Beretning 2010 - Grundejernes Investeringsfond

gi.dk
  • No tags were found...

Beretning 2010 - Grundejernes Investeringsfond

Beretning 2010


FOTOS I BERETNING 2010

Beretningens fotos viser tagudskiftningen på GI’s egen

bygning på hjørnet af Ny Kongensgade og Vester Voldgade

i København.


Beretning 2010

Året 2010 2

GI lån 4

GI konto 6

GI påbudt vedligehold 14

GI registrering 15

GI udvikling 16

GI regnskab 18

Tabelsamling 22

GI organisation 28

1


Året 2010

og starten af 2011

John R. Frederiksen

Bestyrelsesformand

Lars Axelsen

Adm. direktør

Ny målrettet lånetype

Den 1. oktober 2010 blev de hidtidige A- og B lån afskaffet

og erstattet af én ny lånetype uanset ejendommens

bevaringsværdi. De nye lån tilbydes til

• Energioptimering

• Klimaskærm og fællesarealer

• Toilet og bad i boliger uden disse installationer

• Nye tagboliger

• Udearealer

• Adgangsforhold

Baggrunden for ændringen er, at GI’s likviditet kun tillader

et væsentligt mindre udlån end tidligere, og at det derfor

er hensigtsmæssigt med blot én målrettet lånetype.

Renten på det nye lån var fra starten 4 %, men i december

blev renten nedsat til 3,5 %. Renten fastsættes løbende

af bestyrelsen, men den fastlåses, når GI har afgivet

et lånetilbud.

Finanskrisen havde lille effekt

I 2008 vurderede vi, at GI er robust over for finanskrisen.

Det har vist sig at holde stik. Restanceprocenterne for terminsydelser

toppede med godt 4 % i marts 2009. Derefter

er restanceprocenterne faldet gradvis til 0,2 % ultimo

2010. Ca. 30 ejendomme med GI-lån er solgt på tvangsauktion

siden marts 2009. Af disse har GI kun lidt tab på

under 0,4 mio. kr. på 1 ejendom. Det kan dog ikke afvises,

at der kan komme flere tab i de kommende år. Det

vil især afhænge af udviklingen i ejendomspriserne.

Nye værktøjer til Renovering

GI støtter løbende en lang række projekter, der har til formål

at udvikle nye og bedre metoder og materialer til

bygningsrenovering. I januar 2011 overdrog GI og Realdania

formelt de 8 værktøjer, der er udviklet under Renovering

2010 til parterne i den danske byggesektor. Dette

2


skete på et ”topmøde” med deltagelse af ca. 250 repræsentanter

for alle dele af byggeriet. De 8 værktøjer kan

findes på hjemmesiden renover.dk. Som eksempler kan

nævnes Energikoncept.dk, der kan benyttes til energioptimering

af en bygning samt Klikethåndværk.dk, hvor der

vises en lang række filmklip om traditionelle og kvalitetsprægede

håndværksmetoder.

I 2011 vil vi søge at skabe fokus på og interesse for renovering

via artikler, netværkssamarbejde og events.

I marts 2010 deltog GI og BvB på håndværksmessen i

Fredericia, hvor der var meget stor interesse for vores forskellige

værktøjer.

Alle aktiviteter er samlet

Som led i nødvendige besparelser blev kontoret i Århus

lukket medio 2010, og Bispegården blev solgt. Al sagsbehandling

foregår nu fra kontoret i København. GI’s teknikere

i Jylland arbejder hjemmefra, således at de fortsat

kan besøge lånekunder og besigtige ejendomme i Jylland

med kort varsel.

GI’s ejendom i København har fået udskiftet det mere

end 100 år gamle skifertag. Vi har fulgt vores egne anbefalinger

om et højt kvalitetsniveau og valg af materialer

med lang levetid. Der er således brugt kobberinddækninger

og fast undertag, og samtidig er taget isoleret med 35

cm Rockwool. Billederne i denne beretning viser byggeprocessen

og en række detaljer.

Ændringer i bestyrelse og direktion

Direktør Birthe Mathiesen fra Aalborg (Danske Udlejere)

udtrådte af bestyrelsen og blev erstattet af advokat Mogens

Broe-Andersen fra Haderslev. Vicedirektør Preben

Stenalt fratrådte pga. sygdom og gik på pension efter

mere end 40 år i GI. Direktionen for GI blev i denne forbindelse

reduceret fra 3 til 2 personer, og vicedirektør

Susanne Borenhoff blev udnævnt til direktør.

Økonomi og administration

I 2010 havde GI et overskud på 170 mio. kr, og egenkapitalen

var 722 mio. kr. Baggrunden for det gode resultat

var især, at GI i 2009 og en del af 2010 af hensyn til likviditeten

fastsatte en forholdsvis høj udlånsrente, som både

har reduceret låneomfanget og kurstabet i forbindelse

med nyudlån. Endvidere var der betydelige kursgevinster

på aktiebeholdninger.

Det nuværende danske renteniveau er ekstremt lavt, og

GI har derfor behov for en betydelig reserve for at modstå

kursfald som følge af fremtidige rentestigninger. Det er

derfor bestyrelsens vurdering, at egenkapitalen gradvis

bør forøges.

Med den nuværende likviditet har GI mulighed at tilbyde

nye lån for omkring 200 mio. kr årligt. GI har imidlertid

også behov for en betydelig likviditetsreserve bl.a. for at

sikre, at indskud på bindingskonti kan tilbagebetales. Bestyrelsen

vurderer derfor, at det ligeledes er nødvendigt at

foretage en gradvis forøgelse af likviditeten.

GI har omlagt alle it systemer, der understøtter lån og

konto. Målet er at yde en effektiv digital sagsbehandling til

alle kunder og andre interessenter. GI vil i denne forbindelse

løbende tilbyde nye brugervenlige elektroniske

selvbetjeningsløsninger samt mulighed for at downloade

skemaer og pjecer. I 2010 introducerede Konto en ny

digital regnskabsblanket som alternativ til de traditionelle

papirblanketter. Kunderne tog godt imod denne løsning,

som allerede første år blev anvendt af næsten 25 % af

kontohaverne.

3


nyt tag på vores egen bygning

GI har i 2010-11 udskiftet og istandsat

taget på fondens domicil på hjørnet

af Ny Kongensgade og Vester Voldgade

i København.

Spærkonstruktionen er genoprettet og forstærket og der er lagt

nyt fast undertag med høj sikkerhed og god totaløkonomi.

4


Bag det stilfulde og stilfærdige ydre

gemmer sig blandt andet tagrum med

fuldt udsyn til hanebåndene.

5


GI lån

Ændrede lånevilkår

GI’s lånekvote udgør 200 mio. kr. pr. år. Renten på nye lånetilbud

justeres løbende for at sikre, at efterspørgslen

modsvarer kvoten. Renten på A-lån blev 19. juni 2010

nedsat fra 6 til 4,5 % p.a., da efterspørgslen var lavere end

kvoten. Pr. 1. oktober blev renten yderligere sat ned til 4 %

og samtidigt ændrede GI lånevilkårene til kun en lånetype.

Lån kan ydes til klimaskærm og fællesarealer, energioptimering,

toilet og bad i boliger uden disse installationer,

nye tagboliger, udearealer og adgangsforhold. Pr. 8. december

2010 blev renten igen sat en tak ned til 3,5 %, da

efterspørgslen fortsat var lavere end kvoten. Lånet ydes til

90 % af anlægsudgiften med en løbetid på op til 30 år

med mulighed for afdragsfrihed de første 5 år. Den årlige

ydelse på et 30-årigt lån med en rente på 3,5 % uden

afdragsfrihed er 5,40 %. Med afdragsfrihed er den årlige

ydelse 3,5 % af hovedstolen de første 5 år og 6,02 % de

næste 25 år.

Udbetalinger

Der er udbetalt 88 lån for i alt 142 mio. kr. i 2010. I 2009

blev der udbetalt 239 lån for i alt 420 mio. kr. 64 % af de

samlede udbetalte beløb vedrører A-lån og 36 % B-lån.

Fordelingen imellem udbetalte A- og B-lån de sidste 4 år

er vist i figur 3.

Mange kunder vælger at få GI lån udbetalt med afdragsfrihed

de første 5 år. I 2010 blev 59 % af A-lån og 75 %

af B-lån udbetalt med afdragsfrihed. I 2009 var det 60 %

af A-lån og 65 % af B-lån.

Teknikerservice

Ved ansøgning om lån tilbyder GI’s tekniker et møde om

ejendommens tilstand. På mødet får kunden en mappe

og en vejledning til de ønskede arbejder. I de fleste tilfælde

resulterer dialogen i meget flotte bygninger med

egnede materialer, håndværksmæssige korrekte løsninger

og fin arkitektur.

Låneansøgninger

Der er modtaget 90 ansøgninger for i alt 192 mio. kr. i

2010. De ansøgte beløb fordeler sig med 91 % til A-lån

(eller nye enhedslån) og 9 % til B-lån (lån til bevaringsværdige

ejendomme indtil 1. oktober 2010). Fordelingen

imellem A- og B-ansøgninger de sidste 4 år er vist i figur 1.

Ansøgningerne vedrører ejendomme i hele landet. Halvdelen

kommer fra hovedstadsområdet.

Tilbud

Der er i 2010 tilbudt 66 lån for i alt 88 mio. kr. I 2009

blev der tilbudt 168 lån for i alt 233 mio. kr. Kunderne har

en frist på 2 år til at udføre arbejdet. Tilbudsbeløbene i

2010 fordeler sig med 78 % til A-lån og 22 % til B-lån.

Fordelingen imellem A- og B-tilbud de sidste 4 år er vist i

figur 2.

Tilstandsvurdering

GI tilbyder en gratis tilstandsvurdering, når kunden søger

om lån. I tilstandsvurderingen er der lagt vægt på de bygningsdele,

som kræver en særlig indsats. Tilstandsvurderingen

er et hjælpemiddel til at komme i gang med en

egentlig vedligeholdelsesplan, så de vigtigste arbejder

bliver udført i den rigtige rækkefølge.

Forbrug af kvoten

Kvoten i 2010 var på 100 mio. kr. til A-lån og 100 mio. kr.

til B-lån. Det samlede forbrug er i alt 85 mio. kr. med 66

mio. kr. til A-lån og 19 mio. kr. til B-lån. I 2009 var det

samlede forbrug 233 mio. kr. med 161 mio. kr. til A-lån

og 72 mio. kr. til B-lån. Fordelingen imellem A- og B- lån

de sidste 4 år er vist i figur 4.

6


GPV – GI planlagt vedligehold

Et voksende antal brugere anvender det gratis program GI planlagt vedligehold (GPV). Administratorer og

bygningsejere benytter GPV til at udbygge overblikket over en ejendom og til at udarbejde en vedligeholdelsesplan

med budget. Planen kan tydeliggøre og supplere det, mange allerede ved om deres ejendom. Systemet

er opbygget med kodet adgang, således at kun ejer eller administrator, der har udarbejdet rapporten, har

adgang til den. Programmet er 1. generation og bliver stadig forbedret.

Programmet findes på www.ejendomsviden.dk under menupunktet vedligehold.

Figur 1.

Figur 5

Ansøgte

Mio. kr.

B - lån

A - lån

Figur 2.

Figur 5

Lånetilbud

Mio. kr.

B - lån

A - lån

900

§ 18b

900

§ 18b

800

800

700

700

600

600

500

500

400

400

300

300

200

200

100

100

0

0

2007 2008 2009 2010

2007 2008 2009 2010

Figur 3.

Figur 5

Udbetalinger

Mio. kr.

B - lån

A - lån

Figur 4.

Forbrug af kvoten

Mio. kr.

B - lån

900

900

§ 18b

800

800

700

700

600

600

500

500

400

400

300

300

200

200

100

100

0

0

2007 2008 2009

2010

2007 2008 2009 2010

Ekstraordinære indfrielser

Der har været mange flere ekstraordinære indfrielser i

2010 i forhold til året før. I 2010 blev der indfriet 119 lån

for i alt 150 mio. kr. I 2009 blev der indfriet 69 lån for i alt

45 mio. kr.

Restgæld

Ved udgangen af 2010 bestod den samlede låneportefølje

af 3.237 lån med en samlet nominel restgæld på

3,6 mia. kr. Den kursregulerede værdi udgør 2,4 mia. kr.

Der er supplerende materiale

om lån i tabelsamlingen.

7


GI konto

Antal bindingskonti

Pr. 31. december 2010 var der 10.117 bindingskonti inklusiv

småhuse, hvilket er 98 færre konti end 31. december

2009. Antallet af bindingskonti er uden småhusene

reduceret med 0,5 % fra 2009 til 2010. Udviklingen i antallet

af bindingskonti for de seneste 4 år, opgjort pr. 31.

december, er vist i figur 5.

svarer ikke til indestående, fordi indestående er det eksakte

beløb, der indestod 31. december 2010, mens

saldi er opgjort pr. 31. december 2009 eller en anden

senere dato, som er seneste regnskabsdato for de konti,

der ikke følger kalenderåret. Det betyder, at ikke alle bindingsbeløb,

der indgår i den samlede saldo, er forfaldne,

ligesom der er restance på nogle konti.

Indestående bindingsbeløb

Det samlede indestående bindingsbeløb var pr. 31. december

2010 på 2.125 mio. kr. Der er tale om en stigning

på 63 mio. kr. i forhold til året før, hvor indeståendet

var 2.062 mio. kr. Der er indbetalt 253 mio. kr. (eksklusiv

rentetilskrivning) i 2010, hvilket er 12 mio. mere end året

før. Udbetalingerne har i 2010 været mindre end i 2009,

nemlig 221 mio. kr. mod 235 mio. kr. Rentetilskrivningen

for 2010 er 31 mio. kr. Udviklingen i indestående bindingsbeløb

over den seneste 4-årige periode er vist i figur 6.

Knapt 97 % af indeståendet vedrører § 18 b konti. I antal

svarer § 18 b kontiene til ca. 74 % af konti med indestående.

Indeståendet på småhusene er under 1 % af det

samlede indeståede, mens lidt over 2 % vedrører § 63 a

konti. I antal er småhusenes andel 10 % af alle konti med

indestående, og § 63 a kontienes andel af alle konti med

indestående er 15,5 %.

Bevægelser i ind- og udbetalinger over den seneste 4-årige

periode er vist i figur 7. Indbetalinger er inklusiv rentetilskrivning.

Bindingskonti efter § 18 b

Saldiene i tabel 1 er pr. seneste regnskabsdato, hvilket

typisk er pr. 31. december 2009, fordi fristen for at sende

regnskab ind for 2010 først udløber den 1. juli 2011. Den

samlede positive saldo på § 18 b konti på 2.112 mio. kr.

Knapt 44 % af § 18 b bindingskontiene har en positiv

§ 18 b saldo (inklusiv konti med 0 kr. i saldo). Den procentvise

andel af konti med positiv § 18 b saldo er stort

set uændret i forhold til 2009. Andelen af konti med negativ

§ 18 b saldo, ca. 56 %, viser, at der siden bindingsordningens

start er afholdt udgifter på disse konti, der har

været større end hensættelserne.

Den samlede negative § 18 b saldo er øget fra - 4.565

mio. kr. i 2009 til -4.807 mio. kr. i 2010. Den negative

§ 18 b saldo kan modregnes i de fremtidige hensættelser.

Udgifterne i 2009 var 126 mio. kr. større end hensættelserne

(tabel J).

Den samlede saldo på både § 18 og § 18 b pr. sidste

regnskabsdato opgjort 31. december 2010 udgør - 4.540

mio.kr. (- 4.807 + 267), jf. tabel J i tabelsamlingen på side

24. Det fremgår af denne, at det samlede underskud

på § 18 og 18 b er vokset gradvist fra knapt 3,1 mia. kr. i

2005 til 4,5 mia. kr. i 2009. Det viser, at der år for år

samlet set bruges flere penge til vedligeholdelse, end der

hensættes. Man kan sige om udviklingen, at vedligeholdelsesbehovet,

og viljen til at finansiere det, er større end

de hensættelser, der lovmæssigt er fastlagt til formålet.

Det fremgår af tabel I på side 24, at det samlede indestående

for ejendomme med positiv saldo er vokset gradvist

fra ca. 1,9 mia. kr. i 2006 til ca. 2,1 mia. kr. i 2010.

8


Hensættelserne reguleres på grundlag af udviklingen i

nettoprisindekset. Det gennemsnitlige hensættelsesbeløb

for § 18 og § 18 b, som tilsammen var 139 kr. pr. m 2

Figur 5.

Figur 5

Udviklingen i antal bindingskonti

Antal ejendomme

småhuse

§ 63 a

§ 18 b

i 2009, steg til 143 kr. pr. m 2 i 2010, og er beregnet til

12.000

145 kr. pr. m 2 for 2011.

10.000

Bindingskonti efter § 63 a

Saldi i tabel 2 er pr. seneste regnskabsdato, hvilket typisk

er pr. 31. december 2009, fordi fristen for at sende regnskab

ind for 2010 først udløber den 1. juli 2011. Den

samlede positive saldo på § 63 a konti på 52 mio. kr.

svarer ikke til indestående, fordi indestående er det ek-

8.000

6.000

4.000

2.000

0

2007 2008 2009 2010

sakte beløb, der indestod 31. december 2010, mens

saldi er opgjort pr. 31. december 2009 eller en anden

senere dato, som er seneste regnskabsdato for de konti,

Figur 6.

Udviklingen i bindingsbeløb

småhuse

§ 63 a

§ 18 b

der ikke følger kalenderåret. Det betyder, at ikke alle bin-

2.100

dingsbeløb, der indgår i den samlede saldo, er forfaldne,

2.000

ligesom der er restance på nogle konti.

1.900

Knapt 54 % af ejendommene har en negativ saldo, der

kan modregnes i de fremtidige hensættelser. Andelen af

konti med negativ saldo og den store samlede negative

saldo viser, at hensættelserne langt fra dækker udgifterne

1.800

1.700

1.600

1.500

2007 2008 2009 2010

til forbedringerne. Udlejeren kunne i stedet have valgt at

få forbedringerne dækket ved at forhøje huslejen.

Figur 7.

Bevægelser i bindingsbeløb

indbetalinger

rente

I tabelsamlingen på side 25, tabel K, vises udviklingen i §

63 a hensættelserne, udgifterne og samlet saldo for årene

2005 – 2009. Det samlede underskud på § 63 a

kontiene er for 5-års-perioden 17 mio. kr. Siden bindingsordningens

start beløber det samlede underskud sig til

178 mio. kr. Underskuddet er reduceret siden sidste år

350

300

250

200

150

udbetalinger

med omkring 5 %.

100

50

Hensættelsesbeløbet, som reguleres efter nettoprisindekset,

var 21 kr. pr. m 2 i 2010 og ligeledes 21 kr. pr. m 2 for

0

2007 2008 2009 2010

2011.

9


Tabel 1. Fordeling af § 18 og 18 b saldi pr. sidste regnskabsdato

Opgjort 31. december 2010 – mio. kr.

Positiv / negativ saldo

Antal ejendomme § 18 saldo § 18 b saldo

§ 18 positiv eller 0 / § 18 b positiv eller 0

3.235

553

2.020

§ 18 negativ / § 18 b positiv

245

- 59

92

§ 18 0 / § 18 b negativ

3.374

0

- 4.689

§ 18 negativ / § 18 b negativ

1.101

- 227

- 2.230

I alt

7.955

267

- 4.807

Tabel 2. Fordeling af § 63 a saldi pr. sidste regnskabsdato

Opgjort 31. december 2010 – mio. kr.

Positiv / negativ saldo

§ 63 a positiv eller 0

§ 63 a negativ

I alt

Antal ejendomme

773

917

1.690

§ 63 a saldo

52

- 230

- 178

Kontrol af indsendte regnskaber

GI foretager hvert år en stikprøvevis kontrol af de indsendte

regnskaber (jf. § 17 i Socialministeriets bekendtgørelse

nr. 632 af 15. juni 2006). Hovedparten af regnskaberne,

der udtages til kontrollen, vælges tilfældigt via

et it-program.

GI's praksis ved gennemgangen og vurderingen af dokumentationen,

som ejerne sender ind, er baseret på

nævns- og retspraksis. GI kan nedskrive udgifterne, hvis et

beløb ikke kan tages med over kontoen. Ejeren kan indbringe

GI's afgørelse for huslejenævnet, hvorefter sagen

kan ankes til enten ankenævn eller boligret - og evt. højere

retsinstanser – af udlejer eller GI.

Der er afsluttet kontrol af 223 § 18 b regnskaber, fordelt

på 187 udlejningsejendomme, 20 restejendomme i ejerlejlighedsforeninger

og 16 andelsboligforeninger.

Der er i 2010 korrigeret for 22,3 mio. kr., svarende til 20,1

% af de samlede udgifter på i alt 110,8 mio. kr. I 2009

blev der korrigeret for 11,1 %. Der er tale om en stigning

på 9 procentpoint. Stigningen er dog ikke statistisk signifikant,

men kan skyldes, at der er tale om en lille stikprøve.

Der er i 2010 foretaget en yderligere kontrol af regnskaber,

som er udtaget særskilt med henblik på at styrke

kontrolaspektet. Analysen af de herefter i alt 267 § 18 b

kontrollerede regnskaber viser, at der for gennemgåede

10


ilag på i alt 286,7 mio. er korrigeret for i alt 59,6 mio. kr.,

svarende til en korrektionsprocent i gennemsnit på 20,8 %.

Der er kontrolleret 78 § 63 a regnskaber fordelt på 74

udlejningsejendomme og 4 restejendomme i ejerlejlighedsforeninger.

Den beløbsmæssige korrektion udgør i gennemsnit

36,6 %, svarende til at de samlede udgifter på i alt 11,3

mio. kr. er reduceret med 4,2 mio. kr. Der er tale om en

stigning på 9,9 procentpoint i forhold til 2009-kontrollen,

hvor korrektionerne udgjorde 26,7 %. Ændringen er dog

ikke statistisk signifikant.

Korrektionsprocenterne mv. for perioden 2006-2010 kan

ses i tabel M i tabelsamling på side 25.

kan medtages over den udvendige vedligeholdelseskonto.

Boligretten afgjorde, at udgiften til malerarbejdet kunne

medtages over den udvendige vedligeholdelseskonto,

idet retten lagde til grund, at disse ikke havde karakter af

almindelig (indvendig) vedligeholdelse eller modernisering.

Det følger af dommen, at absolut nødvendige følgearbejder

i form af malerarbejde, udført efter vedligeholdelsesarbejde,

kan tages med over vedligeholdelseskontoen.

GI indretter sin fremtidige administration efter

dommen.

Endelig verserer en sag for boligretten, som vedrører forbedringsarbejder,

der er medtaget over den udvendige

vedligeholdelseskonto i forbindelse med byfornyelse.

Denne sag forventes afgjort i 2011.

Retssager om kontrol

Der er i 2010 afgjort to boligretssager om GI's praksis i

forbindelse med kontrol af regnskaber, og der verserer én

sag.

I en sag om låneydelser efter boligreguleringslovens § 19,

stk. 2, fik GI i huslejenævnet medhold i, at udokumenterede

låneydelser ikke kan tages med over vedligeholdelseskontoen,

men huslejenævnte afgjorde desuden, at de

udgifter, der lå til grund for lånet (undtaget en forbedringsdel)

kunne tages med, selvom der ikke var dokumentation

for udgifterne. Under boligretssagen indgik GI

forlig, hvorefter en nærmere specificeret del af udgiften

kunne fradrages kontoen.

Den anden sag omhandlede følgeudgifter efter udskiftning

af faldstammer og udbedring efter skimmelsvamp.

Huslejenævnet gav udlejer medhold i, at nødvendige følgeudgifter

som følge af udlejers vedligeholdelsespligt,

Der er supplerende materiale

om konto i tabelsamlingen.

11


Tagets kviste er renoveret med omhu i detaljen.

Billederne viser arbejdet med nye inddækninger

samt montering af skot til at bære det faste undertag.

nyt tag på vores egen bygning

Udvalgte fotos fra renoveringsprocessen.

Tagkonstruktionen er gennemgået og der er udskiftet

tømmer i udvalgte områder.

Der blev fundet rådskader flere steder. Et af stederne

var der ægte hussvamp. Skaderne blev udbedret.

12


Det nye kobbertag er håndlavet med stående false.

Kobberet kom i rene plader og er håndbukket med

særligt værktøj på stedet.

Tårnet har individuelt tilpasset naturskifer. For ikke at

blande metaller er der anvendt søm og skruer i kobber.

13


GI påbudt vedligehold

Huslejenævnet kan påbyde en udlejer inden for en bestemt

tidsfrist at udføre vedligeholdelsesarbejder eller

færdiggøre en forbedring. Hvis udlejeren ikke udfører arbejdet

inden fristen, kan lejere i ejendommen henvende

sig til GI og anmode om at få det påbudte arbejde udført.

GI kan vælge enten at lade arbejdet udføre for udlejerens

regning eller give afslag på grund af særlige forhold som

fx på grund af ejendommens økonomi. Hvis GI vælger at

give afslag i ejendomme med mere end en beboelseslejlighed,

skal huslejenævnet træffe beslutning om, hvorvidt

ejendommen skal administreres på udlejerens vegne,

indtil arbejdet er udført.

Folketinget vedtog 4. juni 2010 følgende lovændringer,

hvorefter GI nu har hjemmel til:

• at tinglyse meddelelser om, at GI har igangsat påbudsarbejder

på en ejendom,

• at forrente udlagte beløb med en rente, som svarer til

den effektive rente på et 30-årigt kontantlån og

• at afkræve offentlige myndigheder alle nødvendige

oplysninger til brug ved administration af påbudsarbejder.

Anmodninger

Der er i 2010 modtaget 102 anmodninger fra lejere, som

ønskede at GI udførte vedligeholdelsesarbejder. GI modtog

116 anmodninger i 2009. Fordelingen af anmodningerne

de sidste 4 år er vist i figur 8.

Afslutning af sager

Der er afsluttet 115 sager i 2010 mod 124 i 2009. De

fleste sager gennemføres af udlejer selv efter forudgående

dialog med GI. I 2010 er 70 % udført af udlejer, mens

det i 2009 var 53 %. 20 % er afsluttet af andre årsager,

eksempelvis hvor lejeren er fraflyttet, eller sagen er forligt.

I figur 9 er vist, hvordan sagerne er afsluttet i de sidste 4

år.

Sagernes størrelse

GI har i 2010 udført arbejder for 0,6 mio. kr. I 2009 blev

der udført arbejder for 2,5 mio. kr. GI har dækning for sine

udgifter enten ved at tinglyse pant i ejendommen

med fortrinsret efter ejendomsskatter eller ved at tilbageholde

50 % af lejen.

Der er supplerende materiale om

påbudt vedligehold i tabelsamlingen side 26.

Figur 8.

Anmodninger om vedligeholdelse

Antal

Figur 9.

Afsluttede sager

Antal

andre årsager

udlejer

GI

120

120

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0

2007 2008 2009 2010

2007 2008 2009 2010

14


GI registrering

Ejere kan få frakendt retten til at administrere udlejningsejendomme,

hvis de ikke efterlever huslejenævnenes afgørelser.

GI skal registrere ejere af udlejede beboelseslejligheder,

når

• Huslejenævnet indberetter, at ejer ikke har efterlevet

en endelig afgørelse (Lejelovens § 113 a, stk. 3, nr. 4)

• GI efter § 60 i boligreguleringsloven har igangsat det

arbejde, som huslejenævnet har påbudt ejer at udføre

(Lejelovens § 113 a, stk. 3, nr. 5).

GI meddeler de involverede huslejenævn, når en ejer er

registreret 3 eller flere gange inden for en periode på

henholdsvis 2 år (Lejelovens § 113 a, stk. 3, nr. 4) eller

10 år (Lejelovens § 113 a, stk. 3, nr. 5). Huslejenævnet

foretager herefter en vurdering af, om de formelle regler

er opfyldt. I bekræftende fald politianmelder huslejenævnet

ejeren, og sagen bliver afgjort ved domstolene.

Folketinget vedtog 4. juni 2010 en ændring af lejelovgivningen,

så GI i alle situationer kan afkræve offentlige myndigheder

alle nødvendige oplysninger til brug for registrering

af ejere, der ikke har efterlevet huslejenævnskendelser.

ejere er registreret 3 eller flere gange. Status på registreringer

de sidste 4 år er vist i figur 10.

Fra 1. juni 2005 til og med udgangen af 2010 er der

foretaget i alt 656 registreringer – 550 efter lejelovens §

113 a, stk. 3, nr. 4, og 106 efter lejelovens § 113 a, stk. 3,

nr. 5. Flere ejere er registreret efter både nr. 4 og nr. 5.

Manglende vedligeholdelse er den overvejende årsag til

registrering. Herefter er de vigtigste årsager manglende

lejenedsættelse og afregning af depositum.

31 ejere er registreret 3 eller flere gange siden ordningens

start 1. juni 2005. Der er afsagt 5 domme om frakendelse,

hvoraf den ene dom er anket og verserer ved

Landsretten. 1 ejer er blevet tvangsadministeret, 2 ejere

har solgt ejendommene, og i den sidste dom er kun den

ene af de to ejere frakendt retten til at administrere. Huslejenævnet

har besluttet, at 8 ejere ikke skal politianmeldes.

Desuden har anklagemyndigheden i 8 tilfælde indstillet

efterforskningen. GI har indberettet 2 ejere til

huslejenævnet, og sagerne er endnu ikke sendt til anklagemyndigheden.

De resterende 8 ejere er politianmeldt.

Registreringer og afgørelser

Lejelovens § 113 a, stk. 3, nr. 4

GI har ved udgangen af 2010 registreret 165 ejere, der

ikke har efterlevet en endelig afgørelse fra huslejenævnet.

144 ejere er registreret 1 gang, 11 ejere er registreret 2

gange og 10 ejere er registreret 3 eller flere gange. Siden

ordningens start 1. juni 2005 er der som følge af 2-års

reglen bortfaldet 325 sager.

Figur 10.

240

200

160

§ 113 a stk. 3 registreringer

Antal – for nr. 4 og nr. 5

3 eller flere gange

2 gange

1 gang

120

Lejelovens § 113 a, stk. 3, nr. 5

Ved udgangen af 2010 er der registreret 80 ejere, hvor GI

har igangsat påbudsarbejde på en ejendom. 70 ejere er

registreret 1 gang, 8 ejere er registreret 2 gange og 2

80

40

0

4 5 4 5 4 5 4 5

2007 2008 2009 2010

Der er supplerende materiale om

registrering i tabelsamlingen side 27.

15


GI udvikling

I 2010 har GI dels bevilget penge til en række nye projekter,

og dels bevilget penge til videreudvikling af tidligere

støttede projekter. Det drejer sig blandt andet om videreførelse

af hjemmesiden skimmel.dk og videreudvikling af

godetage.dk. Endelig videreføres det strategiske samarbejde

med Realdania i form af en kampagne for de udviklede

værktøjer under Renovering 2010.

Benchmarking af energiforbrug

GI har givet støtte til et projekt, som skal give ejere og

lejere let adgang til at sammenligne egen ejendoms el-,

vand- og varmeforbrug med forbruget i tilsvarende ejendomme.

Det skal være muligt at vurdere den enkelte

ejendoms energieffektivitet for at identificere relevante

energibesparelser. Samtidig skal det være nemmere at

opstille de enkelte ejendommes energi- og miljøregnskab.

Projektet gennemføres af SBi.

Film om pudsede facader

Erhvervsskolen i Nordsjælland har fået støtte til et projekt,

som skal opkvalificere de udførendes kendskab til pudsning

af facader. Projektet fokuserer på korrekt brug af produkter

og udførelsesmetoder ved pudsning af ydervægge

ved renovering samt nye pudsede facader. Videoklip skal

blandt andet vise den korrekte måde at udføre forskellige

pudstyper på i forbindelse med efterisoleringer af ydervægge.

En succesfuld renovering

Erfaringen viser, at der er mange faldgruber i vejen mod

en succesfuld renovering. GI har givet støtte til et projekt,

som skal udvikle en drejebog med tilhørende værktøjer,

der kan være med til at effektivisere og kvalitetsudvikle

samarbejdet mellem de centrale interessenter i ethvert

renoveringsprojekt, nemlig brugeren, rådgiver, ejer og de

ofte mange forskellige håndværkere. Det er tanken, at

drejebog og værktøjer skal gøre en succesfuld renovering

lettere. Teknologisk Institut er ansvarlig for projektets gennemførelse.

Bevaringsværdige bygninger

GI har givet støtte til et projekt, som vil sætte fokus på

forholdene for de bevaringsværdige bygninger i landdistrikterne.

Projektet vil se på, hvordan man kan sikre og

forvalte den kulturarv, bygningsmassen på landet repræsenterer.

Projektet gennemføres af Foreningen Bevaringsværdige

Bygninger.

Oversigt over § 61 bevillinger i 2010

Titel

Skimmel.dk

Gode tage

En succesfuld renovering

Bevaringsværdige bygninger i landdistrikterne

Kampagne for renoveringsværktøjer

Film om pudsede facader

Benchmarking af energiforbrug

Helhedsorienteret energirenovering

Bevilling

462.500 kr.

1.700.000 kr.

1.850.000 kr.

200.000 kr.

1.500.000 kr.

231.068 kr.

1.450.000 kr.

1.811.000 kr.

Kampagne for renoveringsværktøjer

GI har sammen med Realdania over en årrække støttet 8

udviklingsprojekter med det formål at udvikle værktøjer til

gavn for renovering. Udviklingsaktiviteterne er nu ved at

være afsluttet, og GI og Realdania har givet støtte til en

flerårig kampagne, som skal sikre udbredelse af kendskabet

til de udviklede værktøjer. Kampagnen skal også

medvirke til at forstærke interessen for renovering generelt.

Udgangspunkt for kampagnen er hjemmesiden renover.dk.

Idé-bureauet 2+1 er overordnet ansvarlig for kampagnens

tilrettelæggelse.

16


nyt tag på vores egen bygning

Tagrum med flot lysindfald fra

kviste med kobberinddækninger.

17


GI regnskab

I 2010 havde GI et overskud på 170,2 mio. kr. og egenkapitalen

udgjorde 721,8 mio. kr.

De samlede driftsindtægter – finansindtægter og finansudgifter

samt kursreguleringer – udgjorde 249,8 mio. kr.

jf. tabel 3. De rene administrationsomkostninger og personaleomkostninger

udgjorde 58,5 mio. kr., hvortil kommer

af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver 7,1

mio. kr., og tilskud i henhold til boligreguleringslovens §

61 10,0 mio. kr. De samlede driftsomkostninger udgjorde

herefter 75,5 mio. kr., og årets nettoresultat beløb sig til

170,2 mio. kr., efter tillæg af resultat af kapitalandele i tilknyttede

virksomheder.

GI har tidligere indgået 4 aftaler med staten om betaling

af en del af udgifterne til byfornyelse, aftalt boligforbedring,

vedligeholdelse af private udlejningsboliger mv. I

2010 er udbetalt 79,5 mio. kr. til Økonomistyrelsen og

siden 1988 er i alt udbetalt 907,9 mio. kr. GI har desuden

hensat 250,4 mio. kr. (nutidsværdi) til fremtidige betalinger

på disse 4 ordninger.

Pr. 1. januar 2011 indestod der indlånsmidler (bindingsmidler)

på i alt 2.125,9 mio. kr.

Obligationsbeholdningen gav i regnskabsåret 2010 et

samlet afkast på 3,12 % inklusiv kursgevinster. Benchmark

for obligationsbeholdningen er gennemsnittet af

Nordeas indeks for flexlån og konverterbare realkreditobligationer,

der udgjorde 5,01 %.

Aktiebeholdningen er anbragt i tre forskellige porteføljer,

der administreres af eksterne porteføljemanagers. Aktiebeholdningen

har givet et samlet afkast på 47,6 mio. kr.

Dette svarer til en forrentning på 22,4 %, hvilket var lidt

over benchmark målt ved MSCI indekset (20,4 %).

Tabel 3. Driftsindtægter 2010

Mio. kr.

Afkast af obligationer

Afkast af aktier

Afkast af udlån, eksklusiv tab ved udstedelse af nye lån

Kurstab ved udstedelse af nye lån med begunstigede vilkår

Lånetilbud, værdiregulering

Renter af banklån, prioritetsgæld mm.

Lån BvB, amortisering mm.

Amortisering samt ændring af skøn over fremtidige betalinger vedrørende dispositionsfonde

Forrentning af bindingsmidler mm.

Andre driftsindtægter og -udgifter

Driftsindtægter i alt

17,8

47,6

226,7

- 41,1

64,1

- 19,4

0,8

- 18,8

- 31,1

3,2

249,8

18


Ændringer i markedsrenten vil påvirke kursreguleringen af

obligationer og lånetilbud som vist nedenfor i tabel 4. Ved

et kursfald på 10 % vil aktiebeholdningen falde med 24,6

mio. kr., og ved en kursstigning på 10 % vil værdien stige

med 24,6 mio. kr.

Markedsværdien af terminssikring af renter vedrørende

banklån føres direkte over egenkapitalen. Egenkapitalen

udgjorde 721,8 mio. kr. pr. 31. december 2010.

Hoved- og nøgletal fra regnskabet er vist nedenfor i tabel 5.

Tabel 4. Konsekvensberegninger ved renteændringer. Procentvis ændring af egenkapitalen

Renteændring

- 1 % + 1 %

Mio. kr.

Ændring i %

Mio. kr. Ændring i %

Obligationer

23,77

3,29

- 31,6

- 4,38

Lånetilbud

18,10

2,50

- 15,3

- 2,12

Tabel 5. Hoved- og nøgletal fra de sidste 5 års regnskaber Mio. kr.

Resultatopgørelse

2006 2007 2008 2009 2010

Finansielle nettoindtægter

- 52,7

- 72,7

- 80,1

179,4

246,6

Administration og personale

- 58,9

- 56,9

- 61,8

- 60,8

- 58,5

Tilskud § 61 mv.

- 11,7

- 9,5

- 16,2

- 6,2

- 10,0

Årets resultat

- 139,8

- 145,4

- 257,8

77,1

170,2

Balancen

Aktiver i alt

4.000,9

3.942,8

3.604,9

3.510,9

3.578,8

Egenkapital

891,2

763,9

486,0

558,3

721,8

Pengestrømme

Driftens likviditetsvirkning

47,9

52,8

28,1

15,9

3,5

Bindingsmidler

78,5

48,6

- 12,0

36,7

63,0

Udlån

- 26,3

- 189,4

- 429,6

- 251,8

131,9

Obligationer og aktier

141,4

93,5

275,9

314,6

- 117,1

Øvrige

- 74,6

- 80,5

- 68,9

- 95,0

- 53,5

Årets likviditetsforskydning

166,9

- 75,0

- 206,6

20,5

27,8

19


egnskab

RESULTATOPGØRELSE 1. januar - 31. december 2010

2010 2009

1.000 kr. 1.000 kr.

Renteindtægter 173.782 178.530

Renteudgifter - 66.145 - 68.770

Nettorenteindtægter 107.637 109.760

Udbytte af kapitalandele 2.339 3.707

Kursreguleringer 136.619 65.931

Finansielle nettoindtægter i alt 246.596 179.398

Andre driftsindtægter og -udgifter 3.184 - 3.943

Driftsindtægter i alt 249.780 175.455

Administrationsomkostninger - 13.906 - 17.048

Personaleudgifter - 44.550 - 43.751

Af- og nedskrivninger

af materielle anlægsaktiver - 7.117 - 7.335

Nedskrivninger på udlån 0 - 25.000

Tilskud § 61 - 9.953 - 6.211

Driftsomkostninger i alt

- 75.526 - 99.345

Indtægter/udgifter af kapitalandele

i tilknyttede virksomheder - 4.091 1.012

Årets resultat 170.163 77.122

Resultatdisponering

Årets resultat 170.163 77.122

Foreslås af ledelsen disponeret således:

Overført resultat 170.163 77.122

Disponeret 170.163 77.211

Regnskabet i sin helhed, inklusiv noter, kan du bestille

enten på telefon 82 32 23 00 eller på www.gi.dk.

20


BALANCE 31. december 2010 (sammendrag)

2010 2009

Aktiver

1.000 kr. 1.000 kr.

Ejendomme 44.409 68.924

Driftsmidler 13.387 15.314

Selskabsandele 18.949 53.040

Lån til BvB 19.074 18.228

Udlån 2.431.369 2.484.747

Aktier 246.128 198.656

Obligationer 711.800 602.486

Tilgodehavender 24.154 27.822

Likvide beholdninger 69.577 41.749

Aktiver i alt 3.578.846 3.510.967

Passiver

EGENKAPITAL I ALT 721.840 558.310

Dispositionsfond, Byfornyelse 61.361 72.778

Dispositionsfond, Aftalt boligforbedring 23.634 29.460

Dispositionsfond, Finanslov 2004 88.537 105.878

Dispositionsfond, Finanslov 2008 76.878 103.006

Forventet kurstab på afgivne lånetilbud 41.346 105.457

HENsættELSER I ALT 291.756 416.580

Prioritetsgæld 1.859 14.665

Bankgæld 340.271 362.538

Feriepengeforpligtelser 5.105 4.911

Bindingsmidler iht. §§ 18 b og 63 a 2.125.874 2.062.831

Diverse kreditorer m.v. 21.164 23.432

Skyldig støtte vedrørende § 61 22.257 25.612

Skyldigt vedrørende indlånsmidler 48.720 42.088

GÆLD I ALT 2.565.249 2.536.077

Passiver i alt 3.578.846 3.510.967

21


Tabelsamling lån

Tabel A. Ansøgninger i 2010 fordelt efter størrelse

Ansøgt beløb

A - lån

B - lån

I alt

I alt - procentvis

Interval

Antal

Mio.

Antal

Mio.

Antal

Mio.

Antal

Mio.

> 0 - 1 mio. kr.

44

23

6

3

50

26

56

14

> 1 - 2 mio. kr.

15

21

2

3

17

24

19

12

> 2 - 3 mio. kr.

6

15

2

4

8

19

9

10

> 3 - 4 mio. kr.

6

20

0

0

6

20

6

10

> 4 - 8 mio. kr.

4

21

2

8

6

29

7

15

> 8 mio. kr.

10

74

0

0

3

74

3

39

I alt

78

174

12

18

90

192

100

100

Tabel B. Ansøgninger i 2010 fordelt geografisk

A - lån

B - lån

I alt

I alt - procentvis

Område

Antal

Mio.

Antal

Mio.

Antal

Mio.

Antal

Mio.

København

28

102

6

13

34

115

38

60

Frederiksberg

11

26

0

0

11

26

12

14

Sjælland i øvrigt

13

15

0

0

13

15

14

8

Fyn

3

1

1

1

4

2

4

1

Århus

7

17

0

0

7

17

8

9

Jylland i øvrigt

16

13

5

4

21

17

24

9

I alt

78

174

5

18

90

192

100

100

Tabel C. Lånetilbud i 2010 fordelt efter størrelse

Tilbudt beløb

A - lån

B - lån

I alt

I alt - procentvis

Interval

Antal

Mio.

Antal

Mio.

Antal

Mio.

Antal

Mio.

> 0 - 1 mio. kr.

35

18

2

1

37

19

56

22

> 1 - 2 mio. kr.

12

18

3

6

15

24

22

27

> 2 - 3 mio. kr.

7

18

1

2

8

20

12

23

> 3 - 4 mio. kr.

3

10

0

0

3

10

5

11

> 4 - 8 mio. kr.

1

5

2

10

3

15

5

17

I alt

58

69

8

19

66

88

100

100

22


Tabel D. Lånetilbud i 2010 fordelt geografisk

A - lån

B - lån

I alt

I alt - procentvis

Område

Antal

Mio. Antal Mio. Antal Mio.

Antal

Mio.

København

26

36

4

10

30

46

45

52

Frederiksberg

11

14

0

0

11

14

17

16

Sjælland i øvrigt

11

10

0

0

11

10

17

12

Fyn

1

1

1

1

2

2

3

2

Århus

1

1

1

6

2

7

3

8

Jylland i øvrigt

8

7

2

2

10

9

15

10

I alt

58

69

8

19

66

88

100

100

Tabel E. Udbetalinger i 2010 fordelt efter størrelse

Udbetalt beløb

A - lån

B - lån

I alt

I alt - procentvis

Interval

Antal

Mio. Antal Mio. Antal Mio.

Antal

Mio.

> 1 mio. kr.

37

19

10

5

47

24

53

17

> 1 - 2 mio. kr.

10

15

5

8

15

23

17

16

> 2 - 3 mio. kr.

10

25

4

10

14

35

16

25

> 3 - 4 mio. kr.

4

14

0

0

4

14

5

10

> 4 - 8 mio. kr.

3

18

5

28

8

46

9

32

I alt

64

91

24

51

88

142

100

100

Tabel F. Udbetalinger i 2010 fordelt geografisk

Udbetalt beløb

A - lån

B - lån

I alt

I alt - procentvis

Område

Antal

Mio. Antal Mio. Antal Mio.

Antal

Mio.

København

17

27

8

14

25

41

29

29

Frederiksberg

6

3

2

4

8

7

9

5

Sjælland i øvrigt

14

24

3

2

17

26

19

18

Fyn

2

2

1

2

3

4

3

3

Århus

10

18

2

11

12

29

14

20

Jylland i øvrigt

15

17

8

18

23

35

26

25

I alt

64

91

24

51

88

142

100

100

23


Tabelsamling konto

Tabel G. Bindingskonti inklusiv småhuse, bindingspligtigt areal

Opgjort den 31. december 2010

Bindingstype

§ 18 b

Ejendomme

7.955

Beboelsesareal m 2 Beboelseslejligheder Erhvervsareal m 2 Erhvervslejligheder

10.544.304 141.175 1.770.014

15.344

§ 63 a

1.690

806.245

10.791

0

0

I alt

9.645

11.350.549

151.966

1.770.014

15.344

Småhuse

472

139.469

1.863

48.994

408

I alt

10.117

11.490.018

153.829

1.819.008

15.752

Tabel H. Indestående bindingsbeløb fordelt på bindingstyper

Opgjort den 31. december 2010 – mio. kr.

Bindingstype

§ 18 b

§ 63 a

I alt

Småhuse

I alt

Indestående

bindingsbeløb

2.059

50

2.109

16

2.125

Ejendomme

3.401

710

4.111

468

4.579

Tabel I. Bevægelser i indstående bindingsbeløb

Opgjort for perioden 2006 til 2010 – mio. kr.

Regnskabsår

Indestående primo

Indbetalinger

inklusiv renter Udbetalinger Indestående ultimo

2006

1.910

295

216

1.989

2007

1.989

299

250

2.038

2008

2.038

295

307

2.026

2009

2.026

271

235

2.062

2010

2.062

284

221

2.125

Tabel J. § 18 og § 18 b hensættelser, udgifter og samlede saldi

Opgjort den 31. december 2010 for årene 2005 til 2009 – mio. kr.

År

2005

Årets hensættelser Årets udgifter Forskel Samlet saldo

1.615 1.792 - 177

- 3.135

2006

1.621

1.977

- 356

- 3.491

2007

1.634

2.069

- 435

- 3.926

2008

1.642

2.130

- 488

- 4.414

2009

1.704

1.830

- 126

- 4.540

I alt

8.216 9.798 - 1.582

24


Tabel K. § 63 a hensættelser, udgifter og samlet saldo

Opgjort for aktive konti den 31. december 2010 for årene 2005 til 2009 – mio. kr.

Årets hensættelser Årets udgifter Forskel Samlet saldo

2005

14 19 - 5

- 166

2006

14

14

0

- 166

2007

15

18

- 3

- 169

2008

16

24

- 8

- 177

2009

16

17

- 1

- 178

I alt

75

92

- 17

Tabel L. Kontrol af § 18 b regnskaber

Korrektion i gennemsnit for årene 2006 til 2010

År

Antal regnskaber

Samlede udgifter

mio.

Korrektion

mio.

Korrektion

beløb i procent

Korrektion

antal i procent

2006

609

170,1 19,8

11,6

47

2007

594

190,4

21,0

11,0

49

2008

560

166,0

21,3

12,8

52

2009

436

185,8

20,6

11,1

58

2010

223

110,8

22,3

20,1

58

Tabel M. Kontrol af § 63 a regnskaber

Korrektion i gennemsnit for årene 2006 til 2010

År

Antal regnskaber

Samlede udgifter

mio.

Korrektion

mio.

Korrektion

beløb i procent

Korrektion

antal i procent

2006

112

13,5 4,9

36,1

63

2007

81

17,3

6,4

37,2

61

2008

86

16,8

5,6

33,3

55

2009

66

10,3

2,7

26,7

52

2010

78

11,3

4,2

36,6

50

25


Tabelsamling påbudt vedligehold

Tabel N. Anmodninger om påbudt vedligehold geografisk

2007

2008

2009

2010

Område

Antal

%

Antal %

Antal

%

Antal %

København og Frederiksberg

33

30

37

31

44

38

37

36

Sjælland i øvrigt

42

38

44

36

38

33

32

31

Fyn

10

9

6

5

8

7

5

5

Århus

9

8

5

4

3

2

8

8

Jylland i øvrigt

17

15

29

24

23

20

20

20

I alt

111

100

121

100

116

100

102

100

Tabel O. Afsluttede sager om påbudt vedligehold

2007

2008

2009

2010

Antal

%

Antal %

Antal

%

Antal %

Arbejder udført af udlejer

64

65

83

72

66

53

81

70

Arbejder udført af GI

15

15

15

13

35

28

11

10

Afslået

1

1

0

0

0

0

0

0

Andre årsager

19

19

18

15

23

19

23

20

I alt

99

100

116

100

124

100

115

100

Tabel P. Udgifter til påbudte arbejder udført af GI

2007

2008

2009

2010

Interval

Antal

%

Antal %

Antal

%

Antal %

> 0 - 10.000 kr.

3

20

8

42

11

31

3

28

> 10 - 20.000 kr.

1

7

5

27

3

9

2

18

> 20 - 50.000 kr.

9

60

1

5

8

23

2

18

> 50 - 100.000 kr.

0

0

4

21

5

14

2

18

> 100.000 kr.

2

13

1

5

8

23

2

18

I alt

15

100

19

100

35

100

11

100

26


Tabelsamling registrering

Tabel Q. Registreringer – antal ejere

Status 31. december 2010

1 gang

2 gange

3 eller flere gange I alt

§ 113 a, stk. 3 nr. 4

144

11

10

165

§ 113 a, stk. 3 nr. 5

70

8

2

80

Tabel R. Registreringer – antal ejere

Status 31. december 2009

1 gang

2 gange

3 eller flere gange I alt

§ 113 a, stk. 3 nr. 4

153

12

14

179

§ 113 a, stk. 3 nr. 5

59

10

4

73

Tabel S. Registreringer – antal ejere

Status 31. december 2008

1 gang

2 gange

3 eller flere gange I alt

§ 113 a, stk. 3 nr. 4

140

15

14

169

§ 113 a, stk. 3 nr. 5

41

5

3

49

Tabel T. Registreringer – antal ejere

Status 31. december 2007

1 gang

2 gange

3 eller flere gange I alt

§ 113 a, stk. 3 nr. 4

109

7

8

124

§ 113 a, stk. 3 nr. 5

22

2

2

33

27


GI organisation

DIREKTION

Adm. direktør, cand. polit. Lars Axelsen

Direktør, cand. polit. Susanne Borenhoff

ADMINISTRATION pr. 31 december 2010

Afdelingschef Randi Michaelsen, GI lån,

påbudt vedligehold og registrering

Afdelingschef Hannah Vilvig, GI konto

It-chef John Tangaa, IT-afdeling

Økonomichef Neel Andersen, økonomi

BESTYRELSE

Ejendomsforeningen Danmark:

Direktør John R. Frederiksen, formand

Statsautoriseret revisor Dan Koefoed

Advokat Uwe Teichert

Danske Udlejere:

Advokat Keld Frederiksen

Advokat Mogens Broe-Andersen

Lejernes Landsorganisation:

Landsformand Helene Toxværd

Hovedbestyrelsesmedlem Sigrun Mønnike-Hald

Cheføkonom Jesper Larsen

Danmarks Lejerforening:

Landsformand Bodil Kjærum

Direktion

REVISION

Intern

service

Sekretariat

Økonomi

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab

Statsaut. revisor Tommy Nørskov

Statsaut. revisor Henning I. Jensen

Kommunikation

It

HR

Lån Konto

Udvikling Vedligehold Registrering

Lars Axelsen

Adm. direktør

Susanne Borenhoff

Direktør

Randi Michaelsen

Afd. chef GI lån

Hannah Vilvig

Afd. chef GI konto

John Tangaa

It-chef

Neel Andersen

Økonomichef

28


GI

GI er en fond som løser lovopgaver med det formål at

sikre bedre boliger. Vi administrerer penge til vedligeholdelse

af private udlejningsboliger, yder billige lån og

støtter innovative udviklingsprojekter.

Arbejdsområder:

• administration og forvaltning af midler, som private

udlejere skal binde til boligformål

• udlån til forbedring og vedligeholdelse af beboelsesejendomme

• administration af regler om påbudt vedligehold og

frakendelse af retten til at administrere udlejningsejendomme

• tilskud til:

- forsøgs- og udviklingsprojekter inden for

bolig- og byfornyelsesområdet

- oplysnings- og informationsvirksomhed for

ejere og lejere

- ydelsesstøtte til byfornyelsesarbejder og aftalt

boligforbedring

GI har fælles ledelse med Byggeskadefonden vedrørende

Bygningsfornyelse (BvB). GI stiller en række faciliteter

og ydelser til rådighed for BvB og sbs. Der er i den

anledning indgået en administrationsaftale om fordeling

af fælles administrationsomkostninger.

Den overordnede mission for GI er at medvirke til at

skabe bedre boliger, bygninger og byer i Danmark.

Grundejernes Investeringsfond (GI) er oprettet ved lov

nr. 24 af 14. februar 1967.

BERETNING 2010

Fotos: GI, Jens V. Nielsen

Layout: Tegnestuen Jens V. Nielsen

Print: Digitaltrykkeriet

Oplag: 400

© GI marts 2011


www.gi.dk

www.ejendomsviden.dk

Ny Kongensgade 15

1472 København K

Telefon 82 32 23 00

Telefax 82 32 23 01

E-mail gi@gi.dk

More magazines by this user
Similar magazines