Kommunikation gennem tiderne - BLBoligen.dk

blboligen.dk
  • No tags were found...

Kommunikation gennem tiderne - BLBoligen.dk

Den almene sektor

Introkursus i boligsocialt arbejde

marts 2012


2

Hvad skal vi nå inden kl. 14.30

• Det lovmæssige grundlag

• Hvordan hænger det sammen

• Hvem bestemmer hvad

• Beboerdemokratiet

• Og pengene

Søren Madsen

Kredskonsulent


3

Lovgivning

Lov om almene boliger:

Hvad er en almen bolig

Formål: ”…stille passende boliger til rådighed for alle med behov….”

Målsætninger

”… tilgodese grupper, som har vanskeligheder med at skaffe sig

en passende bolig på almindelige markedsvilkår. Derudover skal

en varieret beboersammensætning søges fremmet”


4

Lovgivning

Lov om almene boliger:

” Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de

almene boligafdelinger er økonomisk og socialt

velfungerende…….

”Boligorganisationen og kommunalbestyrelsen skal

gennem etablering af samarbejde og indgåelse af

aftaler arbejde for at realisere lovens formål og

målsætninger.”


5

Lovgivning

Lov om almene boliger:

Beboerdemokrati … det vender vi tilbage til!

Bekendtgørelse om drift af almene boliger:

Beboerdemokrati

Øverste myndighed

Bestyrelse

Afdelingsmøde og afdelingsbestyrelse


6

Og der er mere

Andre vigtige love og bekendtgørelser:

Lov om leje af almene boliger

Bekendtgørelse om udlejning

Bekendtgørelse om normalvedtægter

Bekendtgørelse og vedligeholdelse og

istandsættelse


7

Den almene sektor

Boligorganisationerne

• hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og

modernisere offentligt støttet boligbyggeri

• er non – profit foretagender

• har en boligsocial forpligtigelse

• har beboerdemokrati


Definer en styrke og en svaghed

ved beboerdemokratiet


Den almene sektors største styrke:

• Beboerdemokratiet

Den almene sektors største svaghed:

• Beboerdemokratiet


10

Beboerdemokrati

Alle lejere kan:

• deltage i afdelingsmødet

• fremsætte forslag

• vælges til afdelingsbestyrelsen

• vælges til repræsentantskabet

• vælges til organisationsbestyrelsen


11

Rollen som bestyrelsesmedlem

Egne motiver til at sidde i bestyrelsen

Andre lejers forventninger!


Beboerdemokrati

• Øverste myndighed

(repræsentantskab/generalforsamling)

• Organisationsbestyrelse

• Afdelingsmøde (beboermøde)

Og et samarbejdsorgan:

• Afdelingsbestyrelsen


14

Øverste myndighed

I en almen boligorganisation er den øverste

myndighed et valgt repræsentantskab eller en

generalforsamling

Repræsentantskabet består af bestyrelsen og mindst 1

repræsentant for hver afdeling. De afdelingsvalgte SKAL udgøre

flertallet.

Generalforsamlingen består af lejere og enhver, der er opnoteret

på ventelisten


15

Øverste myndighed

Opgaver

• Administrations- og byggepolitik

• Grundkøb

• Valg af revisor

• Iværksættelse af nybyggeri

• Ændring af vedtægter

• Opløsning

• Nedlæggelse eller salg af en afdeling

Kan uddelegere flere opgaver til bestyrelsen


16

Bestyrelsen

”..har den overordnede ledelse af

boligorganisationen og dens afdelinger.

Er ansvarlig for af driften, herunder udlejning,

budgetlægning,

lejefastsættelse

og den daglige

administration

sker efter reglerne”


17

Afdelingsbestyrelsens opgaver

Hvad er afdelingsbestyrelsens vigtigste

opgaver (find max. 3)


18

Afdelingsbestyrelsen

Opgaver:

• Fører tilsyn med afdelingen – markvandring og husorden

• Fremlægger og godkender budgettet

• Fremlægger arbejder og aktiviteter i afdelingen

• Tovholder på de vedtagne forslag

• Afvikler afdelingsmødet

• Har informationspligt


19

Tilsyn

Afdelingsbestyrelsen skal sørge for god orden i

afdelingen

• Daglig opmærksomhed

• Godt naboskab

• Husorden

• Bygningsvedligeholdelse ”markvandring”

Men de er IKKE politifolk!!!


20

Husordenen -formalia

• Spilleregler for samvær som beboerne

beslutter

• Formål: beskytte beboere og bebyggelse

• (Baggrund: erfaringer eller ønsker/forslag)

• Kan ændres når som helst

• af afdelingsmødet


21

Husordenen

• Image – skabende

• Brug henstillinger

fx vis hensyn, vær opmærksom på,

undgå..

• Pas på med forbudsland!


22

”Markvandring”

En vedligeholdelsesplan bliver til:

• nødvendige arbejder

• ønskværdige arbejder

• arbejder på sigt

Deltagerne:

• Afdelingsbestyrelsen

• Ejendomsinspektøren

• Ledende ejendomsfunktionær

Ved nybyggeri inviteres afdelingsbestyrelsen til 1 års og 5 års

eftersynet


23

Hvem har kompetencen

• Afdelingsbestyrelsen fremlægger

• Afdelingsmødet godkender forslagene

• Administrationen udfører arbejderne


Klar arbejdsdeling!

Opstil klare retningslinjer for arbejdsdelingen mellem afdelingsbestyrelsen og

administrationen!

• Almindelig vedligehold – Ejendomsfunktionæren udfører

Kvartalsoversigter til afd.best.

• Indhentning af pristilbud - Administrationen udfører

• Rekvirering af håndværkere - Administrationen udfører


• Afd.mødets beslutninger - Boligorganisationens ledelse er

føres ud i livet

ansvarlig – afd.best. følger op

24


Økonomien

Hvem betaler for din helhedsplan/det

projekt du er ansat i


Økonomien

Huslejen er eneste indtægt

Afdelingerne fastsætter huslejen

Boligorganisationen har egenkapital og

muligheder for trækningsret.

Lovgivningen regulerer brugen af midlerne


27

Budgettet – bliver til i dialog

Indtægter:

Husleje

Udgifter:

Lån

Skatter/afgifter

Service


28

Budgettet

Faste udgifter

(upåvirkelige)

Lån (renter og afdrag)

Skatter og afgifter

Variable udgifter

(påvirkelige)

Administrationsbidrag

Fælles vand, varme, el

Planlagt Periodisk Vedligehold

Service


29

Budget-dialogen

Afdelingsbestyrelsen bør have politiske holdninger til budgettet!

• Vil I spare mest muligt

• Vil I være Grønne

• Vil I styrke det sociale liv

Tænk i målsætninger!


30

Arbejder og aktiviteter

Forslag fx

• Køkkenmoderniseringer

• De grønne områder – hvad skal de bruges til

• Det sociale liv – skal der sættes ind med tiltag

• Udestuer/garager/inddækning af altaner = råderet


31

Mange muligheder for forbedringer/

forandringer

Individuel forbedringer inde

• Råderet

Kollektive forbedringer

• Samtlige boliger forbedres

Individuelle forandringer inde

• Aftales med administrationen

Forbedringer/forandringer ude

• Afdelingsmødet beslutter

Finansieres af lejeren

Kollektiv råderet

• Enkelte boliger forbedres

• Bestemte forbedringer

• Frivilligt

Finansieres af afdelingen -

betales via huslejen


32

Afvikling af afdelingsmødet

Afdelingsmøder

• Budgetmøde

• Regnskabsmøde (evt.)

• Ekstraordinære møder afholdes når:

afdelingsmødet beslutter det

afdelingsbestyrelsen finder behov

organisationsbestyrelsen finder behov

et antal husstande (25%) i afdelingen ønsker det


34

Afvikling af afdelingsmøder

Kom med forslag til hvordan

afdelingsbestyrelsen kan skabe mere

debat på afdelingsmødet!


35

Spillereglerne for bestyrelsen

Tavshedspligt:

• Kun i personsager – f.eks. private stridigheder, ulykker, strafbare

forhold

Informationspligt:

• Beboerne bør informeres om arbejdet i bestyrelsen

Loyalitet:

• Kun de trufne beslutninger refereres – ikke hvem


36

Den ideelle afdelingsbestyrelse

Den sociale

Idémageren

Afdelingsbestyrelsen

Arbejdsbien


Hvor bliver det boligsociale af i alt det her

Der er tale om en ny opgave – en større opgave

Samarbejdet med beboerdemokratiet

En kollega eller et projekt

Projekter som en del af driften

Hvad skal der ske bagefter


BL-Danmarks Almene Boliger

BL er en interesse og branche organisation

BL´s opgaver:

• Politisk lobbyarbejde – varetage boligsektorens interesser

• Informere medlemmerne – BL informere, blade, pjecer, uddannelse,

medlemsservice

BL´s medlemmer:

• Ca. 650 almene boligorganisationer/7.500 afdelinger

• Ca. 560.000 boliger

• Ca. 1 mio. beboere

38


39

BL-Danmarks Almene Boliger

BL på nettet

www.bl.dk

• Bytte bolig

• Links

• Find bolig

• Uddannelse

• Bolig nyheder

• Hjælp og vejledning

More magazines by this user
Similar magazines