Vores_maal_DK_web

vinayhaslund

Vores_maal_DK_web

vores

mål

2015–2018


REDAKTION

MARIANNE LEMVIG

THILDE MARIE SKAANNING

DESIGN

KIT HALDING

FOTO

Mike KolŐffel

Mikkel Østergaard

Peter Høvring

Jonas heith Lønborg

valgerdur hvidt Larsen

Reuters

FORORD 5

VEJEN TIL MÅLENE 7

MÅL I VERDENS FATTIGSTE LANDE 9

MÅL I DANMARK 15

HER ARBEJDER VI 16


Hvis en mand er sulten, så giv ham ikke kun

en fisk. Giv ham i stedet en fiskestang, og

lær ham at fange sine egne fisk. Og giv ham

retten til at eje sin fiskestang

og fri adgang til at fiske i søen

– og hans fremtid er

sikret.

Sådan arbejder

Folkekirkens Nødhjælp.

Altid med verdens fattigste.

Forord

Verden omkring os er under hastig forandring: økonomisk,

politisk, socialt og kulturelt. Naturkatastrofer og konflikter

er i dag både voldsommere og mere komplekse end tidligere.

Aldrig i nyere tid har så mange været på flugt fra krige og

katastrofer. Flere end 81 millioner mennesker verden over har i

dag brug for humanitær hjælp og beskyttelse – enten fordi de er

på flugt, eller fordi de sulter. Klimaforandringer giver sig udslag i oversvømmelser

og tørke i udsatte lande, skaber sult og tvinger millioner bort

fra deres hjem. Op mod 750 millioner af verdens fattigste er bønder. De har brug for

bæredygtige landbrugsformer og vekslende afgrøder for at tilpasse sig forandringer

i såvel klima som global økonomi, så de kan sikre sig en bedre høst og opbygge mere

robuste samfund. Erfaringen viser, at vækst i landbrugssektoren i udviklingslande

har meget større indvirkning på den økonomiske udvikling, jobskabelse og fattigdomsbekæmpelse

end vækst i nogen anden sektor.

Selvom de fattigste lande bliver rigere, ser vi, at uligheden vokser både i forhold

til muligheder og indkomst. Mere end 75 procent af befolkningen i udviklingslande

oplever, på trods af økonomisk vækst, at leve i et samfund, hvor goderne er

mere ulige fordelt i dag end i 1990’erne. Samtidig ser vi et verdenssamfund, hvor

midlerne til at bekæmpe fattigdom bliver færre, og de politiske magtforhold og

prioriteringer ændres. Disse ændringer kræver innovation og partnerskaber med

nye aktører – fra sociale bevægelser, til den private sektor og universiteter.

I Folkekirkens Nødhjælp tilpasser vi os den aktuelle virkelighed. Derfor er fokus

for vores arbejde i de kommende år: at redde liv, bygge robuste lokalsamfund og

bekæmpe ekstrem ulighed i verdens fattigste lande - i partnerskaber med nye globale

aktører og civilsamfundsorganisationer i syd.

Birgitte Qvist-Sørensen, international chef i Folkekirkens Nødhjælp

5


Vores mål i verdens

fattigste lande er at redde liv,

opbygge robuste lokalsamfund og

bekæmpe ekstrem ulighed. Vores mål i Danmark

er at skabe engagement, tilbyde

handling og dokumentere

effekt og resultater.

Vejen til målene

FORMÅL Siden 1922 har vi kæmpet for en verden fri

for sult, fattigdom og undertrykkelse, der hvor nøden

er størst. En verden hvor fordelingen af klodens ressourcer

er retfærdig. Vi arbejder ud fra et kristent

menneskesyn med respekt for ethvert menneskes

rettigheder og alle menneskers lige værd.

PARTNERSKABER OG TEMAER Vi uddeler nødhjælp

og forebygger katastrofer, vi bekæmper sult, og

vi styrker demokrati og menneskerettigheder. Vi

forebygger hiv og aids, og vi skaber trygge samfund

fri for miner og våben. Vi gør det i flere end 30

lande verden over. Og vi gør det ikke alene.

Vi gør det sammen med vores stærke partnere, her

i blandt de flere end 140 kirkelige og huma nitære

organisationer i det globale netværk ACT Alliance

(Action by Churches Together), som udfører

udviklings- og nødhjælpsarbejde overalt i verden.

Partnerskaber er et kerneprincip for Folkekirkens

Nødhjælp. Det er ikke kun en arbejdsmetode, men

grundlæggende for vores værdier og identitet. Al

vores katastrofe- og udviklingsarbejde baserer sig

på samarbejde med lokale partnere, som bedst

kender og forstår de lokale udfordringer. Ved at

samarbejde bredt med kirkelige og folkelige organisationer

og andre partnere sikrer vi, at vores

arbejde er effektivt, bæredygtigt og målrettet verdens

fattigste. Vi har regionale kontorer i 12 lande

verden over: Etiopien, Sydsudan, Uganda, Malawi,

Zambia, Zimbabwe, Nepal, Myanmar, Cambodja,

Kirgisistan, Palæstina og Honduras.

RETTIGHEDSBASERET TILGANG Menneskerettighed

er og ligestilling mellem kønnene er en integreret

del af al vores arbejde. Det betyder i praksis, at

vi i vores katastrofe- og udviklingsarbejde styrker

verdens fattigstes muligheder for selv at ændre

deres situation. Vi sætter fokus på lige adgang til

at deltage aktivt og påvirke beslutningsprocesser på

alle niveauer i samfundet. I samarbejde med vores

partnere drager vi relevante myndigheder og institutioner

til ansvar, og gør brug af internationale menneskerettighedsstandarder

og mekanismer. For os

selv betyder det, at vi giver vores partnere mulighed

for at deltage i alle beslutningsprocesser omkring

samarbejdet på meningsfuld vis, og at vi sikrer, at

rettigheds- og ligestillingsprincipper gælder for alle

vores egne principper og procedurer. Folkekirkens

Nødhjælp er HAP-certificeret, hvilket betyder, at vi

i vores arbejde skal leve op til de højeste standarder

inden for ansvarlighed og kvalitetsstyring, i forhold

til de mennesker vi hjæl per. Vores katastrofearbejde

bygger på Sphere, som er de internationale ngo’ers

grundkodeks for katastrofearbejde.

FORTALERARBEJDE For at sikre basale menneskerettigheder

taler vi verdens fattigstes sag både

nationalt og internationalt. Det er det, vi kalder

politisk fortalerarbejde. Vi er fortaler for verdens

fattigste om alt fra ytrings- og organisationsfrihed,

retten til mad, klimaforandringernes konsekvenser

til forbud mod landminer og klyngeammunition.

Vi sætter fokus på nødens årsager både lokalt og

globalt. Vi stræber efter at integrere vores politiske

fortalerarbejde i alt, hvad vi gør. Konkret taler vi

verdens fattigste sag gennem lobbyarbejde, ved at

påvirke lovgivning, beslutningstagere og mediernes

dagsorden, samle folkelig opbakning og opbygge

alliancer.

MIDLER Vores arbejde finansieres ved bidrag fra private,

virksomheder og fonde, ved indsamling og med

penge fra blandt andre Danida (den officielle ulandsbistand),

EU, FN-organisationer og internationale fonde.

7


Folkekirkens Nødhjælp har tre mål i verdens fattigste lande

Ethvert liv er uendeligt værdifuldt, og

når liv og menneskelig værdighed trues, er det

vores ansvar at gøre, hvad vi kan for at hjælpe.

Vores mål i verdens fattigste

lande er at beskytte og

redde liv.

Mål 1

Redde liv

Når oversvømmelser forårsager død og ødelæggelser,

når krig og konflikter driver folk på flugt, eller

når langvarig tørke fører til sultkatastrofe, er vi

klar med nødhjælp, logistik og ekspertviden.

For Folkekirkens Nødhjælp er beskyttelse af liv,

menneskers værdighed og retten til ansvarlig,

målrettet støtte selve grundstenen i al vores humanitære

arbejde. Vi er forpligtet til at gribe ind,

handle og rykke ud, når der er menneskeliv på spil.

Vi forebygger og lindrer menneskers lidelser, når

katastrofer eller krig flår hverdagen i stykker for

verdens fattigste. Afhængigt af den konkrete situa

tion hjælper vi med mad, nødhjælpspakker eller

kontanter til indkøb lokalt. Uddeling af kontanter

er en ny måde at nå hurtigere ud på, samtidig

med at de katastroferamte selv bestemmer, hvad

de har mest brug for. Vi støtter lokal, humanitær

hjælp – det vil sige de mennesker, som rykker ud

med hjælp med det samme i katastrofesituationer,

og dem som med det første tilbyder beskyttelse

i verdens skrøbelige stater. Vi er fortaler for

lige adgang til hjælp – med det mener vi, at alle

mennesker har ret til et værdigt liv, også midt i

en katastrofe. Vi er også fortaler for, at regeringer

forebygger og håndterer katastrofer lokalt.

Det vil

Folkekirkens

Nødhjælp

• Give ansvarlig, rettidig, koordineret

og effektiv nødhjælp i akutte

og længerevarende kriser – altid målrettet

de katastroferamte befolkningers

egne behov og prioriteringer.

• Styrke lokalt katastrofeberedskab og øge uddeling

af kontanter til katastroferamte. Forbedre

varslingssystemer og lokal evne til at mindske

risikoen for katastrofer og tilpasse sig klimaforandringer.

• Støtte partnere, lokalsamfund og civilsamfund,

så de bedre kan beskytte sig mod trusler

om vold og konflikt samt støtte lokale lederes

evne til konfliktmægling og interreligiøs dialog.

• Ryde miner og ueksploderet ammunition samt

undervise lokalbefolkninger i, hvordan risikoen

for katastrofer mindskes. Igangsætte aktiviteter,

som reducerer væbnet konflikt, sikrer lige

adgang til humanitær hjælp, og som giver indkomstmuligheder

under længerevarende kriser.

• Investere i ny viden og teknologi, som kan gøre

vores hjælp endnu mere robust og effektiv, og

som kan komme de fattigste til gode.

9


En verden uden fattigdom,

undertrykkelse og sult

kræver robuste

lokalsamfund, hvor bæredygtig

udvikling og

inkluderende vækst kan gro.

Vores mål i verdens fattigste lande

er at opbygge robuste lokalsamfund.

Det vil

Folkekirkens

Nødhjælp

Opbygge rubuste lokalsamfund

Flere millioner mennesker lever i samfund, hvor

fundamentale rettigheder ikke respekteres.

Hjælper vi verdens fattigste med at kæmpe for

deres rettigheder, bekæmper vi også de væsentligste

grunde til sult, fattigdom og undertrykkelse

– og opbygger robuste lokalsamfund.

• Styrke retten til mad for verdens fattigste

ved at øge og forbedre produktionen

af fødevarer, øge mulighederne for at

tjene, opspare eller låne penge til at opstarte

små virksomheder og forbedre adgangen

til markeder og jobs.

• Dyrke innovative partnerskaber og engagere os i strategiske

samarbejder med forskningsinstitutioner, virksomheder

og netværk for at integrere nye teknologier og metoder

i landbrugsproduktionen i verdens fattigste lande.

• Reducere sårbarhed, marginalisering, diskrimination

og økonomisk eksklusion af verdens fattigste ved at

opfordre enkeltpersoner og lokalsamfund til at holde

regeringer og aktører i den private sektor ansvarlige, så

investeringer og handelsaftaler kommer verdens fattigste

til gode.

• Styrke kvinder og mænd til at tackle kønsbestemte, ulige

forhold og fokusere på seksuelle, reproduktive sundhedsrettigheder,

herunder forebyggelse af hiv og aids.

• Forebygge konflikter ved at bekæmpe væbnet vold og

udføre humanitær minerydning i konfliktramte områder

samt fremme dialog mellem stridende grupper med henblik

på fredelig sameksistens og forsoning.

Mål 2

For os handler robuste lokalsamfund om, at

befolkningen har ret til mad, at de kan se

muligheder og skabe deres egen indkomst,

og at de tilpasser sig klimaforandringer på

den bedst tænkelige og bæredygtige måde.

Vi lægger især vægt på, at folk kan spise

sig mætte. Og for os er bæredygtighed

ikke bare et ord, vi bruger. Det er vores vej

til at opfylde verdens fattigstes behov for

fødevarer.

Sammen med vores partnere støtter og

opfordrer vi til økologiske og bæredygtige

produktionsmetoder, som på lang sigt bevarer

jordens frugtbarhed, miljøet og klimaet.

Vi fokuserer på, at fattige bønder

bruger vekslende afgrøder og forskellige

husdyr, og at de har fri adgang til at sælge

varer på lokale markeder. Robuste lokalsamfund

får vi også ved at forebygge og mindske

katastrofers ødelæggende effekt, hvad

enten de er natur- eller menneskeskabte.

Det falder alt sammen tilbage på rettigheder,

for hvis vi vil opbygge robuste

samfund, skal vi sørge for, at verdens fattigste

er med til at tage de beslutninger, der

påvirker deres liv.

11


Verden er præget af ulighed.

Vækst og udvikling kommer langt fra

alle mennesker til gavn, som det burde.

Vores mål i verdens fattigste lande er at

bekæmpe ekstrem ulighed.

Mål 3

Bekæmpe ekstrem ulighed

Undertrykkelse og forskelsbehandling er væsentlige

barrierer for udvikling i verdens fattigste

lande. Derfor kæmper vi for at støtte den folkelige

og politiske handlekraft, der skal til for at

ændre de strukturer og politikker, som ofte ligger

bag den ekstreme ulighed.

• Gribe ind over for politisk ulighed ved at fremme retfærdighed

og adgang til beslutninger på både nationalt og globalt niveau.

Når vi bekæmper ulighed, handler det både om

økonomisk, social og miljømæssig ulighed. Økonomisk

ulighed er en ulig fordeling af økonomiske

ressourcer på globalt plan, mellem befolkningsgrupper

og mellem enkeltpersoner. Social ulighed

handler om forskelle i menneskers adgang til

samfundets ressourcer. Ulighed og diskrimination

er ofte fast forankret i en række lokale,

globale og nationale institutioner samt i sociale,

religiøse og kulturelle normer. Miljømæssig

ulighed handler om, at verdens fattigste ikke har

lige ret eller adgang til at bruge jordens begrænsede

råstoffer og ressourcer – selvom det er

dem, der er hårdest ramt af klimaforandringer.

Vi bekæmper ekstrem ulighed både lokalt,

nationalt og internationalt ved at påvirke og

forandre normer og institutioner, som bidrager

til uretfærdighed og ulighed. På den måde skaber

vi flere lige muligheder og rettigheder for

verdens fattigste.

Det vil

Folkekirkens

Nødhjælp

• Reducere økonomisk ulighed for verdens fattigste ved for eksempel at fremme

adgang til statslige ressourcer og tjenester, til landbrugsjord og naturressourcer samt sikre

bedre adgang til globale pengestrømme som udviklingshjælp og handelsfordele.

• Gribe ind over for social ulighed ved at være fortaler for afskaffelse af ulighed i velstand,

selvstændighed og status. Påvirke og ændre eksisterende og nye politikker, så de er inkluderende

og sikrer fattige og marginaliserede gruppers rettigheder.

• Afhjælpe miljømæssig ulighed ved at være fortaler for, at verdens fattigste får lige ret og

adgang til at bruge af jordens begrænsede ressourcer nu og i fremtiden.

13


Sammen kan vi forandre verden –

kæmpe for en verden fri for sult, fattigdom og

undertrykkelse. Vi kan skabe et værdigt liv

for alle ved at handle.

Vores mål i Danmark er at skabe

engagement.

Mål i Danmark

Skabe engagement

Danskerne viser gang på gang vilje til at hjælpe

mennesker i nød. Og hver dag tilbyder vi menings

fulde handlemuligheder, der gør en forskel

for verdens fattigste. Det kan være alt fra at arbejde

frivilligt, til at lave sin egen indsamling, til

at støtte os med en 50’er hver måned eller til at

tale vores sag blandt venner på Facebook.

Om det er oplysning til børn og unge, pressearbejde

eller samarbejde med vores støtter og

fans, så er vores mål at engagere unge som ældre

og give dem mulighed for at handle sammen

med os til fordel for verdens fattigste.

Langt de fleste kender os, og vi har et godt

ry blandt danskerne. Det ser vi som selve

grundlaget for, at vi kan skabe engagement

og udvide forståelsen for vores

arbejde. Vi vil fortsat være kendt for

at levere troværdig dokumentation

og vise danskerne, hvordan vores arbejde

gavner. Derfor har vi også øget

kommunikations indsatsen på vores

regionale kontorer verden over.

I vores politiske fortalerarbejde i Danmark

søger vi indflydelse på dansk og

europæisk udviklingspolitik i samarbejde

med andre folkelige organisationer.

• Styrke relationen til enkeltpersoner, netværk

og partnere i Danmark ved at tilbyde

menings fulde muligheder for at handle.

• Fortsat være en kendt og respekteret organisation

blandt danskerne og uddybe forståelsen

af vores arbejde for og med verdens

fattigste.

Det vil

Folkekirkens

Nødhjælp

• Arbejde målrettet for at være førstevalg

for kirkelige- og folkelige partnere

i Danmark inden for udvikling og

nødhjælpsarbejde og sammen med

dem styrke det frivillige engagement

for mennesker i verdens fattigste

lande.

• Dokumentere vores resultater for verdens

fattigste, så vi kan prioritere vores arbejde

efter, hvilke initiativer der skaber størst opmærksomhed

og opbakning og bedst tilbyder

danskerne mulighed for at handle.

• Sætte vores fingeraftryk på dansk og europæisk

udviklingspolitik via vores engagement

i danske ngo-netværk og ACT Europe

og arbejde for at fremme et godt og effektivt

samarbejde mellem relevante, danske ngo’er

inden for vores felt.

• Styrke og udvide vores internationale kommunikation

og pressearbejde for at kunne dokumentere

effekten af vores arbejde og skabe

opmærksomhed omkring verdens fattigste.

15


Her

arbejder

Folkekirkens

Nødhjælp

rusland

syrien

libanon

irak

palæstina

kasakhstan

kirgisistan

Tadsjikistan

pakistan

nepal

bangladesh

libyen jordan

etiopien

honduras

mali

sudan

sydsudan

somalia

indien

myanmar

thailand

laos

cambodja

den centralAfrikanske Republik

uganda

burundi

kenya

dr congo

angola

zambia

malawi

zimbabwe

17


Folkekirkens Nød hjælp kendes på fisken,

som er et gammelt kristent symbol. Fisken

stammer fra bl.a. beretningen om Jesus, der

mætter 5.000 mennesker med fem brød

og to fisk. I vores logo er fisken

placeret midt på en jordklode, der symboliserer

liv til verden, håb for frem tiden og

et fællesskab, hvor der er nok til alle,

deler når vi med hinanden.

hjælper Folkekirkens Nødhjælp verdens

fattigste uden hensyn til religion, køn, race

politisk eller overbevisning.

19


Folkekirkens nødhjælp

nørregade 15

1165 københavn K

telefon 33 15 28 00

mail@dca.dk

nødhjælp.dk

STØT VERDENS FATTIGSTE

GIV BIDRAG PÅ NØDHJÆLP.DK

Similar magazines