Mødereferat - Velkommen til Århus Kommune

friedrich.sophia43

Mødereferat - Velkommen til Århus Kommune

Mødereferat

Tværmagistratslig

Thrine Nørgaard d. 11-09-2008

Møde:

FællesMEDudvalget i Århus Kommune

Dato: 11-09-2008 kl. 12:00 til. 13:00

Sted: Rådhuset, lokale 390

Til stede:

Fraværende:

Gæster:

Kopi til:

Nicolai Wammen/BORG/M0/AAK

Peter Thyssen/MAG2/M2/AAK

Erik

Kaastrup-Hansen/MAG1/M1/AAK

Carl Nielsen/MAG2/M2/AAK

Hosea Dutschke/MAG3/M3/AAK

Kirsten Jørgensen/MAG4/M4/AAK

Nils Petersen/MAG5/M5/AAK

Mette Hvid Johannesen/BU/M1/AAK

Britta Lund

Sørensen/MAG3/M3/AAK

Hanne Vinther

Sørensen/BIB/M4/AAK

Per Jensen/PERS/M0/AAK

Thrine Nørgaard/PERS/M0/AAK

Hans Nikolaisen/OEK/M0/AAK

Mogens Jensen/AABR/M2/AAK

Hosein Mirshahi/ITO/M0/AAK

Hans Henrik Hansen

HK/Kommunal

25HHH@hk.dk

Henning Truelsegaard

BUPL

HTR@bupl.dk

Gordon Ørskov Madsen

Århus Lærerforening

gomadsen@dlf.org

Hans Sig Nielsen

3 F

hans.sig.nielsen@3f.dk

Mads Bilstrup

DS

MB@socialrdg.dk

Kirsten Normann Andersen

FOA

kna013@foa.dk

Birgit Friis

BUPL. BFR@bupl.dk

Gert Bjerregaard/MAG1/M1/AAK,

Dorthe

Laustsen/Rådmand/MAG3/M3/AAK,

Flemming Knudsen/MAG4/M4/AAK,

Louise Gade/BU/M1/AAK, Tove

Nielsen/MAG3/M3/AAK

Birgit Friis

Jens Henrik Thulesen Dahl og Anne

Knudsen

Ole Aasmoe; Inge Merete Jacobsen;


Lone Pedersen; Lone Jelle; Karen M.

Andersen; Karin Rathcke; Marina

Stannov; Solveig Bach; Knud

Østergaard Laursen; Thor Davidsen;

Anders Haugaard; Grethe Pedersen;

Vibeke Sjøgren; Else Jørgensen;

Karen M. Andersen; Anita Drasbæk

Jørgensen; Anne Grethe Mogensen;

Bente Lynge Hansen; Christian

Binggeli-Winter; Christina Vadstrup

Petersen; Dieter Delling; Uffe

Rasmussen; Inger Rønne Bonde;

leder-skaadetand; Søren Merrald;

Torsten Warberg; Ulla Skovgaard;

Flemming Hager Jensen; Christine

Kousholt; Vinnie Holme; Christian

Mølgaard; Flemming Nielsen; Jørn

Sønderkjær Christensen; Jan Beyer

Schmidt-Sørensen; Merete

Arnbjerg; Elisabeth Eistrup

Jakobsen; Susanne Holm; Tina

Bröner Grimm;

_AAK.L.DJØF-klubben.bestyrelse;

Lene Stevn; Martin Birk; Lillian

Thomsen; Tonny Jensen; Morten

Sønderby Sørensen; Kirsten

Høedt-Rasmussen; Mette K. Dalum;

Gitte Møldrup Kristensen; Bente

Margrethelund; Lone Justesen; Niels

Lucassen; Knud Østergaard

Laursen; lhmikkelsen; Bodil Møller

Hansen; Rouya Hamedani; Birgitte

Lykke

Referat

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

2. Gensidig orientering.

Intet

3. Nyt om arbejdsmiljø

Intet

4. Nedsættelse af arbejdsgruppe under Fælles MED til at håndtere påbud samt status på

de underliggende påbud.

Jens Henrik Thulesen Dahl fra Forebyggelse og Arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling deltog under

dette punkt.

Mads Bilstrup: Vedr. kommissorium kan dette tiltrædes, dog bør det indgå, at gruppen også skal

arbejde med forebyggelse og tidlig indsats.

Nicolai Wammen. Dette indføjes

Kirsten Normann Andersen: Det interessante er hvornår sikkerhedsrepræsentanten inddrages og

hvordan. Endelig er der givet flere påbud til kommunen, end de der fremgår af listen.

Jens Henrik Thulesen Dahl. Listen indeholder alene de påbud, der ligger til grund for

rådgivningspåbuddene.

Enighed om, at kommissoriet tilrettes således at det indgår at gruppen også skal arbejde med


forebyggelse og tidlig indsats samt at gruppen skal udarbejde lister over samtlige påbud i

kommunen, også de, der ikke har givet anledning til et rådgivningspåbud.

5. Indstilling om ytringsfrihed.

Henning Truelsesgaard: Vigtigt at der indgår spørgsmål om konflikten mellem på den ene side

loyaliteten opad i systemet og ytringsfriheden.. Loyaliteten hæmmer ytringsfriheden og det er

vigtigt at have fokus på i hvor høj grad.

Kirsten Normann Andersen: Indstillingen er OK, men det er vigtigt, at der kigges på grænserne

for, på hvilket ledelsesniveau, loyalitetskonflikten er der. Flytter grænserne sig i øjeblikket Er det

rimeligt, at en gruppeleder i ældreplejen skal forsvare budgettet.

Mette Hvid Johannesen: I stedet for undersøgelsen kunne man afholde temadage, work shops,

udarbejde info materiale m.v.

Nicolai Wammen. Der diskuteres to ting, selve undersøgelsen og evt. ændringer. Vigtig at få

afdækket situationen, før der tages stilling til ændringer.

Mads Bilstrup: Der er et flertal på B-siden, der går ind for undersøgelsen, men vi vil gerne have

indflydelse på spørgsmålene og undersøgelsesdesign m.v.

Nicolai Wammen. Enighed om at B-siden kan indgå i arbejdet med at udforme spørgsmål m.v.

6. Personalestrategi

Mads Bilstrup: Jeg kan have en bekymring for, om strategien vil blive anvendt eller om det bare

bliver et stykke skrivebordspapir eller om det alene skal anvendes til politisk profilering. Det skal

være en aktiv strategi. Endelig skal der være fokus på, hvordan vi får den helt ud i organisationen,

til decentrale ledere og medarbejdere.

Thrine Nørgaard: Med debatoplægget lægges der op til, at det skal i høring i alle MED udvalg,

uden afrapporteringspligt. Strategien skal gerne være et supplement til / understøttelse af

personalepolitikken og anvendes til prioritering ved nye projekter, tiltag m.v.

Peter Thyssen. Det Radikale Venstre vil i Byrådet stille forslag om en tiliidsreform med henblik på

en afbureaukratisering

Nicolai Wammen: Strategien skal ikke anvendes til politisk profilering, men være et redskab til at

skabe gode arbejdspladser med gode vilkår for medarbejderne. Det må være et fælles anliggende

for Fælles MED

Gordon Ørskov Madsen: Som alternativ til Peter Thyssens forslag om tillidsreform kunne man

inddrage en fjernelse af virksomhedsmodellen, som virker bureaukratisk.

Nicolai Wammen: Jeg vælger at tage debatten som udtryk for, at der er opbakning til at sætte

projektet igang med opbakning fra Fælles MED, men at det skal give mening.

7. Budget 2009.

Henning Truelsesgaard: På budgetorienteringsmødet var der en række elementer, hvor der var

usikkerhed. Når dette er afklaret, vil B-siden gerne have dette tilsendt. Endelig vil B-siden også

gerne se spørgsmål og svar fra partierne.

Hans Nikolaisen: Der er et fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget, hvor dette

behandles. Dette materiale kan vi sende til B-siden, når mødet har været afholdt.

Nicolai Wammen. Derudover stiller partierne også spørgsmål direkte til Økonomisk Afdeling, og

disse behandles fortroligt, så end ikke jeg kender dem fra de andre partier.

Kirsten Normann Andersen: Der er en række forslag til budgetforbedringer. Det kunne være

ønskeligt, hvis disse forslag blev drøftet i HMU regi forud for budgetforhandlingerne, så

medarbejderne blev inddraget.


Hans Nikolaisen: Jeg oplever ikke at der er mange budgetforbedringsforslag Hvis der skal

udarbejdes et budgetkatalog, typisk i forbindelse med nedskæringer, inddrages MED systemet,

men det har ikke været tilfældet i år. Byrådet har jo også til det sidste mulighed for at inddrage

andre punkter.

Kirsten Normann Andersen: Der burde være en MED proces hvert år, så medarbejderne inddrages

mere aktivt i budgetforhandlingerne. Det er i øvrigt sent man drøfter budgettet og har de endelig

tal.

Nicolai Wammen: I forhold til budgetlægningen er det sent vi har tallene, men det skyldes at

budgetvirkningen af regeringsaftalen skal konsekvensberegnes. Vi har ikke engang de endelig tal

endnu. Den enkelte afdeling kan lave aftaler om inddragelse af MED, men i den sidste ende er det

Byrådets ansvar at vedtage budgettet.

8. AKUT Midler.

Kirsten Normann Andersen. Der vil være bedre med tværgående initiativer, også henset til

størrelsen af beløbet. Hvis det sendes ud i afdelingerne, vil det være meget små beløb. Det kunne

fx. være tværgående kurser i budgetforståelse m.v.

Per Jensen: Dette hører under den almindelig MED Uddannelse.

Enighed om, at A- og B-siden sætter sig sammen og finder en fornuftig løsning.

9. Udbud i Århus Kommune.

Per Jensen: Der har været en drøftelse med de faglige organisationer, der er mundet ud i, at der

skal udarbejdes retningslinier for MED inddragelse. Der skal være en arbejdsgruppe med A- og

B-side repræsentanter, som vil lave et oplæg til Fælles MED.

Hans Hengik Hansen: Det er positivt. Og den aktuelle sag i IT SOS har fundet en løsning, hvor

medarbejderne kan byde selv, hvilket vi i HK er glade for. DKF og HK har dog fortsat den

opfattelse, at MED reglerne ikke er overholdt i denne sag. HK ønsker derfor at få sagen prøvet ved

de centrale parter for at få afklaret, hvor grænserne går.

Per Jensen: Her er vi ikke enige. Ledelsen finder, at reglerne er overholdt. Det er fint nok, hvis HK

vil prøve sagen, men man skal være opmærksom på, at det er en langt forløb på ½ - 1 år. Men

det er HK´s beslutning.

Hanne Winther Sørensen: De tre værdier er ikke overholdt i denne sag. Forløbet har ikke været

troværdigt og der er ikke udvist respekt for medarbejderne.

Kirsten Normann Andersen: Det er vigtigt, at vi fremadrettet får nogle retningslinjer at forholde os

til.

Nicolai Wammen: Organisationerne havde foretræde for Økonomiudvalget og der er blevet lyttet

til dem, hvilket har resulteret i, at medarbejderne nu kan byde på opgaven. Hvis HK uagtet det vil

køre en sag, så må den køre ad de formelle veje.

10. Evt

Intet


Bilag:

More magazines by this user
Similar magazines