Undervisningsbeskrivelse - VUC Skive Viborg

vucskive.viborg.dk

Undervisningsbeskrivelse - VUC Skive Viborg

Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Termin Maj-juni 2012

Institution VUC Skive-Viborg, Viborg.

Uddannelse Hf-e

Fag og niveau Biologi C

Lærer(e) Anne Grimsbjerg Pedersen (AGP)

Hold vDh1BioC 2011/12

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Titel 1 Vandmiljø og landbrug

Titel 2 Kost og sundhed

Titel 3 Genetik og bioteknologi

Side 1 af 7


Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb

Titel 1

Vandmiljø og landbrug

Indhold - udvalgte økologiske processer

o stofkredsløb (nitrogen, kulstof og ilt)

o kort om energistrøm gennem økosystemet (tilvækst og

respirationstab)

- og deres betydning

o nitrogenforurening af vandmiljøet (vandløb, vandmiljøplaner og hav,

herunder iltsvind i havet)

o drivhuseffekten

- cellulære processer og relevante cellestrukturer

o fotosyntese og respiration, grønkorn og mitokondrier.

Kernestof:

Biologi til tiden, 2. udgave, Nucleus, 2009, s.:

117-137, 1. spalte øverst (minus Figur 186).

Vi og vore omgivelser I, Gyldendal, 1988:

Boks 3-3 (”Vandløbenes forureningstilstand”) (s. 92-93) (kopi)

Supplerende stof:

Biologi til tiden, 2. udgave, Nucleus, 2009, s.:

7-12 + 163-167, 1. spalte midt, 171-172, 1. spalte nederst.

Vi og vore omgivelser I, Gyldendal, 1988, s.:

84-94 + 101-103 (kopier)

Vejret, 1. udgave, Aschehoug Dansk Forlag A/S og TV2 Vejret, 2006, s.

108-109 + 112-113 (kopier)

Natur og Miljø, nr. 4, 2000: ”Kvælstof kvæler naturen” (kopi)

Søndagsavisen, region 11, 28.04.2002: ”Fynske moser hårdt ramt” (kopi)

Jyllands-Posten, 13.03.2010:Politikere vil sikre dansk brød” (kopi)

Skive Folkeblad, 31.08.2006: ”Fjorden er en stinkbombe” (kopi)

Skive Folkeblad, 31.08.2006: ”Fjorden stinker af rådne æg” (kopi)

Film: "Viden Om - Alger, fremtidens redning?", DR2, 2007.

Film: ”Iltsvind”, Frederiksborg Amt, 1993.

Øvelsesvejledninger jf. vedlagte liste (bilag)

”Vejledning i rapportskrivning” (kopi)

Side 2 af 7


Omfang

Særlige

fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

Anvendt uddannelsestid: 29 lektioner á 50 min.

– indhente biologisk information fra forskellige kilder og vurdere materialets kvalitet

– foretage systematiske observationer og indsamle data såvel i laboratoriet som i

naturen

– udføre eksperimentelt arbejde under hensyntagen til almindelig

laboratoriesikkerhed

– opstille enkle hypoteser som udgangspunkt for biologiske eksperimenter

– identificere og diskutere fejlkilder og forklare betydningen af kontrolforsøg

– analysere figurer og data og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller

– bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde

– udtrykke sig både mundtligt og skriftligt om biologiske sammenhænge med

inddragelse af relevante faglige begreber

– diskutere samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til

problemstillinger med biologisk indhold.

- lærerforedrag

- klasseundervisning og –diskussioner

- styret gruppearbejde/-gruppeopgaver

- gruppefremlæggelser og individuelle arbejdsformer

- eksperimentelt arbejde (feltarbejde, laboratoriearbejde,

demonstrationsforsøg)

Side 3 af 7


Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb

Titel 2

Kost og sundhed

Indhold - udvalgte organiske stoffer og deres biologiske betydning

o kulhydrater, proteiner, fedtstoffer: opbygning, fordøjelse samt

energifordeling samt betydning for sundhed

o regulering af blodsukkeret

o regulering af fødeindtagelsen (mæthedscentret)

o ”De otte kostråd”

o kostsammensætning i relation til type-2 sukkersyge

Omfang

Særlige

fokuspunkter

- udvalgte organsystemers opbygning og funktion set i sundhedsmæssig

sammenhæng

o fordøjelseskanalens opbygning og funktion

o hjertet og kredsløbets opbygning og funktion; herunder puls og

blodtryk

Kernestof:

Biologi til tiden, 2. udgave, Nucleus, 2009: s. 22-29 øverst + 35-39 + s. 41 øverste del

af siden (”Kontrol med iltforsyningen”) + 42-44, 1. spalte.

Supplerende stof:

Biologi til tiden, 2. udgave, Nucleus, 2009: s. 19-21 + 29 midt-34 + 40 + s. 41

nederste del af siden (”Blodets bestanddele”).

Ram på biologien, 1. udgave, Nucleus, 2000: s. 25, 1. spalte nederst-26 øverst (kopi)

Ingeniøren, 19.09.2008: ”Kartoflen skal være din vitaminpille” (kopi)

LIFE temahæfte 2011: Opus - Ny Nordisk Hverdagsmad, side 12-13: ”Er kosten en

privat sag?” (kopi)

Øvelsesvejledninger og artikelskrivning jf. vedlagte liste (bilag)

Anvendt uddannelsestid: 29 lektioner á 50 min.

– foretage systematiske observationer og indsamle data såvel i laboratoriet som i

naturen

– udføre eksperimentelt arbejde under hensyntagen til almindelig laboratoriesikkerhed

– identificere og diskutere fejlkilder

– analysere figurer og data og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller

– bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde

– indhente biologisk information fra forskellige kilder og vurdere materialets kvalitet

– udtrykke sig både mundtligt og skriftligt om biologiske sammenhænge med

inddragelse af relevante faglige begreber

Side 4 af 7


Væsentligste

arbejdsformer

- lærerforedrag

- klasseundervisning og –diskussioner

- styret gruppearbejde/-gruppeopgaver

- gruppefremlæggelser og individuelle arbejdsformer

- artikelskrivning

Side 5 af 7


Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb

Titel 3

Genetik og bioteknologi

Indhold - DNA’s opbygning og funktion

- cellers opbygning (herunder kort om cellers evolution belyst ved forskellen på

prokaryote og eukaryote celler) og funktion samt udvalgte cellulære processer

herunder

o celledelinger: mitose og meiose (teori og mikroskopi)

o proteinsyntese

- genmutationer

- bioteknologi: gensplejsning

- nedarvning, herunder autosomale og kønsbundne egenskaber

- kort om samspillet mellem arv og miljø

Omfang

Særlige

fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

Kernestof:

Biologi til tiden, 2. udgave, Nucleus, 2009: s. 13-15 + 85 + 89 + 149, 1. spalte midt – 151

+ 154-158.

Et godt liv, 1. udgave, Nucleus, 1993: s. 113, 2. spalte – 115, 1. spalte (kopi).

Supplerende stof:

Biologi til tiden, 2. udgave, Nucleus, 2009: s. 112-116 + 152-153 + 162.

"Pandoras madkasse -genteknologiens vidunderlige verden", 1. udgave, NOAH's forlag,

2001: s. 4-5 + 8-9 + 12-13 (kopier).

Dokumentarfilm: "Det røde guld", 2004 (Bastard Film A/S).

Øvelsesvejledninger jf. vedlagte liste (bilag)

Anvendt undervisningstid: 32 lektioner á 50 min.

– foretage systematiske observationer og indsamle data i laboratoriet

– udføre eksperimentelt arbejde under hensyntagen til almindelig laboratoriesikkerhed

– opstille enkle hypoteser som udgangspunkt for biologiske eksperimenter

– identificere og diskutere fejlkilder

– analysere figurer og data og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller

– bearbejde og formidle resultater fra eksperimentelt arbejde

- udtrykke sig både mundtligt og skriftligt om biologiske sammenhænge med inddragelse

af relevante faglige emner

- diskutere samfundsmæssige og etiske perspektiver i tilknytning til problemstillinger med

biologisk indhold

- lærerforedrag

- klasseundervisning

- individuelt arbejde med opgaver/arbejdsark

- eksperimentelt arbejde (laboratoriearbejde)

- rapportskrivning

Side 6 af 7


Bilag 1/1

Tema 1 2011-12

Øvelsesvejledning: ”Undersøgelse af et vandløbs forureningsgrad” + ”Vandløbsundersøgelse – skema til

resultater” (Rapport)

Øvelsesvejledning: ”Påvisning af fotosyntese og respiration” (Rapport)

Øvelsesvejledning: ”Fotosyntese og lysintensitet”

Øvelsesvejledning: ”Mikroskopet”

Tema 2 2011-12

Øvelsesvejl.: ”Kostanalyse” (EDB-baseret fra ”Ram på biologien”) (Rapport)

Øvelsesvejl.: ”Puls og blodtryk”

Oplæg til eksperimentelt arbejde om enzymaktivitet: ”Enzymet amylase” (Inquiry Based Science Education)

Artikelskrivning (elektronisk aflevering):

Biologiholdet og et danskhold var med i et udviklingsarbejde omkring ny skriftlighed på tværs af fagene med

fokus på at udvikle kursisternes studieforberedende skrivekompetencer. Biologikursisterne skrev artiklerne,

og disse blev rettet og kommenteret mundtligt med hensyn til sprog, struktur og argumentation samt genre af

danskkursisterne; AGP rettede for det biologifaglige. Kursisterne skulle tage udgangspunkt i nedstående

oplæg til artikelskrivning.

Oplæg: Skriv en artikel til bladet Helse.

Du er uddannet diætist, og er blevet træt af de mange spørgsmål om de mange forskellige anbefalinger

og retninger indenfor ernæring som nu engang findes! Så nu vil du gerne fortælle bladets læsere, hvad

”De otte kostråd” fra Sundhedsstyrelsen skal gøre godt for.

Tema 3 2011-12

Øvelsesvejl.: ”Mitoser i rodspids”

Øvelsesvejl.: ”Isolering af DNA fra løgceller” (Rapport)

Side 7 af 7

More magazines by this user
Similar magazines