Retningslinjer for kandidatudvalg vedrørende valg til ...

konservative.dk
  • No tags were found...

Retningslinjer for kandidatudvalg vedrørende valg til ...

Retningslinjer for kandidatudvalg

vedrørende valg til

Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg.

§ 1.

Kandidatudvalget er nedsat af Det Konservative Folkeparti på Frederiksberg

(Foreningen) i forbindelse med opstilling til valg til kommunalbestyrelsen på

Frederiksberg.

Kandidatudvalget har til opgave at udarbejde forslag til konservativ kandidatliste,

herunder antal kandidater og opstillingsform.

Arbejdet udføres på baggrund af dels forslag fra foreningens medlemmer, dels

forslag fra foreninger for konservative unge og studerende på Frederiksberg og

dels udvalgets egne forslag.

§ 2.

Kandidatudvalget har syv medlemmer.

Foreningens bestyrelse udpeger fem medlemmer til kandidatudvalget.

Den konservative gruppe i Frederiksberg Kommunalbestyrelse udpeget ét medlem

til kandidatudvalget. Medlemmet må ikke samtidig være kommunalbestyrelsesmedlem.

Kandidatudvalget afgør først, hvem det vil indstille som spidskandidat, og denne

indtræder herefter fuldgyldigt som kandidatudvalgets syvende medlem.

§ 3.

Såfremt et medlem udtræder af udvalget inden 31. december i året inden valgåret

kan der ske supplering. Såfremt udtræden sker efter 31. december, sker

der ikke supplering.

§ 4.

Kandidatudvalget vælger sin formand blandt de seks medlemmer, som er udpegede

af Foreningens bestyrelse eller den konservative gruppe i Frederiksberg

Kommunalbestyrelse.

§ 5.

Kandidatudvalgets arbejde er strengt fortroligt. Efter forelæggelse af kandidatudvalgets

forslag og ophør af udvalgets arbejde er oplysninger ud over de forelagte

fortsat omfattet af fortrolighed.

§ 6.

I sidste halvdel af september året før valgåret opfordres medlemmerne af Foreningen

ved direkte brev og/eller ved annoncering til at indstille forslag til kandi-


dater til den konservative liste til kommunalvalget. Forslagene, der er vejledende

for kandidatudvalget, skal forsynes med indsenderens navn og adresse.

Kandidatudvalget bekræfter for modtagelsen overfor indsenderen.

Forslag skal være kandidatudvalget i hænde senest 31. december.

§ 7.

Kandidatudvalget er forpligtet til at vurdere de foreslåede kandidaters kvalifikationer.

Kandidatudvalget er berettiget til på Foreningens vegne at føre enhver forhandling

om opstilling af kandidater til kommunalbestyrelsen og herunder at rette

henvendelse til og føre forhandling med nye emner om deres eventuelle opstilling.

Kandidatudvalgets forhandlinger og henvendelse sker under ledelse af formanden.

§ 8.

Ingen af kandidatudvalgets medlemmer ud over spidskandidaten kan opstilles til

kommunalbestyrelsen ved førstkommende valg.

§ 9.

Foreningens fastlægger datoen for afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling

som benævnes opstillingsgeneralforsamling.

Opstillingsgeneralforsamlingen afholdes senest 30. april i valgåret.

§ 10.

Opstillingsgeneralforsamlingen har følgende dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Kandidatudvalgets præcisering af, at opstillingsformen, jfr.

vælgerforeningens vedtægter § 9, er prioriteret, sideordnet.

3. Kandidatudvalgets forslag til antal kandidater

4. Kandidatudvalgets forslag til kandidater.

Beslutninger truffet af opstillingsgeneralforsamlingen fx om opstillingsform skal

respektere eventuelle bestemmelser i Foreningens vedtægter.

§ 11.

Hvis der på opstillingsgeneralforsamlingen fremsættes supplerende forslag til

kandidatlisten, kan disse sættes til afstemning i de tilfælde, hvor de foreslåede

navne har været forelagt kandidatudvalget senest 31. december året før valgåret,

jf. § 4.

For at være stemmeberettiget ved opstillingsgeneralforsamlingen skal man være

bosiddende i Frederiksberg Kommune, have været medlem af Det Konservative

Folkeparti på Frederiksberg i mindst én måned og have betalt det senest

opkrævede kontingent inden generalforsamlingen.


Stemmeberettigede er endvidere medlemmer af foreningen for konservative

unge og studerende som dokumenterer minimum 3 måneders medlemskag, og

som endvidere er bosiddende i Frederiksberg Kommune, og har valgret på dagen

for kommunalvalgets afholdelse.

Afstemningsmetoden fastsættes af dirigenten.

§ 12.

Foreningens bestyrelse træffer afgørelse om tidspunktet for listens offentliggørelse.

--oo0oo—

Ovenstående bestemmelser er godkendt af Foreningens generalforsamling 30.

januar 2008 ligesom enkelte ændringer er godkendt af generalforsamling d. 14.

januar 2009.

More magazines by this user
Similar magazines