Referat klimascenarie 17 september 2010 - Vand i Byer

vandibyer.dk

Referat klimascenarie 17 september 2010 - Vand i Byer

Referat af gruppe D

Klimatilpasningsplanlægning, herunder kommunernes klimatilpasningstrategi og regeringens

tilpasningsscenarie. Klimamodeller og usikkerheder

Deltagere:

Karsten Arnbjerg,

Ann Laursen,

Rasmus hansen,

Maiken M. Ellehauge

Alexandra Vindfeld Hansen

Ole Dahlqvist Sørensen

Anja Henriksen

Ann Theill Johansen

Lærke K. Nielsen

Morten Elle

Mikkel Tønnesen

Hanne Kjær Jørgensen

DTU

Sorø Kommune

Egedal, Miljøcentret

Aco Nordic A/S

SLA-arkitekter

Allerød Kommune

Odense Kommune,

Albertslund Kommune, Miljø og Trafik.

Thing & Wainø Landskabsarkitekter

DTU Management

Egedal Kommune, Miljøcentret

Rørcentret, TI (ref.)

Der var indledningsvis en præsentationsrunde, hvor alle deltagerne præsenterede sig samt fortalte,

hvorfor man deltog i Vand i Byer samt havde valgt netop denne diskussion. Det var tydeligt, at der

var mange interesser og indgangsvinkler til dagens diskussion, her følger et par stikord fra runden:

Undersøge kobling mellem nedsivning og grundvandsdannelse

Få flere landskabsbaserede løsninger

Forbedre kommunikation til borgerne

Udarbejde skabelon for beredskabsplaner

Få viden om forskellige metoder til at håndtere store vandmængder (fx LAR) i stedet for rør

Få viden om, hvordan vi undgår at blive paralyseret over de usikkerheder der er.

Få redskaber til klimaplanlægning samt at få tips og tricks til at formidle til andre kontorer i

kommunen/forsyningen - fx godt med gode projekter, som man kan henvise til

Udvikle/få viden om bymodeller til at håndtere regnvand.

Få input til løsninger i byens rum og byplanlægning

Diskutere nyt serviceniveau.

Få redskaber til klimaplanlægning, regnvandsstrategi samt værktøj til byplanlæggere og

interne planlæggere

Udforme klimatilpasningsplan - hvilke klimaforandringer kommer

Inddrage forskellige former for aktører i opstillingen af meget tekniske og evt. nye løsninger

samt at øge innovationshøjden. Gøre noget som man ikke plejer.

Have klima og alternative løsninger med i spildevandsplan

Skabe dialog mellem forskere og ”den virkelige verden”

Etablere landskabselementer, der også fungerer under ekstremregn – herunder dokumentere

dette

Synliggøre og genbruge regnvand, skabe planer for udvikling af teknik, der er brug for

Skabe byrum, hvor folk gerne vil være (fx skaterne på SEB Bank!)

Få regnvandsbassiner til at fremstå rekreativt (udvikle beplantning)


Der udspandt sig en diskussion om, hvad klimaplanlægning egentlig omfatter. I den forbindelse

bemærkede Karsten, at vi i Danmark over 30 år har set lige så mange ændringer i

nedbørsintensiteten, som vi forventede over 100 år.

Der er store usikkerheder og spørgsmålet er bl.a., hvor store rør vi skal vælge, når vi ikke engang

ved, om scenarierne passer.

De største problemer med regnvand er i de eksisterende (og ikke nye) bydele, så det er typisk her, vi

har brug for nye muligheder/løsninger.

En klimastrategi skal indeholde forslag til, hvad kan vi få ud af et ændret klima, sunhed,

biodiversitet. Der skal være forslag til løsning på aktuelle problemstillinger.

Der var enighed om, at klimaændringerne skal vendes til noget positivt. Vi må se muligheder

fremfor begrænsninger og problemer.

Odense Kommune har lavet regnvandsplan med rutediagram i forhold til regnvand. Anja

bemærkede, at hvor Greves klimaplanlægning er meget konkret, er den valgte i Odense mere blød.

Der er ved at blive udarbejdet en såkaldt regnvandsplan, der fx beskriver hvilke

afvandingsprincipper der er for befæstede arealer.

Det blev diskuteret, hvilke værktøjer der fx er i klimatilpasningsplanlægning:

Beredskabsplan

Byplanlægning: vi bygger hvor der ikke er vand

Kommunikation med borgerne

Beskrivelse af LAR-løsninger

Permeable belægninger

Processen frem til, at planen bliver til. Formidlingen undervejs, hvem inddrages

Overvejelser om, hvor vi kan skabe merværdi

Diskussion af, hvor vi vil gerne vil have regnvandet (hvor er de naturlige åløb fx)

Landområder. Får vi vand opstrøms fra andre kommuner, herunder samarbejdet med

andre kommuner.


På baggrund af præsentationsrunden var der forslag til 3 projekter. I det følgende er der stikord fra

diskussionen til de 3 skitserede projekter:

1) Beplantning i regnbede/udformning af våde bassiner/våde enge

Der bør udføres en koordineret afprøvning af beplantningen i fx regnbede. Hvilke planter er

hensigtsmæssige i hvilke vanddybder Afprøvningen bør foretages, så der etableres regnbede flere

steder i landet med forskellig beplantning, så man hurtigt får flere erfaringer. OBS. Lærke fortalte,

at der kommer artikel i grønt miljø om emnet.

Torben Dam fra KU Life vil være selvskreven til at få med på dette projekt, som også blev

efterspurgt af deltagerne i projekt 19k (www.19k.dk)

2) Paradigma for klimatilpasningsplanlægning

Paradigmaet/skabelonen kan fx indeholde følgende:

Klimatilpasningsstrategi: Visionen. Eksempler på hvordan visionen kan se ud. Hvad skal den

indeholde

Klimatilpasningsplanlægning: Hvordan udfører man klimatilpasningsplanlægningen

Hvilke kort skal være med Der mangler topografiske kort, hulkort skal forbedres.

Hvad synes vi, at den gode tilpasningsplan skal indeholde

Hvordan gør vi det positivt, at der sker ændringer

Hvor lang en tidsperiode strækker vi os over (en by står lang tid…, vi havde måske aldrig lavet

Køge Bugt, hvis vi havde vidst…)

Forbedret bykvalitet: Hvad øges et områdes værdi med, hvis vi klimasikrer (OBS. Ole henviser til

Alex Dubgaard, KU life, der har erfaringer fra et område ved Horsens)

Innovativ strategi med konkrete elementer, som vi kan tage ud at kigge på. Drejebog.

Tips og tricks til, hvordan vi organiserer klimatilpasningsplanlægningen i en kommune, så det

bliver opprioriteret. Erfaringsudveksling og beskrivelse af en fornuftig planlægningsproces.

Nyt lovgivningsregime – hvad er det for arbejdsgange, der kommer i gang Hvordan når vi frem til

en rigtig arbejdsgang

3) Den dynamiske klimaby (fra statisk til dynamisk by), case: den dynamiske legeplads,

Eksempler på, hvordan vi skaber merværdi i byen ved hjælp af regnvand. Der skal etableres

konkrete, fysiske afprøvninger/eksempler, som vi kan vise frem, som vi kan bruge, og så vi kan

måle/dokumentere forsinkelsen og få erfaringer med, hvordan elementerne virker (fx drift).

De konkrete, fysiske eksempler kan være: Dynamiske bygninger, dynamiske regnhåndteringer,

styre og udvikle, nemt kan laves om og udbygges. Fra statisk til dynamisk bydel. Der skal fokuseres

på resultatet og på læreprocessen: Hvordan får du brikkerne til at spille sammen. Dialog indtænkes.

Den dynamiske bydel, fx Den dynamiske legeplads


Opsamling:

Der er lagt op til, at der kan arbejdes videre med 3 projekter, der er beskrevet i stikord ovenfor.

Forslag til projekt 1 lægges snarest ud på ViB’s hjemmeside, så andre interesserede kan melde ind.

Hvis der er ”et passende antal” interesserede, må vi tage aktion på idéen. Lærke kan evt. være

kontaktperson (vil du det, Lærke).

Der er umiddelbart stemning for at gå videre til projekt 2 – hvor projekt 3 evt. skal indtænkes, så

der laves en konkret, fysisk afprøvning. Dette må vurderes videre i forløbet.

Deltagere i projekt 2) Paradigma for klimatilpasningsplanlægning

Vidensinstitutioner: TI, DTU (morten Elle)

Private: Albertslund, Allerød, Vandcenter Syd, ACO Nordic, SLA-arkitekter, Thing & Wainø

Landskabsarkitekter.

Vi vil gerne have Greve og Kolding (og andre) med samt trække på erfaringer fra København og

Århus.

Myndighed: Egedal, Odense, Albertslund, Sorø, Allerød

Hvad gør vi nu

Der var stemning for at gå videre med projektet – dvs. at vi skal lave en ansøgning. Nyt møde skal

fastlægges i uge 41 på TI.

Før vi går i gang skal vi undersøge, hvad status på dette område er (fx klimakogebog og Danvas

”Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren”). Måske er det i stedet et spørgsmål

om lave simpel en hjemmeside, hvor vi samler trådene og henviser til eksisterende materiale

Det vil være oplagt at starte med at få ”Projekt afvandig af SEB Banks nye domicil” (som Maiken

fortalte om) med i 19k’s idekatalog (www.19k.dk/idekatalog). Vil du lave et oplæg til idekataloget

om SEB Banks nye domicil, Maiken

Forslag:

Vi mødes onsdag den 13. oktober kl. 13-15 i lokale 90 på Rørcentret, TI.

S.U. snarest muligt til Hanne, om du er interesseret i at deltage i dette.

More magazines by this user
Similar magazines