Kratten nr. 6 - LKB-Gistrup

kratten.lkb.dk
  • No tags were found...

Kratten nr. 6 - LKB-Gistrup

KRATTEN

December 2003 NR. 6 ÅRGANG 36

BADMINTON

Julen

kommer til Gistrup

FODBOLD

GYMNASTIK

TENNIS

VOLLEYBALL

LÆS INDE I BLADET :

· Årets julegave: Nu kommer hallen

· Banko: Nye spilledere søges

· Fodboldynglinge vinder puljen: ”Sidste nat med kliken”

LÆS OGSÅ OM:

· Afdelingsmøder i januar

· Generalforsamlinger i LKB og LKB’s Venner

· Nyt fra afdelingerne


SIDE 3

Et af de sikre tegn på, at "den stundende højtid" nærmer sig, er at LKB Gistrups Venners korps af rutinerede og

entusiastiske sælgere i november måned ringer på døren med årets udgave af Julekalenderen. Således også i år,

hvor kalenderen, når dette læses, igen er ude i de små hjem, mange steder i flere eksemplarer, og hvor gevinsterne

frem til d. 24. december tilflyder de heldige.

Årets julegave til LKB Gistrup er dog så ubetinget beslutningen om halbyggeriet ved Gistruphallen. LKB’s hovedformand

Kjeld Mølbæk beskriver i sin jule- og nytårshilsen hele forløbet frem til beslutningen, og som det fremgår af

hans indlæg, er der ikke tale om en færdig gave men måske mere et gavekort, hvis anvendelse skal diskuteres nærmere

af modtagerne, der for LKB’s vedkommende også betaler en pæn del af gaven selv. Det projekt, der nu skal

udformes i detaljen, rummer store muligheder ikke bare for idrætten i Gistrup og omegn men også for samværsmulighederne

i øvrigt. LKB’s ønskeseddel har længe rummet andet og mere end blot den større indendørs banekapacitet,

som er behovet for de andre lokale klubber. Forbedrede omklædningsfaciliteter er et must for LKB, og

blandt de muligheder der bør forfølges er motionscenterfaciliteter, mødelokaler, og en bygningsmæssig samling, der

parrer vores anlægs enestående beliggenhed (og udsigt!) med mere fornuftige adgangsforhold til klubhus og

hal(ler), end vi har i dag. Af de lokale klubber, der har siddet med ved forhandlingerne om projektet, er det LKB,

der har penge med, så man må forvente, at vores behov vil få vægt ved projekteringen.

LKB har penge med, ja vist, men penge kommer som bekendt ikke af sig selv. En vigtig økonomisk kilde for klubben

er Bankocentret i Aalborg Øst, der tjener en ikke ubetydelig del af LKB’s indtægter. KRATTEN har talt med

Folmer og Tove, der i mange år har trukket et stort læs der, men som nu synes, de har alderen til at stoppe. Hvem

der skal tage over der er et af de vigtige spørgsmål i den nærmeste fremtid.

Ellers vender dette nummer af KRATTEN mere indad mod klubben selv end de fleste. Her findes indkaldelser og

dagsordener for de årlige afdelingsmøder og generalforsamlinger, der er en vedtægtsfastsat del af den demokratiske

proces for medlemmerne i klubben, og afdelingerne beretter om aktiviteterne, både de gennemførte og de

planlagte.

Her i årsmøde- og generalforsamlingssæsonen kan vi glæde os over, at vi ikke har ledermangel i LKB, og at vi med

hjælp fra vores støtteforeninger, først og fremmest SUG, har mulighed for at pleje dem og svejse dem sammen på

tværs af afdelinger og hverv. Således har vi netop haft et halvt hundrede ledere, hjælpere og ansatte med ledsagere

på en meget hyggelig og udbytterig tur til Wismar og omegn. KRATTEN var også med.

Peder Kaj Pedersen

Redaktør af KRATTEN

Glimt fra LKBs ledertur i november 2003: til venstre studerer LKB’ere på gaden i Güstrow en overlevende Trabi fra DDR-tiden og til højre

ses det eventyrlige slot i Schwerin.

3


TA’R DU KØREKORT

HOS JES,

STØTTER DU LKB

Østerbro 37b · 9000 Aalborg · 96 30 28 00 · mobil 20 88 69 00

Gistrup Autolakering

& Karosseri-Værksted

Alt i autolakering

og autoreparation

Tlf./Fax 98 31 41 71

Hadsundvej 323

9260 Gistrup

KØRESKOLE

Jes Andreasen

Zentavej 13 · 9260 Gistrup

Tlf. 98 31 47 25

- direkte vej til kørekort


FORMANDENS SIDE

DEN SØDE JULETID ER OVER OS

Af Kjeld Mølbæk

Hvor utroligt det end lyder er endnu et år ved at være gået,

og tiden er inde til at se lidt tilbage på det gamle år. For LKB-

Gistrup blev det medlemsmæssigt igen et glimrende år med

masser af aktiviteter i alle seks afdelinger, og det på trods af,

at det næsten ikke synes muligt at gøre det bedre end året

i forvejen.

Årets højdepunkt: halbyggeri

i Gistrup vedtaget efter mange forviklinger

Årets umiddelbare højdepunkt må uden sammenligning

være tirsdag den 4. november, hvor pengene til den længe

ventede nye hal i Gistrup blev frigivet af byrådet i Aalborg.

Dermed kom kulminationen på et par travle måneder, hvor

det hele pludselig gik vores vej. Tidligere på året blev

Romdrup-Klarup, Nøvling Idrætsforening og LKB Gistrup

indkaldt til et møde i Skole- & Kulturforvaltningen for at få

klaret timefordelingen i vintersæsonen 2003/2004. Ved

samme lejlighed blev vi opfordret til at snakke sammen om

placeringen af en eventuel ny hal i området, og efter flere

møder i foråret var det ikke bare timefordelingen men også

placeringen af en annekshal, der var på tværs. Klarup hverken

kan eller vil bidrage til finansieringen, og da LKB alt

andet lige har flest penge til formålet, blev der peget på en

placering i Gistrup. Om det nogensinde skulle blive aktuelt,

blev der dog alt for hurtigt sået tvivl om, for pludselig blev

det foreslået at "bygge om" i Gigantium således, at der ved

hjælp af brandtæpper kunne blive seks normale haller i den

udskældte hal. Den ide blev der kæmpet hårdt imod, for

udover i høj grad at blive forstyrret af andre aktiviteter, ville

enhver form for klubliv være udelukket. Dertil kom problemerne

med transporten til og fra Gigantium, så glæden var

stor, da det blev vedtaget at der blandt andet skulle spilles

håndbold. Undertegnede foreslog også at lave et nyt isstadion

ved samme lejlighed men heldigvis blev det uaktuelt for

de lokale klubber i Aalborg Øst at blive tvunget til

Gigantium.

Som følge af håndbold og andre nye arrangementer i

Gigantium blev 6 af de 8 første træningsaftener aflyst i september

og oktober, og i januar er foreløbig tre ud af fire

aftener aflyst i badminton. LKB’s problemer i den sammenhæng

har dog været vand i forhold til Nøvlings med håndbolden,

og derfor tog Nøvling fat i SIFA for at få hjælp, mens

LKB samtidigt kontaktede alle de gode kræfter, der tidligere

har kæmpet for mere plads i Gistrup. Det gav et nyt møde

på Skole- og Kulturforvaltningen den 18. september, og her

blev der bedt om et projekt og en opdateret pris på en

annekshal i Gistrup. Dette materiale blev afleveret til

behandling på mødet i Folkeoplysningsudvalget den 23. september,

og allerede dagen efter blev der i budgetforhandlingerne

omkring 2004 sat penge af til formålet. I fortsættelse

heraf var glæden naturligvis stor, men så længe pengene ikke

var frigivet, lurede usikkerheden. Den forsvandt definitivt

den første tirsdag i november, så nu har vi nedsat et byggeudvalg

og er ved at tage arbejdshandskerne på.

Opfyldes LKBs behov og ønsker

Der er i LKB’s bestyrelse enighed om, at få så mange af

intentionerne i det tidligere præmierede Kultur- og

bevægelseshus opfyldt. De kommende måneder må vise,

hvor langt vi når. Heldigvis er der enighed om beliggenheden

af den nye hal, og det betyder, alene på grund af terrænet, at

der også kommer en kælder ved samme lejlighed. Lykkedes

det ikke i første omgang, kan den senere uden problemer

indrettes til omklædningsrum, mødelokaler og motionsrum

samt depotrum. Målet med den hurtige behandling har

været, at få de nye lokaler inden indendørssæsonen starter

i det tidlige efterår 2004, men det vil kræve en særdeles hurtig

løsning af mange juridiske og praktiske problemer.

Spændende bliver det i hvert fald selv at være med til indretningen

af den flotte kommunale julegave.

LKB Cup’en,Vennerne, SUG og Bankocentret

Et andet af årets markante højdepunkter var LKB Cup’en,

der med masser af indkvarterede gæster gav et hidtil uset

overskud. Der var ellers masser af bekymringer på forhånd

med lukkede baner og skidt vejr i ugerne op til det store

arrangement, men i absolut sidste øjeblik viste vejret sig fra

sin bedste side, og med en befriende tør østenvind og masser

af sol blev "sorg til glæde vendt". Det hele gik kort og

godt op i en højere enhed, så her skal lyde en stor tak til de

mange, der gav en hånd med i de travle dage. Det var igen

støtteforeningen LKB’s Venner, der trak læsset i forbindelse

med den populære cup. Der skal i fortsættelse heraf også

lyde en stor tak til de mange, der uge efter uge sørger for

at både LKB-Gistrup og SUG kan hente et sekscifret beløb

i Bankocenter Danmark i Aalborg Øst. Uden jeres utrættelige

indsats var det simpelthen umuligt at drive en så stor

klub med de nuværende muligheder, som mange med rette

misunder os.

Sammenhold på tværs af afdelingerne

Internt i klubben blev aktivitetsdagen i det tidlige forår på

tværs af afdelingerne en stor succes, og den ihærdige gruppe

fra foreningsseminaret i 2002 skal have en stor tak for

flittigt arbejde. Netop sammenholdet på tværs af afdelingerne

og det at fremtræde som én klub må have førsteprioritet

i de kommende år.

forsætter...

5


Din lokale Mercedes • VW • Audi expert

J. BLOCH AUTO

Sagavej 54 . 9260 Gistrup

98 31 47 79

www.jba.dk

GISTRUP SUPERMARKED

Telefon 98 31 40 33

Hårde hvidevare

og el-artikler


Det er en svær proces, men med aktiviteter hele året står

vi stærkere samlet og kan bedre udnyttet både kontoret og

inspektøren samt de øvrige ansatte. Der skal satses på at få

koordineret arrangementerne i afdelingerne og respekten

for hinandens arbejde afdelingerne imellem skal udvikles.

Dette vanskelige arbejde må de ansatte konsulenter i foreløbig

tre afdelinger være med til.

Efter flere tilløb lykkedes det i år 2003 at få overdraget

rengøringen af Gistruphallen, og det er i al beskedenhed blevet

en stor succes for alle parter. Efter aftale med Gistrup

skole samt Kultur- og Fritidsforvaltningen har LKB siden 1.

februar stået for den daglige rengøring af forhal med toiletter,

gang med omklædningsrum og omklædningsrum 4, 5 og

6 med tilhørende toiletter samt sidst men ikke mindst hele

halområdet med tilhørende depot- og redskabsrum.

Sidste år blev der i sidste kvartal holdt stærkt tilbage på

udgifterne for at minimere det underskud, der var udsigt til.

Som følge af en god disciplin i de enkelte afdelinger og

øgede indtægter i forhold til budgettet ser tingene helt

anderledes ud her i 2003, og meget tyder på, at der bliver et

pænt overskud som tilskud til byggeriet af den ny hal. I de

kommende år bliver økonomien i sagens natur stram, for

udover øgede udgifter til den nye hal forsvinder renteindtægterne

fra den hidtidige byggefond naturligvis også.Alt i alt

er LKB heldigvis godt rustet til fremtiden, og med muligheden

for at tage nye aktiviteter ind samt at optage flere medlemmer

i de etablerede afdelinger kommer der givetvis også

nye indtægter, når den nye hal bliver taget i brug i løbet af

næste år.

Tak, glædelig jul og godt nytår

Til slut skal lyde en stor tak til de mange frivillige ledere og

hjælpere på alle niveauer, der igen i år har været med til at

skabe en god hverdag i klubben. Som tidligere nævnt skal

der også lyde en særdeles stor tak til de to støtteforeninger,

LKB’s Venner og SUG, der igen har bidraget med at skabe et

solidt økonomisk fundament for det høje aktivitetsniveau i

klubben. Endelig skal der naturligvis også lyde en stor tak til

de fem ansatte i LKB, som hver især yder langt mere end

der kan forventes.

Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt LKB-nytår

til alle medlemmer med familie samt alle samarbejdspartnere

og naboklubber siger jeg tak for et yderst vellykket år

2003 og velkommen til et ikke mindre spændende nyt år.

LKB-Gistrup afholder GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 24. februar 2004 kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden:

Pkt. 1 Valg af dirigent

Pkt. 2 Hovedformandens beretning

Pkt. 3 Kassereren fremlægger regnskabet

Pkt. 4 Halbyggeri - Orientering og drøftelse af det forestående halbyggeri.

Pkt. 5 Indkomne forslag

Pkt. 6 Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent

Pkt. 7 Valg af bestyrelse

a. Valg af kasserer (for to år) b. Valg af tre øvrige medlemmer (for et år)

Pkt. 8 Godkendelse af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Godkendelse af formænd og næstformænd for badminton, fodbold, gymnastik,

tennis og volleyball

Pkt. 9 Valg af to suppleanter til bestyrelsen for de ikke aktivitetsvalgte medlemmer (for et år)

Pkt. 10 Valg af to revisorer og en revisorsuppleant (for et år)

Pkt. 11 Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være hovedformanden i hænde senest

8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

7


Vi har lidt mere

at byde på!

Anker Nørgaard

Tofthøjvej 2, Storvorde. Tlf. 98 31 76 33

Vejgaard Torv 5, Aalborg. Tlf. 98 16 77 22

Dansk Køle- og Vaskeservice

Skolestien 7 · 9270 Klarup

Telefon 98 31 90 28

DANSK

TOTAL-

SERVICE

Hadsundvej 334 · 9260 Gistrup

Telefon 98 32 33 00

ÅBNINGSTIDER:

Mandag - torsdag . . . kl. 9.00-17.30

Fredag . . . . . . . . . . . kl. 9.00-18.00

Lørdag . . . . . . . . . . . kl. 8.00-12.00

Deres lokale servicecenter!

Reparation af alle typer hvidevarer

Døgnservice

for erhverv og

private!

Dygtige og

veluddannede

fagfolk arbejder

effektivt for at

løse enhver

opgave.

Prøv selv...

blikkenslager

VVS

Klarup Varmeteknik

Aut. VVS-installatør & kloakmester

Lodsholmvej 49

Klarup/Aalborg 98 31 70 22


BANKOCENTRET

Folmer og Tove stopper og nye spilledere søges

Utroligt men sandt: efter mere end 15 år som spilleder i

bankocentret i Ålborg Øst synes Folmer Sørensen og hans

trofaste ledsager Tove, at de har nået en alder, hvor det

måske var ved at være på tide at stoppe. Folmer er et af de

kendte ansigter i LKB Gistrup gennem mange år. Det startede

for ham som for så mange andre med, at han i en

årrække efter at han havde bosat sig i Gistrup o. 1960 fulgte

børnenes udfoldelser i klubben. Han er i de senere år

kendt af mange som kampobservatør og programsælger ved

fodboldførsteholdets hjemmekampe, og han har altså i de

sidste 15 år trukket et enormt læs som spilleder i bankocentret,

ikke bare en gang imellem men én til flere aftener

om ugen, hele året igennem, år efter år. I 1999 blev han med

rette hædret som "Årets LKB’er", og nu har han altså planer

om et fortjent otium fra opgaverne i bankocentret.

Foruden Folmer og Tove er Hugo Jensen med til at trække

læsset for LKB, men udover de tre bemandes funktionerne

af folk fra Gistrup, der ikke specielt har med LKB eller SUG

at gøre, men som bare godt kan lide at spille banko og at

dyrke det sociale liv omkring spillet, og det er selvfølgelig

fint. Men de involverede peger alle sammen på, at det er

nødvendigt meget snart at rekruttere folk, som vil gå ind i

disse funktioner, så LKB’s engagement i bankocentret kan

fortsætte.

Men hvorfor er det nødvendigt Og hvad har banko med

idræt at gøre Sammenhængen for LKB Gistrups vedkommende

er særdeles kontant. Bankocentret udgør en stabil

del af LKB’s indtægter og er dermed simpelthen en nødvendig

del af grundlaget for klubbens aktivitetsniveau. Det kan

man se i tabellen her, hvor LKB’s egne indtægter i bankocentret

sættes i relation til de samlede indtægter på klubbens

årsregnskab:

1999 2000 2001 2002

Indtægt i

Bankocen. 325.100 249.400 244.100 256.900

Indtægt i

LKB i alt 1.535.500 1.724.600 1.628.700 1.623.600

Andel i % 21,2% 14,5% 15,0% 15,8%

Folmer og Tove ved Timmendorf Strand i november 2003.

KRATTEN har talt med Folmer på lederplejeturen til

Wismar om spillederfunktionen i bankocentret og om problemerne

med at få de unge til at tage over.

- Folmer fortæller, at opgaven som spilleder går ud på at forberede

aftenens spil, fylde kasserne op og bagefter tælle

dem op osv. Indimellem kan man så spille med, og det gør

Folmer gerne, han kan godt lide spillet, og det er selvfølgelig

medvirkende til, at han har holdt ved så længe.

- Problemet med at finde afløsning er, at de unge ikke gider

bankocentret på samme måde. De kan måske tage en vagt

en gang imellem for at gøre deres pligt, men bidt af det bliver

de ikke. Folmer har således forgæves forsøgt at få sin

søn til at tage over, men det har han ikke haft held med.

Men det er ikke hele sandheden. For oveni dette kommer

SUG’s årlige tilskud (til ungdomskonsulenter og ungdomsrejser,

undertiden også til anskaffelser). I 1996 - 2002 har

SUG’s tilskud ligget på et gennemsnit på 161.200 om året

svingende fra 69.200 i 1998, til 425.200 i 2000 (hvor tilskuddet

ekstraordinært omfattede resultattavle, højttaleranlæg

og andre engangsanskaffelser).Vi taler altså om en lille

1/2 million om året.

Bankocentret er altså en indtægtskilde mindst på niveau

med og af samme stabilitet som LKB cup’en. Til cup’en er

der som beskrevet i sidste nummer af KRATTEN adskillige

hundrede hjælpere i sving, de fleste i de få dage, som selve

cuppen varer. Men hvor er de LKB’ere, der kan lære sig at

elske banko(centret) og kan stille op regelmæssigt KRAT-

TEN og LKB’s bestyrelse hører gerne fra dem.

Red. v. PKP

At LKB Gistrup har et alvorligt problem den dag Folmer og

Tove faktisk gør alvor af at stoppe, bevidnes både af de folk,

som er direkte involveret i bankocentrets drift og ikke

mindst af LKB Gistrup’s regnskaber for de sidste mange år,

hvor bankocentret udgør en gedigen del af indtægtssiden.

Der er spil i bankocentret hver aften, og LKB Gistrup står

for spillet om mandagen ("mandagsklubben"), mens støtteforeningen

SUG har spillet om fredagen ("fredagsklubben").

9


Nordjysk Blæser - Service

Anpartsselskab

Sagavej 58C · 9260 Gistrup

Telefon 98 31 46 55

Vores klub har lige

fået støtte fra SIFA’s

”BINGO-KASSE”!

HADSUNDVEJ 20 · 9000 AALBORG · TLF. 9812 2357 · TELEFAX 9812 4518

Støt jer selv -

Spil med søndag

eftermiddag på

TVDanmark Aalborg

Tandlæge Niels Bo Hansen

Telefon 9832 3233

Nøvlingvej 23 a

v/JØRGEN RØRBÆK

Hadsundvej 327 · 9260 Gistrup

Tlf. 98 31 43 90 · Privat 98 31 44 40

Værkstedet klarer

alle opgaver indenfor:

· AUTOREPARATION

· AUTOOPRETNING

· AUTOSERVICE

OG MEGET MERE

Kontakt os uforbindende!

Nøvlingvej 23 - 9260 Gistrup

Tlf. 98 31 40 43


BADMINTON

AKTIV BADMINTONUNGDOM I LKB

Ungdomsafdelingen er i fuld gang med mange aktiviteter,

som træning, hold-turnering og åbne stævner. Efter fire runder

i holdturnering er 9 hold af de tilmeldte 16 hold placeret

mellem de bedste 3 hold i deres respektive puljer, de tre

af holdene endda på en aldeles suveræn 1. plads .

Seniorerne på vort bedste hold er efter en lidt træg sæsonstart

kommet i gang og ligger pt. placeret på en 4.plads i

serie 2 med håb om yderligere avancement inden slutspillet

påbegyndes.Vort serie 3 hold som startede forrygende ligger

stadig meget fint placeret som nr. 2 i rækken.

Der har som tidligere sæsoner været overvældende interesse

for åbne stævner, og vi har allerede på nuværende tidspunkt

mange spillere der er rykket op til højere rækker.

Den 2. november blev der holdt et specielt guldalderkursus

med stor succes for de 10-14 årige med fokus på teknisk

slagstræning. Med meget positive tilbagemeldinger fra deltagere

håber vi, at kunne gentage sådanne kurser i det omfang

vi kan råde over hallen flere weekends i de kommende

sæsoner.

15-16 november holdtes et åbent stævne for U9-U11, med

ikke mindre end 162 deltagere fra 30 klubber. Dette medfører

at der skulle afvikles 311 kampe i Gistruphallen denne

weekend. Resultater og opnåede ranglistepoints kan ses på

badmintons hjemmeside på www.lkb.dk.

Traditionen tro holder vi juleafslutning for vores ungdomsspillere

og deres forældre søndag den 21. december, hvor vi

slutter årets træning med julefrokost og "julebadminton"

samt andet julehygge, hvor forældrene også deltager.

Med en lang venteliste for ungdomsspillere, manglende halplads

for alle interesserede motionsspillere og mange afbud

i Gigantium, der også har ramt vores ungdomstræningstid,

glæder vi os til den nye hal står klar, forhåbentlig til næste

sæson.

Afdelingsudvalget

Husk badmintonafdelingens traditionelle juleafslutning

Julefrokost og julebadminton for alle vore ungdoms-spillere

søndag den 21. december kl 12.00

med efterfølgende gløgg mv for forældre og søskende.

Afdelingsudvalget

11


Pokaler - Indgravering - Medaljer

ERENFRED PEDERSEN A/S

IMPORT, SALG OG SERVICE AF ENTREPRENØR- OG INDUSTRIMATERIEL

AALBORG:

Rebslagervej 7

DK-9000 Aalborg

Telefon 98 13 77 22

Telefax 98 16 56 11

KØBENHAVN:

Spangåvej 15, DK-

2630 Tåstrup

Telefon 43 71 01 66

Telefax 43 71 06 11

KOLDING:

Albuen 26

DK-6000 Kolding

Telefon 76 33 60 60

Telefax 76 33 60 69

E-mail: info@ep.dk · www.ep.dk

Egon Kjeldsen

tagdækning a/s

Sagavej 5 · 9260 Gistrup

Telefon 98 31 44 22

Digevangen 18. 9260 Gistrup

Ring for uforpligtende tilbud

22164044/ 96364934

allansvinduespolering@post.opasia.dk


HOLDTURNERING FOR

BADMINTONMOTIONISTER

Som noget nyt har vi i år et hold tilmeldt i motionist-rækken

hos DBF.Vi er en lille flok "gamle" motionister, som i år

har haft lyst til at prøve at spille holdturnering.Vi har foreløbig

mødt 4 andre hold, men uden den helt store sportslige

succes – det er blevet til 3 nederlag og 1 uafgjort kamp.

Men vi sveder, kæmper og ta’r os en lille øl. Og så har vi for

øvrigt nok turneringens flotteste og nyeste Forza trøjer, så

det kan godt være vi taber, men vi "ser godt ud". Så den foreløbige

succes går på en masse motion, lidt snak og sjov.

Skulle der være nogle "reserver" derude, så har vi jævnligt

brug for afløsning – vi har jo nået den alder hvor vi bliver

trætte, skadede osv. Vi venter stadig på den første sejr, men

vi har været tæt på en enkelt gang, så vi kæmper videre.

Hilsen motionistholdet

Bruno Fjeldgaard

Badminton afdelingsmøde

Tirsdag den 27. januar kl.19.30

Mød op til afdelingsmødet, hvor du har mulighed for at give din mening til

kende om det forgangne år – og ikke mindst – få indflydelse på planerne for

den kommende sæson. Alle er velkomne.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Indkomne forslag

5. Orientering om økonomi, planer og budget for 2004

6. Valg af afdelingsformand

7. Valg af næstformand

8. Valg af seniorformand, ungdomsformand, motionsformand og sekretær

9. Eventuelt

Badmintonafdelingen er vært ved kaffe og brød til alle fremmødte. Forslag til

behandling på afdelingsmødet skal afleveres skriftligt til badmintonudvalget.

Afdelingsudvalget

Badmintonafdelingen

ønsker alle vore spillere

og forældre en glædelig jul

og et godt nytår

13


FODBOLD

FODBOLDFORMANDEN SER TILBAGE

PÅ GODT OG MINDRE GODT I 2003

Nogen skylder en oprykning ….

Da vi for lang, lang tid siden startede på denne sæson, var

der røster fremme om, at vi, når turneringen var slut, ville

stå med tre oprykninger i seniorafdelingen samt mesterrækkehold

til ynglinge og juniorer. Sådan kom det nu ikke til

at gå.Vi fik én oprykning, nemlig serie 6, der rykkede op i

serie 5. Oprykningen kom efter en suveræn og stabil indsats

gennem hele året. Så tillykke til serie 6. Stabiliteten var

måske det der manglede, for at vi kunne komme videre fra

serie 2. Holdet var med i toppen efter forårets kampe, men

efter for mange pointstab i efteråret nåede de ikke længere

op, end til nr. 4 i rækken. Serie 4 fik en skidt start i foråret,

men spillede sig op i efteråret. Med de resultater må vi så

være tilfredse og så sige, at nogen skylder en oprykning.

Den/dem må vi så vente med/på til næste år.

Talenterne

Vi havde i år tilmeldt et U21 hold, bestående af ungsenior-,

ynglinge- og enkelte seniorspillere. Resultaterne af holdets

kampe viste, at holdet nok var noget overmatchet, hvilket

hovedsageligt skyldes at modstanderne til daglig spiller på et

lidt højere niveau end vi gør. De hårde kampe på U21-holdet

var dog noget ynglingene kunne bruge, for de vandt

deres pulje i efteråret og måtte ud i kredskampe, hvor de

nåede til 2. runde. Juniorholdet nåede i årets løb aldrig helt

til tops, men de kæmpede for sagen og kunne slutte af på en

2. plads.

årgange. Da afdelingen samtidig bryster sig af et godt samarbejde

med forældrene, er det selvfølgelig en glædelig

udvikling, som gerne må fortsætte fremover.

Piger og damer

Først et tillykke til puslingepigerne der blev kredsmester og

senere vandt DGI`s landsmesterskab. Også en flot præstation

af miniputpigerne, der spillede sig til en 2. plads i rækken

Flotte resultater fra dame/pigeafdelingen, noget som vi

håber at kunne bygge videre på. Bestræbelserne går i afdelingen

på igen at kunne stille med et dameseniorhold.Vi har

i år ikke kunne stille med et damejuniorhold/ynglingehold, så

der arbejdes også på igen at kunne stille med et damejuniorhold

for at kunne dække det spænd, der ellers ville være

ned til ungdomsholdene, og som det jo naturligvis tager sin

tid at fylde ud.

Så gik altså 2003, med flotte resultater til nogle, mindre flotte

til andre, og for nogen gik det skidt. Sådan vil det nok altid

være, men for alle gælder, at vi så kan gøre det bedre til

næste år. Så kan vi sige hinanden tak for året der gik og så

mødes vi igen når græsset bliver grønnere.

Til slut vil jeg gerne her, ønske fodboldafdelingens spillere,

trænere og ledere, vore sponsorer, SUG, LKB`s

Venner samt klubben en rigtig glædelig jul samt et godt

nytår.

Vi har igen i år en flok ynglinge, der næste år skal til at spille

seniorfodbold. Det er der ikke noget nyt i, det har vi

hvert år.Vi bliver også altid skældt ud for, at vi ikke gør nok

for at holde på de unge, det er der heller ikke noget nyt i.Vi

vil meget gerne beholde dem alle, derfor tilbyder vi dem at

deltage i 1. og 2. holdets træning om efteråret, for at de kan

fornemme forskellen mellem ynglinge og seniorfodbold. Af

samme grund vil vi gerne holde fast på U21 holdet, da spillerne

der så kan lære hinanden bedre at kende. Så vi glæder

os til at se rigtig mange nye, unge spillere når vi hejser standeren

den 31. januar 2004.

Jørn Broe

Fodboldformand

Ungdommen

Ungdomsafdelingen kan også se tilbage på en tilfredsstillende

sæson, dog uden de helt store resultater. Drengeholdet,

der klarede sig så flot i foråret, fik en hård medfart i efterårets

kampe, men det glemmes hurtigt. For de yngre årgange

blev det efter efterårets kampe for de flestes vedkommende

til en midterplaceringer i de respektive rækker. Der

har i år været en pæn tilgang af nye spillere til de yngre

14


SIDSTE NAT MED KLIKEN….

er den danske titel på en stemningsfuld film (American

Grafitti fra 1973) om en flok unge venners samvær i en lille

by i Californien i begyndelsen af 1960’erne et par nætter før

de skilles for at gå i gang med næste kapitel af deres liv.

Sådan var det lidt, da ynglingeholdet (årgang 85/86) i oktober

blev slået ud af kampen om det jyske mesterskab for

ynglinge i Skagen og navnlig ved afslutningsfesten i klubhuset

i begyndelsen af november. Årgang 86 har endnu et ungdomsår

tilbage, men for årgang 85 truer seniorlivet for alvor,

så meget mere som årgangen har haft stor stabilitet helt tilbage,

fra drengene var små og nu for alvor skal indstille sig

på at skulle måle sig med de voksne uden at kunne være sikker

på, at alle de andre er med.

Det kan måske blive deres held, at der synes at være et

naturligt generationsskifte undervejs på seniorholdene i

LKB, og når man som holdleder har fulgt årgang 85 og på

skift "naboårgangene" 84 og 86 gennem årene, så har man

belæg for at mene, at de fleste af dem har de spillemæssige

forudsætninger og mange af dem faktisk også de fysiske forudsætninger

for meget hurtigt at gå ind på seniorholdene

som mere end marginalspillere. For mig at se er der i disse

årgange potentiale til de oprykninger, som fodboldformanden

efterspørger i dette nummer af KRATTEN, og jeg tror

der er basis for at seniorafdelingen målretter generationsskiftet

lidt mere end det har været tilfældet indtil nu.

Puljevinderholdet. Bageste række: Claus Kristensen (coach), Rasmus Holt, Anders Kromann, Rasmus Weitze, Kenneth Kiel, Andreas

Kristensen, Rasmus Skou,Andreas Bastholm, Peder Kaj Pedersen (holdleder). Forreste række: Morten Grau, Casper Nielsen, Rune Steiness,

Søren Bengtson, Kasper Jensen, Mike Johansen, Kasper Andersen

Ynglingeholdet, der blev ret suveræne kredsmestre, rummer

ti spillere, der også spillede på lilleputhold sammen i 1997 og

har spillet sammen siden, heraf de otte af årgang 85, og holdets

historie kan måske være et godt eksempel på både godt

og skidt i den måde vi griber ungdomsfodbolden an på i

LKB. Mest godt heldigvis.

Vi har og har hele tiden haft en velfungerende organisation

omkring kampe, træning, rejser og ture, og vi har anlæg, faciliteter

og en vedligeholdelsesstandard, der altid vækker ros

og lidt misundelse hos vores tilrejsende modstandere. De

ansatte: Bent, Lise og Viggo er uvurderlige i denne sammenhæng.

Vi har haft stor kontinuitet på trænersiden, med

Casper Madsen og Claus Kristensen som gennemgående

figurer, Casper af egen avl og Claus med et omfattende virke

i LKB. Begge har hver på deres måde haft sans for sammenhængen

mellem udvikling af spillerne, af spillet og af resultaterne

og et sjovt og hyggeligt samvær i spillergruppen.

Gistrup er et centreret samfund, hvor børnene i en lang

årrække går i skole sammen, er sammen i og uden for institutioner

i fritiden og altså har en velorganiseret idrætsklub

inden for rækkevidde. Det har været en frugtbar forudsætning,

som nok også har gjort spillerne modstandsdygtige

over for fristende tilbud udefra. Følerne har været der, men

folk er blevet hjemme. Omvendt har vi selv haft et vist held

med "fredelige overtagelser" af spillere fra andre klubber, i

alle tilfælde i situationer, hvor der ikke var et tilbud om 11

mandsfodbold i disse spilleres hjemby eller hvor dette tilbud

af en eller anden grund pludselig faldt bort. På den konto har

forsætter...

15


Service taler vi ikke om,

den yder vi!

GISTRUP 98 31 40 66

SKALBORG 98 18 00 44

DØGNVAGT 40 86 39 44

Verner Kragh as

elektriske anlæg

Fax 98 18 13 53 · e-mail: vkragh@ddn.dk

Hadsundvej 349

Åben alle dage kl. 16.00 - 21.30

UD AF HUSET: Gratis levering inden for 7 km.

ved min. 3 bestillinger

tlf 98 32 37 01

BESTIL OG UNDGÅ VENTETID

HÅRFIX

FOR HENDE

OG HAM

SUSANNE NIELSEN

NYGÅRDSVEJ 1

9260 GISTRUP

98 31 52 15

SÅ HATTEN PASSER...


vi haft spillere fra Vårst/Fjellerad, mens de gik i skole i

Gistrup, og fra Terndrup, men de er forsvundet igen til andre

idtrætstilbud derhjemme. Vi har også mere varigt kunnet

hente spillere fra Gug og Vejgaard, i situationer hvor junior

og ynglingefodbold af forskellige grunde var gået ned disse

steder. Og selvfølgelig – og først og fremmest - har vi været

heldige med selv at have mere end en håndfuld spillere med

åbenlyst talent.

Selvfølgelig har vi også mærket presset fra andre sportsgrene.

Nogle har søgt grene, som vi ikke har i LKB: håndbold,

bordtennis og sågar golf, og nogle af disse er aldrig vendt tilbage

til fodbolden. Det tilbagevendende stridspunkt internt

i LKB: fodbold vs. badminton har vi dog ikke haft problemer

med. Faktisk så udgjorde 3-4 af vores stabile fodboldspillere

gennem flere år en lige så stabil rygrad på et meget stærkt

badmintonhold, men det skal dog siges, at den nødvendige

koordinering skete i kraft af, at holdlederen var samme person

for både fodbold- og badmintonholdet. Det er klart, at

spillerne i længden må vælge mellem grenene, og det har

vores spillere også gjort, men det har ikke skadet udviklingen

af dem, at de har kunnet dyrke flere af LKB’s grene, så

længe de selv havde lysten og energien til det.

Alle de gode oplevelser og sportslige meritter fra alle årene

skal ikke opridses her, det hører hjemme mere internt. Men

jeg mener, at vi nu afleverer en række spillere, der kan gå ind

og sammen med de lidt ældre årgange kan gå ind og løfte

seniorfodbolden i LKB.

Selvfølgelig er ikke alt med sådan et kuld spillere en dans på

roser.Vi har ofte måttet diskutere på træner- og ledersiden,

hvorfor vores hold typisk var et "nær-ved-og-næsten-hold"

mere end et vinderhold. Svaret har vi vel ikke fundet, men vi

har dog prøvet at vinde puljer, Casper Madsen med juniorholdet

i 2002 og altså Claus Kristensen med ynglingene i år.

I 1998 flirtede vi i drengeafdelingen en kort overgang med

et projekt op mod sæson 1999, der forudsatte ikke nødvendigvis

venlig overtagelse af andre klubbers spillere, m.a.o.

fiskeri. Det var fristende på den måde at skaffe nogle af de

kvaliteter, der ikke er det mest iøjnefaldende hos vores

egne, men vi modstod fristelsen. Måske kan man udvikle

nogle af spillerne på den måde, men man kan ikke udvikle et

hold. Det synes jeg, vi har gjort, og jeg synes vi kan være tilfredse

med, hvad vi afleverer til seniorafdelingen. Mit håb er,

at de vil blive vel modtaget.

En ting til: selv om ynglingene lige nu tænker fremad og tænker

på meget andet end fodbold, så er vi mange der er ret

sikre på, at de senere i livet vil tænke tilbage på ungdomsfoldbolden

med glæde. Som på mit eget ærværdige old boys

hold, hvor der er spillere, der har spillet på ynglingehold

sammen i LKB i 1974, og som stadig husker oplevelserne fra

den gang.

Peder Kaj Pedersen

Holdleder i ungdomsfodbolden siden 1996

AFDELINGSMØDE I FODBOLDAFDELINGEN

afholdes onsdag den 21. januar 2004, kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Budget

5. Indstilling til valg af formand og næstformand

6. Valg af koordinator og afdelingsformænd

7. Fodboldafdelingens målsætning

8. Indkomne forslag

9. Aktuelle emner

10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på afdelingsmødet skal indsendes til kontoret

senest den 7. januar 2004.

J. Broe

Fodboldformand

17


STØT

VORE ANNONCØRER

– DE STØTTER OS

Hos os er du mere

end bare en sag...

Din lokale el-installatør

• Nybyg- og industriinstallation

• Alt i alarm og overvågning

• Tele- og datainstallation

• Reparation og vedligeholdelse

• Bolig-installation

• Aircondition/ventilation

www.jens-melgaard.dk

Troensevej 19c . 9220 Aalborg Øst

Tlf. 98 15 65 9815 63 . Fax 15 6563

72


FAR/BARN FODBOLD PÅ 6. ÅR I GISTRUP

Stemningsbillede fra en søndag i

oktober. Som målvogter skimtes

Per Nielsen, som er der hver søndag

og sørger for bolde, veste og

holdinddeling.

Far/barn fodbold er - så vidt vides - opfundet i Gistrup. Det

er et tilbud til alle medlemmer af LKB's oldboys-afdeling og

deres børn - både piger og drenge - fra ca. 10 år og opefter.

(Er du ikke allerede medlem af oldboys-afdelingen, kan du

hurtigt blive det).

Sæsonen tager sin begyndelse sidst i september, når oldboys-holdene

er færdige med deres turneringskampe. Vi

spiller så hver søndag kl. 10.00 - kun afbrudt af en meget

kort jule-/nytårspause - indtil april måned, når oldboys-spillerne

og børnene igen skal i gang med turneringskampene.

Oldboys-spillere uden børn er også velkomne, og de spillere,

der har børnebørn over 10 år, må meget gerne tage dem

med.

Far/barn fodbolden blev opfundet under en afslutningsmiddag

for klubbens grand oldboys B hold i september 1998.

Her blev man enige om, at det var alt for tidligt at holde op

med at spille fodbold, blot fordi de lyse aftener var forbi. På

den anden side ønskede spillerne ikke at forsømme deres

familie for meget, hvorfor det blev aftalt at tage de store

børn med.

Ideen har vist sig levedygtig. I den 5. sæson 2002/2003 har

det ikke været nødvendigt at aflyse en eneste gang, og

jule/nytårspausen bestod af én eneste søndag. Tilslutningen

varierer fra 6 (som er det uofficielle minimumsantal, inden

der aflyses) til 24 spillere. Med op til 16-18 spillere spiller vi

på håndboldbanen - og på håndboldmål - lige ved siden af

klubhuset. Når vi en sjælden gang er flere, rykker vi ned på

det gamle anlæg ved Spar Es og spiller på en rigtig 7-mands

bane med 7-mands mål. Selv om vi kalder det "træning", er

der udelukkende tale om spil til 2 mål, og kampene viser sig

næsten altid at være meget jævnbyrdige og målrige.

Tilmelding er ikke nødvendig. Kom og vær med !! -

Hver søndag formiddag kl. 10.00 i vinterhalvåret

Tonny Steiness

TENNIS

TENNISBOLDEN TABER LUFTEN

Efter en god sidste halvdel af sæson 2003, hvor de mange

regnvejrsfrie dage gav god mulighed for at svinge ketcheren,

kan der vist kun være tilfredshed med sæsonen som helhed.

Der har været god lejlighed til at slide luven af de trykløse

bolde, medens trykboldene nu ligger og taber luften.

I denne spilpause, er det som sædvanlig tid for afdelingsmødet

i tennis. Afdelingsbestyrelsen har fastsat datoen til tirsdag

d 13 januar. Mødet afholdes i LKBs klublokale og starter

kl 19.15.

forsætter...

19


MIDT·KØB

V/JAN OLESEN

HADSUNDVEJ 343

9260 GISTRUP

TLF. 98 31 40 86

ÅBEN:

Alle ugens dage kl. 8.00-21.00

også lørdag-søndag

TIPS · LOTTO

RECEPTINDLEVERING

APOTEKERVARER

HÅNDKØBSUDSALG

VAREUDBRINGNING

SELVBETJENING

ÅBEN

7.00-23.00 ÅRET RUNDT

HÅRFIX´s

SOLSTUDIE

NYE TURBO-

SOLE BRUNER

PÅ 12 MIN.

SUSANNE NIELSEN

NYGÅRDSVEJ 1 · 9260 GISTRUP

Vi bygger grønt

Nyanlæg - villaanlæg pleje og

vedligeholdelse af grønne arealer

N. Buus & Co. ApS

N. Buus & Co. ApS Anlægsgartnere

v/Teddy Jørgensen

Kobbelhøjvej 9 · 9260 Gistrup,

telefon 98 31 52 50

MAD

OG FEST

AALBORG DINER TRANSPORTABLE APS

Magisterparken 18 · 9000 Aalborg

Telefon 98 78 03 00 · Fax 98 78 04 00

Danmarks bedste lønkonto

- Stjerneklart!

Spørg din lokale bank,

hvordan du opnår

Stjernestatus.

På gensyn i

Gistrup afdeling

Telefon 96 36 45 00

www.sparnord.dk


Det står allerede nu fast, at der skal vælges ny næstformand.

Herman Karlsen har efter problemer med bentøjet valgt at

udtræde af bestyrelsen. Tennisafdelingen vil gerne takke

Herman for den store indsats han har gjort for afdelingen.

Herman har siddet i bestyrelsen siden afdelingens start, og

har således allerede været med til at slide et hold baner op.

Ellers er han af mange kendt for, at have stået for vores

instruktionsdage. Det bliver noget af et hul, der efterlades i

afdelingsbestyrelsen..

Afdelingsbestyrelsen har et par år kun bestået af to medlemmer.

Det har været i underkanten, men med Hermans

farvel er der kun formanden tilbage. Forhåbentlig står der

flere nye parat til at gøre en indsats for at videreføre afdelingen.

Du kan derfor allerede nu tilbyde din hjælp ved at

kontakte undertegnede (Søren Dahl) på tlf 98 31 40 71 eller

maile til sdahl@daks.dk

Jeg kunne godt tænke mig en struktur, hvor vi havde et eller

flere medlemmer, der i et baneudvalg kunne tage sig af tilsyn

med banerne.Andre kunne stå for at arrangere instruktion,

sociale aktiviteter osv. Endelig kunne andre stå for såvel

interne som eksterne turneringer.

men samtidig er jeg parat til at tage endnu en tørn, hvis jeg

kan mærke en opbakning af afdelingens medlemmer.

Som skrevet i indledningen synes jeg det har været en god

sæson. Personligt kom jeg først i gang med at spille i juni,

men der var aktivitet på banerne fra midt i marts. Rart at se,

at så mange har fået øjnene op for muligheden for at spille

på vore baner også i vinterhalvåret. Derfor står nettene

også op konstant.Vindsejlene er nede og kommer først op i

starten af april.

Det var rart at se de mange nye medlemmer i ungdomsårgangene,

og det gode fremmøde til instruktionen i maj.

Oldboys havde som sædvanlig tilmeldt et hold i DGI turneringen.

Resultaterne var svingende - men stemningen god –

så mon ikke der også er basis for at stille hold i 2004.

Det er der ganske vist lang tid til, så inden da mødes vi til

afdelingsmødet Tirsdag d. 13 januar kl 19.15 i klubhuset.

Søren Dahl

Hov! Det var mange personer! Ja - mon ikke det vil være

nemmere at bære igennem, hvis vi er flere om at bære

ansvaret. Jeg føler, at mange gerne vil være med til at yde en

indsats, især hvis det kan være inden for et afgrænset område.

Jeg meddelte allerede forrige år, at jeg gerne så en anden

overtage jobbet som afdelingsformand. Det gør jeg stadig,

Dagsorden for afdelingsmødet i LKB - TENNIS

tirsdag den 13. januar 2004 kl 19.15 i klubhuset

1. valg af dirigent

2. valg af referent

3. beretning

4. økonomisk orientering

5. indkomne forslag

6. sæson 2004

7. indstilling til valg af formand

8. indstilling til valg af formandssuppleant (næstformand)

9. valg af øvrige udvalgsmedlemmer

10. eventuelt

Tennisudvalget

21


Generalforsamling

L.K.B.s Venner indkalder hermed til den årlige generalforsamling

I klubhuset Torsdag den 24. februar 2004 kl. 17.30

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen

a. Valg af formand, på valg er Allen Churchill. Modtager ikke genvalg

b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Jørgen Kristensen, Leif Nielsen og

Kaj Erik Vestergaard

6. Valg af 2 suppleanter

7. Valg af 2 revisorer

7a. Valg af 1 revisorsuppleant

8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

formanden Allen Churchill i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

P.B.V. Allen Churchill

PETANQUE

PETANQUE OM VINTEREN

Så er sæsonen ved at gå på hæld, men vi har her i efteråret

forsat med at spille søndag formiddag, hvis vejret er godt. I

løbet af vinteren vil der også blive nogle turneringer, disse

foregår i ridehaller rundt omkring bl.a. i Dall.

Tilbageblik på det forgangne år

Det lykkedes at få etableret et nyt petanque anlæg, vi holdt

indvielse 10. maj.Vi havde 1 hold med i DGI’s turnering.Vi

fik spillet mod mange gode modstandere både i foråret og

efteråret. De helt store placeringer blev det dog ikke til.

Gistrup-dagen trak også mange mennesker til petanque –

nærmere bestemt 24 hold, hvilket er rekord. I september

hold vi rødvinspetanque-turnering i flot vejr og det trak 15

hold, hvoraf de 6 hold var hold som ikke kom fra Gistrup.Vi

er pt. oppe på ca. 20 medlemmer i petanque-afdelingen.

Det nye år

I det nye år vil vi forsøge at få 2 hold med i DGI turneringen.

Vi vil afholde et par rødvinspetanque-turneringer, bl.a.

en i forbindelse med LKB – cuppen. Herudover skal vi har

lagt lidt flere fliser omkring petanqueanlægget og bygget et

læskur.

Årsmøde

Der holdes årsmøde onsdag d. 28. januar 2004 kl. 19.00

i Klubhuset.

Jan Pedersbæk

22


VOLLEYBALL

UNGDOMSVOLLEY I UDVIKLING

På trods af trang plads, er du eller dit barn altid velkommen

til at kigge forbi i hallen tirsdage og torsdage kl. 19-21 og se

om ungdomsvolley er noget for jer skriver Louise Kjærsgård

i dette overblik over ungdomsvolleyen i LKB

pigeholdene og kun 4 dameyndlingespillere. Det vil altså

sige, at hvis vi får mere end et afbud til en spilledag, kan vi

knap nok stille hold.

Dette var tilfældet til sidste NVBK turnering, hvor vi måtte

stille med 5 mand på et af holdene. Dette forringer selvfølgelig

vores chancer for at vinde, da de 5 mand jo så skal

arbejde meget mere end dem, der er 6 på den anden side.

ALLIGEVEL formåede dette hold bestående af Tine H.

Møller, Diana Gade, Mai Thorsøe, Jeanette Nielsen og Tine

Bach at vinde en kamp over pigeholdet fra HIK! Men det

ville nok have været noget nemmere hvis de havde haft en

6. mand med.

Flere og flere unge volleyspillere deler pladsen i Gistrup hallen

Så er sæsonen i gang i ungdomsafdelingen i LKB Gistrup volleyball.

Der er stor tilgang af spillere til både kidsvolleyholdene

og de øvrige ungdomshold. Der er dog en ny situation,

der giver spændende udviklingsmuligheder. På ungdomssiden

kan vi på en god dag samle ét drengehold, ét pigehold

og ét dameynglingehold. Det er første gang i mange år at

ungdomsafdelingen kan stille rene drenge- og pigehold.

Tidligere har spillerne måtte spille mix-volley, hvilket bl.a.

har ført med sig, at de blev udelukket fra danmarksmesterskaberne

i 2001/2002. Dette skete på trods af, at holdet

havde kvalificeret sig dertil via Nordjysk Volleyballkreds’ turnering

(NVBK). På den baggrund måtte vi se i øjnene, at vi

kun kan komme med til DM, hvis vi kan stille med rene

drenge- og pigehold.

Med denne erfaring i baghovedet arbejder vi i ungdomsafdelingen

nu for at få drenge- og pigehold, der kan kvalificiere

sig til DM. Derfor er det yderst tilfredsstillende, at vi allerede

nu i efteråret har fået så mange nye spillere, at vi kan

tage til kredsens turneringer med ét drengehold og ét pigehold.

Godt nok spiller vores 1991’ere ungdomsvolley, selvom

de er den ældste årgang kidsvolley-spillere.Vi har imidlertid

det problem, at de kun er 7 på hvert af drenge- og

Dette betyder altså, at vi er meget afhængige af de spillere

der er i afdelingen. Derfor er det også vigtigt, at vores spillere

møder op til træning og lærer at spille sammen med

holdkammeraterne. Det er dog meget svært for de 3 ellers

dygtige trænere (Thorbjørn, Anne og Louise) at lave optimale

træninger for alle spillerne i år, da alle 3 hold træner på

samme bane på samme tid. Det vil sige at der er omkring 17

spillere på 1 volleyballbane, hvor man maksimalt plejer at

sige 14 spillere! Men dette kan vi se en ende på nu, hvor den

nye hal bliver en realitet, og derfor vil vi ikke stoppe udviklingen.

Men med 17 unge mennesker i 1/3 hal er der gang i

den! Kom bare og se!

Vi ligger heller ikke på den lade side hvad stævner og kampe

angår. Alle de spændende stævner vi skal deltage i kan ses

herunder. Derudover kan du også se, hvad du eller dit barn

skal spille, hvis han/hun vil begynde til volley.

Så på trods af trang plads, er du eller dit barn altid velkommen

til at kigge forbi i hallen tirsdage og torsdage kl. 19-21

og se om ungdomsvolley er noget for jer!

Hvad skal jeg spille, hvis jeg vil spille ungdomsvolley

(i parantesen fremgår hvor mange spillere vi har af årgangen

i afdelingen pt)

· Kidsvolley: ældste årgang 1991

(årgang 1991; 5 piger og 2 drenge)

· Drenge- pigespillere: årgang 1990-1989

( 3 piger og 5 drenge)

· Drenge- damejunior: årgang 1888-1987 (1 pige)

· Herre- dame ynglinge: årgang 1986-1985

(3 piger og 1 dreng)

forsætter...

23


Stævner som ungdomsvolleyafdelingen deltager i:

NVBK turnering:

Søndag 23. nov i Gistrup, Lørdag 13. dec i Aalborg, Lørdag

10. jan i Jerslev, Søndag 1. feb i Løkken, Lørdag 21. feb i

Aalborg og Lørdag 13. marts i Havndal.

DGI Weekend-stævner:

Ungdomsog kidstræf; 28.-30. november 2003 i Vejen

Idrætscenter

Landsmesterskaberne for Ungdomshold 5.-7. marts 2004 i

Fuglsø Centeret

KOM OG VÆR MED TIL AT GØRE LKB GISTRUP TIL

ET NAVN I DANSK UNGDOMSVOLLEY!!!

Hvis der er spørgsmål til ungdomsvolley i Gistrup kan I altid

ringe til Louise Kjærsgaard på tlf 29729211.

Louise Kjærsgaard

Dagsorden:

Afdelingsmøde i Volleyballafdelingen

Tirsdag d. 20/1-2004 kl. 19.00

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab og budget

5. Valg

a. Formand

b. Næstformand

c. Menige medlemmer og suppleanter

d. Medlem af Internetudvalget

6. Indkomne forslag

7. Eventuelt

FORSLAG TIL "ÅRETS LKB’ER"

Prisen som "Årets LKB’er" gives til et "medlem der har gjort noget af særlig betydning for LKB,

evt. gennem en årrække, men specielt i det sidste år." Årgang 2004 af prisen, der altså specielt

dækker indsatser af betydning i 2003, uddeles på generalforsamlingen d. 24. februar 2004.

Forslag til hvem der skal have prisen tildelt indleveres til KRATTENS redaktør eller

til LKB’s hovedformand, senest d. 16. februar 2004.

Beslutningen om, hvem det skal være, træffes herefter af redaktionen

og forretningsudvalget i forening.

Kjeld Mølbæk

Hovedformand

Peder Kaj Pedersen

Redaktør af KRATTEN

24


GYMNASTIK

Afdelingsmøde søndag den 15.02.04

Kl. 10.00 til 13.00 i Gistrup hallen

I gymnastikafdelingen vil vi som noget nyt lave et anderledes afdelingsmøde, hvor vi sætter motion og

aktivitet i højsæde. Vi vil derfor invitere voksengymnaster, forældre og børn til en sjov dag med masser

af aktivitet for alle. Der vil blive lavet en "pause" for de voksne, hvor gymnastikafdelingsmødet vil blive

holdt (det plejer at tage ca. en time). Imens vil børnene fortætte med aktiviteter i hallen.

Der vil blive udleveret sedler til alle gymnastikholdene i januar måned, så I kan se hvilken aktiviteter,

der er mulighed for at være med til. Vi håber at mange vil bakke op om dette arrangement.

Program for dagen:

Kl. 10.00 til 11.00: aktiviteter

Kl. 11.00 til ca. 12.00: afdelingsmøde for de voksen/ pause og aktivitet for børnene

Kl. 12.00 til 13.00: aktiviteter

Afdelingsmøde dagsorden:

1. Gymnastikformandens beretning

2. Fremlæggelse af gymnastikafdelingens budget

3. Indkommende forslag

4. Valg af afdelingsformand

5. Valg af næstformand

6. Valg af 3 udvalgsmedlemmer

7. Valg af 2 suppleanter

8. Evt.

Forslag skal være formanden i hænde senest den 30. januar 2004

Glædelig jul og på gensyn

Nu nærmer julen sig, og gymnastiksæsonen er næsten halvvejs.

Der er stor aktivitet på de mange hold, og med december måned er

det juleafslutning på de forskellige hold, der står for døren, og mon

ikke julemanden finder vej til de mindste børnehold igen i år.

Vi holder afslutning i uge 50 og fortsætter gymnastikken igen i uge 2.

Rigtig glædelig jul og på gensyn i det nye år.

Lene Bengtson

Gymnastikformand

25


BESTYRELSEN

Bestyrelsen har følgende sammensætning, og de enkeltes

opgaver fremgår nedenfor:

Kjeld Mølbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 32 30 21

kjeld.moelbaek@get2net.dk

hovedformand

medlem af forretningsudvalget

formand for byggeudvalg

medlem af bladudvalget

kontaktperson til pressen

kontaktperson til organisationer/foreninger

Jan Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 32 30 76

nielsen.grafisk@get2net.dk

næstformand

medlem af forretningsudvalget

formand for sponsorudvalg

næstformand for fodboldafdelingen

Lene Bengtson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 32 33 69

formand for gymnastikafdelingen

formand for kantineudvalg

Søren Dahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 32 33 69

sdahl@daks.dk

formand for tennisafdelingen

Herman Karlsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 31 51 03

næstformand for tennisafdelingen

bestyrelsesrepræsentant i sponsorudvalg

Louise Kjærsgaard . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 72 92 11

kj_rsgaard@yahoo.com

formand for volleyballafdelingen

formand for haludvalg

Carsten Sørensen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 32 20 35

ces@bilcon.dk

medlem af forretningsudvalget

kasserer

kontaktperson til SUG

kontaktperson til bankoudvalg

ansvarlig for foreningens administration

Carsten Gregersen. . . . . . . . . . . . . . . . . 98 32 32 70

cag@aats.dk

medlem af forretningsudvalget

formand for badmintonafdelingen

ansvarlig for lederpleje

bestyrelsen for Idrætsvenner (bankocentret)

Martin Corneliussen. . . . . . . . . . . . . . . . 22 98 44 07

mscheil@cs.auc.dk

medlem af forretningsudvalget

næstformand for gymnastikafdelingen

Farah Sabouri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 31 46 26

fss@dwd.dk

næstformand for badmintonafdelingen

Jørn Broe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 31 51 45

jbno@statsamt.dk

formand for fodboldafdelingen

formand for baneanlæg

kontaktperson til LKBs Venner

Heidi Johansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 36 48 50

hej@nja.dk

næstformand for volleyballafdelingen

Tonny Steiness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 31 51 95

ts@kmd.dk

kontaktperson til LKB cup udvalg

kontaktperson til internetudvalg

Kristian Andersen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 31 47 46

kristianoglone@mail.tele.dk

ansvarlig for Gistrupdag

Hardy Pedersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 31 54 62

hape@nja.dk

sekretær i bestyrelsen

ansvarlig for lederhåndbog og organisationstavle

kontaktperson til offentlige myndigheder

formand for Spar Es

formand for klubhusudvalg

LKBs hjemmeside på adressen www.lkb.dk kan man bl.a.

læse referater fra bestyrelsesmøderne, så alle har mulighed

for at følge med i arbejdet.


Kratten

Udgives af LKB-Gistrup.

Bladet udkommer 6 gange årligt i 3100 eksemplarer,

og uddeles til samtlige husstande i

Gistrup, Nøvling, Sdr. Tranders og universitetsområdet

- samt til alle medlemmer og annoncører.

LKB’s kontortider

Kontoret er åbent kl 17.30 - 18.30

mandag - tirsdag - onsdag - torsdag

Telefon (kontor) . . . . . . . . . . . . . . . . 98 31 53 54

Kantinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 31 57 54

Hallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 31 52 10

- vil du vide mere så se på www.lkb.dk

Redaktion

Badminton:

Carsten Gregersen

Barken 16

9260 Gistrup

Tlf. 98 32 32 70

Volleyball:

Joakim Ravnskjær

Borgergade 5, 3. th.

9000 Aalborg

Tlf. 98 10 14 38

Fodbold:

Jørn Broe

Nygårdsparken 12

9260 Gistrup

Tlf. 98 31 51 45

Gymnastik:

Lone Søndergaard Jensen

Gistrupparken 9

9260 Gistrup

Tlf. 98 32 24 03

Tennis:

Søren Dahl

Toppen 7

9260 Gistrup

Tlf. 98 31 40 71

Chefredaktør:

Peder Kaj Pedersen

Brunstedvej 10

9260 Gistrup

Tlf. 98 32 34 59

Deadline!!

Sidste frist for indlevering af stof til KRATTEN nr. 1 2004 er mandag den 1. marst 2004.

More magazines by this user
Similar magazines