Download som PDF-fil - FOA

applikationer.foa.dk
  • No tags were found...

Download som PDF-fil - FOA

INDHOLDSFORTEGNELSE: FOA´s KLAGEINSTANS BERETNING 2002....................................................................................... 5 Generelt om FOA`S KLAGEINSTANS 2002 ........................................................................................ 5 Beretning for 2002................................................................................................................................... 6 Afgørelser i klager indkommet til FOA´s KLAGEINSTANS i 2002: .................................................. 7 FOA........................................................................................................................................................... 7 Politisk...................................................................................................................................................... 7 I alt ........................................................................................................................................................... 7 FOA´s dommer Hans Kardel udtaler til beretningen for 2002............................................................ 8 Omtale af FOA´s Klageinstans afgørelser truffet i 2002. .................................................................. 10 1-2002 FOA, Forbundet indklaget. ...................................................................................................... 10 2-2002 FOA, Fredericia afdeling indklaget......................................................................................... 10 3-2002 FOA, Køge afdeling og OAA, Arbejdsløshedskassens lokalenhed Køge indklaget.............. 10 4-2002 OAA, Arbejdsløshedskassens lokalenhed Helsingør indklaget............................................. 11 5-2002 FOA, Varde afdeling indklaget. ............................................................................................... 11 6-2002 Anmodning til dommeren......................................................................................................... 11 7-2002 OAA, Arbejdsløshedskassens lokalenhed Odense indklaget................................................. 12 8-2002 OAA, Arbejdsløshedskassens lokalenhed SoSu i Storkøbenhavn indklaget........................ 12 9-2002 OAA, Arbejdsløshedskassens lokalenhed Esbjerg indklaget. ............................................... 12 10-2002 OAA, Arbejdsløshedskassens lokalenhed Horsens indklaget. ............................................ 12 11-2002 FOA, Forbundet indklaget. .................................................................................................... 13 12-2002 FOA, Forbundet indklaget. .................................................................................................... 13 13-2002 FOA, SoSu-afdelingen i Storkøbenhavn indklaget. ............................................................. 13 14-2002 FOA, Aalborg afdeling indklaget........................................................................................... 14 15-2002 Trafikfunktionærernes Fagforening/Forbundet af Offentlige Ansatte indklaget. ............ 14 16-2002 OAA, Arbejdsløshedskassens lokalenhed SoSu i Storkøbenhavn indklaget. .................... 15 17-2002 FOA, Aabenraa afdeling og OAA, Arbejdsløshedskassens lokalenhed i Aabenraa indklaget. ............................................................................................................................................... 15 18-2002 FOA, Esbjerg afdeling indklaget. .......................................................................................... 16 19-2002 FOA, Varde afdeling indklaget. ............................................................................................. 16 20-2002 FOA, Helsingør afdeling indklaget........................................................................................ 17 23-2002 FOA, Forbundet indklaget. .................................................................................................... 17 STATISTISK OVERSIGT ..................................................................................................................... 18 Klagernes fordeling på faggrupper ...................................................................................................... 18 Retningslinier for FOA’s KLAGEINSTANS ....................................................................................... 21


FOA´s KLAGEINSTANS BERETNING 2002 Baggrund På baggrund af en medlemsundersøgelse i 1996 besluttede FOA´s kongres at etablere en uvildig klageinstans med henblik på at sikre det enkelte medlems rettigheder i Forbundet af Offentligt Ansatte, FOA, og i Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen, OAA, og den 21. januar 1997 godkendte forbundets hovedbestyrelse, på baggrund af kongresbeslutningen, retningslinierne for FOA´s Klageinstans, som blev etableret med virkning fra den 1. januar 1998. Som FOA´s første ombudsmand/dommer for en 4 årig periode udpegede forbundets hovedbestyrelse med virkning fra den 1. januar 1998 den tidligere præsident i Sø- og Handelsretten, Frank Poulsen. Med virkning fra den 1. januar 2001 blev tidligere højesteretsdommer Hans Kardel udpeget som dommer i Klageinstansen. Generelt om FOA`S KLAGEINSTANS 2002 FOA´s Klageinstans har i 2002 modtaget 25 klager fra medlemmerne, mod tidligere 28, 27, 45 og 43 klager i henholdsvis 1998, 1999, 2000 og 2001. Antallet af klager er således faldet væsentligt og er det laveste nogensinde. 21 sager er afgjort. 4 sager er fortsat under behandling. Klagerne omhandlede i 2002 overvejende påstand om mangelfuld bistand og sagsbehandling i Forbundet af Offentligt Ansatte, (FOA) og i Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse, (OAA). Nogle sager vedrørte fagpolitiske spørgsmål, som Klageinstansen ikke kunne tage stilling til. I 2002 har 7 medlemmer opnået et positivt resultat ved at forelægge deres klage for FOA´s Klageinstans.


Beretning for 2002 Af retningslinierne for FOA´s KLAGEINSTANS fremgår det, at FOA´s dommer én gang årligt udarbejder en skriftlig beretning om sit virke. Beretningen offentliggøres hvert år den 1. april. Forud for offentliggørelsen forelægges beretningen for FOA´s hovedbestyrelse. Beretningen for 2002 foreligger hermed.


Afgørelser i klager indkommet til FOA´s KLAGEINSTANS i 2002: FOA 13 klager var relateret til sagsbehandlingen i FOA, Forbundet og FOA´s afdelinger – afgørelserne var fordelt således: 3 klagere fik medhold – med/uden erstatning 1 klager fik delvis medhold 9 klagere fik ikke medhold Politisk 1 klager blev afvist, som politisk, hvorfor klagen ikke var omfattet af sager, som jf. regelsættet kan afgøres af FOA´s dommer. Afvist Ikke medlem 1 FOA klage kunne ikke behandles af FOA´s dommer, fordi klageren ikke var medlem af FOA på klagetidspunktet, jf. Regelsættet for FOA´s Klageinstans I alt 15 OAA- A-kassen 8 klager var relateret til sagsbehandlingen i OAA, Arbejdsløshedskassen. Klagerne blev behandlet af arbejdsløshedskassen som 1. klageinstans, jf. regelsættet for FOA´s Klageinstans Afgørelserne var fordelt således: 2 klagere fik medhold med/uden erstatning 1 klager fik delvis medhold 5 klagere fik ikke medhold I alt 8


* Når summen af fordelingen af klager overstiger 21, er det begrundet i, at flere medlemmer har indklaget både forbund og den lokale FOA afdeling/a-kassen / den lokale OAA-enhed for mangelfuld sagsbehandling i samme sag. FOA´s dommer Hans Kardel udtaler til beretningen for 2002 Da jeg i januar 2001 fik tilbudt stillingen som dommer i FOA´s Klageinstans, sagde jeg ja tak, idet jeg fandt, at det var en spændende opgave med en lidt anden horisont end den, jeg tidligere havde haft. Et er, at jeg i en årrække har været dommer i Arbejdsretten og tillige beskæftiget mig med et betydeligt antal voldgiftssager, et andet er at tage stilling til, om en faglig organisation yder sine medlemmer optimal service. Mine erfaringer fra det første år – hvor antallet af sager i øvrigt har været uhyre beskedent – er naturligvis sparsomme, men jeg kan sige, at jeg altid har fået fyldestgørende svar, når jeg har sendt klager til høring enten i hovedafdelingen eller de enkelte afdelinger. Det samme gælder i høj grad også for mit samarbejde med OAA. I 7 sager har medlemmet fået medhold eller delvis medhold. Det er meget væsentligt at understrege, at dette i langt de fleste tilfælde er sket, uden at jeg har løftet pegefingeren. På grundlag af de nye oplysninger, der er fremkommet i forbindelse med min behandling af klagerne, har de indklagede afdelinger m.v. selv ordnet sagen, blandt andet ved at indgå forlig med klageren. Det er i høj grad prisværdigt og understreger forbundets rolle som et serviceinstrument for medlemmerne. Skal jeg pege på enkelte problemer, som jeg er blevet opmærksom på, vil jeg gerne understrege, at de enkelte afdelinger i alle afskedigelsessager, hvori der overhovedet kan foreligge problemer, bør fore-


lægge sagerne for hovedkontoret, og man må i den forbindelse være opmærksom på de frister, der gælder, hvis sagen skal rejses. De enkelte afdelinger bør også være opmærksom på, om der foreligger omstændigheder, der kan begrunde en arbejdsskadesag. Området for arbejdsskader er under stadig udvikling, og det kræver en særlig ekspertise at behandle sager af denne art. Det er derfor vigtigt, at hovedkontoret får lejlighed til at tage stilling til, om en sådan sag skal rejses inden for de frister, der gælder. Med disse bemærkninger siger jeg tak for den tillid, der er blevet vist mig ved udpegningen af mig som den anden dommer i FOA´s Klageinstans. Hans Kardel


Omtale af FOA´s Klageinstans afgørelser truffet i 2002. 1-2002 FOA, Forbundet indklaget. Klage over fjernelse af lommepengetilskud til efterskoleophold. Forbundet oplyste, at dets hovedbestyrelse havde besluttet at fjerne muligheden for lommepengetilskud fra starten af skoleåret 2002/2003. Der forelå således en politisk beslutning, som dommeren ikke efter de regler, der gælder for hans virksomhed, kunne tage stilling til. 2-2002 FOA, Fredericia afdeling indklaget. Klage fra nattevagterne i område 1-6 i Fredericia kommune over, at FOA´s afdeling i Fredericia ikke i tilstrækkeligt omfang havde varetaget medlemmernes interesse i forbindelse med, at Fredericia kommune ønskede en ændring af den gældende lokalaftale angående nattevagters 7-7 vagter. Fredericia kommune oplyste i efteråret 2000, at man ønskede at opsige en lokalaftale om 7-7 vagter med 3 måneders varsel. FOA´s afdeling i Fredericia fandt opsigelsesvarslet for kort, og der blev indgået en ny lokalaftale om 7-7 vagter, der udløb den 31. marts 2002. Der blev nedsat en netværksgruppe, og på foranledning af afdelingen blev der afholdt et møde i november 2001. Et stort flertal af nattevagterne fastholdt under mødet, at man ønskede den gældende ordning opretholdt. I november og december 2001 blev der afholdt møder med kommunen, der fastholdt, at lokalaftalen skulle udløbe den 31. marts 2002, idet man fandt den gældende ordning i strid med Arbejdsmiljøloven. FOA´s afdeling i Fredericia oplyste, at det var bestyrelsens holdning, at der skulle arbejdes ud fra, at gældende love og aftaler skulle overholdes. Herved kunne man skabe sunde og trygge arbejdspladser og et bedre arbejdsmiljø. Det blev yderligere oplyst, at kommunen havde accepteret at forlænge den nuværende dispensation, indtil en gruppe havde fundet en løsning på problemerne. Dommeren fandt, at der ikke var grundlag for at kritisere FOA´s Fredericia-afdeling, idet dommeren lagde vægt på, at det var kommunen, der for at overholde Arbejdsmiljøloven, havde opsagt den gældende lokalaftale, og at FOA´s Fredericia-afdeling herefter havde varetaget medlemmernes interesse på behørig vis. 3-2002 FOA, Køge afdeling og OAA, Arbejdsløshedskassens lokalenhed Køge indklaget. Klage over manglende rådgivning med hensyn til medlemskab af forbundet og A-kasse under revalidering. Klageren, der måtte opsige sit arbejde på grund af sygdom, fik den 1. september 2000 bevilget revalideringshjælp til en 3-årig uddannelse, som er dimittendgivende. Hun udmeldte sig af fagforeningen og A-kassen i december 2001, da hun fik at vide, at hun ikke kunne opfylde beskæftigelseskravet, så hun


kunne få dagpenge umiddelbart efter endt uddannelse. FOA´s afdeling i Køge oplyste, at man måtte give klageren medhold i, at det ikke fremgik af hendes sagsakter, at socialrådgiveren og sagsbehandleren i A-kassen havde vejledt hende om, at hun kunne udmelde sig af A-kassen og efterfølgende dimittere og dermed opnå dagpengeret, ligesom udmeldelse af fagforeningen også var en mulighed. På denne baggrund besluttede den faglige afdeling at acceptere hendes udmeldelse fra den 1. september 2000. Arbejdsløshedskassen fastholdt, at lovlig udmeldelse først kunne ske med 1 måneds varsel, dvs. fra den 31. januar 2002. Dommeren udtalte, at det efter de regler, der er gældende for hans virksomhed, kunne han ikke tage stilling til afgørelsen truffet af Arbejdsløshedskassen. Han udtalte videre, at FOA´s afdeling i Køge burde have vejledt klageren om hendes retsstilling, men da man havde eftergivet hende det faglige kontingent tilbage til den 1. september 2000, fandt han ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 4-2002 OAA, Arbejdsløshedskassens lokalenhed Helsingør indklaget. Klage over, at et medlem ikke havde modtaget dagpenge siden den 16. december 2001 på grund af en verserende sag vedrørende kontrol af dagpengeudbetaling gennem en 4-årig periode. OAA redegjorde for sagen, og på grundlag af de foreliggende oplysninger fandt dommeren, at klagen ikke kunne behandles af ham. 5-2002 FOA, Varde afdeling indklaget. Klage fra dagplejer i anledning af at hun ikke fandt, at hun havde fået fornøden støtte fra afdelingen i forbindelse med hendes afskedigelse. En dagplejer fik den 14. februar 2002 meddelelse om, at kommunen ønskede at afskedige hende ”efter en konkret vurdering på baggrund af nedgang i børnetallet og med deraf følgende arbejdsmangel”. Hun fik at vide, at hun kunne komme med en udtalelse, der skulle foreligge den 25. februar. Hun henvendte sig til FOA´s afdeling i Varde, der oplyste, at man fandt, at hun havde krav på at få at vide, hvorfor det netop var hende, der skulle afskediges. Afdelingen tilbød at kontakte kommunen, men dagplejeren fandt selv at burde gøre dette. Hun kom med et indlæg, der blev modtaget af kommunen, men den 26. februar blev hun afskediget. Dagen efter tilbød FOA´s afdeling i Varde igen hende at træde ind i sagen, men hun fastholdt, at hun selv ville rette henvendelse til kommunen. I marts 2002 kontaktede FOA´s afdeling i Varde igen dagplejeren. Hun var utilfreds med, at hun stadig ikke havde fået svar på sine skriftlige indsigelser, men hun ønskede fortsat selv at varetage sine interesser. Afdelingen oplyste, at man på det foreliggende grundlag ikke kunne rejse nogen sag. Dommeren udfærdigede en redegørelse over sagens forløb og sendte denne til udtalelse hos klageren. Der fremkom ikke noget svar, og dommeren konkluderede herefter, at der ikke var grundlag for nogen kritik mod FOA´s afdeling i Varde. 6-2002 Anmodning til dommeren. Anmodningen vedrørte spørgsmålet om arbejdsskadeerstatning for en arbejdsskade den 9. april 1991, i hvilken sag Arbejdsskadestyrelsen havde truffet beslutning den 23. januar 1996.


Dommeren udtalte, at efter de regler, der gælder for hans virksomhed, kunne han kun behandle klager vedrørende forhold, der er opstået efter den 1. januar 1997, og han så sig derefter ikke i stand til at foretage videre. 7-2002 OAA, Arbejdsløshedskassens lokalenhed Odense indklaget. Klage over, at et medlem var pålagt 5 ugers karantæne for ophør i uddannelse. OAA oplyste, at klagefristen på 4 uger væsentligt var overskredet. OAA havde videresendt klagen til Arbejdsdirektoratet, der herefter meddelte medlemmet, at man ikke fandt særlig grundlag for at se bort fra, at klagefristen var overskredet. Dommeren kunne herefter ikke foretage sig videre i sagen. 8-2002 OAA, Arbejdsløshedskassens lokalenhed SoSu i Storkøbenhavn indklaget. Klage over lokalenhedens behandling i forbindelse med et medlems møde i enheden vedrørende ansøgning om efterlønsbevis. OAA oplyste, at vedkommende sagsbehandler meget beklagede, at medlemmet havde haft en dårlig oplevelse i forbindelse med det pågældende møde, men hun kunne dog ikke genkende medlemmets beskrivelse af indholdet af mødet. Lokalenheden ville være opmærksom på at sikre en god dialog, når medlemmet efter sin sygdom rettede henvendelse på ny, ligesom hovedledelsen havde anbefalet lokalenheden at kontakte medlemmet skriftligt eller telefonisk for at sikre, at hun havde forstået, hvad hun skulle gøre, når hun blev raskmeldt. På dette grundlag fandt dommeren ikke anledning til at udtale kritik af det skete. 9-2002 OAA, Arbejdsløshedskassens lokalenhed Esbjerg indklaget. Et medlem klagede over, at lokalenheden havde pålagt hende 5 ugers effektiv karantæne på grund af arbejdsophør. Sagen blev sendt OAA, der realitetsbehandlede klagen og fastholdt lokalenhedens afgørelse og videresendte sagen til Arbejdsdirektoratet. Dommeren meddelte herefter, at han ikke var i stand til at foretage sig videre i sagen. 10-2002 OAA, Arbejdsløshedskassens lokalenhed Horsens indklaget. Klage over ukorrekt vejledning vedrørende modregning af pension i efterløn. I marts 2002 bad klageren den lokale a-kasse beregne, hvad det ville betyde for hendes efterløn, at hun fik sine pensioner udbetalt. Hun fik besked på, at der ville blive trukket 70 kr. ugentlig. I februar 2002 blev man opmærksom på, at der var sket en fejl, og OAA beregnede tilbagebetalingsbeløbet 12.402 kr. OAA erkendte at være erstatningspligtig, og der blev indgået forlig med klageren om betaling af et be-


løb på 276 kr. til hende pr. uge, idet man herved lagde til grund, at klageren havde haft en berettiget forventning om, at der alene ville blive trukket 70 kr. ugentlig i hendes efterløn. Dommeren tog dette til forlig til efterretning og fandt ikke anledning til at foretage videre i sagen. 11-2002 FOA, Forbundet indklaget. Klage fra en plejehjemsassistent i anledning af mangelfuld juridisk bistand i forbindelse med hendes afskedigelse. Da klageren havde udmeldt sig af Forbundet i januar 2001, bemærkede dommeren, at han ikke kune behandle klagen, der herefter blev afvist. 12-2002 FOA, Forbundet indklaget. Klage over, at forbundet havde afslået at dække et medlems udgifter i forbindelse med en arbejdsskadesag, som medlemmet gennemførte med et positivt resultat. En medarbejder i en svømmehal kom til skade i 1993 og fik i den anledning anerkendt af Arbejdsskadestyrelsen, at der forelå varigt mén. Hun fik herefter helbredsmæssige problemer og blev afskediget i 1995. Hun søgte bistand i sin daværende FOA-afdeling, som sagsbehandlede hendes afskedigelsessag, og som efter afslutningen heraf meddelte hende, at man anså sagen for afsluttet. Hun gik til en advokat, der gennemførte hendes arbejdsskadesag, således at hun fik tilkendt 50% erhvervsevnetab. Hun rettede herefter henvendelse til forbundet, der i maj 2002 afviste at betale hendes advokatudgifter, ca. 40.000 kr. Forbundet henviste til Klageinstansen, såfremt hun ønskede at gå videre med sagen. Det gjorde hun, og under Klageinstansens behandling fremkom hun med en del nyt materiale vedrørende sagsbehandlingen i 1995. Det fremgik heraf, at hun havde omtalt arbejdsskadesagen overfor den pågældende afdeling, og afdelingen erkendte, at man havde forståelse for, at hun ikke havde fået den optimale behandling i sagen, hvorfor man accepterede at betale hendes advokatudgifter. 13-2002 FOA, SoSu-afdelingen i Storkøbenhavn indklaget. Klage over utilstrækkelig bistand i forbindelse med en afskedigelse. Klageren blev ansat på prøve den 1. maj 2002. 15. maj deltog han i en evaluering, hvor man vurderede, at hans praktiske færdigheder ikke var tilstrækkelige. Det gjorde sig også gældende ved en evaluering den 13. juni. Den 24. juni blev han afskediget til fratrædelse den 18. juli. FOA´s afdeling indtrådte i sagen. Afskedigelsen blev udsat til den 23. juli. Klageren gjorde gældende, at afskedigelsen skyldtes grove beskyldninger fra en natsygeplejerske. FOA´s afdeling fik aktindsigt og gennemgik sagen med klageren og udarbejde en redegørelse til ham. Heraf fremgik, at der ikke var noget, der tydede på, at opsigelsen skyldtes sagen vedrørende den pågældende natsygeplejerske, men alene var begrundet i, at han ikke i tilstrækkelig grad havde en ændret sin adfærd. På dette grundlag fandt dommeren ikke anledning til at udtale nogen kritik.


14-2002 FOA, Aalborg afdeling indklaget. Klage over vildledende rådgivning om rettigheder i forbindelse med et ønske om, at klageren ville udmelde sig af forbundet og alene være medlem af a-kassen. En SoSu-elev, der indmeldte sig i forbundet den 1. juli 2001, ønskede i december 2001 at udmelde sig, idet hun var sygemeldt og ville fortsætte hermed, indtil hun havde født og kunne arbejde igen efter barselsorlov. Dagen efter rettede en medarbejder i Aalborg-afdelingen henvendelse til hende, og resultatet af samtalen blev ifølge et notat i afdelingen, at hun ikke ønskede at udmelde sig. Efter afdelingens oplysninger havde man under samtalen i det hele henholdt sig til de retningslinier, der er gældende, hvis et medlem ønsker at udmelde sig. I juni 2002 modtog afdelingen en skrivelse fra klageren, hvorefter hun alene ønskede at være medlem af a-kassen. Hun blev herefter udmeldt af forbundet. Dommeren meddelte, at han ikke fandt grundlag for at antage, at klageren på nogen måde havde fået en vildledende rådgivning i forbindelse med henvendelsen til afdelingen i december 2001 om udmeldelse af forbundet. 15-2002 Trafikfunktionærernes Fagforening/Forbundet af Offentlige Ansatte indklaget. Klage over manglende bistand fra forbundet i en sag om virksomhedsoverdragelse fra Arriva Danmark A/S til Connex Transport Danmark A/S den 1. maj 2001. Den 30. april 2001 blev der indgået overenskomst mellem Trafikfunktionærernes Fagforening/Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S om fornyelse af overenskomsten for chauffører ansat i Busdanmak A/S´s driftsområder i København med virkning fra den 1. april 2001. Busområdet i det øvrige Danmark er dækket af en landsdækkende overenskomst samt en tillægsoverenskomst for HT-området mellem Rutebilejernes Arbejdsgiverforening og SiD. Rutebilejernes Arbejdsgiverforening oplyste i et notat af 30. april 2001, at man havde fulgt drøftelserne i forbindelse med det forhandlingsforløb, der havde ført til indgåelse af aftale mellem Arriva Danmark A/S og FOA, og var af den opfattelse, at målet er at skabe ens løn og arbejdsvilkår for buschauffører i hele HT-området. Den 1. maj 2001 blev garageanlæggende i Københavnsområdet i Valby, Glostrup og Vasbygade overdraget fra Arriva Danmark A/S til Connex Danmark A/S. Den 23. maj sendte FOA en skrivelse til Arriva Danmark A/S og gjorde opmærksom på, at den indgåede overenskomst stadig var gældende for Combus´ garageanlæg. Connex Transport Danmark A/S meddelte den 30. maj, at medarbejderne efter selskabets opfattelse var omfattet af de individuelle rettigheder, der kunne udledes af overenskomsten. Dette gav anledning til, at FOA dels anmodede om, at selskabet efterlevede dette som en minimum, dels gav udtryk for, at medarbejderne var omfattet af overenskomsten med Arriva Danmark A/S af april 2001. Den 22. november udfærdigede Trafikfunktionærernes Fagforening/Forbundet af Offentligt Ansatte og Connex Transport Danmark A/S et protokollat, hvorefter man fra arbejdstagerside fastholdt, at overenskomsten af 1. april 2001 med Arriva var gældende, mens man fra arbejdsgiverside fastholdt, at chaufførerne var omfattet af overenskomsten mellem Rutebilejernes Arbejdsgiverforening og SiD. FOA/TF tog herefter forbehold om at videreføre sagen. Den 5. december 2001 meddelte FOA Rutebilejernes Arbejdsgiverforening, at den bebudede faglige voldgift om Arriva A/S´ overenskomst´ dækningsområde var sat i bero på baggrund af de igangværende bestræbelser på at opnå en fælles overenskomst for chauffører ansat i virksomheder, der kører på kontrakt med HT/HUR.


Klagen gik ud på at Klageinstansen skulle træffe bestemmelse om genoptagelse af den faglige voldgift, subsidiært at der skulle betales kompensation fra TF/FOA til de berørte medlemmer for manglende løn og forringede arbejdsforhold indtil overenskomstens ophør i 2004. Efter en nærmere undersøgelse af sagen udtalte dommeren: ”En faglig organisation har en betydelig frihed til at vurdere, hvilken politik der tjener medlemmerne bedst. I dette tilfælde har det ført til, at man har stillet en bebudet faglig voldgift i bero, idet man fandt det rigtigst at arbejde for en fælles overenskomst med SiD og FOA for alle chauffører i virksomheder, der har kørsel på kontrakt med HUR. Når FOA har sat anlæg af den nævnte voldgiftssag i bero, men ikke har givet afkald herpå – og hermed indtil videre ikke er gået ind i sagen til støtte for de enkelte medlemmers krav – er dette efter min vurdering udtryk for en fagpolitisk overvejelse, som jeg ikke har kompetence til at vurdere efter de regler, der gælder for min virksomhed. Det er efter det foreliggende materiale ikke muligt at vurdere, om de enkelte medlemmer i forbundet har lidt retstab i forbindelse med overdragelsen af virksomheden til Connex. For så vidt angår det fremsatte erstatningskrav må jeg derfor henvise til, at der i den seneste retspraksis på det arbejdsretlige område er mulighed for, at enkelte medlemmer af en faglig organisation ved de civile domstole vil gennemføre krav, som deres faglige organisation ikke ønsker at gennemføre.” 16-2002 OAA, Arbejdsløshedskassens lokalenhed SoSu i Storkøbenhavn indklaget. Klage over afgørelse truffet i forbindelse med at klageren modtog orlovsydelse i en periode, hvor klageren afholdt selvoptjent ferie. Klagen blev afgjort af Arbejdsdirektoratet, der fandt, at klageren med urette havde modtaget orlovsydelse i perioden fra den 23. juli til den 12. august 2001, og at klageren skulle tilbagebetale 3.240 kr. og gennemgå en effektiv karantæne på 20 timer, idet Direktoratet lagde til grund, at klageren havde handlet uagtsomt. Klageren, der blev færdigt med sin uddannelse den 14. februar 2002 og havde fået arbejde fra den 1. marts, havde endvidere anført, at hun ikke havde fået tilstrækkelig vejledning i a- kassen om, hvorvidt det kunne betale sig at dimentere, når det kun drejede sig om en uge. I den anledning drog OAA omsorg for, at hun nærmere blev orienteret herom. Dommeren fandt, at han herefter ikke kunne foretage sig videre i sagen. 17-2002 FOA, Aabenraa afdeling og OAA, Arbejdsløshedskassens lokalenhed i Aabenraa indklaget. Klage over utilstrækkelig rådgivning i forbindelse med klagerens flytning fra Sønderjylland til Falster. Klageren rettede henvendelse til forbundskontoret i Aabenraa, idet hun ønskede vejledning i forbindelse med, at hun ville flytte til Falster. Hun fik at vide, at hun havde 4 ugers opsigelse, men blev ikke orienteret om rettigheder og pligter i forbindelse hermed. Hun opsagde sit arbejde til udgangen af april 2002 og kontaktede afdelingen i Nykøbing Falster den 8. maj. Her fik hun at vide, at hun ikke kunne få udbetalt dagpenge, idet hun havde 5 ugers karantæne på grund af sit arbejdsophør. OAA fandt, at hun ikke havde fået den vejledning, som hun havde krav på, og at hun i den anledning havde lidt tab, som OAA ville erstatte. Herefter fandt dommeren ikke anledning til at foretage yderligere.


18-2002 FOA, Esbjerg afdeling indklaget. Klage over utilstrækkelig rådgivning således at klageren mistede retten til invalidesum, 125.000 kr., ved 2/3-invaliditet, idet klageren på pensionstidspunktet for invalidepensionen den 1. maj 2002 var fyldt 60 år den 23. marts 2002. Efter en arbejdsskade i april 2000 var klageren ofte sygemeldt og overvejede at gå på pension. Hun havde jævnlig samtaler med en repræsentant for FOA´s afdeling i Esbjerg. I midten af september søgte hun kommunen om førtidspension, og den 24. september søgte hun PenSam om helbredsbetinget ydelse. PenSam kvitterede den 27. september for modtagelsen af ansøgningen og oplyste, at hun kunne rette henvendelse til den stedlige pensionsrådgiver, hvis der opstod problemer. 1. december 2001 fik hun tildelt den mellemste pension fra kommunen, og den 15. december fik hun meddelelse om, at kommunen agtede at opsige hende til fratrædelse med udgangen april 2002. Efter klagerens oplysninger underrettede hun allerede i begyndelse af december det lokale PenSam kontor om den forventede afsked. Hun spurgte samtidig til sin sag og fik at vide, at man ikke havde hørt noget fra kommunen endnu. I januar, februar og marts 2002 rykkede klageren PenSam adskillige gange og spurgte blandt andet om, hvorledes det gik med invalidesummen på 125.000 kr. Hun fik at vide, at sagen lå hos sagsbehandleren. Den 10. april 2002 fik hun meddelelse fra PenSam om, at hun var berettiget til at få udbetalt invalidepension med virkning fra den 1. maj. Dette gav anledning til, at FOA´s afdeling i Esbjerg den 29. april indgav en klage til PenSam over, at hun ikke havde fået tildelt invalidesummen på 125.000 kr. PenSam fastholdt, at der ikke kunne ske udbetaling af denne sum, idet hun på pensionstidspunktet var fyldt 60 år. Dommeren udtalte, at han fandt det meget beklageligt, at klageren under sagsforløbet ikke var blevet orienteret om, at hun mistede retten til invalidesummen, såfremt hun modtog løn efter det fyldte 60. år. Dommeren måtte imidlertid tage til efterretning, at FOA´s repræsentanter ikke kan eller skal rådgive om pensionspørgsmål, men at de i så henseende må henvise til PenSams repræsentanter. Dette var også sket i den pågældende sag, og dommeren kunne derfor ikke kritisere FOA´s afdeling i Esbjerg for ikke at have handlet korrekt. Det lå uden for dommerens kompetence at tage stilling til PenSams behandling af sagen, men på det foreliggende grundlag stod dommeren uforstående overfor, at man uden videre havde afvist at genbehandle sagen. 19-2002 FOA, Varde afdeling indklaget. Klage over manglende bistand ved afskedigelse af en dagplejeassistent. Klageren fik i januar og februar 2002 meddelelse om, at kommunen havde truffet bestemmelse om, at der skulle spares på de sociale udgifter, og hun blev den 22. marts indkaldt til et møde i kommunen og fik der at vide, at hun skulle afskediges. Hun rettede henvendelse til FOA´s afdeling i Varde, der den 4. april havde et møde med repræsentanter fra kommunen. De fik herunder at vide, at afskedigelsen ville blive gennemført med 4 måneders varsel, uanset at klageren var MED-medlem. FOA´s medarbejder i Varde rettede henvendelse til hovedkontoret, der oplyste, at der ikke var noget at gøre, og der blev herefter indgået et forlig, hvorefter klageren blev opsagt med 4 måneders varsel, men fritstillet i opsigelsesperioden. Dommeren erklærede sig enig i, at det næppe havde været muligt at gennemføre et krav om 5 måneders opsigelse. Klageren havde i et vist omfang været inddraget i forhandlingerne med kommunen, og resultatet var næppe blevet anderledes, hvis hun i videre omfang selv havde deltaget i disse forhandlinger. Dommeren foretog derfor ikke videre.


20-2002 FOA, Helsingør afdeling indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med afsked som dagplejer. Klageren fik i juni 2002 besked om, at Karlebo kommune ville opsige hende som dagplejer, da kommunen ønskede at nedskære antallet af dagplejere på grund af, at behovet for børnepasning var faldet. Klageren kontaktede FOA´s afdeling i Helsingør, der meddelte, at man først ville gå ind i sagen, når den endelig afskedigelse forelå. Klageren protesterede overfor kommune mod afskedigelsen i en skrivelse af 20. juni. Den 23. juni blev hun afskediget. Hun kontaktede FOA´s afdeling i Helsingør, der efter forhandling med hovedafdelingen oplyste, at man ikke fandt noget grundlag for at rejse sag i anledning af afskedigelsen. Dommeren udtalte, at han kunne tiltræde den vurdering af sagen, som FOA´s afdeling i Helsingør og hovedafdelingen havde foretaget og fandt derfor ikke anledning til at foretage videre i sagen. 23-2002 FOA, Forbundet indklaget. Klage over at hovedafdelingen ikke fandt grundlag for at føre en civil erstatningssag. En hjemmehjælper faldt under sit arbejde på en glat trappe. Hun fik anerkendt, at skaden var en arbejdsskade, men FOA, hovedafdelingen, fandt ikke grundlag for at gennemføre et civilt erstatningssøgsmål mod vedkommende boligforening. Efter en gennemgang af sagen fandt dommeren, at han kunne tiltræde, at der efter de foreliggende oplysninger ikke var grundlag for at føre en retssag, men understregede, at såfremt der fremkom nye oplysninger, måtte klageren på ny rette henvendelse til hovedafdelingen.


STATISTISK OVERSIGT Klagernes fordeling på kvinder, mænd, faggruppe Antal klager kvinder mænd Gruppe Klager i alt I alt 17 2 2 21 Klagernes fordeling på faggrupper Buschauffør 1 Dagplejer 2 Dagplejepædagog 1 Efterlønsmodtager 1 Faglært, håndværker 1 Handicaphjælper 2 Hjemmehjælper 1 Nattevagt 1 Pensionist 1 Social- og sundhedshjælper-elev 1 SoSu-assistent 3 SoSu-hjælper 4 Sygehjælper 2 I alt 21


Afgørelser fordelt på forbund, afdelinger, a-kasse Delvis Ikke – med- Afvist : Politisk – P Medhold Hold Ukendt - U Ikke medlem Med og uden erstatning FOA Forbundet 1-m 2 1 1-P Afdelinger Esbjerg 1 Fredericia 1 Helsingør 1 Køge 1-m SoSu-afdeling i Storkøbenhavn 1 Trafikfunktionærernes Fagforening 1 Varde 2 Aabenraa 1-u Aalborg 1 OAA arbejdsløshedskassen Esbjerg lokalenhed 1 Helsingør lokalenhed 1 Horsens lokalenhed 1-m Køge lokalenhed 1 Odense lokalenhed 1 SoSu-Storkøbenhavn lokalenhed 1 1 Aabenraa lokalenhed 1-m I alt 23 5 2 14 1 1 * Når summen af fordelingen af klager overstiger 21, er det begrundet i, at flere medlemmer har indklaget både forbund og den lokale FOA afdeling/a-kassen / den lokale OAA-enhed for mangelfuld sagsbehandling i samme sag. Ikke imødekommet Anmodninger til dommeren om at undersøge en sag 1 Imødekommet


Klagernes fordeling på forbund, afdelinger, a-kasse Antal Forbund Afdelinger a-kasse Politisk I alt 23 4 10 8 1 * Når summen af fordelingen af klager overstiger 21, er det begrundet i, at flere medlemmer har indklaget både forbund og den lokale FOA afdeling/a-kassen / den lokale OAA-enhed for mangelfuld sagsbehandling i samme sag.


Retningslinier for FOA’s KLAGEINSTANS * godkendt af FOA’s hovedbestyrelse den 11. februar 2003. 1. Formål Formålet med en klageinstansordning er at sikre det enkelte medlems rettigheder i FOA og OAA. Bemærkning: Det er præciseret, at dommeren omfatter både forbund (inkl. Afdelinger, klubber mv.) og arbejdsløshedskasse. 2. Område Dommeren behandler sager fra medlemmer over sagsbehandling og afgørelser, som angår medlemmets individuelle, personlige rettigheder. Bemærkning: Der skal være tale om et medlems konkrete sag, som sagsbehandles af FOA og OAA som led i den service, der ydes overfor medlemmer. Undtaget er sager af egentlig politisk karakter samt sager, der er omfattet af andre klagemuligheder. Bemærkning: Ved sager af ”politisk karakter” tænkes på FOA’s almindelige virke som interesseorganisation for kollektive rettigheder, eks. OK-forhandlinger og andre forhandlinger vedrørende generelle ansættelsesvilkår samt det generelle politiske og fagpolitiske arbejde (medlemskab af LO, internationalt arbejde mv.). Det er ikke meningen, at dommeren skal afløse afgørelser efter lovgivningen, som kan ankes, f.eks. ankesager til DfA eller lignende. Medlemmet skal være gyldigt medlem af FOA, når sagen opstår. På begæring af FOA kan dommeren behandle sager, selv om der ikke foreligger klage fra et medlem. 3. Klagen Klagen indgives direkte til dommeren, som indhenter de nødvendige oplysninger til sin vurdering og afgørelse af sagen.


Bemærkning: Dommeren foretager først egentlig sagsbehandling, når den, der klages over, har været hørt. 4. Dommeren Dommeren udpeges af hovedbestyrelsen for en 4 årig periode og må ikke være medlem af eller ansat i organisation. Dommeren skal have en relevant faglig baggrund, skal være uvildig og fremtræde som sådan. 5. Afgørelse Dommeren kan: • Beslutte at en klage er ubegrundet • Udtale kritik af en sags behandling eller afgørelse • Foreslå ændring af en afgørelse, forretningsgange eller lignede • Foreslå erstatning Bemærkning: Alle afgørelser er indstillinger, som skal følges, hvis dommeren skal have den ønskede værdi. 6. Beretning Dommeren udarbejder én gang om året en skriftlig beretning om sit virke. 7. Sekretariat Klageinstansens sekretariat oprettes og drives af forbundet og er placeret i København. 8. Ikrafttræden Ordningen træder i kraft 1. april 1997 og kan behandle klager opstået efter 1. januar 1997.

More magazines by this user
Similar magazines