Hvad siger køerne til rødkløver og lucerne i rationen? - LandbrugsInfo

landbrugsinfo.dk

Hvad siger køerne til rødkløver og lucerne i rationen? - LandbrugsInfo

dels for at sprede dyrkningsrisikoen, men især

for at få et mere afbalanceret foder på protein

og struktur/tyggetid. Ved at blande to grovfodermidler

opnår du ofte, at køerne æder forholdsmæssigt

mere af blandingen end forventet

ud fra de to afgrøders analyser. Det kan vi og

forvente at se, hvis vi bruger rødkløver/rødkløvergræs

eller lucerne i blanding med majsensilage.

Det betyder, at vi også kan forvente en højere

ydelse ved at supplere majsensilagen med en

af de to bælgplanter frem for at supplere med

ren græsensilage.

Strukturværdi af lucerne og rødkløver

Hvis lucernen eller rødkløvergræsset har til formål

at give den manglende struktur og tyggetid

i en ration med majsensilage, vil det ikke være

aktuelt at lave afgrøden med højeste fordøjelighed.

Det samme er tilfældet for græs som supplement.

Lucerne og rødkløver tillægges ofte i

praksis større strukturværdi, fordi det stive strå

forventes at have en prikkende virkning på vomvæggen.

Strukturværdien er større end af græs,

men måske ikke på grund af prikkeriet.

At det næppe er partikellængden og prikeffekten,

skyldes det faktum, at mængden af materiale

i vommen på en ko er langt højere, når der

fodres med græsensilage. Når koen tygger på

det hårde lucerne, splintres materialet i mange

stykker, mens det bløde græs er langt vanskeligere

at findele. Det betyder, at mængden af

partikler over 20 mm er langt mindre, når der

fodres med lucerne, end når der fodres med

græsensilage. Den bedre strukturværdi af lucerne

og rødkløver skyldes derfor muligvis hårdheden

af partiklerne, som måske giver en forskellig

påvirkning i mundhulen og måske øger spytsekretion.

Den reelle måling af tyggetid er nemlig

ikke forskellig fra græs.

Ensilerbarhed

Bælgplanter er generelt vanskelige at ensilere.

Det skyldes et lavere indhold af sukker end i

græs. Fortørring af afgrøden kan afhjælpe dette,

men for lucerne og rødkløver kan en kraftig

fortørring medføre et væsentligt tab af de letfordøjelige

plantedele i marken. Derfor kan en

sikring af ensilagekvaliteten måske kræve tilsætning

af ensileringsmidler - især for lucerne.

Mælkens smag

Undersøgelser viser, at der er langt flere karakterer

for afvigende smag ved fodring med rødkløver

frem for græs. Det er imidlertid ogtilfældet ved

Figur 1. Generaliseret beskrivelse af forskellen i optagelse af ensilage fra

bælgplanter og rajgræs.

fodring med hvidkløver. Derfor er det ikke sandsynligt,

at den afvigende smag vil blive bedømt

som afvigende af den almindelige forbruger.

Uønskede stoffer i rødkløver

Rødkløver indeholder et fytoøstrogen, som er

kendt for at have en negativ virkning på især fårs

reproduktion. Kvæg menes ikke at være så følsom,

og en negativ virkning forventes tidligst ved

fodring med 4-5 kg rødkløvertørstof om dagen.

Konklusion

Rødkløvergræs og lucerne er afgrøder, som kan

præstere et højt udbytte i marken. Fordøjeligheden

af afgrøden er imidlertid lavere end af

tilsvarende græs. Det gælder især for lucerne. På

grund af den væsentlig højere foderoptagelse af

lucerne og til dels rødkløvergræs opnås alligevel

en højere ydelse end af græsensilage. Når foderoptagelsen

af lucerne er højere, betyder det

også, at der for at opnå samme ydelse kan laves

lucerne med væsentlig lavere fordøjelighed end

af græsset. Det betyder færre slæt og større udbytter

i marken og dermed billigere foder.

Som supplement til majsensilage er dette endda

mere udtalt, idet den høje foderoptagelse af lucerne

og rødkløvergræs med lavere fordøjelighed

end græs på en gang giver en høj strukturværdi

og en høj ydelse.


BILAG • DANSK KVÆG • Kongres 2005

93