Vedtægter - Øjenforeningen Værn om Synet

vos.dk

Vedtægter - Øjenforeningen Værn om Synet

Vedtægter

6. juni 2012


Vedtægter for

Øjenforeningen Værn om Synet

Kapitel 1

Foreningens navn, hjemsted

og formål

§ 1

Stk. 1

Stk. 2

Stk. 1

Foreningens navn er “Øjenforeningen Værn om Synet”.

Foreningens hjemsted er den kommune, hvori hovedkontoret

er beliggende.

§ 2

Foreningens formål er at bekæmpe og forebygge øjensygdomme

og blindhed ved at yde økonomisk og anden støtte

til:

– udvikling og indførelse af nye undersøgelses- og behandlingsmetoder

vedrørende synsfunktionen,

– udforskning af øjensygdomme og synsfunktion, og

– oplysningsarbejde vedrørende øjensygdomme og synsfunktionen

herunder til udgivelse af medlemsbladet

“VÆRN OM SYNET”.

2

vos · vedtægter


Stk. 2

Stk. 3

Til fremme af de i stk. 1 omhandlede formål anvendes midler

i form af medlemskontingenter og indtægter fra arrangementer

og aktiviteter samt indtægter i form af arv, gaver og

lignende.

Der kan ydes støtte til de i stk. 1 omhandlede formål til såvel

institutioner og organisationer som til enkeltpersoner og

virksomheder.

Kapitel 2

Øjenforeningens medlemmer

§ 3

Stk. 1

Stk. 2

Stk. 3

Stk. 1

Som medlemmer af Øjenforeningen kan optages såvel enkeltpersoner,

ægtefæller eller par som institutioner, selskaber,

foreninger og firmaer.

Medlemmerne udøver deres indflydelse gennem Øjenforeningens

lokalafdelinger, idet de herigennem vælger medlemmer

til repræsentantskabet.

Æresmedlemmer kan udpeges af repræsentantskabet efter

indstilling af hovedbestyrelsen.

§ 4

Medlemskontingentet fastsættes på det ordinære repræsentantskabsmøde

for det følgende regnskabsår efter

indstilling fra hovedbestyrelsen.

vedtægter · vos

3


Stk. 2

Stk. 3

Medlemskontingentet opkræves en gang årligt inden udløbet

af regnskabsåret.

Ved kontingentrestance udover 3 måneder, regnet fra udsendelsen

af det årlige indbetalingskort, er foreningen frigjort

fra enhver medlemsforpligtelse, og medlemmet kan slettes

af medlemslisten.

Kapitel 3

Lokalafdelinger

§ 5

Stk. 1

Stk. 2

Øjenforeningens arbejde varetages gennem lokalafdelinger,

der består af de i lokalafdelingens område bosatte medlemmer

af Øjenforeningen, og medlemmer, der har erhvervsmæssig

eller anden tilknytning til lokalafdelingens område.

Hovedbestyrelsen afgør antallet af og benævnelserne for

lokalafdelingerne efter indstilling fra de respektive lokalafdelinger.

Lokalafdelingernes opgaver er:

– at vælge repræsentanter til Øjenforeningens repræsentantskab

– at forestå arrangementer i lokalafdelingens område

– at arbejde for tilgang af medlemmer og øget kendskab

til foreningen

– at varetage medlemmernes og lokalbefolkningens interesser

i øvrigt, jf. § 2.

4

vos · vedtægter


Stk. 3

Stk. 4

Stk. 5

Stk. 6

Stk. 1

Stk. 2

Stk. 3

Stk. 4

Stk. 5

Stk. 6

Øjenforeningens hovedbestyrelse fastsætter ved den årlige

budgetlægning det beløb, som lokalafdelingerne i det kommende

regnskabsår skal modtage til dækning af udgifter til

administration og afholdelse af aktiviteter. Til arrangementer,

der falder uden for det normale budget, kan hovedbestyrelsen

efter ansøgning yde yderligere økonomisk støtte.

Øjenforeningens sekretariat yder lokalafdelingerne praktisk

bistand i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af

større arrangementer.

Øjenforeningen hæfter ikke økonomisk for lokalafdelingernes

forpligtelser, medmindre hovedbestyrelsen efter forudgående

ansøgning har givet skriftligt tilsagn herom.

Lokalafdelingernes indtægter i forbindelse med arrangementer

m.v. tilfalder lokalafdelingen, medmindre anden aftale

herom i det enkelte tilfælde er indgået med hovedbestyrelsen.

§ 6

Lokalafdelingerne ledes af en bestyrelse på mindst 2 personlige

medlemmer af Øjenforeningen, der vælges på

lokalafdelingens årlige generalforsamling. Valg af bestyrelsesmedlemmer

gælder for 3 år. Genvalg kan finde sted.

Ved vakance i valgperioden kan bestyrelsen supplere sig

med yderligere medlemmer.

Bestyrelsen vælger formand og eventuelt næstformand,

sekretær og kasserer efter behov.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Lokalafdelingen tegnes af formanden eller næstformanden

sammen med et bestyrelsesmedlem.

En lokalafdeling kan ikke eje fast ejendom.

vedtægter · vos

5


§ 7

Stk. 1

Stk. 2

Stk. 3

Stk. 4

Stk. 5

Ordinær generalforsamling i lokalafdelingerne afholdes hvert

år inden udgangen af april måned. Ekstraordinær generalforsamling

afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt,

eller det forlanges skriftligt af mindst 1/4 af lokalafdelingens

medlemmer.

Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen

med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i VÆRN OM

SYNET og/eller ved meddelelse til samtlige medlemmer med

angivelse af dagsorden.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,

skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 10

dage før generalforsamlingen skal afholdes.

Øjenforeningens sekretariat fremsender i god tid inden

generalforsamlingens indkaldelse en fortegnelse over de

medlemmer af lokalafdelingen, som har betalt kontingent.

Medlemmer, der ikke har betalt kontingent, er ikke valgbare

til bestyrelsen og har ikke stemmeret.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde

følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Forelæggelse af beretning fra bestyrelsen.

3. Forelæggelse af revideret årsregnskab.

4. Drøftelse af lokalafdelingens virksomhed.

5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer af lokalafdelingen.

6

vos · vedtægter


6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7. Valg af 1 revisor for det kommende år.

8. Valg af medlemmer til Øjenforeningens repræsentantskab,

jf. § 9, stk. 3, pkt. 1 – 2 samt stk. 4.

9. Eventuelt.

Stk. 6

Stk. 1

Stk. 2

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal.

En stemmeberettiget kan begære skriftlig afstemning.

§ 8

Bestyrelsen har den selvstændige ledelse af alle lokalafdelingens

anliggender. Med hensyn til regnskabsførelsen for

lokalafdelingens indtægter og udgifter og forvaltningen af

lokalafdelingens midler skal de retningslinjer følges, som

fastsættes af Øjenforeningens hovedbestyrelse. Lokalafdelingens

regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen indsender hvert år inden udgangen af april måned

til Øjenforeningen:

1. Beretning om lokalafdelingens virksomhed i det forløbne

år.

2. Lokalafdelingens reviderede årsregnskab.

3. Referat af lokalafdelingens generalforsamling herunder

meddelelse om bestyrelsens sammensætning samt om

valg af medlemmer til repræsentantskabet.

Stk. 3

Såfremt en lokalafdeling midlertidigt måtte være uden lovlig

valgt bestyrelse, varetages lokalafdelingens anliggender

indtil videre af hovedbestyrelsen. Lokalafdelingens aktiver

deponeres i sådanne tilfælde hos Øjenforeningen.

vedtægter · vos

7


Kapitel 4

Repræsentantskabet

§ 9

Stk. 1

Stk. 2

Stk. 3

Repræsentantskabet er Øjenforeningens øverste myndighed.

Kun medlemmer af Øjenforeningen kan være medlem

af repræsentantskabet. En institution m.v. jf.§ 3, stk. 1, kan

højst være repræsenteret ved 1 medlem.

Repræsentantskabet fastsætter Øjenforeningens vedtægter

og vælger dens hovedbestyrelse, som er ansvarlig overfor

repræsentantskabet.

Repræsentantskabet består af:

1. Formanden for hver lokalafdeling eller en suppleant for

den pågældende.

2. Yderligere en lokalafdelingsrepræsentant for hver påbegyndt

100 medlemmer af lokalafdelingen udover de

første 100 medlemmer, der betragtes som repræsenteret

af formanden eller dennes suppleant.

3. 4 optikere, idet bestyrelserne for Danmarks Optikerforening

og Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne

hver udpeger 2 repræsentanter.

4. 6 øjenlæger, idet bestyrelserne for Dansk Oftalmologisk

Selskab og Danske Øjenlægers Organisation hver

udpeger 3 repræsentanter.

5. 2 øjensygeplejersker udpeget af bestyrelsen for Fagligt

Selskab for Øjensygeplejersker.

8

vos · vedtægter


6. 1 synskonsulent udpeget af synscentralernes DTHSledere

med særligt virke indenfor synsområdet.

7. Indtil 30 enkeltpersoner eller repræsentanter for

institutioner og andre organisationer end de i pkt. 3,

4, 5 og 6 nævnte, som hovedbestyrelsen på grund af

deres sagkundskab eller af andre årsager anser det for

ønskeligt at knytte til Øjenforeningens øverste ledelse.

Stk. 4

Stk. 1

Stk. 2

Stk. 1

Stk. 2

Repræsentantskabet har en funktionsperiode på 3 år.

Genvalg og genudpegning kan finde sted.

§ 10

Repræsentantskabet ledes af et præsidium bestående af

en præsident og en vicepræsident, der vælges for 3 år ad

gangen på det ordinære repræsentantskabsmøde.

Præsidenten og vicepræsidenten kan ikke være medlemmer

af hovedbestyrelsen, men de er berettigede til at deltage i

hovedbestyrelsens møder.

§ 11

Der afholdes et årligt repræsentantskabsmøde inden udgangen

af juni måned efter indkaldelse fra præsidiet med

mindst 30 dages varsel. Indkaldelsen sker ved bekendtgørelse

i VÆRN OM SYNET samt ved særskilt meddelelse til

repræsentantskabets enkelte medlemmer.

Den særskilte meddelelse i stk. 1 skal indeholde:

1. Foreningens reviderede årsregnskab

2. En fortegnelse over hovedbestyrelsens medlemmer

3. Hovedbestyrelsens forslag med hensyn til genvalg og/

eller nyvalg af medlemmer til hovedbestyrelsen.

vedtægter · vos

9


Stk. 3

Stk. 4

Stk. 5

Stk. 6

Stk. 7

Det ordinære repræsentantskabsmøde skal have følgende

dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Forelæggelse af beretning fra hovedbestyrelsen.

3. Forelæggelse af revideret årsregnskab.

4. Forslag fra hovedbestyrelsen eller den fagkyndige

komité.

5. Medlemsforslag, som skriftligt er meddelt sekretariatet

senest 14 dage før repræsentantskabsmødet.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg til præsidiet.

8. Valg til hovedbestyrelsen.

9. Valg af statsautoriseret revisor.

10. Eventuelt.

Eventuelle andre forslag om valg til hovedbestyrelsen skal

være sekretariatet i hænde senest 14 dage forud for repræsentantskabsmødets

afholdelse.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes med

mindst 30 dages og højst 45 dages varsel efter hovedbestyrelsens

beslutning og i øvrigt inden 30 dage dog tidligst

14 dage efter, at hovedbestyrelsen har modtaget skriftlig

begæring derom enten fra præsidiet eller fra mindst 1/3 af

repræsentantskabets medlemmer.

Medmindre andet bestemmes af repræsentantskabet i det

enkelte tilfælde er dettes møder tilgængelige for offentligheden.

På repræsentantskabsmøder afgøres alle andre anliggender

end de i § 16 omhandlede ved simpelt flertal. Hver repræsentant

har én stemme. Repræsentanter, der er forhindret

10

vos · vedtægter


i at deltage personligt i mødet, kan skriftligt bemyndige et

andet repræsentantskabsmedlem til at stemme for sig. Om

sådanne fuldmagter, der skal være modtaget i sekretariatet

senest dagen inden repræsentantskabsmødet, skal dirigenten

underrettes senest inden afstemningen påbegyndes.

Stk. 8

Et tilstedeværende repræsentantskabsmedlem kan forlange

skriftlig afstemning.

Kapitel 5

Hovedbestyrelse, forretningsudvalg

og sekretariat

§ 12

Stk. 1

Hovedbestyrelsen leder Øjenforeningen i overensstemmelse

med repræsentantskabets beslutninger og omfatter flg.

medlemmer af repræsentantskabet:

1. Formanden vælges af og blandt medlemmerne af repræsentantskabet.

2. Kassereren, som vælges af og blandt medlemmerne af

repræsentantskabet.

3. 5 medlemmer vælges af og blandt de i § 9, stk. 3, nr. 1,

2 og 7 omhandlede medlemmer af repræsentantskabet.

4. Bestyrelserne for Dansk Oftalmologisk Selskab og Danske

Øjenlægers Organisation udpeger hver 1 medlem

blandt de i § 9 stk. 3 nr. 4 omhandlede medlemmer af

repræsentantskabet.

5. Bestyrelserne for Danmarks Optikerforening og Serviceforbundet

– Urmagerne og Optikerne udpeger hver

vedtægter · vos

11


1 medlem blandt de i § 9 stk. 3 nr. 3 omhandlede medlemmer

af repræsentantskabet.

6. Bestyrelsen for Fagligt Selskab for Øjensygeplejersker

udpeger 1 medlem blandt de i § 9, stk. 3, nr. 5 omhandlede

medlemmer af repræsentantskabet.

7. Synscentralernes DTHS-ledere med særligt virke inden

for synsområdet udpeger 1 medlem jf. § 9 stk. 3 nr. 6.

8. Hovedbestyrelsen vælger selv en næstformand.

Stk. 2

Stk. 3

Stk. 4

Stk. 5

Stk. 6

Stk. 7

Hovedbestyrelsen har en funktionsperiode på 3 år. En tredjedel

af hovedbestyrelsens medlemmer er på valg hvert år.

Genvalg kan finde sted.

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Hovedbestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, der

varetager Øjenforeningens daglige ledelse med bistand fra

sekretariatschefen, jf. stk. 6. Forretningsudvalget består af

formand, næstformand, kasserer samt et hovedbestyrelsesmedlem,

der vælges for 1 år på førstkommende hovedbestyrelsesmøde

efter det ordinære repræsentantskabsmøde.

Genvalg kan finde sted.

Et hovedbestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst

halvdelen af medlemmerne er til stede, heriblandt formanden

eller næstformanden.

Hovedbestyrelsen ansætter en sekretariatschef til i samarbejde

med forretningsudvalget at lede sekretariatet og

anden lønnet medhjælp til varetagelse af Øjenforeningens

daglige drift i øvrigt.

Øjenforeningen tegnes af hovedbestyrelsens formand eller

næstformand sammen med et bestyrelsesmedlem eller

sekretariatschefen. Ved køb, salg eller pantsætning af fast

ejendom tegnes foreningen dog af formanden og næstfor-

12

vos · vedtægter


manden sammen med yderligere halvdelen af hovedbestyrelsens

medlemmer. Hovedbestyrelsen kan meddele prokura.

§ 13

Stk. 1

Til bistand for hovedbestyrelsen nedsættes en Fagkyndig

Komité, der sammensættes således:

1. 7 læger, heraf mindst 5 øjenlæger, indstillet af Dansk

Oftalmologisk Selskab.

2. 3 optikere indstillet af Optikernes Kompetence Udviklingsfond.

3. 1 øjensygeplejerske indstillet af Fagligt Selskab for

Øjensygeplejersker.

4. 1 øjenlæge udpeges som formand for Fagkyndig Komité

af hovedbestyrelsen uden for kredsen nævnt i punkt 1.

5. Hovedbestyrelsen udpeger Fagkyndig Komités medlemmer

blandt de under pkt. 1-3 indstillede personer.

6. Medlemmerne udpeges for 3 år ad gangen. Genudpegning

kan ske 2 gange.

Stk. 2

Stk. 3

Stk. 1

Fagkyndig Komité skal afgive indstilling til hovedbestyrelsen,

når der skal uddeles midler eller iværksættes initiativer til

opfyldelse af Øjenforeningens forskningsmæssige formål.

Øjenforeningens præsident og hovedbestyrelsens formand

eller en suppleant for disse er berettiget til at deltage i den

fagkyndige komités møder uden stemmeret.

§ 14

Der kan ikke udbetales vederlag til medlemmer for arbejde i

Øjenforeningens og lokalafdelingernes styrende organer og

udvalg/komitéer. Efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen

ydes dog godtgørelse for dokumenterede rejse- og

opholdsudgifter i forbindelse med hvervet.

vedtægter · vos

13


Kapitel 6

Regnskab og revision

§ 15

Stk. 1

Stk. 2

Øjenforeningens regnskabsår er kalenderåret.

Øjenforeningens årsregnskab revideres af en af repræsentantskabet

valgt statsautoriseret revisor.

Kapitel 7

Vedtægtsændringer og

Øjenforeningens opløsning

§ 16

Stk. 1

Stk. 2

Ændring af Øjenforeningens vedtægter kan vedtages på

ethvert af repræsentantskabets møder, når spørgsmålet er

opført på dagsordenen og mindst 2/3 af de tilstedeværende

eller ved fuldmagt repræsenterede medlemmer stemmer

for vedtægtsændringen.

Beslutning om Øjenforeningens opløsning kan på et repræsentantskabsmøde,

hvor spørgsmålet er optaget på dagsordenen,

vedtages af 3/4 af samtlige stemmeberettigede

medlemmer af repræsentantskabet. Opnår forslaget mere

14

vos · vedtægter


end halvdelen af samtlige stemmeberettigede stemmer,

men ikke 3/4 majoritet, kan opløsning vedtages på et til

behandling af dette spørgsmål inden 30 dage indkaldt nyt

repræsentantskabsmøde med simpel majoritet blandt de

tilstedeværende eller ved fuldmagt repræsenterede medlemmer

af repræsentantskabet.

Stk. 3

I tilfælde af Øjenforeningens opløsning skal foreningens og

lokalafdelingernes midler anvendes i overensstemmelse

med § 2. Hovedbestyrelsens indstilling herom skal forelægges

for det ministerium, hvorunder sundhedsvæsenet hører.

Dette ministerium har den endelige afgørelse med hensyn

til, hvorledes der i tilslutning til foreningens opløsning skal

disponeres over foreningens midler.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 17

Stk. 1

Stk. 2

Disse vedtægter erstatter vedtægter af 2. juni 2010 og tidligere

vedtægter.

Vedtægterne er vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde

den 6. juni 2012 og træder i kraft straks ved vedtagelsen.

Sven Ziegler

Præsident

Carsten Edmund

Formand

vedtægter · vos

15


Ny Kongensgade 20 · 1557 København V

Telefon 33 69 11 00 · Fax 33 69 11 01 · Mail: vos@vos.dk

Bankkonto 5474 7021751 · Giro 170 8090

www.vos.dk

06.2012 Bording Pro

More magazines by this user
Similar magazines