20.01.2015 Views

Vejledning om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det ...

Vejledning om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det ...

Vejledning om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>rammeaftaler</strong> m.v.<br />

på <strong>det</strong> <strong>sociale</strong> <strong>om</strong>råde <strong>og</strong><br />

på <strong>det</strong> almene ældrebolig<strong>om</strong>råde<br />

Socialministeriets vejledning af 3. marts 2006


Titel:<br />

Udgiver:<br />

<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>rammeaftaler</strong> m.v. på <strong>det</strong> <strong>sociale</strong> <strong>om</strong>råde<br />

<strong>og</strong> på <strong>det</strong> almene ældrebolig<strong>om</strong>råde<br />

Socialministeriet<br />

Socialpolitisk-Juridisk Center<br />

Tlf. 33 92 93 00<br />

Fax. 33 93 25 18<br />

E-post: sm@sm.dk<br />

Udgivelsesår: 2006<br />

Udgave, oplag:<br />

Sats:<br />

Tryk <strong>og</strong> b<strong>og</strong>bind:<br />

Pris:<br />

1. udgave, 1. oplag, 3000 eks.<br />

ISBN-10: 87-7546-460-8<br />

ISBN-13: 978-87-7546-460-9<br />

Sat med Times New R<strong>om</strong>an hos<br />

Socialministeriet<br />

AKA-PRINT, Århus<br />

40 kr. (incl. m<strong>om</strong>s) i b<strong>og</strong>handelen<br />

eller ved henvendelse til:<br />

Nordisk B<strong>og</strong> Center<br />

Bækvej 10-12<br />

4690 Haslev<br />

Tlf. 5636 4048<br />

Fax 5636 4039<br />

E-post: ekspedition@nbcas.dk<br />

Telefontid: Man-tor 9.30-16.00, fre 9.30-15.00


3<br />

Indholdsfortegnelse<br />

Punkt<br />

Indledning 1<br />

<strong>Vejledning</strong>ens opbygning 2<br />

Kapitel 1 Begrebsdefinitioner 3<br />

Tilbud <strong>om</strong>fattet af rammeaftalen 3<br />

Almene ældreboliger 4<br />

Andre begreber i k<strong>om</strong>munalreformen 5<br />

Udviklingsråd 5<br />

Tilbudsportalen 6<br />

VISO 7<br />

Kapitel 2 Redegørelserne – fælles bestemmelser 8<br />

Redegørelsernes indhold 10<br />

Behov for tilbud <strong>og</strong> almene ældreboliger 10<br />

Indholdsmæssige krav 11<br />

Prisniveau for de regionale almene ældreboliger 12<br />

Forebyggende foranstaltninger 13<br />

Hvilke opgaver løser k<strong>om</strong>munen selv 14<br />

Andre vigtige oplysninger 15<br />

Periode 16<br />

Kapitel 3 Rammeaftalen 17<br />

Hvad er en rammeaftale 18<br />

Hvad er <strong>om</strong>fattet af rammeaftalen 20<br />

Tilbud på <strong>det</strong> <strong>sociale</strong> <strong>om</strong>råde, s<strong>om</strong> er <strong>om</strong>fattet af<br />

rammeaftalen 20<br />

Rammeaftalen <strong>om</strong>fatter ikke 21<br />

Koordinering med andre <strong>om</strong>råder 22<br />

Almene ældreboliger, s<strong>om</strong> er <strong>om</strong>fattet af<br />

rammeaftalen 23<br />

Rammeaftalen <strong>om</strong>fatter ikke 24<br />

Rammeaftalens bestillingssystem 25


4<br />

Kapitel 4 Rammeaftalens indhold på <strong>det</strong> <strong>sociale</strong> <strong>om</strong>råde 27<br />

Erfarings- <strong>og</strong> udviklingslinier 28<br />

Det samlede antal pladser <strong>og</strong> tilbud 29<br />

Fagligt indhold <strong>og</strong> k<strong>om</strong>petencer i tilbuddene 32<br />

Udvikling af tilbud 33<br />

Bruger- <strong>og</strong> pårørende 34<br />

Akutte situationer <strong>og</strong> ventelister 35<br />

Specialrådgivning 36<br />

Aftale <strong>om</strong> takster 37<br />

K<strong>om</strong>munal overtagelse af regionale tilbud 38<br />

Budget- <strong>og</strong> budgetoverslagsår 39<br />

Specialiserede lands- <strong>og</strong> landsdelsdækkende<br />

tilbud 40<br />

Udviklingsplaner for store institutioner 42<br />

Kapitel 5 Takster på <strong>det</strong> <strong>sociale</strong> <strong>om</strong>råde 43<br />

Køb af specialrådgivning 43<br />

Kapitel 6<br />

Rammeaftalens indhold på <strong>det</strong> almene<br />

ældrebolig<strong>om</strong>råde 44<br />

Erfarings- <strong>og</strong> udviklingslinier 45<br />

Antal almene ældreboliger 46<br />

Betaling for almene ældreboliger 47<br />

Akutte situationer <strong>og</strong> ventelister 48<br />

Udvikling af almene ældreboliger 49<br />

Budget- <strong>og</strong> budgetoverslagsår 50<br />

K<strong>om</strong>munal overtagelse af regionale almene<br />

ældreboliger 51<br />

Kapitel 7 Justering af rammeaftalen 52<br />

Tilpasning af tilbud <strong>og</strong> almene ældreboliger 52<br />

Tilpasning af tilbud <strong>og</strong> almene ældreboliger,<br />

s<strong>om</strong> overtages eller er overtaget af en<br />

beliggenhedsk<strong>om</strong>mune 53<br />

Proces for løbende tilpasning 54<br />

Tidsplan <strong>og</strong> proces for rammeaftalens indgåelse 55<br />

Uenighed <strong>om</strong> rammeaftalen 56<br />

Bilag 1<br />

Bilag 2<br />

Eksempler<br />

Stikordsregister


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>rammeaftaler</strong> m.v. på <strong>det</strong> <strong>sociale</strong> <strong>om</strong>råde<br />

<strong>og</strong> på <strong>det</strong> almene ældrebolig<strong>om</strong>råde<br />

Indledning<br />

1. <strong>Vejledning</strong>en beskriver reglerne <strong>om</strong>:<br />

- K<strong>om</strong>munalbestyrelsernes redegørelser til regionsrå<strong>det</strong><br />

<strong>om</strong> behov for <strong>sociale</strong> tilbud <strong>og</strong> almene<br />

ældreboliger i regionen, s<strong>om</strong> skal danne udgangspunkt<br />

for drøftelser <strong>om</strong> udarbejdelse af<br />

<strong>rammeaftaler</strong>.<br />

- Rammeaftalen, s<strong>om</strong> k<strong>om</strong>munalbestyrelserne i<br />

en region <strong>og</strong> regionsrå<strong>det</strong> skal indgå, jf. lov<br />

<strong>om</strong> social service (serviceloven) <strong>og</strong> lov <strong>om</strong> almene<br />

boliger m.v. (almenboligloven).<br />

- Udviklingsplaner for store institutioner med<br />

over 100 pladser.<br />

- Regionsrå<strong>det</strong>s koordinationspligt for de mest<br />

specialiserede lands- <strong>og</strong> landsdelsdækkende<br />

tilbud samt de sikrede afdelinger.<br />

Med k<strong>om</strong>munalreformen ændres reglerne <strong>om</strong><br />

myndighedsstrukturen på <strong>det</strong> <strong>sociale</strong> <strong>om</strong>råde.<br />

K<strong>om</strong>munalbestyrelserne får ansvaret for borgere,<br />

der har brug for hjælp efter den <strong>sociale</strong> lovgivning.<br />

Det vil sige, at k<strong>om</strong>munalreformen indebærer,<br />

at myndigheds- <strong>og</strong> forsyningsansvaret i<br />

forhold til borgeren <strong>og</strong> finansieringsansvaret for<br />

tilbud <strong>og</strong> ydelser efter serviceloven samles i<br />

k<strong>om</strong>munen. Regionsrådene overtager s<strong>om</strong> udgangspunkt<br />

driften af alle de nuværende amtsk<strong>om</strong>munale<br />

tilbud i regionen, bortset fra tilbud<br />

til børn <strong>og</strong> unge med <strong>sociale</strong> eller adfærdsmæssige<br />

problemer, der overtages af k<strong>om</strong>munalbestyrelserne.<br />

Regionsrådene får ansvaret for at levere<br />

tilbud til k<strong>om</strong>munerne. Regionsrådenes leverandøransvar<br />

betyder, at regionen er forpligtet<br />

til at tilpasse kapaciteten i <strong>og</strong> udvikle de regionale<br />

tilbud på baggrund af den årlige rammeaftale<br />

mellem k<strong>om</strong>munalbestyrelser <strong>og</strong> regionsråd.<br />

Med k<strong>om</strong>munalreformen ændres <strong>og</strong>så reglerne<br />

<strong>om</strong> myndighedsstrukturen på den del af <strong>det</strong><br />

almene ældrebolig<strong>om</strong>råde, s<strong>om</strong> vedrører boliger<br />

til personer med betydelig <strong>og</strong> varigt nedsat fysisk<br />

eller psykisk funktionsevne, dvs. de ældreboliger,<br />

der inden k<strong>om</strong>munalreformens ikrafttræden<br />

henhører under amtsk<strong>om</strong>munerne. K<strong>om</strong>munalreformen<br />

indebærer, at myndigheds- <strong>og</strong> finansieringsansvaret<br />

for boliger til personer med<br />

betydelig <strong>og</strong> varigt nedsat fysisk eller psykisk<br />

funktionsevne ligger hos k<strong>om</strong>munalbestyrelsen.<br />

Regionsrådene overtager s<strong>om</strong> udgangspunkt ansvaret<br />

for alle de nuværende amtsk<strong>om</strong>munale almene<br />

ældreboliger i regionen. Regionsrådene får<br />

ansvaret for at levere almene ældreboliger til<br />

k<strong>om</strong>munerne. Regionsrådenes leverandøransvar<br />

betyder, at regionsrådene er forpligtet til at tilpasse<br />

kapaciteten i <strong>og</strong> udvikle de regionale almene<br />

ældreboliger på baggrund af den årlige rammeaftale<br />

mellem k<strong>om</strong>muner <strong>og</strong> region.<br />

Bestemmelserne <strong>om</strong> <strong>rammeaftaler</strong>ne blev indført<br />

s<strong>om</strong> led i k<strong>om</strong>munalreformen på både <strong>det</strong><br />

<strong>sociale</strong> <strong>om</strong>råde <strong>og</strong> <strong>det</strong> almene ældrebolig<strong>om</strong>råde.<br />

Rammeaftalen er en konsekvens af, at der er<br />

tillagt regionerne en forsyningspligt for en række<br />

tilbud efter serviceloven <strong>og</strong> almenboligloven.<br />

Bekendtgørelse nr. 36 af 23. januar 2006 <strong>om</strong><br />

<strong>rammeaftaler</strong> m.v. på <strong>det</strong> <strong>sociale</strong> <strong>om</strong>råde <strong>og</strong> på<br />

<strong>det</strong> almene ældrebolig<strong>om</strong>råde udmønter reglerne<br />

i § 6, stk. 4, <strong>og</strong> § 108, stk. 5 <strong>og</strong> 6, i serviceloven<br />

samt § 185 b, stk. 5, i almenboligloven.


6<br />

Bekendtgørelsen fastsætter procedurerne for<br />

udarbejdelse af <strong>og</strong> <strong>det</strong> nærmere indhold i k<strong>om</strong>munalbestyrelsernes<br />

årlige redegørelser, rammeaftalen<br />

<strong>og</strong> udviklingsplanerne for store institutioner<br />

med over 100 pladser samt regionsrå<strong>det</strong>s<br />

koordinationspligt for de mest specialiserede<br />

lands- <strong>og</strong> landsdelsdækkende tilbud <strong>og</strong> sikrede<br />

afdelinger. Bekendtgørelsen <strong>om</strong>fatter <strong>og</strong>så region<br />

Sjællands forpligtelse til at koordinere behovet<br />

for <strong>og</strong> forventet forbrug af pladser i tilbud<br />

efter servicelovens § 108 stk. 5 <strong>og</strong> 6.<br />

Bekendtgørelsen <strong>om</strong> <strong>rammeaftaler</strong> m.v. på <strong>det</strong><br />

<strong>sociale</strong> <strong>om</strong>råde <strong>og</strong> på <strong>det</strong> almene ældrebolig<strong>om</strong>råde,<br />

<strong>om</strong>tales i denne vejledning, s<strong>om</strong> »bekendtgørelsen«.<br />

Det bemærkes, at <strong>det</strong> indholdsmæssige i de almene<br />

ældreboliger, dvs. indsatsen over for den<br />

enkelte beboer, er reguleret i serviceloven <strong>og</strong><br />

dækket af bekendtgørelsens bestemmelser <strong>om</strong><br />

serviceloven.<br />

Til vejledningen hører et bilag, s<strong>om</strong> indeholder<br />

et eksempel på, hvordan behov <strong>og</strong> forventede<br />

behov for pladser på <strong>det</strong> <strong>sociale</strong> <strong>om</strong>råde kan oplistes.<br />

<strong>Vejledning</strong>ens opbygning:<br />

2. I <strong>det</strong> følgende er der en kort gennemgang af<br />

vejledningens opbygning.<br />

Kapitel 1: Begrebsdefinitioner.<br />

Kapitlet definerer de begreber, der bruges gennem<br />

vejledningen.<br />

Kapitel 2: Redegørelserne - fælles bestemmelser.<br />

Kapitlet beskriver, hvad k<strong>om</strong>munalbestyrelsernes<br />

redegørelser skal indeholde.<br />

Kapitel 3: Rammeaftalen.<br />

Kapitlet beskriver, hvad en rammeaftale er, <strong>og</strong><br />

hvilke tilbud der er <strong>om</strong>fattet af aftalen.<br />

Kapitel 4: Rammeaftalens indhold på <strong>det</strong> <strong>sociale</strong><br />

<strong>om</strong>råde.<br />

Kapitlet beskriver de nærmere krav til rammeaftalens<br />

indhold på <strong>det</strong> <strong>sociale</strong> <strong>om</strong>råde.<br />

Kapitel 5: Takster på <strong>det</strong> <strong>sociale</strong> <strong>om</strong>råde.<br />

Kapitlet beskriver, hvilke elementer taksterne<br />

for k<strong>om</strong>munernes køb af pladser skal indeholde.<br />

Kapitel 6: Rammeaftalens indhold på <strong>det</strong> almene<br />

ældrebolig<strong>om</strong>råde.<br />

Kapitlet beskriver de nærmere krav til rammeaftalens<br />

indhold på <strong>det</strong> almene ældrebolig<strong>om</strong>råde.<br />

Kapitel 7: Justering af rammeaftalen.<br />

Kapitlet indeholder en beskrivelse af mulighederne<br />

for at justere aftalen i løbet af året samt en<br />

gennemgang af, hvilke tidsfrister der gælder for<br />

udarbejdelse af de k<strong>om</strong>munale redegørelser <strong>og</strong><br />

rammeaftalen.<br />

Bilag 1: Bilaget indeholder et eksempel på,<br />

hvordan en redegørelse <strong>og</strong> rammeaftale kan opliste<br />

behov <strong>og</strong> forventede behov for pladser.<br />

Det vil fremgå af hvert kapitel <strong>og</strong> afsnit hvilke<br />

<strong>om</strong>råder, de gælder for.<br />

Kapitel 1<br />

Begrebsdefinitioner<br />

Tilbud <strong>om</strong>fattet af rammeaftalen<br />

3. For at lette læsevenligheden af vejledningen<br />

vil samlebetegnelsen for de tilbud, s<strong>om</strong> er <strong>om</strong>fattet<br />

af rammeaftalen være »tilbud <strong>om</strong>fattet af<br />

rammeaftalen« eller »rammeaftalens tilbud«.<br />

Tilbud <strong>om</strong>fattet af rammeaftalen/rammeaftalens<br />

tilbud er:<br />

1) De <strong>sociale</strong> tilbud <strong>og</strong> almene ældreboliger,<br />

s<strong>om</strong> regionsrå<strong>det</strong> efter aftale med k<strong>om</strong>munalbestyrelserne<br />

i regionen skal levere, jf.<br />

§ 5, i serviceloven <strong>og</strong> § 185 b, stk. 1, i almenboligloven.<br />

2) De <strong>sociale</strong> tilbud <strong>og</strong> almene ældreboliger,<br />

s<strong>om</strong> k<strong>om</strong>munalbestyrelsen har overtaget efter<br />

§§ 186 <strong>og</strong> 190 i serviceloven <strong>og</strong> § 185 c i<br />

lov <strong>om</strong> almene boliger m.v. <strong>og</strong> § 10 i lov nr.<br />

575 af 24. juni 2005 <strong>om</strong> ændring af lov <strong>om</strong><br />

almene boliger m.v., lov <strong>om</strong> fremme af privat<br />

udlejningsbyggeri <strong>og</strong> forskellige andre<br />

love.<br />

De myndigheder, s<strong>om</strong> i rammeaftalen er forpligtet<br />

til at levere tilbud, er:<br />

1) Regionsråd, s<strong>om</strong> efter aftale med k<strong>om</strong>munalbestyrelserne<br />

i regionen skal levere <strong>sociale</strong><br />

tilbud <strong>og</strong> almene ældreboliger, jf. § 5, i<br />

serviceloven <strong>og</strong> § 185 b, stk. 1, i almenboligloven.<br />

2) K<strong>om</strong>munalbestyrelser, der har overtaget <strong>sociale</strong><br />

tilbud <strong>og</strong> almene ældreboliger efter<br />

§§ 186 <strong>og</strong> 190 i serviceloven <strong>og</strong> § 185 c i lov<br />

<strong>om</strong> almene boliger m.v. <strong>og</strong> § 10 i lov nr. 575


7<br />

af 24. juni 2005 <strong>om</strong> ændring af lov <strong>om</strong> almene<br />

boliger m.v., lov <strong>om</strong> fremme af privat udlejningsbyggeri<br />

<strong>og</strong> forskellige andre love.<br />

Almene ældreboliger<br />

4. Med almene ældreboliger forstås i denne<br />

vejledning boliger, der er indrettet med henblik<br />

på at betjene personer med betydelig <strong>og</strong> varigt<br />

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Persongruppen<br />

<strong>om</strong>fatter stærkt fysisk handicappede,<br />

sindslidende <strong>og</strong> udviklingshæmmede over 18<br />

år.<br />

Andre begreber i k<strong>om</strong>munalreformen<br />

Udviklingsråd<br />

5. S<strong>om</strong> led i k<strong>om</strong>munalreformen nedsættes der<br />

i hver region et udviklingsråd, s<strong>om</strong> i en 4-årig<br />

overgangsperiode skal overvåge udviklingen på<br />

<strong>det</strong> <strong>sociale</strong> <strong>om</strong>råde. Derfor skal k<strong>om</strong>munalbestyrelserne<br />

i en region <strong>og</strong> regionsrå<strong>det</strong> årligt fremsende<br />

redegørelser til udviklingsrå<strong>det</strong> i regionen<br />

<strong>om</strong> udviklingen på <strong>det</strong> <strong>sociale</strong> <strong>om</strong>råde <strong>og</strong> på specialundervisnings<strong>om</strong>rå<strong>det</strong>.<br />

På baggrund af disse<br />

redegørelser udarbejder udviklingsrådene en<br />

rapport, s<strong>om</strong> skal sendes til Socialministeriet.<br />

Der henvises i øvrigt til bekendtgørelsen <strong>om</strong> udviklingsråd<br />

s<strong>om</strong> led i k<strong>om</strong>munalreformen.<br />

Tilbudsportalen<br />

6. S<strong>om</strong> led i k<strong>om</strong>munalreformen skal der oprettes<br />

en Tilbudsportal, s<strong>om</strong> indeholder en oversigt<br />

over alle godkendte tilbud på <strong>det</strong> <strong>sociale</strong> <strong>om</strong>råde<br />

lan<strong>det</strong> over. Tilbudsportalen indeholder oplysninger<br />

<strong>om</strong> k<strong>om</strong>munale, regionale <strong>og</strong> private<br />

tilbud efter §§ 32 <strong>og</strong> 36, § 67, stk. 1-3, §§ 101,<br />

103, 104, 107-110 <strong>og</strong> § 142, stk. 1, 4 <strong>og</strong> 5, i serviceloven.<br />

Formålet med Tilbudsportalen er blandt an<strong>det</strong><br />

at styrke grundlaget for valg af konkrete tilbud til<br />

den enkelte borger <strong>og</strong> at skabe åbenhed <strong>og</strong> gennemskuelighed<br />

i de tilbud, der er registreret i<br />

portalen. Der henvises i øvrigt til bekendtgørelsen<br />

<strong>om</strong> Tilbudsportalen.<br />

VISO<br />

7. VISO er forkortelsen for den Nationale videns-<br />

<strong>og</strong> specialrådgivningsorganisation, der oprettes<br />

i statsligt regi. VISO skal sikre en systematisk<br />

opsamling på videns- <strong>og</strong> metodeudviklingen<br />

med henblik på at yde gratis vejledende specialrådgivning<br />

til k<strong>om</strong>muner <strong>og</strong> borgere i de mest<br />

specialiserede <strong>og</strong> k<strong>om</strong>plicerede enkeltsager.<br />

VISO bliver en del af en styrelse - Styrelsen<br />

for specialrådgivning <strong>og</strong> social service - i Odense.<br />

Den største del af rådgivningen fra VISO skal<br />

ydes af faglige eksperter, der har deres daglige<br />

arbejdsplads i tilbud <strong>og</strong> k<strong>om</strong>muner lan<strong>det</strong> over.<br />

Der henvises i øvrigt til bekendtgørelsen <strong>om</strong><br />

Den Nationale Videns- <strong>og</strong> Specialrådgivningsorganisation<br />

– VISO.<br />

Kapitel 2<br />

Redegørelserne - fælles bestemmelser<br />

Serviceloven<br />

§6. K<strong>om</strong>munalbestyrelsen skal udarbejde<br />

en årlig redegørelse for k<strong>om</strong>munens<br />

behov for <strong>og</strong> forventede brug af tilbud, jf.<br />

§ 5, i regionen.<br />

Almenboligloven<br />

§ 185 b.<br />

Stk. 3. K<strong>om</strong>munalbestyrelsen skal udarbejde<br />

en årlig redegørelse for k<strong>om</strong>munens<br />

behov for <strong>og</strong> forventede brug af almene<br />

ældreboliger, jf. stk. 1, i regionen.<br />

8. Efter § 6, stk. 1, i serviceloven <strong>og</strong> § 185 b,<br />

stk. 3, i almenboligloven skal alle k<strong>om</strong>munalbestyrelser<br />

udarbejde årlige redegørelser til regionsrå<strong>det</strong><br />

<strong>om</strong> deres behov for <strong>og</strong> forventede brug<br />

af tilbud <strong>og</strong> almene ældreboliger i regionen, jf.<br />

nærmere punkt 10.<br />

K<strong>om</strong>munalbestyrelsens redegørelse er udtryk<br />

for, hvad k<strong>om</strong>munen har brug for af pladser, <strong>og</strong><br />

hvad pladserne skal indeholde. Det vil sige hvilken<br />

form <strong>og</strong> indhold af tilbuddene, k<strong>om</strong>munens<br />

borgere har behov for. Redegørelsen er udgangspunktet<br />

for, hvordan regionen skal efterk<strong>om</strong>me<br />

ønskerne fra k<strong>om</strong>munalbestyrelserne <strong>om</strong> arten<br />

<strong>og</strong> antallet af pladser i tilbud. Redegørelserne er<br />

<strong>og</strong>så udgangspunktet for, hvilken udvikling<br />

k<strong>om</strong>munalbestyrelserne ønsker, <strong>og</strong> hvordan regionsrå<strong>det</strong><br />

vil efterk<strong>om</strong>me disse ønsker.


8<br />

Bekendtgørelsen<br />

§2. K<strong>om</strong>munalbestyrelsens årlige redegørelse<br />

efter § 1, nr. 1 <strong>og</strong> 2, skal indeholde<br />

oplysninger <strong>om</strong>:<br />

1) Behovet for <strong>og</strong> forventet brug af <strong>sociale</strong><br />

tilbud i regionen, jf. § 5, stk. 1-3, i lov<br />

<strong>om</strong> social service, fordelt på målgrupper,<br />

samt en beskrivelse af de indholdsmæssige<br />

krav til tilbuddene.<br />

2) Behovet for <strong>og</strong> forventet brug af almene<br />

ældreboliger i regionen, jf. § 185 b, stk.<br />

3, i lov <strong>om</strong> almene boliger m.v., fordelt<br />

på målgrupper, samt en beskrivelse af<br />

de indholdsmæssige krav til boligerne,<br />

jf. § 5, stk. 3, i lov <strong>om</strong> social service.<br />

3) En angivelse af prisniveauet for de regionale<br />

almene ældreboligers anskaffelsessum,<br />

herunder huslejeniveau.<br />

4) Oplysninger <strong>om</strong>, hvad k<strong>om</strong>munalbestyrelsen<br />

har af forebyggende foranstaltninger<br />

eller opgaver, s<strong>om</strong> de selv løser<br />

eller planlægger at løse på de <strong>om</strong>råder,<br />

der er <strong>om</strong>fattet af regionens forsyningspligt<br />

eller andre k<strong>om</strong>muners forsyningspligt<br />

inden for regionen.<br />

5) Andre oplysninger, s<strong>om</strong> efter k<strong>om</strong>munalbestyrelsens<br />

opfattelse er vigtige for<br />

regionens forsyningspligt, herunder<br />

køb af pladser i tilbud beliggende i andre<br />

regioner.<br />

Stk. 2. Hvis k<strong>om</strong>munalbestyrelsens angivelse<br />

af behov for <strong>og</strong> forventede brug af<br />

tilbud <strong>og</strong> almene ældreboliger, der er <strong>om</strong>fattet<br />

af rammeaftalen, jf. stk. 1, nr. 1 <strong>og</strong> 2,<br />

afviger væsentligt fra <strong>det</strong> foregående år,<br />

skal <strong>det</strong>te begrundes i redegørelsen.<br />

Stk. 3. K<strong>om</strong>munalbestyrelsens redegørelse<br />

skal <strong>om</strong>fatte budgetåret <strong>og</strong> de efterfølgende<br />

tre budgetoverslagsår.<br />

§3. K<strong>om</strong>munalbestyrelsens redegørelse<br />

sendes til regionsrå<strong>det</strong> inden den 1. maj.<br />

Stk. 2. I forbindelse med k<strong>om</strong>munalbestyrelsernes<br />

udarbejdelse af redegørelserne<br />

forudsættes inddragelse af handicapråd<br />

<strong>og</strong> relevante brugerorganisationer.<br />

9. Indhol<strong>det</strong> i redegørelserne er nærmere beskrevet<br />

i §§ 2 <strong>og</strong> 3 i bekendtgørelsen, s<strong>om</strong> både<br />

<strong>om</strong>fatter <strong>det</strong> <strong>sociale</strong> <strong>om</strong>råde <strong>og</strong> <strong>det</strong> almene ældrebolig<strong>om</strong>råde.<br />

Ved beskrivelsen af tilbuddene på <strong>det</strong> <strong>sociale</strong><br />

<strong>om</strong>råde kan <strong>det</strong> være hensigtsmæssigt at opdele<br />

målgrupperne efter målgruppens bestemmelser i<br />

serviceloven. Derefter kan målgruppen yderligere<br />

differentieres, hvis der er behov for <strong>det</strong>.<br />

Det vil være hensigtsmæssigt, hvis opdelingen<br />

så vidt muligt følger den samme systematik s<strong>om</strong><br />

i rammeaftalen.<br />

Ved beskrivelsen af de almene ældreboliger<br />

kan boligerne ligeledes opdeles efter målgrupper.<br />

I <strong>det</strong> følgende beskrives bekendtgørelsens § 2,<br />

stk. 1, nr. 1- 5.<br />

Redegørelsernes indhold<br />

Behov for tilbud <strong>og</strong> almene ældreboliger<br />

10. Efter § 2, stk. 1, nr. 1 <strong>og</strong> 2, skal k<strong>om</strong>munalbestyrelsen<br />

beskrive behovet for <strong>og</strong> <strong>det</strong> forventede<br />

brug af de tilbud <strong>og</strong> de almene ældreboliger,<br />

der er <strong>om</strong>fattet af rammeaftalen, fordelt på målgrupper.<br />

Hvis behovet <strong>og</strong> <strong>det</strong> forventede forbrug afviger<br />

væsentligt i forhold til <strong>det</strong> foregående år, skal<br />

<strong>det</strong>te begrundes i redegørelsen, jf. § 2, stk. 2, i<br />

bekendtgørelsen. Det kan fx være, at der sker en<br />

kraftig stigning i antallet af stofmisbrugere i en<br />

k<strong>om</strong>mune, eller at efterspørgslen efter visse typer<br />

af tilbud bliver markant mindre.<br />

Aftaleparterne kan indbyrdes aftale en proces<br />

for løbende tilpasning, jf. punkt 54.<br />

Indholdsmæssige krav<br />

11. Efter bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 1 <strong>og</strong><br />

2, skal redegørelsen indeholde en beskrivelse af<br />

de indholdsmæssige krav til tilbud <strong>om</strong>fattet af<br />

rammeaftalen. Det vil sige, at k<strong>om</strong>munen skal<br />

beskrive, hvilke nærmere behov der skal opfyldes,<br />

<strong>og</strong> hvad indhol<strong>det</strong> i tilbud<strong>det</strong> <strong>og</strong> de almene<br />

ældreboliger skal være. Med hensyn til anbefalinger<br />

<strong>om</strong> systematik i beskrivelserne henvises<br />

til punkt 9.<br />

Prisniveau for de regionale almene ældreboliger<br />

12. Efter bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 3,<br />

skal redegørelsen indeholde en angivelse af prisniveauet<br />

for de regionale almene ældreboligers<br />

anskaffelsessum, herunder huslejeniveauet for<br />

de pågældende boliger.


9<br />

Forebyggende foranstaltninger<br />

13. Efter § 2, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelsen<br />

skal redegørelsen indeholde oplysninger <strong>om</strong><br />

forebyggende foranstaltninger i k<strong>om</strong>munen, s<strong>om</strong><br />

har betydning for regionsrå<strong>det</strong>s forsyningspligt<br />

eller andre k<strong>om</strong>muners forsyningspligt inden for<br />

regionen. Det kan være forebyggende foranstaltninger<br />

på sundheds<strong>om</strong>rå<strong>det</strong>, fx udvikling af<br />

tværgående, koordinerede <strong>og</strong> målrettede indsatser,<br />

s<strong>om</strong> kan have betydning for udviklingen i<br />

antallet af stofmisbrugere.<br />

Hvilke opgaver løser k<strong>om</strong>munen selv<br />

14. Efter bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4.<br />

skal redegørelsen <strong>og</strong>så indeholde oplysninger<br />

<strong>om</strong> de opgaver, s<strong>om</strong> k<strong>om</strong>munalbestyrelsen selv<br />

løser eller planlægger at løse på de <strong>om</strong>råder, der<br />

er <strong>om</strong>fattet af regionsrå<strong>det</strong>s forsyningspligt, eller<br />

andre k<strong>om</strong>muners forsyningspligt inden for regionen.<br />

Andre vigtige oplysninger<br />

15. Efter bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 5,<br />

skal redegørelsen indeholde andre oplysninger,<br />

s<strong>om</strong> efter k<strong>om</strong>munalbestyrelsens opfattelse kan<br />

være vigtige for regionsrå<strong>det</strong>s forsyningspligt.<br />

§ 2, stk. 1, nr. 5, er en opsamlingsbestemmelse,<br />

der kan anvendes til at oplyse regionsrå<strong>det</strong><br />

<strong>om</strong> emner, s<strong>om</strong> kan være relevante for drøftelsen<br />

af rammeaftalen, men s<strong>om</strong> ikke kan defineres på<br />

forhånd. Det er et kriterium for anvendelsen af<br />

bestemmelsen, at oplysningen skal have betydning<br />

for rammeaftalen.<br />

Det kan være oplysninger <strong>om</strong> planerne inden<br />

for andre sektorer, fx i forhold til kriminalforsorgen.<br />

Det kan fx være <strong>om</strong> overførsel af d<strong>om</strong>fældte<br />

til alternativ afsoning i <strong>sociale</strong> behandlingstilbud,<br />

jf. straffuldbyrdelseslovens § 78.<br />

Efter sundhedslovens § 205 skal regionsrå<strong>det</strong><br />

<strong>og</strong> k<strong>om</strong>munalbestyrelserne i regionen indgå aftaler<br />

<strong>om</strong> varetagelsen af opgaver på sundheds<strong>om</strong>rå<strong>det</strong>.<br />

K<strong>om</strong>munalbestyrelsen kan k<strong>om</strong>me<br />

med sin vurdering af, <strong>om</strong> sundhedsaftalen har<br />

betydning for forsyningen på <strong>det</strong> <strong>sociale</strong> <strong>om</strong>råde.<br />

Det kan fx have en betydning for indsatsen for<br />

mennesker med sindslidelser. Overvejelser <strong>om</strong><br />

planlægning af en øget udskrivning af sindslidende<br />

til egen bolig, bofællesskab eller botilbud<br />

for sindslidende iht. servicelovens § 107 kan betyde<br />

en efterfølgende øget efterspørgsel efter<br />

k<strong>om</strong>munale <strong>sociale</strong> tilbud <strong>og</strong> ydelser, s<strong>om</strong> kan<br />

betyde ventelister, hvis der ikke tages højde for<br />

<strong>det</strong> i tide.<br />

Periode<br />

16. Efter bekendtgørelsens § 2, stk. 3, skal<br />

k<strong>om</strong>munalbestyrelsens redegørelse <strong>om</strong>fatte budgetåret<br />

<strong>og</strong> de efterfølgende tre budgetoverslagsår.<br />

Kapitel 3<br />

Rammeaftalen<br />

17. I <strong>det</strong>te kapitel er der både fælles bestemmelser<br />

for <strong>det</strong> <strong>sociale</strong> <strong>om</strong>råde <strong>og</strong> <strong>det</strong> almene ældrebolig<strong>om</strong>råde,<br />

<strong>og</strong> der er afsnit, s<strong>om</strong> er opdelt<br />

efter de to <strong>om</strong>råder. Det fremgår af hvert afsnit,<br />

hvorvidt <strong>det</strong> er fælles eller opdelt.<br />

Hvad er en rammeaftale<br />

Serviceloven<br />

§6.<br />

Stk. 2. Regionsrå<strong>det</strong> <strong>og</strong> k<strong>om</strong>munalbestyrelserne<br />

i regionen skal senest den 15.<br />

oktober indgå en årlig rammeaftale for regionsrå<strong>det</strong>s<br />

etablering, tilpasning <strong>og</strong> udvikling<br />

af tilbud jf. § 5. Rammeaftalen<br />

drøftes <strong>og</strong> suppleres efter behov. Regionsrå<strong>det</strong><br />

skal sørge for, at regionens tilbud anvendes<br />

i overensstemmelse med rammeaftalen.<br />

Almenboligloven<br />

§ 185 b.<br />

Stk. 4. Regionsrå<strong>det</strong> <strong>og</strong> k<strong>om</strong>munalbestyrelserne<br />

i regionen skal senest den 15.<br />

oktober indgå en årlig rammeaftale for regionsrå<strong>det</strong>s<br />

etablering, tilpasning <strong>og</strong> udvikling<br />

af almene ældreboliger, jf. stk. 1.<br />

Rammeaftalen drøftes <strong>og</strong> suppleres efter<br />

behov. Regionsrå<strong>det</strong> skal sørge for, at regionens<br />

almene ældreboliger anvendes i<br />

overensstemmelse med rammeaftalen.<br />

Bekendtgørelsen<br />

§6. Rammeaftalen indgås mellem:<br />

1) K<strong>om</strong>munalbestyrelserne i regionen <strong>og</strong><br />

regionsrå<strong>det</strong>, jf. § 6, stk. 2, i lov <strong>om</strong> social<br />

service <strong>og</strong> § 185 b, stk. 4, i lov <strong>om</strong><br />

almene boliger m.v.


10<br />

2) K<strong>om</strong>munalbestyrelserne i regionen indbyrdes,<br />

herunder de k<strong>om</strong>munalbestyrelser,<br />

s<strong>om</strong> har overtaget tilbud efter<br />

§§ 186 <strong>og</strong> 190 i lov <strong>om</strong> social service<br />

<strong>og</strong> almene ældreboliger efter § 185 c i<br />

lov <strong>om</strong> almene boliger m.v. <strong>og</strong> § 10 i<br />

lov nr. 575 af 24. juni 2005 <strong>om</strong> ændring<br />

af lov <strong>om</strong> almene boliger m.v., lov <strong>om</strong><br />

fremme af privat udlejningsbyggeri <strong>og</strong><br />

forskellige andre love.<br />

Dette afsnit er fælles bestemmelser for <strong>det</strong> <strong>sociale</strong><br />

<strong>om</strong>råde <strong>og</strong> <strong>det</strong> almene ældrebolig<strong>om</strong>råde.<br />

18. En rammeaftale skal indgås mellem k<strong>om</strong>munalbestyrelserne<br />

i regionen <strong>og</strong> regionsrå<strong>det</strong><br />

<strong>om</strong> regionsrå<strong>det</strong>s etablering, tilpasning <strong>og</strong> udvikling<br />

af tilbud efter servicelovens § 6, stk. 2,<br />

<strong>og</strong> almene ældreboliger efter § 185 b, stk. 4, i almenboligloven.<br />

Serviceloven<br />

§186.<br />

Stk. 2. For den k<strong>om</strong>munalbestyrelse,<br />

s<strong>om</strong> overtager et tilbud efter stk. 1, fastsættes<br />

følgende vilkår:<br />

1) Det tilbud, der overføres, skal indgå i<br />

den årlige rammeaftale, jf. § 6, <strong>og</strong> skal<br />

stå til rådighed for øvrige k<strong>om</strong>muner, i<br />

<strong>det</strong> <strong>om</strong>fang <strong>det</strong> fastlægges i rammeaftalen.<br />

2) K<strong>om</strong>munalbestyrelsen overtager regionsrå<strong>det</strong>s<br />

forpligtelse til at koordinere<br />

kapacitet <strong>og</strong> sammensætning af de mest<br />

specialiserede lands- <strong>og</strong> landsdelsdækkende<br />

tilbud, jf. § 6, stk. 3.<br />

Almenboligloven<br />

§185 c.<br />

Stk. 2. Det er et vilkår for den beliggenhedsk<strong>om</strong>mune,<br />

s<strong>om</strong> overtager almene ældreboliger<br />

efter stk. 1, at de pågældende almene<br />

ældreboliger skal stå til rådighed for<br />

øvrige k<strong>om</strong>muner, i <strong>det</strong> <strong>om</strong>fang <strong>det</strong> fastsættes<br />

i rammeaftalen efter § 185 b, stk. 4.<br />

Omfattet af rammeaftalen er <strong>og</strong>så de <strong>sociale</strong><br />

tilbud <strong>og</strong> almene ældreboliger, s<strong>om</strong> en k<strong>om</strong>munalbestyrelse<br />

har overtaget efter §§ 186 <strong>og</strong> 190 i<br />

serviceloven, § 185 c i almenboligloven <strong>og</strong> § 10<br />

i lov nr. 575 af 24. juni 2005 <strong>om</strong> ændring af lov<br />

<strong>om</strong> almene boliger m.v., lov <strong>om</strong> fremme af privat<br />

udlejningsbyggeri <strong>og</strong> forskellige andre love.<br />

Den k<strong>om</strong>munalbestyrelse, s<strong>om</strong> overtager et socialt<br />

tilbud <strong>og</strong> almene ældreboliger, er forpligtet<br />

til at lade tilbud<strong>det</strong> <strong>og</strong> boligerne stå til rådighed i<br />

samme <strong>om</strong>fang, s<strong>om</strong> hvis tilbud<strong>det</strong> <strong>og</strong> boligerne<br />

var forblevet i regionalt regi, jf. § 186 stk. 2. nr.<br />

1, i serviceloven <strong>og</strong> § 185 c, stk. 2, i almenboligloven.<br />

Det gælder for <strong>sociale</strong> tilbud såvel s<strong>om</strong><br />

for almene ældreboliger, s<strong>om</strong> overføres i 2006<br />

<strong>og</strong> senere.<br />

Bekendtgørelsen<br />

§5. På baggrund af k<strong>om</strong>munalbestyrelsernes<br />

redegørelser, jf. § 2, udarbejder regionsrå<strong>det</strong><br />

et samlet forslag til dækning af<br />

k<strong>om</strong>munernes behov for de <strong>sociale</strong> tilbud<br />

<strong>og</strong> almene ældreboliger, der er <strong>om</strong>fattet af<br />

rammeaftalen.<br />

Stk. 2. Der udarbejdes én samlet rammeaftale<br />

for regionen, der <strong>om</strong>fatter <strong>det</strong> <strong>sociale</strong><br />

<strong>om</strong>råde <strong>og</strong> <strong>det</strong> almene ældrebolig<strong>om</strong>råde.<br />

19. Der udarbejdes én samlet rammeaftale, der<br />

både <strong>om</strong>fatter <strong>det</strong> <strong>sociale</strong> <strong>om</strong>råde <strong>og</strong> <strong>det</strong> almene<br />

ældrebolig<strong>om</strong>råde.<br />

I rammeaftalen skal regionsrå<strong>det</strong> på grundlag<br />

af de k<strong>om</strong>munale redegørelser, jf. nærmere<br />

punkt 8, k<strong>om</strong>me med et samlet udspil for hele regionen<br />

til dækning af k<strong>om</strong>munalbestyrelsernes<br />

behov for tilbud, der er <strong>om</strong>fattet af rammeaftalen.<br />

Rammeaftalerne i alle fem regioner giver i forening<br />

et landsdækkende overblik over tilbud, der<br />

er <strong>om</strong>fattet af rammeaftalen.<br />

Bekendtgørelsen<br />

§4. Rammeaftalen er et planlægnings<strong>og</strong><br />

udviklingsværktøj, s<strong>om</strong> skal sikre en<br />

åben dial<strong>og</strong> <strong>om</strong> udviklingen på <strong>det</strong> <strong>sociale</strong><br />

<strong>om</strong>råde <strong>og</strong> på <strong>det</strong> almene ældrebolig<strong>om</strong>råde<br />

samt skabe gennemsigtighed <strong>og</strong> åbenhed<br />

for borgerne.<br />

Rammeaftalen skal udarbejdes i en gensidig<br />

dial<strong>og</strong> <strong>og</strong> proces mellem regionsrå<strong>det</strong> <strong>og</strong> k<strong>om</strong>munalbestyrelserne.<br />

Rammeaftalen skal skabe<br />

gennemsigtighed <strong>og</strong> åbenhed for borgerne <strong>og</strong><br />

være let tilgængelig. Regionsrå<strong>det</strong> <strong>og</strong> k<strong>om</strong>mu-


11<br />

nalbestyrelserne skal offentliggøre rammeaftalen<br />

på deres hjemmesider på internettet.<br />

Hvad er <strong>om</strong>fattet af rammeaftalen<br />

Tilbud på <strong>det</strong> <strong>sociale</strong> <strong>om</strong>råde, s<strong>om</strong> er <strong>om</strong>fattet af<br />

rammeaftalen<br />

Serviceloven<br />

§5. Efter aftale med k<strong>om</strong>munalbestyrelserne<br />

i regionen skal regionsrå<strong>det</strong> etablere<br />

1) tilbud efter §§ 103-104, § 107, stk. 2,<br />

<strong>og</strong> §§ 108-110,<br />

2) særlige dag- <strong>og</strong> klubtilbud til børn <strong>og</strong><br />

unge med betydelig <strong>og</strong> varigt nedsat fysisk<br />

eller psykisk funktionsevne efter<br />

§§ 32 <strong>og</strong> 36,<br />

3) døgninstitutioner for børn <strong>og</strong> unge med<br />

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,<br />

jf. § 67, stk. 2,<br />

4) sikrede døgninstitutioner, jf. § 67, stk. 3,<br />

<strong>og</strong><br />

5) tilbud <strong>om</strong> behandling af stofmisbrugere<br />

efter § 101.<br />

Stk. 2. Regionsrå<strong>det</strong> skal efter aftale<br />

med k<strong>om</strong>munalbestyrelserne i regionen<br />

medvirke til at tilvejebringe hensigtsmæssige<br />

<strong>og</strong> sikre hjælpemidler.<br />

Stk. 3. Regionsrå<strong>det</strong> skal efter aftale<br />

med k<strong>om</strong>munalbestyrelserne i regionen<br />

etablere tilbud efter §§ 83-87, 97, 98 <strong>og</strong><br />

102 til personer med længerevarende ophold<br />

i boliger til personer med betydelig <strong>og</strong><br />

varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne<br />

efter lov <strong>om</strong> almene boliger m.v.<br />

Stk. 4. Regionsrå<strong>det</strong> opfylder sin forpligtelse<br />

efter stk. 1-3 ved brug af egne tilbud<br />

<strong>og</strong> ved samarbejde med k<strong>om</strong>muner,<br />

andre regioner eller private tilbud.<br />

20. Rammeaftalen skal i henhold til § 5, i serviceloven<br />

fastlægge <strong>om</strong>fanget af regionsrå<strong>det</strong>s<br />

pligt til at levere tilbud til k<strong>om</strong>munerne. Regionsrå<strong>det</strong><br />

kan opfylde sin forpligtelse ved at bruge<br />

egne tilbud <strong>og</strong> ved at samarbejde med k<strong>om</strong>muner,<br />

andre regioner eller private tilbud, herunder<br />

selvejende institutioner. Rammeaftalen skal<br />

<strong>og</strong>så beskrive de aftaler <strong>om</strong> pladser, en region<br />

indgår med k<strong>om</strong>muner, s<strong>om</strong> ligger ge<strong>og</strong>rafisk<br />

udenfor regionen.<br />

Rammeaftalen <strong>om</strong>fatter ikke<br />

21. Rammeaftalen <strong>om</strong>fatter ikke de tilbud efter<br />

§ 67, stk. 1, s<strong>om</strong> k<strong>om</strong>munalbestyrelserne skal<br />

overtage pr. 1. januar 2007, jf. § 194, i serviceloven.<br />

Tilbud efter § 67 i serviceloven er døgninstitutioner<br />

for børn <strong>og</strong> unge, s<strong>om</strong> på grund af <strong>sociale</strong><br />

eller adfærdsmæssige problemer har behov<br />

for at blive anbragt uden for hjemmet. Baggrunden<br />

er, at regionsrådene ikke har n<strong>og</strong>en forsyningspligt<br />

på <strong>det</strong>te <strong>om</strong>råde.<br />

Deraf følger <strong>og</strong>så, at rammeaftalen ikke <strong>om</strong>fatter<br />

de tilbud efter § 67, s<strong>om</strong> regionsrå<strong>det</strong> efter<br />

§ 5, stk. 6, i serviceloven kan drive efter aftale<br />

med k<strong>om</strong>munalbestyrelsen i henhold til § 194,<br />

stk. 2, i serviceloven. Her er der tale <strong>om</strong> en ren<br />

driftsaftale vedrørende et k<strong>om</strong>munalt tilbud. Bestemmelsen<br />

indebærer, at en region ikke kan indgå<br />

driftsoverensk<strong>om</strong>st med private tilbud, herunder<br />

tilbud etableret s<strong>om</strong> selvejende institutioner.<br />

Endelig <strong>om</strong>fatter rammeaftalen ikke de k<strong>om</strong>munale<br />

driftsopgaver, s<strong>om</strong> regionsrå<strong>det</strong> efter anmodning<br />

fra k<strong>om</strong>munalbestyrelsen kan varetage,<br />

hvis de ligger i naturlig tilknytning til regionens<br />

opgaver, <strong>og</strong> hvor regionen derfor har særlige<br />

k<strong>om</strong>petencer i forhold til opgavevaretagelsen, jf.<br />

servicelovens § 5, stk. 8.<br />

Koordinering med andre <strong>om</strong>råder<br />

22. I <strong>det</strong> <strong>om</strong>fang <strong>det</strong> <strong>sociale</strong> <strong>om</strong>råde har snitflader<br />

eller sammenhæng til andre ressort<strong>om</strong>råder<br />

s<strong>om</strong> fx specialundervisnings<strong>om</strong>rå<strong>det</strong>, bør<br />

<strong>det</strong>te beskrives i rammeaftalen.<br />

Rammeaftalen på specialundervisnings<strong>om</strong>rå<strong>det</strong><br />

kan fx indgå s<strong>om</strong> bilag til rammeaftalen på<br />

<strong>det</strong> <strong>sociale</strong> <strong>om</strong>råde <strong>og</strong> <strong>det</strong> almene ældrebolig<strong>om</strong>råde.<br />

Almene ældreboliger, s<strong>om</strong> er <strong>om</strong>fattet af<br />

rammeaftalen<br />

Almenboligloven<br />

§185 b. Efter aftale med k<strong>om</strong>munalbestyrelserne<br />

i regionen skal regionsrå<strong>det</strong><br />

etablere almene ældreboliger, der indrettes<br />

særligt med henblik på at betjene personer<br />

med betydelig <strong>og</strong> varigt nedsat fysisk eller<br />

psykisk funktionsevne. Regionsrå<strong>det</strong> opfylder<br />

sin forpligtelse efter 1. pkt. ved at<br />

etablere egne almene ældreboliger <strong>og</strong> ved<br />

at samarbejde med k<strong>om</strong>muner <strong>og</strong> andre regioner.


12<br />

Stk. 2. K<strong>om</strong>munalbestyrelsen kan etablere<br />

almene ældreboliger, der indrettes<br />

særligt med henblik på at betjene personer<br />

med betydelig <strong>og</strong> varigt nedsat fysisk eller<br />

psykisk funktionsevne.<br />

Stk. 3. K<strong>om</strong>munalbestyrelsen skal udarbejde<br />

en årlig redegørelse for k<strong>om</strong>munens<br />

behov for <strong>og</strong> forventede brug af almene<br />

ældreboliger, jf. stk. 1, i regionen.<br />

Stk. 4. Regionsrå<strong>det</strong> <strong>og</strong> k<strong>om</strong>munalbestyrelserne<br />

i regionen skal senest den 15.<br />

oktober indgå en årlig rammeaftale for regionsrå<strong>det</strong>s<br />

etablering, tilpasning <strong>og</strong> udvikling<br />

af almene ældreboliger, jf. stk. 1.<br />

Rammeaftalen drøftes <strong>og</strong> suppleres efter<br />

behov. Regionsrå<strong>det</strong> skal sørge for, at regionens<br />

almene ældreboliger anvendes i<br />

overensstemmelse med rammeaftalen.<br />

23. Rammeaftalen skal i henhold til § 185 b,<br />

stk. 1, i almenboligloven fastlægge <strong>om</strong>fanget af<br />

regionens pligt til at levere almene ældreboliger<br />

til k<strong>om</strong>munalbestyrelserne.<br />

Efter § 185 b, stk. 1, kan regionsrå<strong>det</strong> opfylde<br />

sin forpligtelse ved at etablere egne almene ældreboliger<br />

<strong>og</strong> ved at samarbejde med k<strong>om</strong>munalbestyrelser<br />

<strong>og</strong> andre regioner. Med »egne almene<br />

ældreboliger« menes almene ældreboliger<br />

drevet af regionsrå<strong>det</strong> samt almene ældreboliger,<br />

hvor regionsrå<strong>det</strong> har overladt til almene boligorganisationer<br />

<strong>og</strong> selvejende institutioner at<br />

være byg- <strong>og</strong> driftsherre af boligerne.<br />

Rammeaftalen <strong>om</strong>fatter ikke<br />

24. Efter almenboliglovens § 185 b, stk. 2, kan<br />

k<strong>om</strong>munalbestyrelsen etablere almene ældreboliger,<br />

der indrettes særligt med henblik på at betjene<br />

personer med betydelig <strong>og</strong> varigt nedsat fysisk<br />

eller psykisk funktionsevne. Disse ældreboliger,<br />

der er etableret efter k<strong>om</strong>munalreformens<br />

ikrafttræden den 1. januar 2007, er ikke <strong>om</strong>fattet<br />

af rammeaftalen, i<strong>det</strong> boligerne ikke er overtaget<br />

fra amtsk<strong>om</strong>munen eller regionen <strong>og</strong> derved<br />

ikke er undergivet reglerne i almenboliglovens<br />

§ 185 c <strong>og</strong> § 10 i lov nr. 575 af 24. juni 2005 <strong>om</strong><br />

ændring af lov <strong>om</strong> almene boliger m.v., lov <strong>om</strong><br />

fremme af privat udlejningsbyggeri <strong>og</strong> forskellige<br />

andre love.<br />

Rammeaftalens bestillingssystem<br />

Bekendtgørelsen<br />

§7. Rammeaftalen skal fastlægge:<br />

1) Regionsrå<strong>det</strong>s forpligtelse i forhold til<br />

samtlige k<strong>om</strong>munalbestyrelser under<br />

ét i regionen i <strong>det</strong> k<strong>om</strong>mende kalenderår.<br />

25. Rammeaftalen fastlægger regionsrå<strong>det</strong>s<br />

forpligtelse i forhold til samtlige k<strong>om</strong>munalbestyrelser<br />

under ét i regionen. Rammeaftalerne på<br />

<strong>det</strong> <strong>sociale</strong> <strong>om</strong>råde er ikke tænkt s<strong>om</strong> et simpelt<br />

bestillingssystem for pladser, hvor den afgivne<br />

bestilling ikke kan fraviges. Det betyder, at rammeaftalen<br />

ikke medfører, at der gives en »trækningsret«<br />

for den enkelte k<strong>om</strong>munalbestyrelse i<br />

overensstemmelse med <strong>det</strong> behov for pladser,<br />

s<strong>om</strong> de har oplyst.<br />

I rammeaftalen skal regionsrå<strong>det</strong> angive <strong>det</strong><br />

samlede antal pladser, der stilles til rådighed.<br />

Pladserne skal ikke specificeres i forhold til de<br />

enkelte k<strong>om</strong>muner.<br />

Det vil sige, at der er fleksibilitet i forhold til<br />

rammeaftalen. Ingen pladser, der er <strong>om</strong>fattet af<br />

rammeaftalen, er øremærket til bestemte k<strong>om</strong>muner,<br />

men kan anvendes på tværs af k<strong>om</strong>munerne<br />

alt efter de aktuelle behov. Såfremt der<br />

mere konstant måtte være uforbrugte pladser,<br />

skal rammeaftalen justeres, således at de uforbrugte<br />

pladser nedlægges, anvendes s<strong>om</strong> akutpladser<br />

eller opretholdes til at imødek<strong>om</strong>me<br />

uforudsete pladsbehov. Det kan <strong>og</strong>så drøftes, <strong>om</strong><br />

pladserne eller tilbud<strong>det</strong> skal <strong>om</strong>lægges til andre<br />

målgrupper. Der skal være enighed blandt k<strong>om</strong>munalbestyrelserne<br />

<strong>om</strong> sådanne justeringer.<br />

26. På <strong>det</strong> almene ældrebolig<strong>om</strong>råde gælder<br />

beskrivelsen i punkt 25, for så vidt angår de almene<br />

ældreboliger, s<strong>om</strong> regionsrå<strong>det</strong> overtager<br />

fra amtsk<strong>om</strong>munerne fra 1. januar 2007. Dette<br />

betyder bl.a., at disse boliger ikke skal specificeres<br />

i forhold til de enkelte k<strong>om</strong>muner.<br />

Med hensyn til almene ældreboliger, s<strong>om</strong> en<br />

k<strong>om</strong>mune anmoder regionsrå<strong>det</strong> <strong>om</strong> at etablere,<br />

gælder, at den enkelte k<strong>om</strong>munalbestyrelse er<br />

forpligtet til at betale grundkapitallånet for de almene<br />

ældreboliger, s<strong>om</strong> den pågældende k<strong>om</strong>munalbestyrelse<br />

har anført at have behov for i<br />

den årlige redegørelse. Det er derfor nødvendigt,<br />

at regionsrå<strong>det</strong> i rammeaftalen specificerer disse


13<br />

boliger i forhold til de enkelte k<strong>om</strong>munalbestyrelser.<br />

Har en k<strong>om</strong>mune efterspurgt flere ældreboliger,<br />

end der viser sig at være behov for, er k<strong>om</strong>munalbestyrelsen<br />

alligevel bun<strong>det</strong> af sin forpligtelse<br />

til at betale grundkapitallånet. Dispositionsretten<br />

over de uforbrugte boliger kan eventuelt<br />

søges overdraget til andre k<strong>om</strong>munalbestyrelser<br />

i regionen, s<strong>om</strong> har efterspurgt færre ældreboliger,<br />

end der er behov for, eller til andre regioner.<br />

Opmærks<strong>om</strong>heden henledes endvidere på bekendtgørelsens<br />

§ 14, stk. 3, hvorefter den k<strong>om</strong>munalbestyrelse,<br />

s<strong>om</strong> har anvisningsretten til en<br />

almen ældrebolig, skal betale udgiften til leje<br />

(boligafgiften) ved ledighed. Betalingen skal ske<br />

fra <strong>det</strong> tidspunkt, hvor den ledige almene ældrebolig<br />

er til rådighed for k<strong>om</strong>munalbestyrelsen,<br />

<strong>og</strong> indtil udlejning sker.<br />

Dette betyder, at den k<strong>om</strong>munalbestyrelse,<br />

s<strong>om</strong> har anvisningsretten til en almen ældrebolig,<br />

er forpligtet til at betale lejen for boligen, såfremt<br />

den ikke kan udlejes til anden side.<br />

Kapitel 4<br />

Rammeaftalens indhold på <strong>det</strong> <strong>sociale</strong> <strong>om</strong>råde<br />

27. Efter bekendtgørelsens § 7 skal rammeaftalen<br />

forholde sig til en række punkter. Der findes<br />

ingen fast skabelon for, hvordan aftalen skal<br />

udformes. Form <strong>og</strong> oplysning skal aftales mellem<br />

regionsrå<strong>det</strong> <strong>og</strong> k<strong>om</strong>munalbestyrelserne i<br />

regionen. Det kan fx aftales, hvor meget af teksten<br />

der skal beskrives nærmere i bilag.<br />

Det afgørende er, at den samlede aftale forholder<br />

sig til de punkter, s<strong>om</strong> er beskrevet i bekendtgørelsens<br />

§ 8.<br />

Bekendtgørelsen<br />

§8. Rammeaftalen efter § 5 skal indeholde<br />

oplysninger <strong>om</strong> følgende:<br />

1) Erfarings- <strong>og</strong> udviklingslinier, herunder<br />

vurdering af foregående års rammeaftale,<br />

<strong>og</strong> udmøntningen heraf, langsigtede<br />

udviklingstendenser samt en vurdering<br />

af samarbej<strong>det</strong> mellem regionsrå<strong>det</strong> <strong>og</strong><br />

k<strong>om</strong>munalbestyrelserne i regionen.<br />

2) Oplysninger <strong>om</strong> <strong>det</strong> samlede antal pladser<br />

<strong>og</strong> tilbud, der er <strong>om</strong>fattet af rammeaftalen,<br />

fordelt på målgrupper, herunder<br />

pladser forbeholdt personer, s<strong>om</strong><br />

har bopæl på Færøerne <strong>og</strong> personer<br />

med bopæl i Grønland, jf. § 108, stk. 5,<br />

<strong>og</strong> pladser i sikrede boformer, jf. § 108,<br />

stk. 6, i lov <strong>om</strong> social service.<br />

3) En beskrivelse af <strong>det</strong> faglige indhold <strong>og</strong><br />

k<strong>om</strong>petencerne i tilbuddene. Beskrivelsen<br />

bør fra <strong>og</strong> med 2007, tage udgangspunkt<br />

i den beskrivelse, der ligger i Tilbudsportalen,<br />

jf. § 14 i lov <strong>om</strong> social<br />

service.<br />

4) Forslag til udvikling af tilbuddene, både<br />

udviklingen i behovene hos allerede<br />

optagne borgere, <strong>og</strong> nye typer af behov,<br />

der fordrer udvikling af nye behandlingstilbud.<br />

5) Retningslinier for bruger- <strong>og</strong> pårørendeinddragelse<br />

i de enkelte tilbud jf. kapitel<br />

5 i lov <strong>om</strong> social service.<br />

6) Håndtering af akut opståede behov for<br />

pladser <strong>og</strong> tilbud, herunder et beredskab<br />

til at undgå ventelister.<br />

7) Ydelser med hensyn til specialrådgivning.<br />

8) Specificerede takster for k<strong>om</strong>munernes<br />

køb af pladser <strong>og</strong> individuelle ydelser i<br />

tilknytning hertil samt for specialrådgivningsydelser,<br />

jf. §§ 12 <strong>og</strong> 13.<br />

9) Budget <strong>og</strong> budgetoverslag for de følgende<br />

3 år for de enkelte tilbud, s<strong>om</strong> er<br />

<strong>om</strong>fattet af rammeaftalen.<br />

De enkelte punkter vil blive nærmere beskrevet<br />

i <strong>det</strong> følgende:<br />

Erfarings- <strong>og</strong> udviklingslinier<br />

28. Det er vigtigt, for at k<strong>om</strong>munalbestyrelser<br />

<strong>og</strong> regionsråd kan opfylde deres forsyningsforpligtelser,<br />

at der løbende opsamles erfaringer <strong>og</strong><br />

viden <strong>om</strong> udviklingstendenser på <strong>om</strong>rå<strong>det</strong>, herunder<br />

en vurdering af <strong>det</strong> foregående års rammeaftale.<br />

Efter bekendtgørelsens § 8, nr. 1, skal rammeaftalen<br />

derfor indeholde en vurdering af foregående<br />

års rammeaftale <strong>og</strong> udmøntningen heraf,<br />

langsigtede udviklingstendenser <strong>og</strong> en vurdering<br />

af samarbej<strong>det</strong> mellem regionsrå<strong>det</strong> <strong>og</strong> k<strong>om</strong>munalbestyrelserne<br />

i regionen.<br />

For at kunne foretage beskrivelsen efter bekendtgørelsens<br />

§ 8, nr. 1, bør k<strong>om</strong>muner <strong>og</strong> regioner<br />

forholde sig til følgende elementer i rammeaftalen:


14<br />

a) De enkelte k<strong>om</strong>munalbestyrelsers brug af regionale<br />

tilbud <strong>det</strong> foregående år.<br />

Rammeaftalen bør indeholde en oversigt over<br />

de enkelte k<strong>om</strong>muners brug af regionale tilbud<br />

<strong>det</strong> foregående år.<br />

b) En vurdering af forudgående års rammeaftale.<br />

Rammeaftalen skal indeholde en vurdering af<br />

<strong>det</strong> foregående års rammeaftale. Dette indebærer,<br />

at der skal være en vurdering af, <strong>om</strong> k<strong>om</strong>munalbestyrelsernes<br />

angivelse af deres behov var<br />

realistiske, <strong>og</strong> <strong>om</strong> regionsrå<strong>det</strong>s samlede vurdering<br />

<strong>og</strong> udbud af tilbud opfyldte k<strong>om</strong>munalbestyrelsernes<br />

behov.<br />

c) Udviklingsråd.<br />

Rammeaftalen kan inddrage udviklingsrådenes<br />

redegørelse. Aftalen kan forholde sig til,<br />

hvad udviklingsrå<strong>det</strong> har peget på i forhold til<br />

<strong>om</strong>råder, hvor der er behov for en styrket indsats.<br />

Se begrebsdefinitionerne i indledningen for en<br />

beskrivelse af udviklingsrådene.<br />

d) Hvordan rammeaftalen blev udmøntet.<br />

Rammeaftalen skal forholde sig til, hvordan<br />

aftalen blev udmøntet. Her kan <strong>det</strong> fx diskuteres,<br />

<strong>om</strong> der var flaskehalsproblemer, fordi alle k<strong>om</strong>munalbestyrelser<br />

efterspørger <strong>det</strong> eller de samme<br />

tilbud.<br />

e) Akutpladser.<br />

Rammeaftalen bør indeholde en oversigt over<br />

<strong>det</strong> foregående års forbrug af akutpladser. I rammeaftalen<br />

kan beskrives, hvad de akutte problemer<br />

bestod i, <strong>og</strong> hvordan de blev løst.<br />

Herunder kan <strong>det</strong> beskrives, <strong>om</strong> der i forbindelse<br />

med løsningen af akutte problemer, blev<br />

etableret midlertidige løsninger, inden <strong>det</strong> blev<br />

muligt at finde en permanent <strong>og</strong> egnet løsning.<br />

Det kan <strong>og</strong>så beskrives, hvordan man har forholdt<br />

sig til de helt akutte visitationer, der fx kan<br />

opstå, hvis forældrene til et barn eller en ung<br />

med et handicap, afgår ved døden. Der henvises<br />

i øvrigt til punktet <strong>om</strong> beskrivelsen af håndtering<br />

af akutte situationer <strong>og</strong> ventelister nedenfor.<br />

f) Justeringer af rammeaftalen i årets løb.<br />

Det kan beskrives i rammeaftalen, <strong>om</strong> der var<br />

justeringer i rammeaftalen i årets løb, <strong>og</strong> hvad<br />

justeringen skyldtes.<br />

g) Langsigtede udviklingstendenser <strong>og</strong> udviklingsplaner.<br />

Rammeaftalen skal indeholde en vurdering af<br />

de langsigtede udviklingstendenser i forhold til<br />

kapaciteten i tilbuddene. Det gælder både i forhold<br />

til antallet af pladser, der i fremtiden skønnes<br />

at være behov for i de enkelte tilbud, <strong>og</strong> i forhold<br />

til indhol<strong>det</strong> af de tilbud, der i fremtiden<br />

forventes at være efterspørgsel efter. Langsigtede<br />

udviklingstendenser vil typisk indebære et<br />

tidsperspektiv, der er længere end 2-3 år.<br />

Hvis der er udviklingsplaner vedrørende ændret<br />

kapacitet i de enkelte tilbud, skal rammeaftalen<br />

beskrive disse.<br />

h) Samarbejdsprocessen.<br />

Rammeaftalen skal indeholde en vurdering af<br />

samarbejdsprocessen mellem k<strong>om</strong>munalbestyrelserne<br />

i regionen <strong>og</strong> regionsrå<strong>det</strong>.<br />

I den første rammeaftale for 2007 kan punktet<br />

<strong>om</strong> vurdering af <strong>det</strong> foregående års rammeaftale<br />

fx erstattes med oplysninger <strong>om</strong>, hvad k<strong>om</strong>munen<br />

hidtil har brugt i eget regi <strong>og</strong> i amternes regi.<br />

Det kan fx ske ved at bruge amternes oversigter<br />

over tilbud eller lignende tilgængelige oplysninger.<br />

I <strong>det</strong> følgende uddybes § 8, nr. 2-9.<br />

Det samlede antal pladser <strong>og</strong> tilbud<br />

29. Efter bekendtgørelsens § 7, nr. 1 <strong>og</strong> 2, <strong>og</strong><br />

§ 8, nr. 2, skal rammeaftalen indeholde oplysninger<br />

<strong>om</strong> <strong>det</strong> samlede antal pladser <strong>og</strong> tilbud,<br />

s<strong>om</strong> regionsråd <strong>og</strong> k<strong>om</strong>munalbestyrelser stiller<br />

til rådighed for k<strong>om</strong>munerne i regionen. Antallet<br />

af pladser <strong>og</strong> tilbud kan oplistes efter målgruppens<br />

bestemmelser i serviceloven eller i forhold<br />

til de enkelte tilbud, jf. bilag 1. I rammeaftalen<br />

kan <strong>det</strong> <strong>og</strong>så tilstræbes, at der fra 2007 tages udgangspunkt<br />

i den samme opdeling, s<strong>om</strong> Tilbudsportalen<br />

har. Aftalen skal <strong>og</strong>så indeholde<br />

oplysninger <strong>om</strong> de tidligere amtsk<strong>om</strong>munale/regionale<br />

pladser <strong>og</strong> tilbud, s<strong>om</strong> er overtaget af beliggenhedsk<strong>om</strong>muner,<br />

<strong>og</strong> s<strong>om</strong> fortsat skal stå til<br />

rådighed for de øvrige k<strong>om</strong>muner.<br />

30. Rammeaftalen skal oplyse <strong>om</strong> <strong>det</strong> samlede<br />

antal plader <strong>og</strong> tilbud, der er <strong>om</strong>fattet af rammeaftalen,<br />

fordelt på målgrupper.<br />

31. Rammeaftalen skal <strong>og</strong>så <strong>om</strong>fatte pladser,<br />

s<strong>om</strong> er forbeholdt personer, s<strong>om</strong> har bopæl på


15<br />

Færøerne <strong>og</strong> personer med bopæl i Grønland.<br />

Der henvises til punkt 41 <strong>om</strong> § 11, stk. 2.<br />

Fagligt indhold <strong>og</strong> k<strong>om</strong>petencer i tilbuddene<br />

32. Efter bekendtgørelsens § 8, nr. 3, skal rammeaftalen<br />

indeholde en beskrivelse af <strong>det</strong> faglige<br />

indhold <strong>og</strong> k<strong>om</strong>petencerne i de tilbud, s<strong>om</strong> regionsråd<br />

<strong>og</strong> k<strong>om</strong>munalbestyrelser stiller til rådighed.<br />

Rammeaftalen skal <strong>og</strong>så beskrive hoved- <strong>og</strong><br />

deltilbud for de enkelte tilbud, jf. eksemplet i afsnittet<br />

<strong>om</strong> takster, pkt. 43.<br />

Udvikling af tilbud<br />

33. Efter bekendtgørelsens § 8, nr. 4, skal rammerne<br />

for regionsrådenes <strong>og</strong> k<strong>om</strong>munalbestyrelsernes<br />

udviklingsansvar for tilbuddene fastlægges<br />

i de årlige <strong>rammeaftaler</strong>. Det skal fremgå af<br />

rammeaftalen, hvordan <strong>og</strong> i hvilket <strong>om</strong>fang regionsråd<br />

<strong>og</strong> k<strong>om</strong>munalbestyrelser, der har overtaget<br />

et tilbud efter servicelovens §§ 186 <strong>og</strong> 190,<br />

skal sørge for en løbende faglig udvikling af indhol<strong>det</strong><br />

i tilbud <strong>om</strong>fattet af rammeaftalen, svarende<br />

til udviklingen i behovene. Det gælder såvel i<br />

forhold til udviklingen i behovene hos borgere,<br />

der allerede er i tilbud, s<strong>om</strong> i forhold til helt nye<br />

typer af behov, der kræver udvikling af nye behandlingstilbud,<br />

botilbud, værestedstilbud m.v.<br />

Et skift i behov for tilbud kan medføre et tilsvarende<br />

skift af typen af tilbud. Det kan fx være,<br />

fordi et tilbud ikke har den effekt, der ønskes.<br />

I rammeaftalen skal <strong>det</strong> <strong>og</strong>så oplyses, <strong>om</strong> der<br />

foregår udviklingsinitiativer finansieret af centrale<br />

puljemidler, eller <strong>om</strong> der foregår udviklingsprojekter.<br />

Eksempel på tekst i rammeaftalen<br />

Regionen skal sikre, at der udvikles tilbud med<br />

i alt 4 pladser til ibrugtagning i 2008 til personer,<br />

s<strong>om</strong> har pådraget sig en hjerneskade med svære<br />

fysiske <strong>og</strong> k<strong>og</strong>nitive følger. VISO kan inddrages<br />

i udviklingsarbej<strong>det</strong> ved fx at pege på, hvilke tilbud<br />

<strong>og</strong> behandlingsformer der er mest hensigtsmæssige<br />

<strong>og</strong> nødvendige. Udvikling af tilbud<strong>det</strong><br />

skal ske i samarbejde med X K<strong>om</strong>mune, s<strong>om</strong> har<br />

erfaring med udvikling af tilbud til denne målgruppe.<br />

Der fastlægges følgende retningslinier mht.<br />

hvilken institution, der skal stå for udviklingsarbej<strong>det</strong><br />

samt finansieringen heraf.<br />

Eksempel på tekst i rammeaftalen<br />

Regionen skal over <strong>det</strong> k<strong>om</strong>mende år udvikle<br />

pædag<strong>og</strong>ikken i Specialbørnehaven Myretuen,<br />

således at <strong>det</strong> enkelte barns funktionsniveau udvikles<br />

<strong>og</strong> styrkes. Den pædag<strong>og</strong>iske udvikling<br />

tager afsæt i den internationalt anerkendte afprøvede<br />

metode TEACCH (Treatment and Education<br />

of Autistic and related C<strong>om</strong>munication handicapped<br />

CHildren). Formålet er med afsæt i<br />

TEACCH-metoden at udvikle forudsætninger<br />

for børnenes <strong>sociale</strong> <strong>og</strong> personlige liv. Der lægges<br />

vægt på at udvikle <strong>det</strong> enkelte barns faglige,<br />

<strong>sociale</strong>, k<strong>om</strong>munikative <strong>og</strong> adfærdsmæssige evner.<br />

Liges<strong>om</strong> <strong>det</strong> vægtes højt, at barnet oplever<br />

en meningsfuld helhed i et levende <strong>og</strong> inspirerende<br />

læringsmiljø.<br />

Eksempel<br />

Der har tidligere været drøftet flere forløb for<br />

mennesker med spiseforstyrrelser, uden at der er<br />

blevet skabt de nødvendige kvalificerede tilbud<br />

til målgruppen. På baggrund af k<strong>om</strong>munalbestyrelsernes<br />

redegørelser til regionen <strong>om</strong> behov for<br />

tilbud aftales <strong>det</strong> i rammeaftalen mellem k<strong>om</strong>munalbestyrelserne<br />

<strong>og</strong> regionsrå<strong>det</strong>, at der<br />

iværksættes et 1-årigt planlægningsarbejde af et<br />

specialiseret socialpsykiatrisk tilbud for yngre<br />

med spiseforstyrrelser. Planlægningsarbej<strong>det</strong><br />

iværksættes med henblik på, at regionsrå<strong>det</strong> opretter<br />

<strong>og</strong> driver et sådant tilbud i tæt samspil med<br />

de psykiatriske afdelinger <strong>og</strong> k<strong>om</strong>munernes psykiatriske<br />

medarbejdere.<br />

Det aftales, at der s<strong>om</strong> grundlag for planlægningsarbej<strong>det</strong><br />

gennemføres et udredningsarbejde<br />

af forbrug af ydelser på de psykiatriske afdelinger<br />

<strong>og</strong> af patientforløb <strong>og</strong> forløb, hvor såvel<br />

k<strong>om</strong>mune s<strong>om</strong> region har været inddraget.<br />

Udgifterne til planlægningen fastsættes i rammeaftalen<br />

til kr. …, s<strong>om</strong> finansieres af k<strong>om</strong>munerne<br />

i regionen.<br />

Rammeaftalen indeholder derudover en bestemmelse<br />

<strong>om</strong>, at k<strong>om</strong>munerne finansierer tilbud<strong>det</strong><br />

i byggefase <strong>og</strong> implementeringsfase, <strong>og</strong><br />

at fortsatte udviklings<strong>om</strong>kostninger <strong>og</strong> kvalitetssikring<br />

i disse faser finansieres via taksterne.<br />

Tilbud<strong>det</strong> aftales at skulle være i drift den 1.<br />

maj 2009.<br />

Det aftales, at der gennemføres en evaluering<br />

efter 1 <strong>og</strong> 3 år af firmaet …., <strong>og</strong> der afsættes ….<br />

kr. hertil. Denne udgift afholdes af k<strong>om</strong>munerne.


16<br />

Bruger- <strong>og</strong> pårørende<br />

34. Efter bekendtgørelsens § 8, nr. 5, skal rammeaftalen<br />

fastlægge <strong>og</strong> beskrive, hvilke principper<br />

for <strong>og</strong> krav til bruger- <strong>og</strong> pårørendeinddragelse<br />

der er for de enkelte tilbud, s<strong>om</strong> er <strong>om</strong>fattet<br />

af rammeaftalen.<br />

De lovbestemte krav til k<strong>om</strong>munalbestyrelserne<br />

<strong>om</strong> bruger- <strong>og</strong> pårørendeinddragelse fremgår<br />

af kapitel 5 i serviceloven. Herudover kan <strong>det</strong><br />

være relevant at foretage overvejelser <strong>om</strong> bruger-<br />

<strong>og</strong> pårørendeinddragelse på børne- <strong>og</strong> unge<br />

<strong>om</strong>rå<strong>det</strong>.<br />

Det skal fremgå af rammeaftalen, hvis <strong>det</strong> enkelte<br />

tilbud har fastsat specielle krav til brugereller<br />

pårørendeinddragelse i tilbud<strong>det</strong>.<br />

Akutte situationer <strong>og</strong> ventelister<br />

35. Efter bekendtgørelsens § 8, nr. 6, skal rammeaftalen<br />

indeholde en beskrivelse af, hvordan<br />

man håndterer akutte situationer, herunder et beredskab<br />

til løsning af evt. ventelisteproblemer.<br />

K<strong>om</strong>munalbestyrelsen <strong>og</strong> regionsrå<strong>det</strong> kan fx<br />

aftale, at der nedsættes et særligt akutudvalg, en<br />

slags forretningsudvalg, s<strong>om</strong> får mandat til at<br />

disponere i forbindelse med akutte situationer.<br />

Eksempel 1<br />

I rammeaftalen identificeres konkrete tilbud,<br />

hvor der er mulighed for at imødek<strong>om</strong>me akut<br />

opståede behov. Når <strong>det</strong> konkrete behov opstår,<br />

kontakter den pågældende k<strong>om</strong>mune en af de<br />

konkrete institutioner direkte <strong>og</strong> betaler den<br />

takst, <strong>det</strong> koster.<br />

Eksempel 2<br />

Der udpeges fx 3 personer (1 fra regionen <strong>og</strong> 2<br />

fra henholdsvis en stor <strong>og</strong> en lille k<strong>om</strong>mune),<br />

s<strong>om</strong> kan disponere på alle k<strong>om</strong>muners vegne i<br />

akutsituationer. Den k<strong>om</strong>munalbestyrelse, hvis<br />

borger <strong>det</strong> drejer sig <strong>om</strong>, skal snarest herefter beslutte,<br />

<strong>om</strong> akutforanstaltningen skal være permanent,<br />

eller <strong>om</strong> der skal arbejdes på en anden løsning.<br />

Specialrådgivning.<br />

36. Efter bekendtgørelsens § 8, nr. 7, skal regionsrå<strong>det</strong><br />

aftale med k<strong>om</strong>munalbestyrelserne, <strong>om</strong><br />

der ydes en selvstændig specialrådgivning i tilknytning<br />

til de tilbud, der drives af regionsrå<strong>det</strong>.<br />

Det vil sige, at de enkelte tilbud kan tilbyde forløb<br />

med specialrådgivning efter aftale med k<strong>om</strong>munalbestyrelsen.<br />

Eksempel på tekst i rammeaftalen<br />

Regionen stiller tilbud <strong>om</strong> tværfaglig hjerneskaderådgivning<br />

til rådighed i form af et hjerneska<strong>det</strong>eam<br />

tilknyttet botilbud<strong>det</strong> Strandgården<br />

for hjerneskadede.<br />

Specialrådgivningen skal kunne målrettes,<br />

- personer med hjerneskade samt deres pårørende,<br />

der visiteres hertil af k<strong>om</strong>munerne,<br />

- k<strong>om</strong>munale sagsbehandlere <strong>og</strong><br />

- medarbejdere i andre k<strong>om</strong>muner <strong>og</strong> regionale<br />

<strong>og</strong> private tilbud, der arbejder med hjerneskadede.<br />

Aftale <strong>om</strong> takster<br />

37. Efter bekendtgørelsens § 8, nr. 8, skal rammeaftalen<br />

indeholde specificerede takster for<br />

k<strong>om</strong>munernes køb af pladser <strong>og</strong> individuelle<br />

ydelser, der ligger i tilknytning til pladsen, jf. bekendtgørelsens<br />

§ 12. Se endvidere kapitel 5 <strong>om</strong><br />

takster.<br />

K<strong>om</strong>munal overtagelse af regionale tilbud<br />

38. Efter bekendtgørelsens § 7, nr. 4, skal vilkårene<br />

for en beliggenhedsk<strong>om</strong>munes overtagelse<br />

af et regionalt tilbud fremgå af den årlige rammeaftale.<br />

Selve spørgsmålet <strong>om</strong>, hvorvidt tilbud<strong>det</strong><br />

skal overtages af beliggenhedsk<strong>om</strong>munen,<br />

skal ikke forhandles, da <strong>det</strong> alene er en beliggenhedsk<strong>om</strong>munes<br />

k<strong>om</strong>munalbestyrelse, der kan<br />

bestemme, <strong>om</strong> den vil overtage et regionalt tilbud.<br />

Det følger af § 186 stk. 2, i serviceloven, at<br />

hvis en k<strong>om</strong>munalbestyrelse beslutter at overtage<br />

en regional institution eller et regionalt tilbud,<br />

der er beliggende i k<strong>om</strong>munen, er <strong>det</strong> et vilkår<br />

for overtagelsen, at tilbud<strong>det</strong> fortsat indgår i den<br />

årlige rammeaftale, <strong>og</strong> at tilbud<strong>det</strong> skal stå til rådighed<br />

for øvrige k<strong>om</strong>muner i <strong>det</strong> <strong>om</strong>fang, <strong>det</strong><br />

fastlægges i rammeaftalen. Tilbuddene indgår<br />

således i den regionale forsyning på samme måde,<br />

s<strong>om</strong> hvis tilbuddene fortsat var drevet af regionsrå<strong>det</strong>.<br />

Den beliggenhedsk<strong>om</strong>mune, s<strong>om</strong> har overtaget<br />

et regionalt tilbud, der er <strong>om</strong>fattet af rammeaftalen,<br />

kan ikke nedlægge tilbud<strong>det</strong> eller <strong>om</strong>lægge<br />

<strong>det</strong> til andre eller nye målgrupper, medmindre<br />

<strong>det</strong> aftales i forbindelse med indgåelse af<br />

eller ændring af rammeaftalen. En k<strong>om</strong>munalbe-


17<br />

styrelse eller et regionsråd skal d<strong>og</strong> ikke opretholde<br />

et tilbud, hvis efterspørgslen efter tilbud<strong>det</strong><br />

er så lille, at <strong>det</strong> er uforholdsmæssigt dyrt at<br />

opretholde, <strong>og</strong> hvis der kan findes et alternativt<br />

tilbud til de resterende beboere.<br />

Budget <strong>og</strong> budgetoverslagsår<br />

39. Efter bekendtgørelsens § 8, nr. 9, skal rammeaftalen<br />

beskrive budgettet <strong>og</strong> budgetoverslag<br />

for de følgende 3 år for de enkelte tilbud, s<strong>om</strong> er<br />

<strong>om</strong>fattet af rammeaftalen. På den måde bliver<br />

<strong>det</strong> muligt at få et overblik over økon<strong>om</strong>ien, <strong>og</strong><br />

fordelingen af udgiftsposter for de enkelte tilbud<br />

<strong>og</strong> behovet i fremtiden kan vurderes.<br />

Specialiserede lands- <strong>og</strong> landsdelsdækkende<br />

tilbud<br />

40. Regionerne skal sikre indbyrdes koordinering,<br />

for så vidt angår de mest specialiserede<br />

lands- <strong>og</strong> landsdelsdækkende tilbud, herunder<br />

sikrede afdelinger til unge, jf. servicelovens § 6,<br />

stk. 3. Formålet med planen er at sikre, at der til<br />

stadighed er <strong>det</strong> nødvendige antal pladser på<br />

landsplan.<br />

Bekendtgørelsen <strong>om</strong> principper for k<strong>om</strong>munernes<br />

finansiering af tilbuddene ved de mest<br />

specialiserede lands- <strong>og</strong> landsdelsdækkende tilbud<br />

indeholder en liste over de tilbud, <strong>det</strong> drejer<br />

sig <strong>om</strong>.<br />

K<strong>om</strong>munalbestyrelser, s<strong>om</strong> har overtaget de<br />

mest specialiserede lands- <strong>og</strong> landsdelsdækkende<br />

tilbud, overtager koordineringsforpligtelsen<br />

efter servicelovens § 6, stk. 3.<br />

Eksempel på koordinering af sikrede afdelinger<br />

K<strong>om</strong>munalbestyrelserne i Region Syddanmark<br />

har til regionen indmeldt et behov på i alt 5<br />

sikrede pladser til unge.<br />

Region Syddanmark <strong>og</strong> de øvrige regioner gør<br />

herefter <strong>det</strong> samlede behov for pladser i sikrede<br />

afdelinger til unge op <strong>og</strong> foretager en samlet vurdering<br />

af dækningen med sikrede afdelinger,<br />

herunder <strong>om</strong> der er behov for etablering af nye<br />

sikrede afdelinger. Samtidig vurderes kvaliteten<br />

i de eksisterende tilbud, herunder <strong>om</strong> kvaliteten<br />

lever op til de kvalitetsmålsætninger, k<strong>om</strong>munerne<br />

har lavet i deres årlige redegørelse. Endelig<br />

aftaler regionerne indbyrdes udviklingen af<br />

såvel kvalitet s<strong>om</strong> kvantitet i overensstemmelse<br />

med k<strong>om</strong>munernes behov.<br />

41. Efter servicelovens § 108, stk. 5, fastsætter<br />

socialministeren nærmere regler <strong>om</strong> pligt for en<br />

region eller en eller flere k<strong>om</strong>muner til at modtage<br />

personer med bopæl på Færøerne <strong>og</strong> personer<br />

med bopæl i Grønland i boformer efter § 108.<br />

Denne hjemmel er udmøntet i bekendtgørelsens<br />

§ 11, stk. 2, s<strong>om</strong> bestemmer, at <strong>det</strong> påhviler regionerne<br />

eller en eller flere k<strong>om</strong>muner at etablere<br />

tilbud efter § 108 til personer, s<strong>om</strong> har bopæl på<br />

Færøerne <strong>og</strong> personer med bopæl i Grønland<br />

med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,<br />

hvis behov for hjælp ikke kan dækkes<br />

gennem tilbud på Færøerne eller tilbud i Grønland.<br />

Bestemmelsen afløser fra den 1. januar<br />

2007 bekendtgørelse nr. 440 af 23. juni 1987 <strong>om</strong><br />

pligt til at modtage færinger <strong>og</strong> grønlændere på<br />

bistandslovens institutioner under amtsk<strong>om</strong>munerne<br />

for personer med vidtgående fysiske eller<br />

psykiske handicap. Efter bekendtgørelse nr. 440<br />

af 23. juni 1987 påhviler modtagepligten Vestsjællands<br />

amtsk<strong>om</strong>mune, for så vidt angår personer<br />

fra Grønland, <strong>og</strong> modtagepligten Storstrøms<br />

amtsk<strong>om</strong>mune, for så vidt angår personer fra<br />

Færøerne. Denne modtagepligt videreføres ikke<br />

for en bestemt region, men samtlige regioner forpligtes<br />

til at forbeholde et antal pladser til personer<br />

fra Færøerne <strong>og</strong> Grønland i <strong>rammeaftaler</strong>ne.<br />

Da der er behov for en national koordinering af<br />

behovet for pladser, påhviler <strong>det</strong> Region Sjælland<br />

at fastlægge behovet for <strong>og</strong> forventet forbrug<br />

af pladser, fordelt på målgrupper, efter forhandling<br />

med Familiedirektoratet i Grønland <strong>og</strong><br />

Almannastovan på Færøerne.<br />

Det følger således af de nye regler, at personer<br />

fra Færøerne <strong>og</strong> Grønland kan have ophold i en<br />

boform efter § 108, uanset <strong>om</strong> den drives af Region<br />

Sjælland, en anden region eller af en k<strong>om</strong>mune.<br />

Der er ikke tilsigtet ændringer i forholdene<br />

for de personer fra Færøerne <strong>og</strong> Grønland,<br />

s<strong>om</strong> allerede opholder sig i boformer efter serviceloven,<br />

før de første <strong>rammeaftaler</strong> er forhandlet.<br />

Udviklingsplaner for store institutioner<br />

42. Efter servicelovens § 9, stk. 1, skal regionsrå<strong>det</strong><br />

udarbejde en udviklingsplan for k<strong>om</strong>-


18<br />

munens botilbud efter §§ 107-110, hvis der i <strong>det</strong><br />

enkelte botilbud er mere end 100 pladser.<br />

Bekendtgørelsen<br />

§ 10. I forbindelse med rammeaftalen<br />

skal k<strong>om</strong>munalbestyrelser <strong>og</strong> regionsråd<br />

udarbejde en udviklingsplan for de botilbud<br />

efter §§ 107-110 i lov <strong>om</strong> social service<br />

med over 100 pladser, s<strong>om</strong> de har ansvaret<br />

for, jf. lovens § 9.<br />

Efter servicelovens § 9, stk. 3, gælder samme<br />

forpligtelse for k<strong>om</strong>munalbestyrelserne til at udarbejde<br />

udviklingsplaner for botilbud efter<br />

§§ 107-110, s<strong>om</strong> de har overtaget af regionen,<br />

hvis der i <strong>det</strong> enkelte botilbud er mere end 100<br />

pladser.<br />

Botilbuddene er fortrinsvis de gamle særforsorgsinstitutioner.<br />

Udviklingsplanen skal sikre,<br />

at der sker udvikling <strong>og</strong> fornyelse af botilbud<strong>det</strong>.<br />

Udviklingsplanerne skal indeholde en beskrivelse<br />

af botilbud<strong>det</strong>s indhold <strong>og</strong> tidsperspektiver<br />

for udviklingen.<br />

En beskrivelse af botilbud<strong>det</strong>s indhold kan fx<br />

være de daglige aktivitetstilbud, strukturer <strong>og</strong><br />

øvrige initiativer, der sikrer beboerne en afvekslende<br />

<strong>og</strong> alsidig dagligdag efter behov.<br />

Udviklingsplanen skal endvidere indeholde en<br />

beskrivelse af de mere langsigtede udviklingsplaner<br />

samt tidsperspektiverne for dem.<br />

Kapitel 5<br />

Takster på <strong>det</strong> <strong>sociale</strong> <strong>om</strong>råde<br />

43. Rammeaftalen skal fastlægge takster for<br />

k<strong>om</strong>munernes køb af pladser <strong>og</strong> individuelle<br />

ydelser, der ligger i tilknytning til pladsen, <strong>og</strong> for<br />

specialrådgivningsydelser, jf. bekendtgørelsen<br />

§ 8, nr. 8.<br />

Opgørelsen af taksterne fremgår af bekendtgørelsens<br />

§ 12.<br />

Bekendtgørelsen<br />

§ 12. Rammeaftalen skal indeholde oplysninger<br />

<strong>om</strong> takster for k<strong>om</strong>munernes køb<br />

af pladser <strong>og</strong> individuelle ydelser i tilknytning<br />

hertil.<br />

Stk. 2. Den enkelte takst for k<strong>om</strong>munernes<br />

køb af pladser <strong>og</strong> for eventuelle individuelle<br />

ydelser i tilknytning hertil skal være<br />

fordelt på følgende <strong>om</strong>kostninger:<br />

1) De samlede direkte <strong>og</strong> indirekte <strong>om</strong>kostninger,<br />

der vedrører <strong>det</strong> enkelte tilbud<br />

eller til leverancen af den enkelte<br />

ydelse i alt, heraf til:<br />

a. Løn, der kan henføres til <strong>det</strong> pågældende<br />

tilbud/den pågældende ydelse.<br />

b. Udvikling – uddannelse af personale,<br />

opkvalificering af tilbud m.v.<br />

c. Administration (ledelse, administration,<br />

kontorudgifter, edb m.v.).<br />

d. Andel af central ledelse <strong>og</strong> administration.<br />

e. Tilsyn.<br />

f. Ejend<strong>om</strong>s- <strong>og</strong> kapital<strong>om</strong>kostninger<br />

(vedligeholdelse/afskrivning m.v.).<br />

2) Regulering i forhold til tidligere år<br />

(dækning af underskud/overskud i forbindelse<br />

med <strong>det</strong> enkelte tilbud).<br />

Stk. 3. For hvert tilbud skal den uudnyttede<br />

kapacitet i form af, hvilken belægningsprocent<br />

taksten er beregnet på grundlag<br />

af, oplyses.<br />

Taksterne skal være gennemskuelige <strong>og</strong> specificeret<br />

på <strong>om</strong>kostningstyper for at sikre sammenlignelighed<br />

mellem tilbuddene.<br />

Hvis der udbetales l<strong>om</strong>mepenge på forsorgshjem,<br />

skal udgifterne indgå i taksterne.<br />

Rammeaftalen indeholder mulighed for at differentiere<br />

i forhold til specielle k<strong>om</strong>munale ønsker<br />

<strong>og</strong> behov. Der kan fx differentieres ved, at<br />

en k<strong>om</strong>mune køber tillægsydelser til en borger i<br />

et tilbud, hvis de ikke synes, at tilbud<strong>det</strong> alene er<br />

tilstrækkeligt. En tillægsydelse kan fx være behandling<br />

af en fysioterapeut, psykol<strong>og</strong>, ekstra<br />

pleje eller ture ud af huset el. lign. Der er <strong>og</strong>så<br />

mulighed for løbende at justere eller ændre den<br />

årlige rammeaftale. På den måde kan rammeaftalen<br />

tilpasses <strong>og</strong> justeres i forhold til de behov<br />

<strong>og</strong> aftaler, der løbende indgås.<br />

Eksempel 1<br />

Taksten for en plads i botilbud<strong>det</strong> Jordbærhaven<br />

for sindslidende i 2007 er aftalt til kr.…. <strong>om</strong><br />

måneden.<br />

Taksten er sammensat således:<br />

- Xx kr. til løn<br />

- Xx kr. til kurser<br />

- osv.


19<br />

For særligt udadreagerende sindslidende i<br />

Jordbærhaven kan der ydes følgende tillægsydelser:<br />

- Ekstra personaledækning kr. …<br />

- Døgnovervågning kr. …<br />

Eksempel 2.<br />

Taksterne for botilbud<strong>det</strong> Solskrænten efter<br />

servicelovens § 108 til udviklingshæmmede er<br />

aftalt til kr. … <strong>om</strong> måneden.<br />

Taksten er sammensat således:<br />

- Kr. … for en bolig,<br />

- Kr. … for personlig praktisk hjælp <strong>og</strong> personlig<br />

pleje,<br />

- Kr. … for socialpædag<strong>og</strong>isk støtte til udvikling<br />

<strong>og</strong> opretholdelse af færdigheder, herunder træning<br />

i dagligdags <strong>sociale</strong> funktioner m.v.<br />

- Kr. … for dagtilbud f.eks. i form af værkstedstilbud<br />

eller aktivitets- <strong>og</strong> samværstilbud, evt.<br />

beskyttet beskæftigelse.<br />

Køb af specialrådgivning<br />

Taksten for hjerneskaderådgivning er aftalt til<br />

kr.… pr. time. Taksten er sammensat således:<br />

- ...<br />

- osv.<br />

Taksten for Taleinstituttets rådgivningsydelser<br />

er aftalt til kr.… pr. time. Taksten er sammensat<br />

således<br />

- ...<br />

- osv.<br />

Med k<strong>om</strong>munerne x <strong>og</strong> z er aftalt en årlig<br />

trækningsret (abonnementsordning) på taleinstituttets<br />

rådgivningsydelser. Prisen for denne er<br />

aftalt til i alt kr.…. Ordningen betyder, at borgerne<br />

fra k<strong>om</strong>munerne x <strong>og</strong> z kan henvende sig direkte<br />

til taleinstituttet <strong>og</strong> få rådgivning, liges<strong>om</strong><br />

de to k<strong>om</strong>muners sagsbehandlere kan trække på<br />

instituttets rådgivere.<br />

Kapitel 6<br />

Rammeaftalens indhold på <strong>det</strong> almene<br />

ældrebolig<strong>om</strong>råde<br />

Bekendtgørelsen<br />

§9. Rammeaftalen efter § 5 skal indeholde<br />

oplysninger <strong>om</strong> følgende:<br />

1) Erfarings- <strong>og</strong> udviklingslinier, herunder<br />

vurdering af foregående års rammeaftale,<br />

<strong>og</strong> udmøntningen heraf, langsigtede<br />

udviklingstendenser samt en vurdering<br />

af samarbejdsprocessen mellem<br />

regionsrå<strong>det</strong> <strong>og</strong> k<strong>om</strong>munalbestyrelserne<br />

i regionen.<br />

2) Oplysninger <strong>om</strong> <strong>det</strong> samlede antal almene<br />

ældreboliger, der er <strong>om</strong>fattet af rammeaftalen,<br />

fordelt på målgrupper.<br />

3) Betaling for k<strong>om</strong>munernes anvendelse<br />

af almene ældreboliger, jf. § 14.<br />

4) Håndtering af akut opståede behov for<br />

almene ældreboliger, herunder et beredskab<br />

til at undgå ventelister.<br />

5) Forslag til udvikling af de almene ældreboliger,<br />

jf. § 7, nr. 5. Det gælder<br />

både i forhold til udviklingen i behovene<br />

hos beboerne, <strong>og</strong> i forhold til nye typer<br />

af behov, der fordrer udvikling af<br />

nye typer af almene ældreboliger.<br />

6) Budget <strong>og</strong> budgetoverslag for de følgende<br />

3 år for de enkelte almene ældreboligafdelinger,<br />

s<strong>om</strong> er <strong>om</strong>fattet af<br />

rammeaftalen.<br />

44. Efter bekendtgørelsens § 9 skal rammeaftalen<br />

forholde sig til en række punkter. De vil<br />

blive beskrevet nærmere i <strong>det</strong> følgende:<br />

Erfarings- <strong>og</strong> udviklingslinier<br />

45. Det er vigtigt, for at k<strong>om</strong>munalbestyrelser<br />

<strong>og</strong> regionsråd kan opfylde deres forsyningsforpligtelser,<br />

at der løbende opsamles erfaringer <strong>og</strong><br />

viden <strong>om</strong> udviklingstendenser, herunder en vurdering<br />

af den foregående rammeaftale.<br />

Efter bekendtgørelsens § 9, nr. 1, skal rammeaftalen<br />

derfor indeholde en vurdering af foregående<br />

års rammeaftale <strong>og</strong> udmøntningen heraf,<br />

langsigtede udviklingstendenser <strong>og</strong> en vurdering<br />

af samarbej<strong>det</strong> mellem regionsrå<strong>det</strong> <strong>og</strong> k<strong>om</strong>munalbestyrelserne<br />

i regionen.<br />

For at kunne foretage beskrivelsen efter bekendtgørelsens<br />

§ 9, nr. 1, kan rammeaftalen forholde<br />

sig til følgende elementer:<br />

a) De enkelte k<strong>om</strong>muners brug af almene ældreboliger<br />

<strong>om</strong>fattet af rammeaftalen <strong>det</strong> foregående<br />

år.<br />

Rammeaftalen kan indeholde en oversigt over<br />

de enkelte k<strong>om</strong>muners brug af almene ældrebo-


20<br />

liger <strong>det</strong> foregående år.<br />

b) En vurdering af forudgående års rammeaftale.<br />

Rammeaftalen bør indeholde en vurdering af<br />

<strong>det</strong> foregående års rammeaftale. Dette indebærer,<br />

at der skal være en vurdering af, <strong>om</strong> k<strong>om</strong>munalbestyrelsernes<br />

angivelse af deres behov var<br />

realistiske, <strong>og</strong> <strong>om</strong> regionsrå<strong>det</strong>s samlede vurdering<br />

<strong>og</strong> udbud af almene ældreboliger matchede<br />

k<strong>om</strong>munernes behov.<br />

c) Hvordan rammeaftalen blev udmøntet.<br />

Rammeaftalen skal forholde sig til, hvordan<br />

aftalen blev udmøntet. Her kan <strong>det</strong> fx diskuteres,<br />

<strong>om</strong> der var flaskehalsproblemer, fordi alle k<strong>om</strong>munalbestyrelser<br />

efterspørger den eller de samme<br />

almene ældreboliger.<br />

d) Akut behov for almene ældreboliger.<br />

Rammeaftalen bør indeholde en oversigt over<br />

<strong>det</strong> foregående års forbrug af akut opståede behov<br />

for almene ældreboliger. Rammeaftalen kan<br />

beskrive, hvad de akutte problemer bestod i, <strong>og</strong><br />

hvordan de blev løst.<br />

Herunder kan <strong>det</strong> beskrives, <strong>om</strong> der i forbindelse<br />

med løsningen af akutte problemer blev<br />

etableret midlertidige løsninger, inden <strong>det</strong> blev<br />

muligt at finde en permanent <strong>og</strong> egnet løsning.<br />

e) Justeringer af rammeaftalen i årets løb.<br />

Det kan beskrives i rammeaftalen, <strong>om</strong> der var<br />

justeringer i rammeaftalen i årets løb, <strong>og</strong> hvad<br />

justeringen skyldtes.<br />

f) Langsigtede udviklingstendenser <strong>og</strong> udviklingsplaner.<br />

Rammeaftalen skal indeholde en vurdering af<br />

de langsigtede udviklingstendenser. Det gælder i<br />

forhold til antallet af ældreboliger, der i fremtiden<br />

skønnes at være behov for. Hvis der er udviklingsplaner<br />

for den enkelte almene ældreboligafdeling,<br />

skal rammeaftalen beskrive disse.<br />

Langsigtede udviklingstendenser vil typisk indebære<br />

et tidsperspektiv, der er længere end 2 - 3<br />

år.<br />

g) Samarbejdsprocessen.<br />

Rammeaftalen skal indeholde en vurdering af<br />

samarbejdsprocessen mellem k<strong>om</strong>munalbestyrelserne<br />

i regionen <strong>og</strong> regionsrå<strong>det</strong>.<br />

I den første rammeaftale for 2007 kan punktet<br />

<strong>om</strong> vurdering af <strong>det</strong> foregående års rammeaftale<br />

fx erstattes med oplysninger <strong>om</strong>, hvad k<strong>om</strong>munalbestyrelsen<br />

hidtil har brugt i eget regi <strong>og</strong> i amternes<br />

regi. Det kan fx ske ved at bruge amtsrådenes<br />

oversigter over almene ældreboliger eller<br />

lignende tilgængelige oplysninger.<br />

Antal almene ældreboliger<br />

46. Efter bekendtgørelsens § 7, nr. 1 <strong>og</strong> 3, <strong>og</strong><br />

§ 9, nr. 2, skal rammeaftalen indeholde oplysninger<br />

<strong>om</strong> <strong>det</strong> samlede antal almene ældreboliger,<br />

s<strong>om</strong> regionsrå<strong>det</strong> <strong>og</strong> k<strong>om</strong>munalbestyrelserne<br />

stiller til rådighed for k<strong>om</strong>munerne i regionen.<br />

Beskrivelsen af <strong>det</strong> forventede antal almene<br />

ældreboliger skal være fordelt på målgrupper.<br />

Aftalen skal <strong>og</strong>så indeholde oplysninger <strong>om</strong> de<br />

tidligere amtsk<strong>om</strong>munale/regionale almene ældreboliger,<br />

s<strong>om</strong> er overtaget af beliggenhedsk<strong>om</strong>muner,<br />

<strong>og</strong> s<strong>om</strong> fortsat skal stå til rådighed<br />

for de øvrige k<strong>om</strong>muner. Ved beskrivelsen af de<br />

almene ældreboliger kan boligerne ligeledes opdeles<br />

efter målgrupper.<br />

Betaling for almene ældreboliger<br />

47. Efter bekendtgørelsens § 9, nr. 3, skal rammeaftalen<br />

indeholde oplysninger <strong>om</strong> k<strong>om</strong>munalbestyrelsernes<br />

betaling for anvendelse af almene<br />

ældreboliger. Efter bekendtgørelsens § 14 skal<br />

betalingen <strong>om</strong>fatte alle udgifter, herunder udgifter<br />

til vedligeholdelse <strong>og</strong> fornyelse af tekniske<br />

installationer m.v. i ældreboligerne <strong>og</strong> <strong>om</strong>kostninger<br />

til administration i regionen.<br />

Efter bekendtgørelsens § 14, stk. 2, nr. 1, skal<br />

betalingen <strong>om</strong>fatte udgifter til vedligeholdelse<br />

<strong>og</strong> fornyelse af tekniske installationer m.v. i de<br />

almene ældreboliger, såfremt ældreboligerne<br />

drives af regionsrå<strong>det</strong> eller af en k<strong>om</strong>munalbestyrelse.<br />

Dette indebærer, at regionsrå<strong>det</strong>/k<strong>om</strong>munalbestyrelsen<br />

løbende skal opkræve betaling fra<br />

k<strong>om</strong>munerne for k<strong>om</strong>munernes anvendelse af de<br />

almene ældreboliger til dækning af de <strong>om</strong>handlede<br />

udgifter. Dette gælder kun i de tilfælde,<br />

hvor regionsrå<strong>det</strong> eller en k<strong>om</strong>munalbestyrelse<br />

driver de almene ældreboliger. Hvis de almene<br />

ældreboliger drives af en almen boligorganisation<br />

eller en selvejende institution, gælder almenboliglovens<br />

regler <strong>om</strong> henlæggelser, hvilket<br />

medfører, at disse udgifter afholdes over huslejen.


21<br />

Efter bekendtgørelsens § 14, stk. 2, nr. 2, skal<br />

regionsrå<strong>det</strong> løbende opkræve betaling fra k<strong>om</strong>munerne<br />

til dækning af udgifter til administration<br />

i regionen, <strong>det</strong> vil sige udgifter til ledelse, administration,<br />

kontorudgifter, edb-udgifter m.v.<br />

Efter bekendtgørelsens § 14, stk. 3, skal rammeaftalen<br />

tillige indeholde oplysninger <strong>om</strong> den<br />

forventede udgift til leje (boligafgift), s<strong>om</strong> den<br />

k<strong>om</strong>munalbestyrelse, s<strong>om</strong> har anvisningsretten,<br />

ved ledighed skal betale. Betalingen skal ske fra<br />

<strong>det</strong> tidspunkt, fra hvilket den ledige almene ældrebolig<br />

er til rådighed for k<strong>om</strong>munalbestyrelsen,<br />

<strong>og</strong> indtil udlejning sker.<br />

Akutte situationer <strong>og</strong> ventelister<br />

48. Efter bekendtgørelsens § 9, nr. 4, skal rammeaftalen<br />

indeholde en beskrivelse af, hvordan<br />

man håndterer akutte situationer, herunder et beredskab<br />

til løsning af evt. ventelistesituationer.<br />

K<strong>om</strong>munalbestyrelsen <strong>og</strong> regionsrå<strong>det</strong> kan fx<br />

aftale, at der nedsættes et særligt akutudvalg, en<br />

slags forretningsudvalg, s<strong>om</strong> får mandat til at<br />

disponere i forbindelse med akutte situationer.<br />

Udvikling af almene ældreboliger<br />

49. Efter bekendtgørelsens § 7, nr. 5, <strong>og</strong> § 9,<br />

nr. 5, skal rammerne for regionsrå<strong>det</strong>s <strong>og</strong> k<strong>om</strong>munalbestyrelsernes<br />

udviklingsansvar for ældreboligerne<br />

fastlægges i de årlige <strong>rammeaftaler</strong>.<br />

Det skal fremgå af rammeaftalen, hvordan <strong>og</strong> i<br />

hvilket <strong>om</strong>fang regionsråd <strong>og</strong> k<strong>om</strong>munalbestyrelser,<br />

der har overtaget almene ældreboliger efter<br />

almenboliglovens § 185 c <strong>og</strong> § 10 i lov nr.<br />

575 af 24. juni 2005 <strong>om</strong> ændring af lov <strong>om</strong> almene<br />

boliger m.v., lov <strong>om</strong> fremme af privat udlejningsbyggeri<br />

<strong>og</strong> forskellige andre love, skal sørge<br />

for en løbende udvikling af udformningen <strong>og</strong><br />

indretningen af almene ældreboliger <strong>om</strong>fattet af<br />

rammeaftalen. Det gælder både i forhold til udviklingen<br />

i behovene hos beboerne <strong>og</strong> i forhold<br />

til evt. helt nye typer af behov, der kræver udvikling<br />

af nye typer af almene ældreboliger.<br />

Budget <strong>og</strong> budgetoverslagsår<br />

50. Efter bekendtgørelsens § 9, nr. 6, skal rammeaftalen<br />

beskrive budgettet <strong>og</strong> budgetoverslag<br />

for de følgende 3 år for de enkelte almene boligafdelinger,<br />

s<strong>om</strong> er <strong>om</strong>fattet af rammeaftalen. På<br />

den måde bliver <strong>det</strong> muligt at få overblik over<br />

økon<strong>om</strong>ien <strong>og</strong> behovet i fremtiden.<br />

K<strong>om</strong>munal overtagelse af regionale almene<br />

ældreboliger<br />

51. Efter bekendtgørelsens § 7, nr. 4, skal vilkårene<br />

for en beliggenhedsk<strong>om</strong>munes overtagelse<br />

af regionale almene ældreboliger fremgå af<br />

den årlige rammeaftale.<br />

Hvis en k<strong>om</strong>munalbestyrelse beslutter at overtage<br />

regionale almene ældreboliger, der er beliggende<br />

i k<strong>om</strong>munen, er <strong>det</strong> bl.a. et vilkår for overtagelsen,<br />

at ældreboligerne fortsat indgår i den<br />

årlige rammeaftale, <strong>og</strong> at ældreboligerne skal stå<br />

til rådighed for øvrige k<strong>om</strong>muner i <strong>det</strong> <strong>om</strong>fang,<br />

<strong>det</strong> fastlægges i rammeaftalen. Udgangspunktet<br />

er således, at ældreboligerne indgår i den regionale<br />

forsyning på samme måde, s<strong>om</strong> hvis boligerne<br />

var forblevet i regionen.<br />

Det er en forudsætning for overtagelse efter<br />

§ 185 c i almenboligloven, at k<strong>om</strong>munalbestyrelsen<br />

i beliggenhedsk<strong>om</strong>munen vil kunne drive<br />

ældreboligerne på økon<strong>om</strong>isk <strong>og</strong> fagligt forsvarlig<br />

vis.<br />

Den beliggenhedsk<strong>om</strong>mune, s<strong>om</strong> har overtaget<br />

regionale almene ældreboliger, der er <strong>om</strong>fattet<br />

af rammeaftalen, kan ikke nedlægge ældreboligerne,<br />

medmindre <strong>det</strong> aftales i forbindelse med<br />

indgåelse af eller ændring af rammeaftalen.<br />

Efter almenboliglovens § 27, stk. 1, 4. pkt.,<br />

skal afhændelse af almene ældreboliger, der står<br />

til rådighed for øvrige k<strong>om</strong>muner i en rammeaftale<br />

efter lovens § 185 b, stk. 4, godkendes af<br />

k<strong>om</strong>munalbestyrelsen i de pågældende k<strong>om</strong>muner.<br />

Ovenstående gælder <strong>og</strong>så tidligere amtsk<strong>om</strong>munale<br />

almene ældreboliger, s<strong>om</strong> en beliggenhedsk<strong>om</strong>mune<br />

har overtaget pr. 1. januar 2007.<br />

Kapitel 7<br />

Justering af rammeaftalen<br />

Kapitlet indeholder fælles bestemmelser for<br />

<strong>det</strong> <strong>sociale</strong> <strong>og</strong> <strong>det</strong> almene ældrebolig<strong>om</strong>råde.


22<br />

Bekendtgørelsen<br />

§ 15. Rammeaftalen skal tilpasses løbende,<br />

hvis der er behov for <strong>det</strong>. Regionsrå<strong>det</strong><br />

<strong>og</strong> k<strong>om</strong>munalbestyrelserne skal i forbindelse<br />

med den årlige rammeaftale fastlægge<br />

en procedure for tilpasningen.<br />

Stk. 2. Hvis der er konkrete tilbud, der<br />

ikke længere efterspørges med sit hidtidige<br />

indhold, skal regionsrå<strong>det</strong>, i forbindelse<br />

med rammeaftalen, drøfte en tilpasning eller<br />

ophør af tilbud<strong>det</strong> med k<strong>om</strong>munalbestyrelserne<br />

i regionen.<br />

Stk. 3. Hvis der er konkrete almene ældreboliger,<br />

der ikke længere efterspørges,<br />

skal den fremtidige anvendelse af disse<br />

drøftes med k<strong>om</strong>munalbestyrelserne i regionen,<br />

i forbindelse med den årlige rammeaftale.<br />

Tilpasning af tilbud <strong>og</strong> almene ældreboliger<br />

52. Regionsrå<strong>det</strong> har pligt til at tilpasse sine<br />

tilbud <strong>og</strong> almene ældreboliger til efterspørgslen<br />

fra k<strong>om</strong>munerne, jf. servicelovens § 6, stk. 2, <strong>og</strong><br />

almenboliglovens § 185 b, stk. 4. Ifølge bekendtgørelsen<br />

§ 15, stk. 2, skal regionsrå<strong>det</strong><br />

drøfte nedlæggelse eller <strong>om</strong>dannelse af et tilbud<br />

til andre målgrupper, hvis der ikke længere er efterspørgsel<br />

efter et konkret regionalt tilbud, med<br />

k<strong>om</strong>munalbestyrelserne i regionen. Ændringerne<br />

kan være i forhold til tilbud<strong>det</strong>s sammensætning<br />

eller ændringer, hvor tilbud<strong>det</strong>s profil ændres<br />

væsentligt eller helt skifter karakter. Ændringen<br />

skal indgå <strong>og</strong> beskrives i rammeaftalen.<br />

Ifølge bekendtgørelsens § 15, stk. 3, skal den<br />

fremtidige anvendelse af de almene ældreboliger,<br />

drøftes med k<strong>om</strong>munalbestyrelserne i regionen<br />

i forbindelse med den årlige rammeaftale,<br />

såfremt der er konkrete almene ældreboliger, der<br />

ikke længere efterspørges. Eksempelvis kan<br />

nævnes afhændelse af boligafdelingen. Beliggenhedsk<strong>om</strong>munen<br />

har endvidere mulighed for<br />

at overtage de almene ældreboliger med henblik<br />

på udlejning til ældre, der har behov for en plejebolig.<br />

Ændringen skal indgå <strong>og</strong> beskrives i<br />

rammeaftalen.<br />

Tilpasning af tilbud <strong>og</strong> almene ældreboliger,<br />

s<strong>om</strong> overtages eller er overtaget af en<br />

beliggenhedsk<strong>om</strong>mune.<br />

53. Efter servicelovens §§ 186 <strong>og</strong> 190 samt almenboliglovens<br />

§ 185 c <strong>og</strong> § 10 i lov nr. 575 af<br />

24. juni 2005 <strong>om</strong> ændring af lov <strong>om</strong> almene boliger<br />

m.v., lov <strong>om</strong> fremme af privat udlejningbyggeri<br />

<strong>og</strong> forskellige andre love kan en k<strong>om</strong>mune<br />

overtage amtsk<strong>om</strong>munale <strong>og</strong> regionale tilbud<br />

<strong>og</strong> amtsk<strong>om</strong>munale <strong>og</strong> regionale almene ældreboliger,<br />

der er beliggende i k<strong>om</strong>munen, jf.<br />

nærmere punkt 18.<br />

Hvis k<strong>om</strong>munalbestyrelsen ønsker at foretage<br />

ændringer i et k<strong>om</strong>munalt overtaget tilbud eller<br />

almene ældreboliger, s<strong>om</strong> indebærer, at andre<br />

k<strong>om</strong>muner i væsentligt mindre <strong>om</strong>fang vil kunne<br />

videreføre den aktuelle anvendelse af tilbud<strong>det</strong><br />

eller boligerne, indebærer <strong>det</strong> en ændring af de<br />

vilkår, s<strong>om</strong> tilbud<strong>det</strong> <strong>og</strong> boligerne blev overtaget<br />

på af beliggenhedsk<strong>om</strong>munen.<br />

I denne situation skal beliggenhedsk<strong>om</strong>munen<br />

derfor i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen<br />

aftale med de øvrige – <strong>og</strong> for tilbud<strong>det</strong> <strong>og</strong> boligerne<br />

relevante – k<strong>om</strong>munalbestyrelser <strong>og</strong> regionsråd,<br />

at k<strong>om</strong>munalbestyrelsen kan fravige<br />

vilkåret. Hvis en eller flere relevante k<strong>om</strong>muner<br />

modsætter sig en ændring af vilkåret, kan beliggenhedsk<strong>om</strong>munen<br />

kun gennemføre en ændring<br />

af <strong>det</strong> <strong>sociale</strong> tilbuds profil eller sammensætning,<br />

hvis <strong>det</strong> er åbenbart uhensigtsmæssigt at<br />

opretholde vilkåret i sin nuværende form. Det vil<br />

sige, at en k<strong>om</strong>mune, eller en region, ikke skal<br />

opretholde et tilbud, hvis efterspørgslen efter tilbud<strong>det</strong><br />

er så lille, at <strong>det</strong> er uforholdsmæssigt dyrt<br />

at opretholde. En ændring af <strong>det</strong> <strong>sociale</strong> tilbuds<br />

profil eller dimensionering, kan desuden ske,<br />

selv<strong>om</strong> en eller flere relevante k<strong>om</strong>muner modsætter<br />

sig, hvis der kan anvises andre løsninger<br />

s<strong>om</strong> led i rammeaftalen, der på tilsvarende måde<br />

modsvarer borgernes behov.<br />

Proces for løbende tilpasning<br />

Bekendtgørelsen<br />

§15. Rammeaftalen skal tilpasses løbende,<br />

hvis der er behov for <strong>det</strong>. Regionsrå<strong>det</strong><br />

<strong>og</strong> k<strong>om</strong>munalbestyrelserne skal i forbindelse<br />

med den årlige rammeaftale fastlægge<br />

en procedure for tilpasningen.


23<br />

54. Efter bekendtgørelsens § 15, stk. 1, skal<br />

rammeaftalen tilpasses løbende, hvis der er behov<br />

for <strong>det</strong>. Regionsrå<strong>det</strong> <strong>og</strong> k<strong>om</strong>munalbestyrelserne<br />

skal i forbindelse med den årlige rammeaftale<br />

fastlægge en procedure for tilpasningen. Det<br />

kan fx være møder efter et fast interval. Med<br />

mindre an<strong>det</strong> aftales, kan alle parter i en rammeaftale<br />

tage initiativ til at mødes <strong>og</strong> drøfte <strong>rammeaftaler</strong>ne.<br />

På møderne kan <strong>det</strong> fx drøftes, <strong>om</strong> udviklingen<br />

går i den retning, s<strong>om</strong> <strong>det</strong> er forventet,<br />

eller <strong>om</strong> der er behov for at foretage en række justeringer<br />

eller sætte nye tiltag i værk, s<strong>om</strong> fx kan<br />

efterk<strong>om</strong>me en øget efterspørgsel for tilbud <strong>og</strong><br />

almene ældreboliger på et bestemt <strong>om</strong>råde.<br />

Eksempel 1<br />

Regionsrå<strong>det</strong> <strong>og</strong> en repræsentant fra k<strong>om</strong>munalbestyrelserne<br />

drøfter fx to gange årligt, i<br />

marts <strong>og</strong> september, <strong>om</strong> der er behov for tilpasning<br />

af rammeaftalen.<br />

Eksempel 2<br />

Regionsrå<strong>det</strong> <strong>og</strong> k<strong>om</strong>munalbestyrelserne drøfter<br />

rammeaftalen ved væsentlige ændringer af<br />

forudsætningerne, fx hvis et antal stærkt belastede<br />

stofmisbrugere benytter sig af <strong>det</strong> frie valg <strong>og</strong><br />

i ste<strong>det</strong> for regionale tilbud vælger et privat tilbud<br />

i en helt anden region. Det efterlader evt. en<br />

række t<strong>om</strong>me pladser i de regionale tilbud, <strong>og</strong><br />

der kan derfor være behov for at tilpasse rammeaftalen.<br />

Tidsplan <strong>og</strong> proces for rammeaftalens indgåelse<br />

Bekendtgørelsen<br />

§16. K<strong>om</strong>munalbestyrelserne <strong>og</strong> regionsrå<strong>det</strong><br />

skal aftale en frist for, hvornår <strong>det</strong><br />

første udkast til rammeaftalen skal foreligge.<br />

Stk. 2. Rammeaftalen skal være indgået<br />

senest den 15. oktober <strong>og</strong> har virkning fra<br />

den 1. januar <strong>det</strong> følgende år.<br />

Stk. 3. Uenighed <strong>om</strong> rammeaftalen kan<br />

ikke indbringes for anden administrativ<br />

myndighed.<br />

§17. Rammeaftalen skal offentliggøres<br />

senest den 1. november på regionens <strong>og</strong><br />

k<strong>om</strong>munernes hjemmesider.<br />

55. Det er regionsrå<strong>det</strong>, der er ansvarlig for udarbejdelsen<br />

af <strong>det</strong> dokument, der skal udgøre<br />

rammeaftalen.<br />

Udarbejdelsen af rammeaftalen sker på baggrund<br />

af k<strong>om</strong>munernes redegørelser <strong>om</strong> behov<br />

for tilbud <strong>om</strong>fattet af rammeaftalen, jf. kapitel 1<br />

<strong>og</strong> 2.<br />

K<strong>om</strong>munalbestyrelsernes redegørelser <strong>om</strong> de<br />

fremtidige behov skal indsendes til regionen inden<br />

den 1. maj, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1.<br />

Der kan aftales et tidligere tidspunkt, hvis aftaleparterne<br />

bliver enige <strong>om</strong>, at <strong>det</strong> er mere hensigtsmæssigt.<br />

Det skal bemærkes, at handicapråd <strong>og</strong> relevante<br />

brugerorganisationer forudsættes inddraget i<br />

forbindelse med k<strong>om</strong>munalbestyrelsernes udarbejdelse<br />

af redegørelserne, jf. § 3, stk. 2.<br />

For at sikre en bedre koordination <strong>og</strong> fremme<br />

samarbej<strong>det</strong> mellem k<strong>om</strong>munerne vil <strong>det</strong> være<br />

hensigtsmæssigt, at k<strong>om</strong>munerne <strong>og</strong>så sender<br />

redegørelserne til hinanden samtidig med fremsendelsen<br />

til regionsrå<strong>det</strong>. Redegørelserne vil<br />

give k<strong>om</strong>munerne i en region indblik i hinandens<br />

behov <strong>og</strong> forslag til løsninger.<br />

K<strong>om</strong>munerne <strong>og</strong> regionen aftaler indbyrdes,<br />

hvornår regionsrå<strong>det</strong>s første udkast til rammeaftale<br />

skal foreligge. Det er vigtigt, at <strong>det</strong> sker så<br />

hurtigt s<strong>om</strong> muligt, så der er god tid til videre<br />

drøftelser. Rammeaftalen skal være indgået senest<br />

den 15. oktober <strong>og</strong> har virkning fra 1. januar<br />

<strong>det</strong> følgende år. Det vil være hensigtsmæssigt for<br />

alle parter, at drøftelsen <strong>og</strong> vedtagelsen af <strong>rammeaftaler</strong>ne<br />

tilrettelægges <strong>og</strong> indpasses i budgetprocessen<br />

på en hensigtsmæssig måde for både<br />

regioner <strong>og</strong> k<strong>om</strong>munalbestyrelser.<br />

Rammeaftalen skal offentliggøres på k<strong>om</strong>munernes<br />

<strong>og</strong> regionernes hjemmesider senest den 1.<br />

november.<br />

Uenighed <strong>om</strong> rammeaftalen<br />

56. Uenighed <strong>om</strong> rammeaftalen kan ikke indbringes<br />

for anden administrativ myndighed, jf.<br />

§ 16, stk. 3, i bekendtgørelsen.<br />

I <strong>det</strong> <strong>om</strong>fang k<strong>om</strong>munalbestyrelserne ikke lever<br />

op til deres forpligtelse til at sørge for, at der<br />

findes tilbud til borgerne, jf. § 3 i serviceloven,<br />

eller aftaleparterne ikke opfylder deres forpligtelse<br />

til at levere tilbud i overensstemmelse med<br />

rammeaftalen, kan sagen indbringes for de k<strong>om</strong>munale<br />

tilsynsmyndigheder.


24<br />

Hvis der ikke inden den 15. oktober er indgået<br />

en årlig rammeaftale, jf. servicelovens § 6, stk.<br />

2, <strong>og</strong> almenboliglovens § 185 b, stk. 4, vil udgangspunktet<br />

for forsyningsansvaret i forhold til<br />

k<strong>om</strong>munerne for tilbud <strong>om</strong>fattet af rammeaftalen<br />

være den hidtil gældende rammeaftale med<br />

pris- <strong>og</strong> lønreguleringer.<br />

57. K<strong>om</strong>munalbestyrelserne <strong>og</strong> regionsrå<strong>det</strong><br />

aftaler en praksis <strong>om</strong> en gensidig information <strong>om</strong><br />

den konkrete brug af pladser <strong>og</strong> almene ældreboliger<br />

i regionen <strong>og</strong> på tværs af regionerne. Formålet<br />

med en gensidig <strong>og</strong> løbende information<br />

mellem k<strong>om</strong>munalbestyrelserne i regionen <strong>og</strong><br />

regionsrå<strong>det</strong> er at sikre en rammeaftale, der svarer<br />

til <strong>det</strong> aktuelle behov i k<strong>om</strong>munerne.<br />

Socialministeriet, den 3. marts 2006<br />

EVA KJER HANSEN<br />

/ Aksel Meyer


25<br />

Bilag 1<br />

Eksempler<br />

Særlige dagtilbud til børn <strong>og</strong> unge med betydelig <strong>og</strong> varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,<br />

§ 32 i serviceloven<br />

Regionen har tre institutioner, Myretuen, Paddehatten <strong>og</strong> Solsikken, <strong>og</strong> har derudover indgået<br />

overensk<strong>om</strong>st med den selvejende institution Rosenvænget.<br />

K<strong>om</strong>munerne indmelder behov til<br />

regionsrå<strong>det</strong><br />

K<strong>om</strong>munernes behov, s<strong>om</strong> de er beskrevet i<br />

den årlige redegørelse<br />

- børn med autisme<br />

- børn med bevægelseshandicap<br />

- børn med hjerneskade<br />

Aftaleår Pr<strong>og</strong>nose Pr<strong>og</strong>nose Pr<strong>og</strong>nose<br />

2007 2008 2009 2010<br />

K<strong>om</strong>munernes behov, i alt 52 50 48 48<br />

25<br />

19<br />

8<br />

24<br />

18<br />

8<br />

24<br />

18<br />

6<br />

24<br />

18<br />

6<br />

Regionerne byder ind med pladser<br />

på baggrund af k<strong>om</strong>munernes indmeldinger<br />

Aftaleår Pr<strong>og</strong>nose Pr<strong>og</strong>nose Pr<strong>og</strong>nose<br />

* mulighed for 5 ekstra pladser i<br />

akut- <strong>og</strong> ventelistesituationer<br />

2007 2008 2009 2010<br />

Myretuen – børn med autisme 10+5* 10+5* 10+5* 10+5*<br />

Paddehatten – børn med autisme 10 9 9 9<br />

Solsikken – børn med bevægelseshandicap 17 16 15 15<br />

Rosenvænget – børn med hjerneskade 8 8 6 6<br />

Regionens pladser i alt 45 43 40 40<br />

X. k<strong>om</strong>mune byder ind med pladser Aftaleår Pr<strong>og</strong>nose Pr<strong>og</strong>nose Pr<strong>og</strong>nose<br />

2007 2008 2009 2010<br />

Månehuset – børn med autisme 5 5 5 5<br />

Andebakken- børn med bevægelseshandicap 3 3 3 3<br />

X. K<strong>om</strong>munes pladser i alt 8 8 8 8


26<br />

Særlige udviklingsbehov<br />

Der vil i Paddehatten, s<strong>om</strong> er en specialbørnehave<br />

for børn med autisme, i særlig grad blive<br />

lagt vægt på spr<strong>og</strong>lig stimulation med dertil<br />

knyttet særlig ekspertise.<br />

Rådgivningsopgaver<br />

Regionens særlige dagtilbud har rådgivningsopgaver<br />

i forhold til dels forældre, dels de almindelige<br />

daginstitutioner i k<strong>om</strong>munen med børn<br />

med handicap.<br />

VISO-rådgivning<br />

Regionsrå<strong>det</strong> har indgået kontrakt med VISO<br />

<strong>om</strong> specialrådgivning fra ekspertisen i Rosenvænget<br />

til børn med hjerneskade.<br />

Akut- <strong>og</strong> ventelistesituationer<br />

Myretuen kan udvides med 5 pladser, såfremt<br />

der opstår akutte behov for særlige dagtilbudspladser<br />

til børn med autisme.<br />

Bruger- <strong>og</strong> pårørendeinddragelse<br />

Der skal for Myretuen, Paddehatten, Solsikken<br />

<strong>og</strong> Rosenvænget udarbejdes retningslinier, der<br />

sikrer forældrene indflydelse på pædag<strong>og</strong>iske<br />

retningslinier, aktivitetstilbud <strong>og</strong> udvikling af<br />

børnenes k<strong>om</strong>munikationsfærdigheder.


27<br />

Bilag 2<br />

Stikordsregister<br />

Stikord<br />

Punkt<br />

A<br />

Administration 47<br />

Afhændelse 51, 52<br />

Akutpladser 25, 28<br />

Akutudvalg 35, 48<br />

Almene Boligorganisationer 23<br />

Almenboligloven § 185 b, stk. 1 3, 22, 23<br />

Almenboligloven § 185 b, stk. 2 18,22,24<br />

Almenboligloven § 185 b, stk. 3 7, 8, 22<br />

Almenboligloven § 185 b, stk. 4 17, 18, 22, 51, 52, 56<br />

Almenboligloven § 185 b, stk. 5 1<br />

Almenboligloven § 185 c, stk. 1 18, 24, 49, 51, 53<br />

Almenboligloven § 185 c, stk. 2 18<br />

Amtsk<strong>om</strong>munale tilbud 1<br />

Anskaffelsessum 8, 12<br />

Anvisningsret 26, 47<br />

B<br />

Bekendtgørelsens §§ 2 <strong>og</strong> 3 8 - 16<br />

Bekendtgørelsens § 4 19<br />

Bekendtgørelsens § 5 18<br />

Bekendtgørelsens § 6 17<br />

Bekendtgørelsens § 7 24, 27, 29. 38<br />

Bekendtgørelsens § 8 27-29, 32-38, 38, 43<br />

Bekendtgørelsens § 9 43<br />

Bekendtgørelsens § 10 42<br />

Bekendtgørelsens § 11 41<br />

Bekendtgørelsens § 12 27, 43<br />

Bekendtgørelsens § 14 26<br />

Beliggenhedsk<strong>om</strong>mune 29, 38, 46, 51, 52, 53<br />

Belægningsprocent 43<br />

Bestillingssystem 25<br />

Bofællesskab 15<br />

Boligafgift 26, 47


28<br />

Botilbud 15, 33, 36, 42, 43<br />

Bruger- <strong>og</strong> pårørendeinddragelse 27, 34, Bilag 1<br />

Budgetoverslagsår 16, 39, 50<br />

Budgetår 16, 39<br />

Byg- <strong>og</strong> driftsherre 23<br />

D<br />

Dial<strong>og</strong> 19<br />

Dispositionsret 26<br />

Driftsoverensk<strong>om</strong>st 21<br />

E<br />

Efterspørgsel 15, 28, 52, 54<br />

Ejend<strong>om</strong>s- <strong>og</strong> kapital<strong>om</strong>kostninger<br />

43<br />

F<br />

Finansiere 33,<br />

Finansieringsansvar 1<br />

Forebyggende foranstaltninger 8, 13<br />

Forsyningsansvar 1, 56<br />

Forsyningspligt 1, 8, 13, 14, 15, 21<br />

Funktionsevne 1, 4, 19, 22, 24, 41, Bilag 1<br />

Færøerne 27, 31, 41<br />

G<br />

Gennemsigtighed 19<br />

Godkendte tilbud 6<br />

Grundkapitallån 26<br />

Grønland 27, 31, 41<br />

H<br />

Handicap 4, 8, 28, 33, 41, 55, 57<br />

Handicapråd 8, 55<br />

Hjemmesider 19, 54, 55<br />

Hoved- <strong>og</strong> deltilbud 32<br />

Huslejeniveau 8, 12


29<br />

I<br />

Indhold 1, 2, 8-11, 27, 28, 32, 33, 42, 51<br />

Individuelle ydelser 37, 43<br />

Indholdsmæssige krav 8, 11<br />

Indsatser 13<br />

Internet 19, 55<br />

J<br />

Justering 2, 25, 28, 45, 52, 54<br />

K<br />

Kapacitet 1, 18, 28, 43<br />

K<strong>om</strong>munalreform 1, 5, 6, 24<br />

Koordinationspligt 1<br />

L<br />

Lands- <strong>og</strong> landsdelsdækkende tilbud<br />

1, 18, 40<br />

Leverandøransvar 1<br />

L<strong>om</strong>mepenge 43<br />

Løn 43, 56<br />

M<br />

Midlertidige løsninger 28, 45<br />

Modtagepligt 41<br />

Myndighedsstruktur 1<br />

Målgruppe 8, 9, 10, 25, 27, 29, 30, 33, 38, 41,<br />

43, 46, 52<br />

O<br />

Offentliggøre 19, 54, 55<br />

P<br />

Periode 5, 16<br />

Pladsbehov 25<br />

Prisniveau 12<br />

Private tilbud 6, 19, 20, 20, 21, 36


30<br />

R<br />

Rapport 5<br />

Regions Sjælland 1, 41<br />

S<br />

Samarbejde 19, 20, 22, 23, 27, 28, 33, 45, 55<br />

Samarbejdsproces<br />

Servicelovens § 3 56<br />

Servicelovens § 5 3, 19 20<br />

Servicelovens § 6 1, 8, 17, 18, 40, 52, 56<br />

Servicelovens § 9 42<br />

Servicelovens § 32 Bilag 1<br />

Servicelovens § 107 15<br />

Servicelovens § 108 1, 41, 43<br />

Servicelovens § 186 3, 18, 33, 38<br />

Servicelovens § 190 3, 18, 33<br />

Servicelovens § 194 21<br />

Selvejende institutioner 20-23<br />

Sikrede afdelinger 1, 40<br />

Sindslidende 4, 15, 43<br />

Specialiserede 1, 7, 18, 40<br />

Specialrådgivning 7, 27, 36, 43, bilag 1<br />

Specialundervisning 5, 22<br />

Store institutioner 1, 42<br />

Sundhedsaftale 15<br />

Sundhedsloven 15<br />

Sundheds<strong>om</strong>rå<strong>det</strong> 13, 15<br />

Systematik<br />

T<br />

Takster 27, 33, 35, 37, 43<br />

Tekniske installationer 47<br />

Tidsfrister 2<br />

Tilbud til børn <strong>og</strong> unge 1, 19, Bilag 1<br />

Tilbudsportal 6, 27, 29<br />

Tilpasning 10,17, 22, 51, 54<br />

Tillægsydelse 43<br />

Tilsyn 56<br />

Tilsynsmyndighed 56


31<br />

U<br />

Udleje 26<br />

Udvikle 1, 33<br />

Udviklingsansvar 33, 49<br />

Udviklingshæmmede 4, 43<br />

Udviklingsplan 1, 28, 42, 45<br />

Udviklingsråd 5, 28<br />

Udviklingstendenser 27, 28, 43, 45<br />

Uenighed 54, 56<br />

Uforbrugte boliger 26<br />

Uforbrugte pladser 25<br />

V<br />

Venteliste 15, 27, 28, 35, 43, 48, Bilag 1<br />

VISO 7, 33, Bilag 1<br />

Å<br />

Åbenhed 6, 19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!