22.01.2015 Views

RUSPJECE TEOLOGI 2013 - For Studerende - Aarhus Universitet

RUSPJECE TEOLOGI 2013 - For Studerende - Aarhus Universitet

RUSPJECE TEOLOGI 2013 - For Studerende - Aarhus Universitet

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TAL<br />

<strong>RUSPJECE</strong> <strong>TEOLOGI</strong> <strong>2013</strong><br />

Teologi<br />

Velkommen på teologistudiet<br />

Ansatte og studerende på Teologi vil gerne byde dig hjerteligt velkommen på teologistudiet. Du kan se<br />

frem til nogle udfordrende og spændende studieår i selskab med de dygtigste teologer i Danmark.<br />

At studere teologi er at træde ind i et helt universitet. Sprog, bibelsk litteratur, kirkehistorie, dogmatik,<br />

kristendomsforståelse, etik og religionsfilosofi samt studier i kristendommens globale udbredelse udgør det<br />

lille teologiske universitet i det store universitet. Du vil hurtigt opdage, at teologistudiet hjælper dig til at tyde<br />

og tolke ikke bare kristendommens univers, men også arkitektur, litteratur, filosofi og nutidig<br />

samfundsindretning i Danmark og i Europa.<br />

Du er nu ikke længere elev på en skole eller i et gymnasium, men studerende på et universitet. Derfor er det<br />

op til dig selv og dine studiekammerater, at I søger viden i og uden for undervisningen, er med til at skabe et<br />

godt studiemiljø og betragter jer selv som medarbejdere i stedet for som elever med timer, der skal følges.<br />

Brug biblioteket, søg viden og deltag i diskussionerne på faget og i fritiden. Teologi er vanedannende, og<br />

de fleste af os bliver aldrig færdige med at blive klogere på livets store og små spørgsmål.<br />

Velkommen til et studie – og arbejdsfællesskab, hvor du hurtigt vil opdage, at du kan mere end de fleste.<br />

Peter Lodberg<br />

Uddannelsesleder<br />

[Indsæt evt. billede her]<br />

INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND<br />

ARTS<br />

AARHUS UNIVERSITET


2<br />

PROGRAM FOR RUSUGEN <strong>2013</strong><br />

VELKOMMEN PÅ <strong>TEOLOGI</strong>!<br />

Tillykke! Du er nu stud.theol! Det betyder, at du kan se frem til at starte på et af de bedste studier i<br />

<strong>Aarhus</strong>. Vi bor i bygning 1451-1453 i Nobelparken.<br />

At begynde på et nyt studium føles altid som en stor omvæltning; måske er du lige flyttet til byen,<br />

måske er det ved at være lang tid siden, at du har åbnet en bog, måske kommer du fra et andet<br />

studium, hvor tingene har fungeret på en helt anden måde, eller måske kommer du direkte fra en<br />

ungdomsuddannelse, hvor alt har været tilrettelagt for dig. Derfor er vi en flok tutorer, som står klar<br />

til at hjælpe dig så godt i gang med studiet som overhovedet muligt.<br />

Vi, tutorerne, er fra flere forskellige årgange og står klar til at øse ud af vores mange erfaringer. Vi<br />

har arrangeret en rusuge, hvor du og dine nye studiekammerater bliver rystet sammen og introduceret<br />

til studiet, universitetet og hinanden. Vi tager også på en rustur, hvor der både er fokus på<br />

det faglige og det sociale.<br />

Vi glæder os rigtig meget til at se dig!<br />

Hilsen Tutorerne<br />

Du kan altid kontakte cheftutorerne, som på Teologi også er studievejledere.<br />

Studievejledningen for teologi<br />

Bettina Franch og Rikke Vestergaard<br />

<strong>For</strong> træffetider se: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/studievejledere/teo/<br />

Tlf. 87161137<br />

stv-teol@teo.au.dk<br />

Lokale 322, Bygning 1451<br />

Chat med en vejleder: http://studerende.au.dk/studievejledning/chat/


PROGRAM FOR RUSUGEN <strong>2013</strong><br />

3<br />

RUSUGEN<br />

Rusugen begynder med morgenmad i din rusgruppe hos en af dine tutorer. Vi har sørget for at inddele dig<br />

og dine medstuderende i rusgrupper inden studiestart. Hvor du skal møde op mandag morgen, vil du i<br />

slutningen af uge 34 kunne se på http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/teologi/<br />

Mandag 26.08<br />

Tirsdag 27.08<br />

09.00-11.00 Morgenmad i rusgrupperne (20 kr. i egenbetaling)<br />

10.30-11.00 Indskrivning i Tvillingeauditorierne 1324-025<br />

11.00-12.00 Introduktion og velkomst i Tvillingeauditorierne 1324-025<br />

13.15-15.00 Rusforelæsning I ved Kirstine Helboe Johansen i 1324-025<br />

Eftermiddag/aften: Unibaren<br />

09.00-10.00 Mentormøder<br />

10.00-12.00 Introduktion til studiet ved Studievejlederne i 1324-025<br />

13.00-15.00 Olymballade<br />

Aften: Fællesspisning kl. 19 og Waxies kl. 21<br />

Onsdag 28.08 10.15-12.00 Rusforelæsning II ved Kasper Bro Larsen i 1324-025<br />

13.00-14.30 HVAD kan jeg blive * i Tvillingeauditorierne 1324-025<br />

14.30-16.30 Tour de Campus<br />

Aften: Hygge<br />

Torsdag 29.08 08.00-12.00 Turnus** 1451-225<br />

13.00-15.00 Lanciers i Nobelsalen (1485-123 – Nobelsalen)<br />

Aften: Pubcrawl<br />

Fredag 30.08 09.15-13.00 ***Undervisning i græsk i 1451-225<br />

13.15-15.00 Rusforelæsning III ved Bo Kristian Holm i 1324-025<br />

Eftermiddag/aften: Theos bar<br />

* Program for HVAD kan jeg blive<br />

13:00 Velkomst og indledning<br />

13.05 Carsten Silkeborg højskole<br />

13:20 Morten Regionshospital Viborg<br />

13.35 Ditte AU<br />

13.50 Christina Etikos<br />

** Turnus for torsdag formiddag<br />

Hold 1 Hold 2 Hold 3<br />

8-9 Græsk Bibliotek Web<br />

9-10 Statsbib. Græsk Bibliotek


4<br />

PROGRAM FOR RUSUGEN <strong>2013</strong><br />

10-11 Web Statsbib. Græsk<br />

11-12 Bibliotek Web Statsbib.<br />

*** Holdoversigt over undervisning i græsk<br />

Hold 1: 09.15-10.00<br />

Hold 2: 10.15-11.00<br />

Hold 3: 11.15-12.00<br />

HYTTETUREN OG<br />

RUSTUR 13. -15. SEPTEMBER<br />

Sted: Olufsborg, Horsens<br />

Fredag d. 13. september<br />

16:00 Afgang fra parkeringspladsen ved teologi<br />

16:45 Ankomst, indkvartering og kaffe + kage - middag sættes i gang<br />

18:30 Middag<br />

19:30 Oprydning efter middagen<br />

20:30 <strong>For</strong>edrag: Højdepunkter og faldgruber i teologistudiet<br />

21:30 Tutorerne underholder - ’’Kend din tutor’’<br />

Lørdag d. 14. september<br />

08:15 Morgenmaden sættes i gang<br />

09:00 Morgenmad<br />

10:00 Morgensang og foredrag


PROGRAM FOR RUSUGEN <strong>2013</strong><br />

5<br />

11:30 Frokosten sættes i gang<br />

12:30 Frokost<br />

13:30 Oprydning efter frokosten<br />

14:00 Orienteringsløb<br />

16:00 <strong>For</strong>beredelse til aftenens program<br />

16:30 Middagen sættes i gang<br />

17:00 Omklædning<br />

18:30 Festmiddag<br />

19:30 Oprydning efter middagen<br />

20:30 Melodigrandprix og dans<br />

Søndag d. 15. september<br />

09:15 Morgenmaden sættes i gang<br />

10:00 Morgenmad<br />

12:00 Oprydning og rengøring<br />

13:00 Afgang til Århus<br />

13:45 <strong>For</strong>ventet ankomst til Århus<br />

Prisen for deltagelse i rusturen afhænger af antal studerende, men du skal regne med en egenbetaling på<br />

max kr. 500, som betales kontant til cheftutorerne i løbet af rusugen. Nærmere information følger.<br />

STUDIESTARTSARRANGEMENTER<br />

Udover arrangementerne i rusugen er der også i september andre spændende aktiviteter, som du<br />

kan deltage i samme med alle de andre studerende på <strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong>. Der er fx Studiestartsmessen<br />

d. 2.-4. september og Teologis egen semesterstartsfest d. 20. september. Hold dig altid<br />

opdateret på Studieportalen www.au.dk/arts.<br />

Du kan også læse om arrangementer i Studiehåndbogen, som du får udleveret i løbet af rusugen.


6<br />

PROGRAM FOR RUSUGEN <strong>2013</strong><br />

VÆRD AT VIDE OM STUDIET<br />

Tidsforbrug<br />

Tidsforbruget på et universitetsstudium svarer til en fuld arbejdsuge på ca. 37-40 timer. Jo færre fag man<br />

har på et semester, jo større er pensum, som skal læses selvstændigt. Generelt skal man regne med mindst<br />

to timers forberedelse til hver times undervisning. Det vil for eksempel sige, at seks timers sprogundervisning<br />

om ugen kræver mindst tolv timers forberedelse.<br />

Eksamen<br />

Alle semestre på Teologi afsluttes med en eller flere eksaminer. En eksamen bedømmes enten efter<br />

syvtrinsskalaen eller som bestået/ikke bestået. Du har tre forsøg til at bestå en eksamen, og alle eksaminer<br />

skal bestås hver for sig. Når du melder dig til undervisning, bliver du automatisk tilmeldt eksamen. Hvis du<br />

af en eller anden grund alligevel ikke ønsker at gå til eksamen, skal du afmelde dig eksamen. Det gør du<br />

inde på Selvbetjeningen. Hvis du glemmer at melde dig fra en eksamen, mister du et af dine tre eksamensforsøg.<br />

Som studerende er det dit eget ansvar at tjekke på Selvbetjeningen, om du er tilmeldt de rigtige<br />

eksaminer.<br />

Bøger<br />

En stor udgiftspost i dit budget som studerende vil blive bøger. Du skal regne med ca. kr. 2000,- til bøger pr.<br />

semester. Du behøver ikke købe bøger, inden du starter, det vil dine tutorer hjælpe dig med i rusugen. Du<br />

kan købe dine bøger i Stakbogladen, som er universitetets boghandel. Den ligger i Studenternes Hus og<br />

giver 10 % rabat på studierelevante bøger. Underviserne bestiller de bøger, de vil bruge som pensum hjem<br />

til Stakbogladen, så her kan du altid finde den litteratur, du skal bruge.<br />

Studiegrupper<br />

Ud over undervisningen er det vigtigt at være en del af en studiegruppe. Det er en rigtig god måde at forberede<br />

sig til undervisningen og til eksamen på. Og så er det en god måde at teste sin egen viden og evne<br />

til at formulere denne viden. Ved studiestart er du allerede blevet placeret i en studiegruppe, som du<br />

har som fundament for det første semester. Når du møder op til din første dag på studiet i rusugen, vil du få<br />

udleveret en liste over grupperne, og du vil få mulighed for at hilse på de medstuderende, som du vil få et<br />

ekstra tæt samarbejde med.<br />

Undervisningsforløb 1. semester<br />

På det første semester på Teologi skal du følge: Græsk 1, Introduktion til studiet Teologi og Indføring i Teologi.<br />

Der er tale om i alt 12 undervisningstimer og du vil sammen med dine medstuderende og dine tutorer<br />

tilmelde dig hold under introduktionsugen. Du vil allerede ved studiestart være placeret på et bestemt<br />

hold, men vi guider dig sikkert igennem den reelle undervisningstilmelding. På denne måde bliver du<br />

bedst rustet til de efterfølgende semestre, hvor du selv står får valg af og tilmelding til undervisningen.


PROGRAM FOR RUSUGEN <strong>2013</strong><br />

7<br />

NYTTIGE HJEMMESIDER<br />

PÅ www.studerende.au.dk/arts kan du finde oplysninger om blandt andet undervisere,<br />

studievejledning, fag, studieordninger og eksamensformer.<br />

PÅ www.studerende.au.dk/arts/studiestart kan du finde nyttig information om din<br />

studiestart<br />

Andre nyttige hjemmesider:<br />

www.au.dk – hele <strong>Aarhus</strong> <strong>Universitet</strong>s hjemmeside<br />

www.stakbogladen.dk – her kan du købe fagbøger fra dit pensum<br />

www.su.dk – husk at søge om SU!<br />

www.ungdomsboligaarhus.dk – stedet, hvor du kan få hjælp til at finde en bolig<br />

Vi ses mandag d. 26. august!


8<br />

PROGRAM FOR RUSUGEN <strong>2013</strong><br />

Velkommen<br />

Til<br />

<strong>Aarhus</strong><br />

<strong>Universitet</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!