24.01.2015 Views

Høringssvar Mols national park - Dansk Handicap Forbund

Høringssvar Mols national park - Dansk Handicap Forbund

Høringssvar Mols national park - Dansk Handicap Forbund

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Miljøministeriet

Skov- og Naturstyrelsen

Haraldsgade 53

2100 København Ø

Mail: sns@sns.dk

Århus den 29. juni 2009

Ang.: Nationalpark Mols Bjerge, Høringssvar

Hans Knudsens Plads 1A

2100 København Ø

tlf. 39 29 35 55

fax 39 29 39 48

dhf@dhf-net.dk

www.dhf-net.dk

Giro: 600-3435

Dansk Handicap Forbund / Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg ønsker hermed at afgive

høringssvar til forslaget til ”Nationalpark Mols Bjerge”.

Forbundets medlemmer glæder sig til at kunne få adgang til Nationalparker men

frygter også, at personer med handicap glemmes i arbejdet.

Vi har forgæves forsøgt at finde omtale af Miljøministeriets sikring af

handicaptilgængelighed i såvel forslaget til ”Nationalpark Mols Bjerge” som i

bekendtgørelsen med rammerne for arbejdet med at oprette og udvikle

nationalparken. Dansk Handicap Forbund anbefaler at indtænke tilgængelighed til

og i Nationalpark Mols Bjerge og i de kommende 5 nationalparker.

Handicaptilgængelighed mangler i udkast til bekendtgørelsen.

Vi foreslår, at der indskrives en tilføjelse, der sikrer tilgængelighed for alle.

Tilføjelsen skal stå under Kapitel 2 § 3:

Målsætninger for nationalparkens udvikling.

Der skal tilføjes et punkt, som lyder:

Alle tiltag gøres i videst muligt omfang tilgængelig for alle. Personer med handicap

skal kunne deltage på lige fod med andre. Al udformning sker efter principperne om

universel udformning – stier, bygninger og formidling mv. Handicaporganisationer

inddrages i udviklingen.

DHF mener, at et sådan punkt er absolut nødvendigt for at sikre tilgængelighed for

alle. Det viser erfaringen – desværre.

Alternativt kunne man indføre tilføjelser under de 12 punkter, der findes i kapitel 2

F.eks.:

Punkt 7 ændres fra

7) Udvikling af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag og i samarbejde

med lokalbefolkningen og turisterhvervet.

til

side 1 af 3

Dansk Handicap Forbund - Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg (BTPU)

Claus Bjarne Christensen, formand - tilgængelighedsrevisor og arkitekt m.a.a. - Midvintervej 9, 8200 Århus N

tlf.: 61 30 46 88 - cb@dhf-net.dk


7) Udvikling af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt og handicaptilgængelig

grundlag og i samarbejde med lokalbefolkningen, handicaporganisationerne og

turisterhvervet.

Punkt 8 kunne ændres fra

8) Særligt sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrelse ved

hjælp af planlægning af stiforløb, formidling m.v.

til:

8) Særligt sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrelse ved

hjælp af planlægning af stiforløb, formidling m.v. Stiforløb og formidling mv. gøres

handicaptilgængelige, og der anvendes generelt universel udformning.

Rettidig omhu

Ved nyopførelse og ombygning af menneskeskabte naturanlæg er det af meget stor

vigtighed for mennesker med handicap, at man fra starten medtænker de

anerkendte standarder for tilgængelighed iflg. håndbøger:DS 105: ”Udearealer for Alle”

DS 105.2: ”Rekreative arealer for alle, en eksempelsamling”.

Standardsamlingerne fås hos Dansk Standard - tlf. 39 96 61 01 - www.ds.dk

Ligeså henvises til Skov- og Naturstyrelsens handicappolitik på flg. website:

www.skovognatur.dk/NR/rdonlyres/EDEB933F-7DA8-40D3-A4A3-

EE1904A8B6B5/5256/Handicappolitik1.pdf

Menneskeskabte naturanlæg kan - som nævnt i forslaget til ”Naturpark Mols Bjerge”

- være udbygningen med faciliteter som vandre- og cykelstier, rastepladser,

shelters, fugleskjul, adgang til aktiviteter som nationalparksafari, lejrskole,

formidlingscenter mv.

Ud over danske naturparkgæster med handicap ved vi fra rejser og vores netværk i

andre lande, at turister med handicap fra eksempelvis Sverige, Tyskland og Holland

har en forventning om at kunne deltage i naturoplevelser på lige fod, da disse

landes stater og ministerier tilsyneladende har en effektiv og aktivt fungerende

handicappolitik på naturområdet.

FN’s Handicapkonvention

Et yderligere argument kunne være FN’s Handicapkonvention, som i marts 2007

blev underskrevet af såvel EU som af den danske regering, og som ved

ratificeringen i 2009 vil forbyde direkte og indirekte diskrimination af mennesker med

handicap. Manglende tilgængelighed opleves og vil blive oplevet som indirekte

diskrimination.

Tilgængelighed glemmes

For at understrege nødvendigheden af vores forslag om, at tilgængelighed skal

indføres som et krav i bekendtgørelsen, noterer vi med beklagelse, at

høringsdokumenterne på internettet ikke foreligger i tilgængelige formater - derfor

ekskluderes blinde og læsesvage. Bare lige til information!!!

side 2 af 3


Vi vejleder gerne:

Vi står meget gerne til rådighed for vejledning og forslag til strategi og kontakter til

sikring af tilgængelighed, efterhånden som planerne skrider frem.

I håb om lydhørhed og kontakt.

Med venlig hilsen

p.u.v.

Claus Bjarne Christensen

Formand Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg i Dansk Handicap Forbund

Arkitekt og tilgængelighedsrevisor

Kopi

Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland, Vasevej 7, 8900 Randers

E: kronjylland@sns.dk

Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde

E: syddjurs@syddjurs.dk

side 3 af 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!