Lokalplan nr. S - 5.1 - Vordingborg Kommune

vordingborg.dk

Lokalplan nr. S - 5.1 - Vordingborg Kommune

LOKALPLAN for ET SOMMERHUSOMRADE VED SKAVERUP STRAND (Lokalplan nr. S.5.1. i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1979


Redegørelse i'tilknytning til lokalplan nr. S 5.1 for et sommerhusområde ved Skaverup Strand, vest for Skaverupvej. Som følge af nocjle grundejeres ønske om at udstykke et areal i Nas-Skaverup Sommerhusområde til bebyggelse er der blevet udarbejdet en lokalplan for det pågældende område i henhold til kommuneplanlovens 5 16, stk. 3 . I de såkaldte S 15-rammer, der er aftalt mellem Miljøministeriet og Vordingborg Byråd i henhold til bestemmelserne i kommuneplanloven, er området udlagt til sommerhusbebyggelse. Desuden foreskriver 5 15-rammerne, at bebyggelsesprocenten for den enkelte grund i.kke må overstige 10. Desuden md bebyggelsen ikke opføres med mere end een etage uden udnyttet tagetage og bygningshøjden må ikke overskride 5 m. Endelig skal mindst 15% af det enkelte område anvendes til større fælles friarealer og stier, fælles for det pågældende område. Lokalplanen er udarbejdet således, at der er overensstemmelse mellem planens bestemmelser og de nævnte bestemmelser i si 15-rammerne. Desuden er lokalplanen i overensstemmelse med Vordingborg kommunes dispositionsplan fra 1974 samt retningslinierne i den i 1965 af Kastrup SognerAd 2darbejdede deldispositionsplan for Næs-Skaverup Sommerhusområde. Lokalplanen omfatter en udstykning på ialt 32 mulige nye grunde vest for Engpibervej og Stenvendervej og nord for Korshærsvej. For at undgå gennemkørende trafik på tværs af sommerhusområdets adgang til stranden, er Korshærsvej foreslaet nedlagt pd et stykke som vej, men dog opretholdt som sti. Adgangen til Kirkens Korshar, samt bebyggelsen ved Klirevej og Klydevej skal derefter foregd ad et nyt vejanlæg fra Skaverupvey i overensstemmelse med den i 1965 udarbejdede dispositionspL3n. Syd for den nedlagte del af Korshærsvej fastlægger planen et grønt fællesareal, der dels med strandarealer og dels med en spadseresti er sat i forbindelse med de øvrige fællesarealer i sommerhusområdet. Fællesarealer, veje og stier skal i lighed med sommerhusområdets øvrige fælles arealer m.m. fremtidigt vedligeholdes af Grundejerforeningen for Næs og Skaverup Strand, hvortil fremtidige grundejere inden for lokalplanområdet har tvungent medlemsskab. Grundejerforeningen bemyndiges til at meddele mindre betydende lempelser af visse af lokalplanens bestemmelser. Lokalplanens retsvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen,ifølge kommuneplanlovens § 31 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.Lokalp1anen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med ~:~~lere, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det amrade, der søges skabt ved lokalplanen.


Lokalplan nr. S.5.1 for et område vest for Skaverupvej i sommerhusomridet ved Skaverup Strand i Vordingborg kommune. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område. § 1. Formål Det er lokalplanens formål: - at fastlægge områdets fremtidige anvendelse til sommerhusbebyggelse , at sikre et rekreativt fritidsmiljø ved at I - a. fastlægge retningslinier for udstykning, b. fastlægge veje og stier, c. udlægge fællesarealer ved stranden for områdets beboere, OY d. fastleegge bebyggelsesregulerende bestemmelser, samt at sikre områdets beboere indflydelse på områdets udvikling ved obligatorisk medlemskab af "Grundejerforeningen for Næs og Skaverup strand". § 2. Område Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag nr. 1 og 2 og omfatter matr. nr. 10-b, 10-c, 12-a, 13-a og 13-c samt dele af matr. nr. 14-h, 14-n og 15-a, åIie af Skaverup by, Sværdborg sogn. s 3. 3.1 3.2 3.3 § 4. 4.1 4.2 Områdets anvendelse Omridet må kun anvendes til sommerhusbebyggelse, d.v.s. bebyggelse der kun beboes i tidsrummet 1. april - 30. september og uden for dette tidsrum kun i kortvarige ferier, weekends og lignende. På hver selvstændig matrikuleret ejendom mEt kun opføres en enkelt beboelse. ByrAdet kan dog tillade, at der pA hver ejerldom udover den nævnte beboelse opføres en gæstehytte eller lignende, når den ikke har.mere end 30 m' bebygget areal, og når den ikke indeholder køkkenfaciliteter eller lignende og ikke gøres til genstand for sacrskilt udleje. Inden for området kan opføres transformerstationer til kvarterets forsyning, når de ikke har mere end 4 d bebygget areal og ikke giver en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. Udstykninger Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med den pa vedhæftede kort viste retningsgivende udstykningsplan. Ingen grund må udstykkes med en mindre størrelse end 1200 d.


- 2 - S 5. Vej- og stiforhold 5.1 Udlæg af nye veje og stier m.m. 5.1.1 Der udlægges areal til følgende nye veje og stier med en beliggenhed som vist p i vedhæftede kort: Vejeri C - D - E i en bredde af 10,OO m - E - F i - - - 8,OO m D - G i - - - 6,OO m - E - H i - - - 6,OO m Stien G - K i - - - 3,OO m - H - L i - - . 3,OO m - N - O i - - - 3,OO m (langs den til enhver tid værende overkant af skrænt) Ved G og H udlzgges vendeplads, og ved I udlægges areal til forsaotning af Korshærsvej som vist på vedhæftede kort. 5.1.2 Der udlægges areal til udvidelse af vejen B - C fra &,O0 m til en bredde af 10,OO m. - I - L (del af "Korshærsvej") fra 3,80 m til en bredde af 6,OO m. 5.1.3 Vejen L - M (del af "Korshærsvej") vil blive nedlagt som vej og opretholdt sbm sti. Nedlæggelsen vil finde sted efter reglerne herom i vejlovgivningen. 5.1.4 Fra vej I - K - L må der kun være kørende færdsel til matr. nr. 10-c, den syd for Korshærsvej liggende lod af matr. nr. 12-a, samt matr. nr. 13-c. 5.1.5 Fra vendepladsen I mA der etableres kørende adgang til parcellerne 1 og 2 af matr. nr. 13-a og til den syd for Korshærsvej liggende lod af matr. nr. 13-a og evt. parcel heraf. 5.1.6 Til stierne G - K, H - L og L - M (jfr. pkt. 5-1-31 mA der.kun være adgang for gående og cyklende færdsel. Til stien N - O må der kun være adgang for gående færdsel. 5.1.7 Til vejen A - B - C - D - E - F md der ikke være direkte adgang fra de tilgrænsende ejendomme. 5.1.8 Vejen A - B er tidligere udlagt med en bredde af 10,OO m. Ved vejens udmunding i A i Skaverupvej etableres brolagt overkørsel. 5.1.9 Ved vejtilslutninger skal hjørnerne af de tilstødende ejendomme afskæres som vist pd vedhæftede kort. 5.2 Bygqelinier 5.2.1 Langs nedennævnte veje og stier pålægges byggelinier i en afstand af 5,OO m fra vej- og stiskel: Vejen A - B - C - D - E - F D - G


- 3 - Vejen E - H - i - K - L Engpi berve j (venstre side) Del af Stenvendervej (venstre side) Stien G - K - H - L Arealet mellem byggelinien og vej-/stiskellet må ikke anvendes til nogen form feDr bebyggelse. § 6. 6.1 5 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 § 8. 8.1 Ledningsanlæq El-ledninger må ikke fremføres som luftledninger, men mb alene udføres som jordkabler. Bebygqelsenc omfang og placerinq Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 10. Bygninger må ikke opføres med mere end en etage uden mulighed for indretning af udnyttelig tagetage og facaden må ikke gives en højde der overstiger 3 m fra naturligt eller afgravet (men ikke påfyldt) terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes. (bortset fra gavltrekanter). Bygningshøjden må i det hele ikke overstige 5 m. Matr, nr. 10-c, grund nr. 20 af matr. nr. 10-b, grund nr. 28 af matr. nr. 12-a samt de syd for Korshærsvej liggende lodder af matr. nr. 12-a og 13-a md kun bebygges landverts strandbyggelinien. Bebyggelgens ydre fremtræden Ydre bygningssider samt tage og sokler skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne (okker, terra di sienna, umbra, engelskradt, italienskrødt, dodenkop) eller hvidt og Sort eller ved de nævnte farvers blanding. Til døre, vinduesrammer og lignende mindre bygningsdele kan dog også andre farGer anvendes. si 9. 9.1 9.2 9.3 Ubebyggede arealer De med prikket signatur viste arealer udlægges som fælles opholdsarealer for bebyggelsen. Den del af fællesarealet af matr. nr. 10-b som ligger mellem Korshærsvej og overkant af skrænt ved stranden skal anlægges med græs. På de udstykkede grunde skal arealer, som ikke benyttes som gårdsplads eller lignende anloages og vedligeholdes som have. Indtil bebyggelse finder sted, skal ukrudt pd grundene sl&s mindst 2 gange om året (omkring 1/6 og 1/81.


- 4 - 9.4 Hegn mod nabogrund, vej og sti skal være levende hegn (evt. suppleret med trådhegn). Hegnet mod vej og sti plantes mindst 30 cm fra vej- og stigrænse og i øvrigt efter hegnslovens bestemmelser. 9.5 Beplantningen på parcellerne skal bestå af planter, buske og lavt voksende træer. Der må ikke findes popler eller beplantninger, der ved uhæmmet vækst kan blive til væsentlig ulempe for de omboende. Spørgsmålet om en vækst er til væsentlig ulempe afgøres af Vordingborg Byråd. § 10. Forudsætninge. _-- for ibrugtaqen af ny beklagelse 10.1 Før ny bebyggelse inden for området tages i brug skal det i pkt. 9.2 nævnte fællesareal være tilsået med græs, og den private fællesvej Klireve] samt vejforbindelse til denne skal være forbedret og anlagt således, at vejanlægget er farbart for normal kørende færdsel - herunder mindre depotolietankbiler - hele året. § 11. Grundejerforeninq 11.1 Samtlige ejere af grunde inden for lokalplanens område er pligtige at voere medlemmer af "Grundejerforeningen for Næs og S k ave r up S t r and II . 11.2 Grundejerforeningen skal forestå vedligeholdelsen af de inden for lokalplanens område i henhold til S 5 anlagte veje og stier og de i S 9.1 nævnte fællesarealer. S 12. Servitutter 12.1 Den under 22.6.1892 ifølge skøde på matr. nr. 10-b og 12-a tinglyste servitut, om ret for ejeren af Rosenfeldt gods til at passere ejendommen med gevær og hunde, ophæves. S 13. Tilladelser fra andre myndiqheder 13.1 Tilladelser fra fredningsmyndigheden: Opmærksomheden henledes på den i medfør af naturfredningslovens S 46 pålagte strandbeskyttelseslinie, som med visse undtagelser ligger 100 m fra det sted, hvor sammenhængende landvegetation begynder (udgangslinien). Da strandbeskyttelseslinien ikke ligger helt fast, men ændrer sig med variationen af landvegetationens grænse, er den på kortbilag nr. 2 kun at betragte som skitsemassigt indtegnet. I tvivltilfælde vil det derfor være nødvendigt at lade en landinspektør afgive en erklæring om byggeliniens beliggenhed. Ifølge naturfredningslovens S 46, stk. 1 gælder der mellem kysten og strandbeskyttelseslinien et forbud mod at placere bygninger, skure, campingvogne o.lign., opstille master, foretage ændringer i terrænet, henlagge affald o.lign., foretage beplantning eller hegning samt foretage udstykning, hvorved der fastlægges skel.


- 5 - Bestemmelserne om beplantning gælder dog ikke haver, hvor der var lovlig bevoksning før 1. januar 1968. Bygninger mellem kysten og beskyttelseslinien må kun ombygges eller genopføres efter projekter godkendt af fredningsnævnet. For samtlige arealer inden for 100 m fra udgangslinien galder, at grundejerne skal indhente fredninysnævnets tilladelse, såfremt der ønskes foretaget de i S 46, stk. 1 nævnte ændringer af forholdene, men opmærksomheden henledes på, at bestemmelsen i S 46 er en egentlig forbudsbestemmelse og dispensation vil kun blive givet, når ganske særlige forhold taler for det. Således vedtaget (forelabigt) af Vordingborg Byråd, den 16. august 1978. I henhold til S 27 i lov om kommuneplaner vedtages foranstående lokalplan endeligt. Vordingborg Byråd, den 7. marts 1979. Bemyndigelse til Grundejerforeningen. Den i 5 11 nævnte grundejerforening (Grundejerforeningen for Næs og Skaverup Strand) bemyndiges herved til at tillade mindre betydende lempelser i indholdet af nærværende lokalplan, jfr. kommunepl2nlovens S 47, stk. 3. Bemyndigelsen omfatter kun S 8 og S 9, dog ikke § 9.1. Samtlige sådanne mindre betydende lempelser skal rr3ddeles Vordingborg Uyr åd. ~~ Nærværende lokalplan S.5.1. begæres herved tinglyst på ejendommene: lob, lOc, 12a, 13a, 13c, 14h, 14n og 15a alle af Skaverup by, Sværdborg sogn. Vordingborg Kommunes teknisk forvaltn. den 13.marts 1979 .-*. . --9 Tinqlyct den 15/3 - 1979


SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN S.5.1 Vordingborg kommune begærer hermed lokalplan S.5.1 tinglyst på matr.nr. 12 c Skaverup by, Sværdborg. Lokalplan S.5.1 er tidligere tinglyst den 15/3-1979. Vordingborg kommune, den /3. Ar4 /po. Tinglyst den 15/8 - 1990 kommunaldirektm


c .. . I VORDINGBORG KOMMUNE Lokalplan nr: S5.1 for et område af Skaverup bx Svcerdborg sogn. Dato I Ændf I ,.GOLDSCHMIDT'S LANDiNSPEKT0R P. FLØE JENSEN HUS" ALGADE 133 4760 VORMNGBORG TELF (03)'770510 I J.'r 77101 1 -

More magazines by this user
Similar magazines