme behov.

Blindhed og svagtsynethed er i et så fattigt

land som Sierra Leone utroligt invaliderende,

og en af primær årsager til ekstrem fattigdom

blandt disse i forvejen fattige mennesker.

Vi står med muligheden for at behandle

eller udbedre dette, og det er dejligt, at så

mange klubber og medlemmer støtter op

om projektet.

Mange sender briller direkte til mig – tusind

tak for det – men jer der bor på Sjælland

kan også aflevere dem direkte på sekretariatet

for foreningen Masangas Venner c/o

Energi og Miljø Centret, Høje Tåstrup Boulevard

43 , Høje Tåstrup – spørg efter Mogens

eller Knud Anker. Eller tag brillerne

med til intercitymøder og aflever dem til

jeres DISO, som så vil bringe dem videre til

distrikt 45 og til mig. Jeg går af som DISO

i d. 45 til sommer – men projektet kører naturligvis

videre.

Foreningen Masangas Venner retter en stor

tak til Jer alle.

For yderligere information om projektet i sin

helhed; www.masanga.dk

Inge Haas

Diso d. 45.


8

I sne står urt og busk i skjul

Distrikt 46

Ja, det skal jeg da lige

love for. Hvornår har

sneen sidst ligget så

længe over landet

Det er ikke til at huske,

men det er tiden, hvor

danskerne forstår at

hygge sig inden døre.

Jeg læste for nylig i et

engelsk IW blad, at en klub fra Carlisle havde

besøgt sin venskabsklub i Stege og her bl.a.

stiftet bekendtskab med det danske fænomen

”hygge”. De havde forsøgt at sætte ord på, hvad

hygge er, og her er deres bud: ”Saml familien

og inviter et par gode venner. Skub sofaer og

stole tæt sammen om kaffebordet. Dæmp

det elektriske lys og tænd nogle stearinlys.

Eller endnu bedre, tænd op i brændeovnen.

Server masser af mad og drikke. Udbring en

skål eller to eller tre og føl varmen omkranse

om bordet. Kik på hinanden, indtil I kan se

stearinlysenes glimt i hinandens øjne. Så er

der hygge.” Når man betænker, at det er udlændinge,

der beskriver hyggen, synes jeg, de

rammer utroligt rigtigt – jeg kunne ikke gøre

det meget bedre selv. Det må da vist kunne

betegnes som international forståelse.

Tak til alle ISO’er for jeres skemaer, der fortæller,

hvad klubberne foretager sig i anledning

af IW fødselsdag. Der har været afholdt

mange arrangementer og er samlet meget ind,

der er doneret til fine formål, hvoraf mange

er til hjælp for børn og unge. Men det er jo

ikke blot i forbindelse med IW fødselsdag,

der gives donationer. Det sker hele året. Det

gør mig stolt at være med i en organisation

som IW, der yder så megen støtte, hvor der

er behov. Skemaet kan findes på den interne

DISO-side under login på D46 hjemmeside.

Også tak til ISO for jeres dejlige små hilsener,

som jeg modtager. Det er rigtig rart.

Nu er valgene til de nye bestyrelser overstået,

og jeg må sige, at jeg ikke forstår, at så mange

klubber har svært ved at få medlemmer til at

deltage i bestyrelsesarbejdet, som jo er en forudsætning

for, at klubben kan fungere. Hvorfor

siger så mange nej Er man bange for ikke

at kunne klare arbejdet Jamen, vær da sikker

på, at ingen bliver bedt om at tage en post,

hvis der ikke er en tro på, vedkommende kan

klare det. Og der sidder jo altid nogen, man

kan spørge, og som med glæde vil besvare

spørgsmål og hjælpe. Betragt forespørgslen

som et godt tilbud og sig ja. Det er jo gennem

bestyrelsesarbejdet, man finder den dybere

indsigt i, hvad IW egentlig er. Egentlig burde

der være kø for at komme med i bestyrelsen,

i stedet for at klubben skal søge om dispensation

for, at en post må besættes ud over den

lovlige periode. Hjulet skal dreje, og alle takker

skal falde i hak på et eller andet tidspunkt.

En stor tak til dem, der tager tørn efter tørn

og sørger for, at klubbernes arbejde kan fortsætte.

Lige så vel som min mand læser IW Nyt,

læser jeg også bladet Rotary Norden. Det er

netop kommet i dag, og der er en omtale af

COL 2010 (Council On Legislation), som er

Rotarys lovgivende forsamling. Fra de nordiske

distrikter er indsendt 20 forslag, og et af

dem lyder: ”Anerkende Inner Wheel som en

værdifuld partner for Rotary”. Jeg må indrømme,

at jeg blev noget forundret, for den anerkendelse

er forhåbentlig allerede en realitet i

de nordiske lande, men måske ikke overalt i

verden() Kulturer og værdier er vidt forskellige,

som vi også erkender i Inner Wheel.

Den 20. marts er der forårsdistriktsmøde i

Aabenraa, hvor jeg håber at se mange af jer,

både dem jeg kender, og nye jeg skal møde.

Ud over det ”faglige” udbytte er der en særlig

stemning over de store møder, hvor der udveksles

erfaringer og hygges på tværs af klubberne,

så de møder, glæder jeg mig altid til.

På gensyn.

Mange IW hilsener Birgit Jelstrup


9

I ønskes alle et godt nytår

Distrikt 47

- og med de ord vil

jeg starte det nye år,

hvor det i denne jul

og nytår og langt ind

i det nye år, har stået

i sneens tegn ! Ingen

i det ganske land, er

vist i år blevet snydt

for enten glæden eller

irritationen over vejret, men lige meget

hvordan man nu engang har det med sne og

frost, så må vi alle sande, et smukt syn er det

og har det i alt fald været !

Denne tid af året er altid spændende for en

DISO. Det er nu klubberne sender deres

første rapport, den rapport der fortæller om

den opfindsomhed og indsamlingsglæde der

er ude i klubberne i forbindelse med Inner

Wheels fødselsdag 10. januar.

Der er mange måder at fejre fødselsdag på,

nogle klubber samles hos præsidenten på

selve dagen til kaffe/te og lagkage, og holder

så sit almindelige møde på den sædvanlige

mødedato. Andre klubber holder ”kun” den

almindelige mødedato og gør så noget særligt

ud af at fejre fødselsdagen dér. Nogle få

klubber – som nogle mennesker også gør

det – forbigår fødselsdagen i tavshed, og har

”bare” et helt almindeligt møde. Det ene kan

være lige så godt som det andet, det er helt et

temperamentsspørgsmål, både hos klubben i

almindelighed, men også hos den til enhver

tid siddende præsident i særdeleshed.

Til forskel fra andre fødselsdagsbørn, så

modtager fødselsdagsbarnet ikke gaver –

men GIVER GAVER – sædvanligvis pengegaver

til et projekt i enten klubben, på distriktsplan,

landsplan eller verdensplan.

Her i D47 har vores Distriktspræsident Kirsten

Dahl-Sørensen i sit år på distriktsplan

et hjertebarn”, som hun har valgt at kalde

STOP KVINDEHANDEL.

Et lille udvalg med KD-S i spidsen, med undertegnede

som tovholder og 3 ISO´er, har

stablet 2 møder på benene. Det første møde

var i Hillerød i november 2009, hvor 84 Inner

Wheele´re og gæster deltog.

Det var et godt og spændende møde, hvor

Dorit Otzen, Projektleder af Reden International

samt en tidligere prostitueret fortalte

og besvarede spørgsmål om prostitution.

Dette møde gav det første fine overskud,

Det næste møde blev holdt i Taastrup, hvor

100 Inner Wheelere, gæster og Rotarianere

deltog. Her var det Poul Nyrup Rasmussen,

som beskæftiger sig med emnet kvindehandel

i EU, Redens advokat Susanne Borch og

lederen af Reden International Vibeke Lenskjold

som var foredragsholdere og besvarede

de mange spørgsmål. Læs Alice Waldners

stemningsbillede af dette møde andet

steds i bladet.

På de 2 store møder og med opbakning fra 4

klubbers indsamling på deres møder, er det

i distriktet lykkes at indsamle kr. 46.000,00

til Reden International – et resultat som vi

i D47 er glade for. Vi håber at flere klubber,

ikke bare i D47, men over hele landet,

vil være med til også fremover at gøre en

stor forskel for de kvinder, som lever under

helt umenneskelige forhold – midt i vor egen

trygge dagligdag. Vil du vide mere så læs på

www.redeninternational.dk

Når så dette er sagt/skrevet, vil jeg også

gerne takke alle de klubber som har sponsoreret

penge til mange andre formål. Det er

ikke småpenge klubberne indsamler, og det

er ikke kun D47, der har et flot resultat – men

som ledende DISO, er jeg så heldig også at

se de samlede rapporter fra de fire andre distrikter

(som jeg i øvrigt skal videresende

som samlet landsrapport til England) – jeg

vil bare her sig:

RIGTIG GODT GÅET PIGER !

Kirsten Kann, DISO D47


10

I ønskes alle et godt år 2010

Distrikt 48

Her sidst i januar måned

er det stadig hvidt

derude og bidende

koldt. Det strenge

vintervejr, især på

Lolland-Falster, forhindrede

klubberne

der i – som det ellers

er kotume – at holde

fællesmøde for at markere Inner Wheels fødselsdag

den 10. januar. Hvad gør man så Jo,

klubberne holder da mødet den 7. marts i stedet

for. Så er det måske ved at være forår

Jeg har netop skrevet et sammendrag over de

skemaer, som jeres ISO´er har sendt mig om,

hvordan I rundt i klubberne fejrede fødselsdagen.

Nogle klubber har udvist stor opfindsomhed

omkring et arrangement, mens andre

klubber ikke markerer fødselsdagen specielt.

Det er jo klubberne selv, som beslutter, hvad

de ønsker at gøre. Men uanset formen blev

der samlet ind til gode formål, ofte i lokalområdet,

og det er en rigtig dejlig tradition.

Vores nationale repræsentant Benedicte Haubroe

opfordrede i brev af 19. januar 2010 alle

Inner Wheele´re til at støtte SOS-børnebyerne

på Haiti, så vi på den måde giver en hjælpende

hånd til de mange børn, som er blevet

forældreløse, som følge af jordskælvet. Jeg

håber, at der er kommet mange penge ind på

kontoen til det kriseramte land.

Dansk Inner Wheel Råd holdt møde i januar

måned, og et af punkterne var en debat om

Inner Wheels fremtid og udvikling set i lyset

af det dalende medlemstal. Rådet besluttede,

at man i forbindelse med det videre arbejde

ville høre, hvilke tanker og overvejelser, hver

enkelt medlem i Danmark gør sig. Vi har derfor

fået udleveret et spørgeskema, hvor man

ønsker vores svar på, hvad Inner Wheel betyder

for den enkelte, hvad årsagen kan være til,

at medlemstallet falder, hvad vi kan gøre for

at holde på medlemmerne og til sidst hvordan

vi gør Inner Wheel mere attraktiv. Det er et

spændende projekt Rådet er gået i gang med,

så det er vigtigt, at så mange som muligt giver

deres mening til kende.

Jeg har læst lidt i efterårsnummeret af ”Association

of Inner Wheel Clubs in Great Britain

& Ireland”. På bagsiden af bladet er en artikel

om den engelske klub Carlisle D 19, som ultimo

august 2009 har været på venskabsbesøg i

Stege. Det havde været et par glade dage.

Pluk fra månedsbreve: I Roskilde IW-klubs

brev nr 7 har Marsha J. et godt digt om chokoladens

positive indvirkning på humøret.

I samme månedsbrev giver Kirsten H.J.´s 3

min. stof til eftertanke. I Slagelse IW-klub kan

I læse Gitte S. M.´s meget grundige gennemgang

af månedsbrevene.

Fund: Hvem mangler en clipsørenring af sølv

med rav fundet i poserne med dåseringene.

Henvendelse til undertegnede.

Husk: Forårsdistriktsmøde i Gørlev lørdag

den 20. marts 2010 og distriktskædeoverrækkelse

i Kalundborg 12. juni 2010.

Margit G Jørgensen

D.I.S.O. distrikt 48.


11

Super tilbud

Begrænset

antal pladser

Bestil senest

12/03 2010

Thailand – 15 dage

Kultur og Tropeø

Oplev Thailands hovedstad Bangkok, byen Chiang Mai samt lokalbefolkningens

foretrukne feriedestination, Koh Samet.

Prisen inkluderer fly t/r, 3 nætter på hotel i Bangkok, 3 nætter på

hotel i Chiang Mai, 6 nætter på hotel på Koh Samet samt transport

iflg. program. Morgenmad på alle hotellerne.

fra 11.995,-

Super TILBuD

Bali – 15 dage

Bali og Gili Island

Dette tropiske paradis byder på sol, idylliske palmestrande og mulighed

for at opleve en enestående natur. Her er landskabet varieret

med vulkaner, bjerge med ris terrasser og jungle.

Prisen inkluderer fly t/r, transport, 5 nætter på hotel i Sanur,

3 nætter på hotel i Ubud samt 4 nætter på hotel på Gili Island

inkl. morgenmad.

fra 9.295,-

Super TILBuD

Malaysia – 17 dage

Borneo Deluxe

Oplev den charmerende by Kuching og området omkring, der er

kendt for sit rige dyreliv samt Semenggok Orangutang Center.

Prisen inkluderer fly t/r, transport, 3 nætter på hotel i Kuala Lumpur,

7 dages rundrejse på Borneo samt 5 nætter på strandhotel ved

Damai Beach inkl. morgenmad.

fra 11.595,-

Malaysia – 15 dage

Legendariske Malaysia

Oplev Malaysias historiske byer, smukke natur og imødekommende

befolkning.

Prisen inkluderer fly t/r, 2 nætter på hotel i Kuala Lumpur samt

11 dages rundrejse med engelsktalende guide inkl. 4 nættter på

Berjaya Redang Beach Resort samt transport og måltider

iflg. program.

fra 17.195,-

Check point Travel

Skræddersyede rejser: Eksotiske øer

Krydstogter • Rundrejser • Storbyferier

Kør selv • Rideferier • Bryllupsrejser

www.cpt.dk

Bestil din drømmerejse på cpt@cpt.dk • Tlf: 86 13 77 44 • Telefonen er åben hverdage 9 - 17 og lørdage 10 - 13 • Medlem af Rejsegarantifonden Nr. 1321

Der vil være tillæg i enkelte perioder og omkring højtider samt speciel events. Endvidere tages der forbehold for udsolgte pladser samt ændringer i program.


12

Helårskort/påskekort

fra Hillerød Inner Wheel Klub

Kortenes tekst:

Til lykke, God bedring, Hjertelig til lykke, En kærlig hilsen, Tak for indbydelsen

- eller tekst efter eget ønske, uden merpris

Pris: 2 kort + 2 kuverter kr. 40,00 pakket i gavepakning - excl. forsendelse.

Nyhed:

Aftagelige påskepiger, gule, orange, lilla eller grønne leveres også som løs

PÅSKEPYNT pakket med 2 stk. påskepiger i hver pose til kr. 25,00 excl. Forsendelse.

Pengene der indkommer for postkortene går, minus materialer, til fordel

for Hillerød Inner Wheel Klubs Hjertepudeprojekt og til

Børneafdelingen på Hillerød Sygehus.

Puderne gives til brystopererede kvinder.

Til Børneafdelingen købes legetøj efter afdelingens ønske.

Kortene kan købes/bestilles hos:

Kirsten Kann

Slotsgade 14, 2. Sal, 3400 Hillerød.

Tlf.: 4826 0880

E-mail: kirstenkann@hotmail.com

Med Inner Wheel hilsen

Hillerød Inner Wheel Klub


13

Kirsten B. Hansens 40 års jubilæum

Virum Inner Wheel Klub

Torsdag den 17. december

2009 holdt

Virum Inner Wheel

Klub traditionen tro,

sin årlige julefest.

48 glade og feststemte

mennesker var mødt

op i den smukt julepyntede

restaurant

på Frilandsmuseet

for sammen at fejre

Julens komme, men

også for at fejre klubbens

stifter og æresmedlem

Kirsten B. Hansen, som havde 40

års jubilæum.

Præsident Anette Lauritzen holdt festtalen

for jubilaren og sagde bl.a.:

”Se, der var engang en sød pige, der hed

Kirsten, som var så heldig at blive gift med

en dejlig mand, der blev rotarianer. Det gav

Kirsten mulighed for at komme med i Inner

Wheel, og der har du nu været i 40 år.

I 1982 var du med til at starte Virum IW, og

du blev klubbens første præsident. Siden har

du beklædt adskillige poster både i Besty-

relsen og i Udvalg. Du har også været aktiv

udenfor klubben og har deltaget i Rallyer og

Conventions, besøgt udenlandske klubber,

og er stifter af Rågelejetræffene og Lauraklubben

på Nyborg Strand. Og på det sidste

Landsmøde blev du sågar præmieret for

dine sange.

Så der er mange grunde til, at du er æresmedlem

i vores klub og er blevet udnævnt til

Paul Harris Fellow af Virum Rotary Klub”.

Derefter blev Lauraklubbens medlemmer

bedt om at iføre sig uniformen, som I kan

se på billedet, og så sang vi alle med på en

Julesang forfattet af Kirsten, hvorefter vi

råbte HURRA og der blev overrakt blomster.

Ikke et øje var tørt, specielt ikke hos

jubilaren, som blev fuldstændig overrasket.

(Hm!).

Stort TILLYKKE Kirsten og TAK for dit

store engagement og din hjælpsomhed i

Virum Inner Wheel Klub fra os alle.

Marianne Ingemann

Pastpræsident


14

Stafetten

I 1970 da jeg dimitterede som lærer, blev

jeg ansat på Nordgårdskolen i Brabrand

og var der i to år. Derefter blev jeg ansat på

naboskolen, Gjellerupskolen (nu omdøbt til

Sødalskolen) i Brabrand, som på den tid var en

stor almindelig folkeskole. I løbet af 70’erne

og 80’erne ændrede elevsammensætningen

sig, fordi mange tosprogede familier bosatte

sig i området. Jeg synes, det var spændende

at arbejde med børnene, og videreuddannede

mig inden for området ”Undervisning i dansk

som 2. sprog”.

Selv om jobbet har været sjovt og til tider

stressende og frustrerende, har jeg aldrig fortrudt,

at jeg valgte at gå den vej.

Et liv med børn

- egne og andres.

Jeg blev optaget i Århus Vestre Inner Wheel-

Klub i 1998 og har i årene derefter haft mange

dejlige oplevelser og mødt mange forskellige

”piger”, som jeg har nydt samværet med. Jeg

er uddannet lærer og har både privat og arbejdsmæssigt

været omgivet af lærere, så derfor

følte jeg det som et frisk pust, at jeg nu

mødte ”piger” med en helt anden baggrund

end min og dermed fik nye input. I de 12 år,

jeg har været medlem af IW, har jeg beklædt

posterne som klubmester, vicepræsident, præsident,

pastpræsident. I år er jeg ISO, så jeg

føler, at jeg efterhånden har et godt kendskab

til organisationen.

Da jeg nærmede mig de 60 år, dukkede

spørgsmålet op: Hvornår vil du stoppe og

gå på pension Min mand og jeg drøftede tit

emnet (han var skoleleder på en anden stor

skole i Brabrand) - og pludselig var vi afklarede:

vi ville være pensionister som 60-årige.

Min mand stoppede på skolen i september

2006 og jeg i marts 2007. Vi stod således over

for en helt ny epoke i vores liv. Vi var ikke

blevet trætte af vores arbejde, så vi gik på

pension ”med oprejst pande” og vender med

glæde tilbage til vores gamle arbejdspladser,

når lejligheden byder sig - primært i sociale

sammenhænge. Der var altså ikke tale om en

”flugt” fra noget, - men et aktivt valg af en ny

måde at leve livet på. Vi kunne nu selv bestemme

helt over vores tid og fordybe os i de

ting, vi har lyst til med hus, have og familie.

Kulturelle tilbud kan vi tilvælge i det omfang,

vi har lyst til, og først og fremmest kan vi fordybe

os i det, vi giver os i kast med. Vi synes,

at vi kan gøre det med god samvittighed efter

næsten 40 års arbejde, men har selvfølgelig

respekt for de mennesker, der tager at andet

valg, - og vælger at fortsætte arbejdslivet så

længe som muligt.

Jeg får jævnligt stillet spørgsmålet: ”Hvad la-


15

ver du Kan du få tiden til at gå”. Vi skal tænke

på, at gennem et langt liv bliver vi stillet

over for mange - og til tider svære valg. Men

dette valg var helt mit eget. Jeg var (og er..)

frisk og rask og kunne sikkert sagtens have

arbejdet flere år endnu, men min mand og jeg

valgte altså at stoppe op og tænke: Hvad vil

vi bruge den resterende del af vores liv til….

- og traf derefter det valg, som er beskrevet

ovenfor. Min mand og jeg tænker, at lige nu -

og forhåbentlig mange år frem - har vi kræfter

til at rejse og lave de ting, vi synes er givende

og spændende. Vi har 3 børn og 3 svigerbørn

og 4 børnebørn, som vi gerne vil være sammen

med og have gode oplevelser med. I hele

vores liv har vi været sammen med børn, så

derfor er det herligt at se vores egen ”flok”

vokse. Vi er i den heldige situation, at vores

børnebørn bor mellem 300 m og ca. 1 km. fra

os. De er mellem 4 og 12 år og kan nu selv

vælge at besøge os - og det er heldigvis tit. Vi

henter også gerne i børnehave og skole, hvis

forældrene skal til møde eller andet. Det er et

privilegium at have børnebørnene så tæt på

og få lov til - og give sig tid til - at følge deres

hverdag og udvikling…..

Som jeg siger: ”Børnebørn er livets dessert!”

Jytte Ejg Sønderby

Aarhus Vestre IW

Eksklusivt tøj til aktive kvinder

Slankende design i str. 38-54.

Topkvalitet – holder faconen.

God bevægelsesfrihed.

Køb det på vores webshop:

www.buttercupdesign.dk


16

Plejesenge sendes til Litauen

Sekretær fik en god ide, da Rudkøbing

Plejehjem pludselig havde 25 senge og fem

kørestole til overs.

For nylig fik 25 beboer på Rudkøbing Plejehjem

nye senge.

Problemet var så hvad man skulle stille op med

de brugte senge, som stort set ikke fejlede noget.

Men så var det, som nævnt, at sekretæren,

Annie Strandby der også er medlem af Rudkøbing

IW, fik en god ide.

”Jeg tænkte straks på Litauen, for vi har været

involveret i flere hjælpeprojekter derover.

Jeg ved de har hårdt brug for al den hjælp de

kan få”. Med ”vi” mener hun Rudkøbing Inner

Wheel og Rudkøbing Rotary Klub, som både

hun og hendes mand Henning Strandby er involveret

i.

Via Rudkøbing RK blev der taget kontakt til

distriktets Litauen koordinator Peter Hellesøe

som skabte kontakt med to hospitaler og

et rehabiliteringscenter i Vilnius, hvor de meget

gerne ville have sengene plus 5 kørestole,

som også var blevet til overs. Selve læsningen

og transporten til Litauen blev klaret med det

sædvanlige gode samarbejde mellem IW og

Rotary i Rudkøbing.

Rudkøbing, december 2009/GB

Hæderstegn for projekt

i Litauen

Annie Strandby og Peter

Hellesøe ved overrækkelsen.

Annie Strandby der er medlem af Rudkøbing

Inner Wheel fik på Inner Wheels julemøde

den 3. december overrakt Rotarys hæderstegn

for sin store og vellykkede indsats til fordel for

3 hospitaler i Litauen.

Det er Past Distrikt Guvernør, Projekt- koordinator

Peter Hellesøe der på vegne af Rotary

distrikt i Litauen og Danmark overrækker

Rotarys hæderstegn, en Poul Harris Fellow, der

er Rotarys fineste udmærkelse for god indsats.

Tændstikker i Aabenraa

Aabenraa Inner Wheel

fik i august 2009 af

Rådet godkendt en

gaveartikel – en tændstikæske

med en rød

glasplade, dekoreret

med 2 røde hjerter af glas.

Den oprindelige idé med æsken var, at alle IW

klubber kunne anvende den ved optagelse af

et nyt medlem i klubben eller ved andre lejligheder,

hvor vi tænder et lys. Med andre ord:

Tænd et lys - en hjertesag.

Heldigvis viste det sig, at ikke alene klubberne,

men også mange IW medlemmer tændte

på idéen, således at andre lys ude i de private

hjem er blevet tændt ved hjælp af vores gaveartikel.

Nu er lageret brugt op og første fase af projektet

er afsluttet med et pænt beløb til et velgørende

formål ”Et hjerte for alle”. Projektet

fortsætter, denne gang med æsker i en flot blå

forårsfarve. De vil første gang blive udbudt

på Forårsdistrikts-mødet den 20. marts 2010

i Aabenraa.

Invitationerne til mødet den 20. marts er nu

sendt ud til alle klubber i distrikt 46, og vi håber,

at rigtig mange vil benytte lejligheden til

at få en festlig dag her i Sønderjylland.

Møjn, vi ses i Aabenraa.

Helga Rasmussen

Præsident Aabenraa Inner Wheel


17

Kære Inner Wheel`ere

Rigtig godt nytår til Alle.

Jeg vil fortælle om Karlslunde Innerwheel

Klubs møde, tirsdag den 5.01.2010 – det første

møde i det nye år – det 6. møde i min

præsidentperiode – jo, tiden flyver af sted.

I vores klub er møderne delt op således, at

medlemmerne er delt i grupper, som så står

for afholdelse af et møde. Det er altid meget

spændende at komme til et møde, hvor du

kun kender sted og emne.

Invitationen til denne aftens møde – hvor vi

ved, at der skal ske noget specielt, da det er

Inner Wheeldag den 10.01.

Invitationen lød på: ” Kunsten stiger” og det

skulle holdes privat hos Anette Kjærgaard

Larsen. Hendes medkompetanter i gruppe

4 var, Anne Nøhr og Gitte Andersen. 17 Inner

Wheelpiger mødte meget spændte op

til denne aften. Vi fik dejligt smørrebrød, og

så blev der åbnet for posen, hvad vi skulle

foretage os!!

Vi skulle male et billede !!!!!!

Eller fylde et lærred ud med noget !!!!)

noget meget tyndt bronze, sølv- og guldfolie.

Nå, så sad man der og kiggede på det

hvide lærred, der stirrede stramt på én!!

Vi fik instrukser af Anne (skolelærer) hvorledes

disse farveting kunne holdes over et

fyrfadslys, de blev så bløde og føjelige og

villige til at blive sat på lærredet. Kaffe og

kage gik lystigt rundt og pludselig blev der

lidt stille, for nu blev der arbejdet koncentreret!!

Stilheden varede kun ganske kort

tid, for så var der gang i snakketøjet igen

– hvor er den grønne neonfarve Av, jeg

brændte min finger, neej, hvor er det flot,

det du laver!!! Det var bare alle tiders gode

idé. I kan jo bare selv se billederne, er de

ikke flotte

Det arrangerende hold havde selvfølgelig

lavet budgettet med et overskud, i anledning

af Inner Wheeldag.

Det vil så senere blive besluttet, hvad det

skal gå til.

Tak for en hyggelig og anderledes aften.

Vi fik udleveret et lille lærred – måske

20x20 cm – samt nogle farveblyanter og

Karlslunde Innerwheel Klub

Annette Damgaard

Præsident


18

Wii til børneafdelingen på Hillerød Sygehus

Hillerød Inner Wheel

Fra venstre: Kirsten Kann, Præsident Ana Høybye Andersen med datter Elena og ledende

oversygeplejerske Annelise Bertelsen

Onsdag den 3. februar 2010 var 3 medlemmer

af Hillerød Inner Wheel på Hillerød Sygehus

for at aflevere en Wii til ledende oversygeplejerske

Annelise Bertelsen på børneafdelingen.

Annelise Bertelsen fik først en kort orientering

om, hvordan Inner Wheel har samlet

penge ind til børneafdeligen gennem det sidste

halve år. Der er i Inner Wheel regi lavet julekort,

julepynt, helårskort og påskepynt, som

er solgt til fordel for netop børneafdelingen.

Hillerød Inner Wheel kan glæde sig over, at

salget er gået over al forventning, så vi dermed

kan sponsorere både en Wii med ekstra

tilbehør og nogle spil.

Da Wiien var overrakt, blev vi, med Annelise

Bertelsen som guide, vist rundt på den meget

hyggelige og velindrettede børneafdeling for

mindre og større børn i to etager. Den tredje

etage, som børneafdelingen også består af,

er forbeholdt spædbørn og for tidligt fødte

børn.

Det var en fornøjelse at se og høre hvor godt

og stort et arbejde, der gøres på disse afdelin

ger, som faktisk er forbillede for børneafdelinger

på andre sygehuse.

Det er et stort arbejde for personalet at passe

og tage hånd om de syge børn og deres familier,

men samtidig hørte vi også om det meget

store arbejde, der gøres for at søge om penge

til legetøj, fjernsyn, spil og underholdning i

form af bl.a. hospitalsklovne, som gør livet

lidt lettere og sjovere for de indlagte børn.

Hillerød Inner Wheel fortsætter med at sælge

sine helårskort, påskekort og påskepynt, og

håber på at foråret indbringer så mange penge,

at vi endnu engang, før sommerferien, kan

yde et pænt beløb til bl.a. et fjernsyn m.m.,

som der er behov for på børneafdelingen.

Behovet er stort, og der skal hvert år bruges

mange penge, da der kun lige er afsat penge

på sygehusbudgettet til driften af børneafdelingerne

og ikke til ”alt det sjove”.

Legetøj, Wii og div. fjernsyn bliver ikke kun

slidt og derfor kasseret pga. flittigt brug, men

det bliver desværre også tid efter anden stjålet,

trods det, at de større ting er naglet fast !!!

Hillerød IW


19

Yes we can!

Næstved Inner Wheel

Næstved Inner Wheel gør det for 6. gang. I

et fantastisk samarbejde med Sankt Peder

Næstved Inner Wheel, Ladies Circle, Virksomme

Kvinder, Zonta og Soroptimisterne,

har vi atter formået at få en spændende foredragsholder

til Næstved.

I år er det EMILIA van HAUEN der vil causere

over emnerne Rigtige Kvinder er da

Dronninger og Farvel Egofest og goddag til

formål og fællesskab.

Tidligere har vi blandt andet haft så spændende

personer som Trine Gregorius, Christine

Feldthaus, Peter Lund Madsen og

Karen Marie Lillelund, og hvert eneste arrangement

har trukket fulde huse med omkring

400 – 500 solgte billetter. Tidligere

har arrangementet været afholdt på Næstved

Gymnasium, men lokalerne er blevet

for trange, så i år har vi forsøgsvis rykket

arrangementet til Kulturhuset Ny Ridehus i

Grønnegade 10, 4700 Næstved. Kulturhuset

er stillet gratis til rådighed af Kulturudvalget

i Næstved kommune.

Formålet med disse arrangementer er at

tilbyde kvindeklubbernes medlemmer og

andre interesserede en årlig fantastisk oplevelse,

som den enkelte klub ikke selv økonomisk

kunne stable på benene. Desuden kan

vi benytte lejligheden til at søge inspiration

hos hinanden.

To medlemmer fra hver organisation mødes

4 – 5 gange om året for at planlægge festlig-

hederne, for det er virkelig bleven en festlig

begivenhed, når så mange mødes og netværker.

I starten var det blot meningen at arrangementet

skulle hvile økonomisk i sig selv, men

efter nogle succesfulde oplevelser har vi fået

et pænt overskud, som vi har doneret til humanitære

formål enten lokalt, nationalt eller

internationalt. Sidste års overskud gik til et

skoleprojekt i Kenya ledet af Gihabais Venner

( www.githabaisvenner.com) og et vandboringsprojekt

i det nordlige Nigeria,der

styres af ildsjælen Nini Keldsholm, Mission

Afrika.

Så YES WE CAN samarbejde på tværs af

organisationerne i Næstved!

Vibeke von Gersdorff

Næstved Inner Wheel

Hvad: EMILIA van HAUEN -

Rigtige Kvinder er da Dronninger og Farvel Egofest og goddag til formål

og fællesskab.

Hvornår: Onsdag d. 14. april kl. 19 00

Hvor: Ny Ridehus, Grønnegade 10, 4700 Næstved

Billetter: Kr. 150,00 incl. et glas vin, vand, eller øl.

Købes hos: Vibeke von Gersdorff, 57 64 67 17 eller vibeke@gersdorff.dk


20

Et glas mælk – ja tak

Jeg har i mange år været meget begejstret for

forfatteren Wasmo Herbjørg, og for ca. 1½ år

siden læste jeg hendes bog: Et glas mælk –

ja tak. Denne bog greb mig meget. Bogen er

skrevet med udgangspunkt i autentiske beretninger

om kvinder, som er blevet handlet og

det liv, der bydes dem efterfølgende som prostitueret

i et fremmed land.

I året 2009/10 er jeg Distriktspræsident i

Dansk Inner Wheel, distrikt 47. Efter at have

læst bogen stod det mig helt klart, at Inner

Wheel kunne være med til at gøre en meget

stor forskel. Jeg er tillige af den opfattelse, at vi

som kvindeorganisation har en forpligtigelse

til at hjælpe disse piger. Jeg anbefalede efterfølgende

min Distriktsbestyrelse, at vi skulle

udføre et fælles projekt i Distriktet på tværs

af klubberne. Distrikt 47 har 19 klubber med

ca. 520 medlemmer og dækker området i og

omkring København samt Nordsjælland.

DISO Kirsten Kann og jeg nedsatte en arbejdsgruppe

blandt ISO`erne. Denne arbejdsgruppe

besluttede at afholde to regionale

møder. Formålet med møderne er dels

at synliggøre problematikken, hvordan kan vi

være med til at løse problemet og dels at indsamle

penge til Reden Internationals fortsatte

arbejde.

Det første møde blev afholdt den 23. november

i Hillerød, hvor projektleder Dorit Otzen

og en tidligere prostitueret fortalte om aspekterne

ved prostitution.

Det næste møde er planlagt til den 25. januar

2010 i Høje Tasstrup, hvor tidligere statsminister

og EU-politiker Poul Nyrup Rasmussen

vil være aftenens hovedtaler. Desuden der

være indæg fra Redens advokat, Susanne

Borch, samt forstander for Reden International,

Vibeke Lenskjold.

Reden International er en privat selvejende

institution tilknyttet KFUK`s sociale arbejde.

Reden International har eksisteret siden 2002

og fra start kaldet Reden Stop Kvndehandel.

Reden Internationals

Vision er et Danmark uden kvindehandel og

missionen er at støtte de prostituerede udenlandske

kvinder, som allerede er handlet og

er i Danmark , med de ydelser kvinderne har

brug for på kort og i særdeleshed langt sigt.

Strategien er at fokusere på følgende indsatsområder:

• Direkte socialt arbejde med udenlandske

kvinder bl.a. ved etablering og drift af et mødested

for kvinderne med adgang til sundhedsklinik

i hjertet af Vesterbro i København.

Mødestedet har åbnet tre dage om ugen fra

kl. 16-22, og her kan kvinderne tale med

personalet, få et pusterum og eventuelt et

sundhedstjek. En del af personalet er frivillige

læger og sygeplejersker, som foretager


21

almindeligt sundhedstjek, gynækologiske

undersøgelser, udsteder recepter m.m. .

Mange af disse kvinder har, f.eks. ikke et sygesikringsbevis

og kan derved ikke få hjælp

via det offentlige sygesikringssystem.

• Etablering og drift af døgnbemandet

krisecenter til at omfatte gruppen af

kvinder med ophold, som f.eks. har været

udsat for ”trafficking by marriage”.

Effektivisering af det opsøgende arbejde i

prostitutionsmiljøet i København

• Kommunikation, f.eks. udarbejdelse og udsendelse

af informationer om kvindernes

vilkår, for at bevidstgøre offentligheden.

Reden Internationals formål:

Bekæmpe kvin-dehandel ved at:

• Sikre at bagmænd retsforfølges og fængsles

• Forbyde køb af prostitution og seksuelle

ydelser

• Give ofre for menneskehandel mulighed for

lovligt ophold i Danmark

• Sikre det nødvendige internationale samarbejde

Distrikt 47 har ligeldes planer om at ingså i et

samarbejde med Soroptismisterne om en høringsdag

med problemstillingen Handel med

kvinder – Trafficking på Christiansborg i eftersommeren

2010.

Jeg er af den helt klare opfattelse, at Inner

Wheel kan være med til at gøre en ikke uvæsentlig

forskel, og mit håb er, at Distrikt 47`s

projekt vil brede sig til hele landet samt, at det

på lidt længere sigt vil være muligt at gøre det

til et fælles nordisk projekt.

Som verdens største kvindelige netværksorgansation

kan vi være med til at gøre en forskel

for nogle kvinder, som lever under helt

umenneskelige forhold – også midt i vor egen

dagligdag.

Kirsten Dahl-Sørensen

Distriktspræsident D47

Hjertepuder

Har du eller din veninde ikke fået tilbudt en hjertepude efter brystoperationen

Hillerød IW – og flere andre Inner Wheel klubber – har sidste år syet og leveret hjertepuder

til flere hospitaler rundt omkring i landet. Det har været en stor succes – så vi har

heldigvis kunnet hjælpe mange af med smerter

fra armens tryk mod såret. Hillerød IW har stadig

hjertepuder så vi kan - og vil meget gerne, levere

til de der har behov.

Vi har erfaret, at ikke alle får puderne tilbudt på

hospitalerne efter brystoperationen, så er du hende

eller kender du én, der ikke har fået puden tilbudt,

så sender vi gerne fra Hillerød IW en hjertepude.

GRATIS og PORTOFRIT.

Henvendelse: Kirsten Kann, Hillerød IW

Tlf.4826 0880 eller kirstenkann@hotmail.com


22

Klubbesøg, et bindeled mellem distrikt og klub

v/ distriktspræsident Ellen Egsgaard, distrikt 45

Undervejs ved mine klubbesøg, poppede

spørgsmålet af og til op fra medlemmerne:

Er det nødvendigt med distriktspræsidentens

besøg i klubberne hvert år Det giver naturligvis

stof til eftertanke og stiller krav til,

at distriktspræsidenten leverer en vare, som

klubberne føler har værdi for dem.

Jeg har været glad for, at spørgsmålet blev

stillet, for min hensigt med besøgene var bl.a.,

at provokere nogle spørgsmål frem, som rører

sig i klubberne, og dernæst sætte fokus

herpå.

Endvidere var min hensigt at engagere medlemmerne

og inspirere til udvikling i IW.

I den forbindelse havde jeg - som arbejdsredskab

- udarbejdet 4 spørgsmål til det enkelte

IW-medlem:

1. Hvad betyder IW for dig personligt

2. Hvad kan være årsagen til, at medlemsstatistikken

falder i disse år (Bortset fra

generationsskifte).

3. Ideer til hvad vi kan gøre for at holde på

medlemmerne.

4. Hvordan gør vi IW mere attraktiv Fremkom

gerne med kreative ideer til nytænkning.

Min hensigt med spørgsmålene var, at få det

enkelte medlem til at fokusere på betydningen

af IW og hvorledes hver enkelt kan være

med til at udvikle, forny og forynge IW.

Når jeg tillader mig at bruge ordet ”forynge

IW”, er det ikke en nedvurdering af vore ældste

medlemmer, for det er min opfattelse, at det er

af største betydning, at der er aldersspredning

såvel på vore arbejdspladser, som i IW. Men,

før hvert besøg regnede jeg gennemsnitsalderen

ud i klubben, som i alle klubber var høj,

det højeste gennemsnit var 75 år. Derfor er det

nødvendigt med en foryngelse ved tilgang af

nye medlemmer - gerne i stort tal.

Spørgeskema til alle IW-medlemmer i Danmark.

Svarene på de 4 spørgsmål var mange og gode,

så gode, at Rådet for IW Danmark, har valgt at

stille spørgsmålene til alle IW-medlemmer i

Danmark. Alle svarene vil herefter tilgå Rådet

til videre foranstaltning.

Konklusion på klubbesøg

Jeg opfatter klubbesøgene som et bindeled

mellem klubberne og distriktsbestyrelsen.”

Ansigterne” er væsentlige for et frugtbart

samarbejde.

Hvis jeg skal konkludere på mit udbytte af

klubbesøgene, må jeg tilstå, at de har haft stor

værdi for mig som distriktspræsident. Jeg har

fået en fornemmelse af stemninger, holdninger

og forventninger i klubberne og det synes

jeg er væsentligt at arbejde videre med i vore

bestræbelser på at udvikle og gøre IW mere

attraktiv. Hvis jeg skal nævne nogle få fokusområder,

må det være PR, modernisering,

afbureaukratisering, fællesskab om større

entregivende arrangementer, hvor pengene

doneres til velgørenhed.

Aktiv søndag

For at følge op på svarene fra mine klubber

inviterede vi i distriktsbestyrelsen 3 medlemmer

fra hver klub til en AKTIV SØNDAG

den 31. jan. 2010 på Idrætsskolen i Vejle. I alt

deltog 45 – det var en stor glæde for os!

Vi mødtes kl.12 til middagsmad, hvorefter vi

fik en kort rundvisning på skolen.


23

Kl. 13.30 mødte alle omklædt i idrætshallen

til 1 times sjov og glad motion instrueret af

undertegnede og min datter Rikke. Det var

en fornøjelse at se, hvordan alle gik op i motionen

og løjerne. Atter omklædt igen: Kaffe,

kage, frugt og vand til 2 timers IW-opgaveløsning

og sang.

Opgaven var bl.a., at planlægge et intercityarrangement,

som distriktet giver tilskud til.

I en anden opgave blev der sat fokus på distriktsbestyrelsens

betydning for klubberne

herunder klubbernes forventninger til distriktsbestyrelsen

og distriktspræsidenternes

besøg i klubberne.

I den forbindelse foreslog en af grupperne,

at distriktspræsidenten selv vælger hvilket

møde/arrangement, hun ønsker at overvære i

klubben evt. med en kort præsentation af sig

selv.

Deltagerne fik udleveret svarene på spørgeskemaerne

fra klubbesøgene 2009/10, ligesom

alle svarene sammen med referat fra

AKTIVE SØNDAG sendes til klubberne i

vort distrikt.

En god dag med god stemning, aktive og

glade deltagere og en glad distriktsbestyrelse

sluttede kl. 17 med ønske fra deltagerne om, at

man gentager arrangementet.

Ellen Egsgaard

Distriktspræsident D-45


24

Nye medlemmer i Gørlev Inner Wheel

”Mandag den 16. november 2009 var en stor

aften i Gørlev IW. Den aften kunne vi sige velkommen

til 3 nye piger, som har sagt ja tak til

at blive medlemmer af vores klub.

Det er altid festligt med medlemsoptagelse

og hele 3 optagelser gør aftenen ekstra festlig.

Det blev en helt igennem hyggelig aften med

lækker mad og dejlig stemning. Ved sidste

punkt på dagsordnen blev alle medlemmer

’kastet ud’ i planlægningen af forårsdistriktsmødet,

som holdes i Gørlev i marts 2010. De

nye medlemmer var aktive fra starten, en god

måde at komme med i fællesskabet på.

Vores klub har nu 18 medlemmer. Vi vil arbejde

videre og håber at kunne få flere til at

blive interesserede.

Det er meget positivt, at vore egne medlemmer

har taget initiativ til at invitere mulige

nye med til vore møder og især er vi glade

for, at Kirsten Zwergius, Karen Laursen og

Eva Maria Pedersen har sagt ja-tak til medlemskabet.”

Gørlev IW

Dorte Marie Hansen

ISO

SØGAARDEN

Whisky Shop

Atelier-Bed & Breakfast

Søgaarden i Lee er en hyggelig gammel kampestensgård.

På Søgaarden finder du grafisk design, kunst, kreativ syning og Bed & Breakfast.

I Whisky Shoppen sælges kvalitetswhisky og anden spiritus fra hele verden

sammen med brugskunst og gaveartikler.

Et besøg på Søgaarden stimulerer alle sanser - her lægges vægt på god kvalitet og service.

Astrid Holmriis & Niels Jacobsen

Himmestrupvej 8 · Lee · Bjerringbro · 8668 6464 · www.Whiskyshoppen.dk


25

Fundraising på Quality Hotel

Høje Taastrup 25-01-2010

Den 25. januar holdt distrikt 47 et fundraising

arrangement, de med rette kan være

stolte af.

Det var det andet møde om stop kvindehandel,

hvor overskuddet ubeskåret gik til Reden

International.

Andet steds i bladet giver distriktets præsident,

Kirsten Dahl-Sørensen indblik i Reden

International´s arbejde, så det skal ikke

gentages her.

De godt 100 deltagere på denne aften oplevede

3 engagerede og veloplagte foredragsholdere,

der hver på deres måde satte fokus

på det alvorlige problem.

Efter Poul Nyrup Rasmussens tale, der udløste

stor spørgelyst, fik Redens advokat,

Susanne Borch ordet. Det var en oplevelse,

at lytte til en så slagkraftig dame, der hele sit

liv har kæmpet for de svageste i samfundet

igennem sit arbejde i KFUK.

Den sidste taler var Reden International´s

leder Vibeke Lenskjold.

Vibeke tiltrådte lederposten den 1. juli 2009,

og man fornemmer, at den hos hende er i

gode hænder.

Det kan varmt anbefales, at gå ind på

www.redeninternational.dk , og få et virkelig

grundigt indblik i deres arbejde, samt hvad

pressen indtil nu har skrevet om problemet.

Distrikt 47 har også været i stand til at få

3 pæne artikler offentliggjort i forbindelse

med mødet i Høje Taastrup.

Som afslutning på aftenen var der et stort

lotteri - hvis præmier havde lokket på et

langt bord - lige fra vi kom.

Overskuddet fra det vellykkede arrangement

var hele kr. 25.000, hvoraf Inner Wheel

klubberne - København Nordre stod for en

donation på kr. 2.000, Søllerød ligeledes kr.

2.000, og Virum kr.3.500 - Flot !

Alice Waldner

Presseansvarlig Distrikt 47


26

Berlintur 5.-8. november 2009

Mange klubber gennemgår ikke månedsbrevene

mere, derfor har jeg valgt at for-tælle om

Nykøbing Falster IW’s Berlintur i ”IW nyt”.

IW nævner i sine ”love” at præsidenten gerne

må have et internationalt islæt i sit program.

Det blev til en Berlinertur inspireret af et

møde med Sakskøbing IW. Af praktiske grunde

kunne det først blive i min pastpræsidentperiode,

og så skulle det helst være i forbindelse

med 20-året for murens fald. Inden vi

rejste, havde jeg på nettet set, at ingen af de 2

IW-klubber i Berlin havde møde, mens vi var

der – desværre.

Vi var 10 piger som mødtes på Nykøbing F.

banegård kl. 8, for med bus at blive transporteret

til Gedser-Rostock færgen. Her havde vi

bestilt morgenbord og sad fulde af forventninger

og talte om, hvad vi havde lyst til at op-


27

leve sammen og hver for sig. Vi/nogle sluttede

brunchen af med champagne. Efter 4 timers

kørsel i en behagelig bus ankom vi til et nydeligt

3 stjernet hotel i Bülowstrasse, Vestberlin.

Efter indlogeringen var der lige tid til at

rekognoscere området, få en kop te/kaffe og

vælge en meget charmerende italiensk restaurant

til at spise aftensmad sammen på. Om

aftenen var 9 af os inde i Philharmonien og

hørte Sir Simon Rattle dirigere berlinerfilharmonikerne,

som spillede Arnold Schønberg

og Johannes Brahms. Alle var begejstrede

både for at opleve musikken og dirigenten,

men også for at se den fantasifulde indretning

af Philharmonien. Efter koncerten tog vi forbi

mindesmærket af muren, læste om muren og

mindedes, før vi tog hjem og fik en fadøl i hotellets

bar.

Næste morgen ved vores fælles overdådige

morgenbord aftalte vi dagens programmer.

Vi var alle ude og se Jüdische Gedenkmal

af Peter Eisenman og senere Jüdische Museum,

tegnet af Daniel Liebeskind. Meget af

tiden gik vi forbi flere seværdigheder og så

bl.a. Brandenburger Tor. Om aftenen spiste de

fleste af os igen på ”vores” dejlige italienske

restaurant. Programmet var ret forskelligt for

hver enkelt den aften. Jeg var i Statsoperaen

og se en ballet ”Das Flammende Herz” med

musik af Mendelsohn, mens andre sad og

hyggede. Uden at have aftalt det, mødtes vi

som noget helt naturligt i baren sidst på aftenen,

hvor vi summede over en fadøl.

3. dag efter fælles morgenbord af samme kaliber

som tidligere var vi alle ude at se den nye

imponerende Hauptbahnhof i stål og glas. Senere

var vi inde og opleve ”Sammlung Hoffmann”,

som var en øjenåbner for de fleste af

os, hvad angår moderne kunst. Om eftermiddagen

så vi ”Dirty Dancing” i ”Theater am

Potsdammer Platz”. 7 af pigerne indtog bagefter

et gourmetmåltid på restaurant ”Aigner”,

Gendarmenmarkt. 3 fik åndelig føde på Komische

Oper, hvor en morsom ”Rigoletto”

blev opført. Dagen blev afsluttet i hotellets bar

med den obligatoriske fadøl.

På afrejsedagen tog vi rundt omkring på egen

hånd. De fleste fik set Gedächtni Kirche. Vi

steg på bussen kl.14 og resten af vejen, især på

færgen ved middagsmaden, gik snakken løs

om de storslåede og spændende oplevelser,

men også pudsige episoder vi havde haft hver

for sig og sammen. Især var det gået op for de

fleste af os, at når vi nærmede os vores hotel

eller kikkede ud af vores hotel-vindue om aftenen,

så forsvandt pigerne med de lårkorte

kjoler ind i forbikørende biler og dukkede senere

op i gadebilledet samme aften.

Nedenstående sang kan med lidt held synges

på Marlene Dietrich-melodien ”Ich bin von

Kopf bis Fuss”.

Wir haben in Berlin

in der Philharmonie

Sir Simon Rattle gehört,

er hat uns sehr viel berührt.

Wir haben in Berlin

mitt offenherzigen Sinn

die Hoffmann Sammlung gesehen

und der Mauerfall erlebt.

Zehn schöne Mädchen auf Bülowstrasse

war(en)

hemmelighedsfuld nynnen - hmmmmm.....

Wir waren in Berlin

die Sonne hat auf uns geschien

- drei schöner Abende begehen.

Wir sagen aufwiedersehen.

Merethe Egense

Pastpræsident

Nykøbing Falster IW


28

25. jubilæumskoncert i Odense

Tirsdag d. 12. januar 2010 var Odense Vestre

Inner Wheel vært på Grand Hotel, hvor Inner

Wheel og Rotary klubberne i Odense var

samlet til middag og overrækkelse af overskuddet

fra klubbernes julekoncert i Odense

Domkirke i november.

Det var i år en særlig lejlighed, idet det er 25.

gang at klubberne kunne uddele en donation,

fortrinsvis til lokale formål.

Overskuddet nåede i år rekord og rundede

100.000 kr. Klubberne havde valgt at tildele

beløbet til professor, overlæge, phd. Per Pheiffer

afd. K-2 på OUH, som også modtog sidste

års donation.

Præsident for Odense Vestre IW, Inge Vallø,

overrakte de 100.000 kr. til Per Pheiffer, som

glad takkede, på egne og hele hans afdelings

vegne, for det fine beløb og den opmærksomhed

der følger med. På afdeling K-2 behandler

og forsker de i medicinsk behandling af

alle typer tarmkræft- kræft i tyktarm, endetarm,

bugspytkirtel og mavesæk.

Der er ca. 6000 nye tilfælde om året i Danmark

og især kræft i bugspytkirtel er i stigning

med 900 nye tilfælde om året. Forskning i nye

stoffer og behandlings metoder er en lang og

bekostelig proces, der kræver meget grundige

og veldokumenterede undersøgelser, hvilket

Per Pheiffer pointerede vigtigheden af, således

at man bedst muligt kan skræddersy behandlingen

til den enkelte patient.

De 100.000 kr. skal, lige som beløbet fra sidste

år, bruges til uddannelse af afdelingens syge-


29

plejersker/personale. Udvikling af tværfaglige

projekter, opstart af nyt projekt om forebyggelse

og behandling af hud bivirkninger, og

afprøvning af creme mod hud bivirkninger.

Forskning i nye stoffer og kombinationer,

samt en massagestol til personalet.

Aftenen sluttede med festlig sang og musik

ved sangerinde Lise Nees og pianist Therese

Andreassen.

Lone Falck

Odense Vestre Inner Wheel

IW-dagen i Skagen

Overskuddet fra julemøde/julelotteri i Skagen-IW

er altid øremærket til et velgørende

formål. I år gik det til forskningen inden for

Cockayne Syndrome. Sagen er, at en familie

i Skagen har fået 2 børn med den sygdom,

som er beslægtet med den mere kendte ældningssygdom

Progeria. (Mange vil sikkert

huske TV-udsendelsen for nylig med drengen

med denne sygdom.)

Nævnte familie har som anført fået 2 drenge,

som blev født med den meget sjældne

sygdom Cockayne Syndrome, type II, hvor

levealderen er begrænset til max. 7 år. De 2

drenge er de eneste i Danmark med denne

sygdom. Det ældste af børnene døde i en alder

af 4 år 2 mdr. Den anden dreng er nu 4

år. På verdensplan er der 200-300 børn med

Cockayne Syndrome.

Faderen til de 2 drenge deltog i IW Skagens

januar møde (IW-dagen), hvor han fortalte

om de udfordringer og oplevelser, man som

forældre har til sådan et par små børn. Vi var

meget imponerede over at høre, hvor flot og

positivt forældrene takler denne vanskelige

og uhelbredelige sygdom, hvor den endelige

diagnose først blev stillet, da den nu afdøde

dreng var 3 år. Faderen fortalte også om de

årlige kongresser, hvor forældre fra hele verden

med børn med samme sygdom mødes

og udveksler erfaringer samt støtter hinanden.

Man kan læse mere om sygdommen på

www.cockaynesyndrome.dk.

Afslutningsvis skal det nævnes, at forældrene

til de 2 syge drenge for et lille år siden fik

en sund og rask datter, som ikke er bærer af

sygdommen.

Bente Kristensen, ISO

Skagen IW.


30

Velkommen til nye medlemmer

Distrikt 44 Bangsbostrand Bodil Møller Christiansen

Hadsten

Dorte Abildskov

Charlotte Bang Myrdal

Randers Østre

Alexandra Larsen

Skagen

Edna Siegstad

Distrikt 45 Brædstrup - Ry Birgit Skifter

Distrikt 46 Odense Sct. Knud Else Reeh

Svendborg Sct. Jørgens

Lise Weber Simper

Sønderborg

Lis Bonefeld

Ulla Lynge

Aabenraa

Jette Ottens Jessen

Lissi Jessen

Anita Birgitte Friis Jørgensen

Distrikt 47 Fredensborg Bente Sjørslev Gribsholm Axelsen

Frederiksberg

Bodil Bruhn

Rønne

Britta Grønvang Thomsen

Distrikt 48 Korsør Ingelise Ørnebjerg Nielsen

Nørre Alslev - Stubbekøbing Karin Mørck

Præstø

Lone Møller

Roskilde 2000

Irene Herholdt

Sakskøbing

Majbritt Kozeluh

Anne Friis Pedersen

Jeanette Nøhr Mertz

Vordingborg

Lillian Bagger

Dødsfald

Distrikt 44 Hjørring Vestre Birthe Stenå Pedersen

Sindal

Birte Juul Christensen

Thisted

Susan Petersen

Distrikt 45 Lemvig Grethe Petersen

Distrikt 47 Helsingør Hanna Margreta Lysebraate

Distrikt 48 Ringsted Bodil Margrethe Hansen


31

Vigtige datoer

6. marts 2010 D44

Forårsdistriktsmøde i Skagen

6. mart 2010 D45 Forårsdistriktsmøde i Givskud Zoo

20. marts 2010 D46 Forårsdistriktsmøde Aabenraa

20. marts 2010 D47 Forårsdistriktsmøde i Helsingør

20. marts 2010 D48 Forårsdistriktsmøde i Gørlev

7. juni 2010 D46 Distriktskædeoverrækkelse Vamdrup IW

12. juni 2010 D48 Distriktskædeoverrækkelse i Kalundborg IW

13. juni 2010 D47 Distriktskædeoverrækkelse og Instruktionsmøde, Kbh. Nordre IW

17. juni 2010 D44 Distriktskædeoverrækkelse og Instruktionsmøde, Års IW


ID-nr. 46668

Vigtige oplysninger

Frimærker afleveres til:

Hanne Dahl

Box 174,

Granvænget 20

5700 Svendborg

Udenlandske abonnenter:

kr. 100,00

Bestilling til:

Rådskasserer Else Storgaard

Senest 30. juni 2010

E-mail: kasserer@innerwheel.dk

Betaling til:

Alm. Brand Bank 7681 – 1568625

Senest 30. august 2010

IBAN nummer DK1076810001568625

BIC-kode (Swift-adresse) ALMBDKKK

Obs!

Alle bankomkostninger skal betales af

ordregiveren

Returblade sendes til:

Medlemregistret

Tove Galmstrup Christensen

Engvej 2

8370 Hadsten

Næste nummer udkommer juni 2010

Sidste frist for manuskripter til:

Ansvarshavende redaktør

Søndag den 2. maj 2010

More magazines by this user
Similar magazines