Kirkeblad-2010-1.pdf - Skalborg Kirke

skalborgkirke.dk
  • No tags were found...

Kirkeblad-2010-1.pdf - Skalborg Kirke

KIRKEBLADET

1

2010

SKALBORG SOGN


Kirkebladet

Udgives af Skalborg Menighedsråd

Redaktion:

Poul A. Nielsen (ansv. red.), Hannah S. Jensen

Dorte Sandegaard, Søren Thing Andersen og

kirkens præster.

Provst Peter A. Krogsøe, Birke Alle 41

Træffes 11.30-12.30 undtagen mandag

Tlf. 98 18 13 83 pakr@km.dk

Sognepræst Heine Hansen, Klarupgårdvej 1

Træffes 11.30-12.30 undtagen mandag

Tlf. 98 18 72 57 hloh@km.dk

Sognepræst Helle Rosenkvist

Lindholmsvej 60 st., 9400 Nørresundby

Tlf. 21 62 24 40 hros@km.dk

Vi præsenterer

Som omtalt i sidste kirkeblad har Skalborg

Sogn taget afsked med sognepræst Mette

Nøhr Shaw efter 5 års virke som præst (25 %)

her. Fremover er hun udelukkende tilknyttet

Gunderup/Nøvling/Gistrup pastorat som

kirkebogsførende sognepræst.

Det ligger nu fast, at sognepræst Hanne

Pahuus overtager de funktioner, Mette Shaw

tidligere varetog her i Skalborg Sogn, og det

forventes, at hun tiltræder den 1. april. Redaktionen

kan derfor nu, med stor glæde, præsentere

Hanne Pahuus:

2

Sognepræst Hanne Pahuus

Egehusvej 4, 9520 Skørping

Tlf. 98 65 68 64 hkp@km.dk

Mobiltlf. 21 60 00 90

Kordegn Bente Schüsler

Tlf. 98 34 33 58 (privat)

Kirketjener Jane Jensen

Tlf. 98 13 34 28 (privat), 20 93 42 05 (kirken)

Organist Eva-Marie Kjæhr Olesen

Tlf. 98 18 49 44 (privat), 98 18 22 03 (kirken)

organist@skalborgkirke.dk

Korleder Sigrid Damsager Frandsen

Tlf. 41 40 32 13 (privat), 40 48 11 63 (kormobil)

korleder@skalborgkirke.dk

Kirkekontoret, Digtervejen 6, 9200 Aalborg SV

Tlf. 98 18 00 69. skalborg.sogn@km.dk

Fax 98 18 02 69. www.skalborgkirke.dk

Mandag lukket

Tirsdag - fredag 09.30-13.00

Torsdag tillige 16.00-18.00

Lørdag, kun tlf. 10.00-12.00

Menighedslokalerne tlf. 98 18 85 92

Menighedsrådets formand

Henning Bentzen, Rungsvej21, 9200 Aalborg SV

Tlf. 98 18 33 90 hbe@gvdnet.dk

Næste nummer udkommer 8. maj 2010

Layout og tryk:

Ballermanns Eftf. Bogtryk & Offset A/S

Hanne Pahuus ses her foran Aalborghus

Gymnasium, hvor hun i efteråret 1979 gennemførte

pædagogikum i sit hovedfag religion.

Hun fortsatte som lærer på Støvring

Gymnasium, indtil hun i 1983 blev sognepræst

i Gjerrild-Hemmed pastorat. I 1990 blev

hun sognepræst i Gug-Sønder Tranders, og

her skal hun fortsat have en vis, begrænset

tilknytning samtidig med sit virke som præst i

Skalborg Sogn.

Derudover skal Hanne Pahuus varetage funktioner

som supervisor og mentor for præster i

stiftet.

Vi glæder os over, at Skalborg Sogn bliver

beriget med en så erfaren, dygtig og fra alle

sider særdeles afholdt præst.

Vi byder Hanne Pahuus velkommen ved gudstjenesten

Påskedag.

PAN


Om at være kendt

Det svenske ord kändis er kommet ind i det

danske ordforråd. En kändis er et menneske,

som via medierne træder ud af anonymiteten

og bliver et kendt ansigt i offentligheden.

Vi kender en eller anden ved navn, ja nogle

gange er vi endda på fornavn med kändis´er.

Selvom vi kender et menneske fra fjernsynet

og bladene, er vores kendskab til det jo ikke

så omfattende og af den samme art, som det

vi har til vore nærmeste.

I den bibelske sprogbrug kan ordet at kende

også betyde at elske. I en ældre oversættelse

af Bibelen står der i Første Mosebog kap. 4,1

”Adam kendte sin hustru Eva, og hun blev

frugtsommelig og fødte Kain”. Her er der tale

om kærligheden mellem mand og kvinde;

men også kærligheden til vore børn, til vore

forældre og andre tæt på os giver os et særligt

kendskab til hinanden. Vi er af vore nærmeste

kendt med vore gode sider, med vore

talenter, med vore fejl og fejltrin, og det kan

være godt at høre et nært menneske tiltale os

med vores navn.

Engang læste jeg om en ung pige, der var

flyttet fra landet til storbyen. Hun levede helt

alene, og hun fortalte, at en dag hørte hun

pludselig på gaden sit navn blive sagt af en,

som kendte hende hjemmefra. Det gjorde et

dybt indtryk på hende, og hun opdagede, at

det havde været et stort savn for hende, at hun

længe ikke havde hørt nogen kalde hende ved

navn. Hun levede anonymt, hvilket ordret vil

sige uden navn.

Af og til kan vi blive ringet op af sælgere,

der tiltaler os med vores fornavn, uden at de

nogensinde har set os eller på nogen måde

kender os. Det kan føles underligt og lidt pinligt

pludselig at være på fornavn med et vildt

fremmed menneske. Det er noget sælgeren

har lært at gøre. Han eller hun skal få os til at

føle os godt tilpas, så vi køber noget. Det har

vist ikke altid den ønskede virkning.

Selvfølgelig er det helt

uden problemer, hvis

nogen blot bruger vores

navn til at kalde på os

eller til at pege os ud i

en stor forsamling; eller

når vi hilser på hinanden,

er det også en god

og udmærket skik f.eks.

at sige ”Goddag, Hans”

eller ”Farvel, Grete.”

af Hanne Pahuus

Det er imidlertid noget særligt, når nogen,

der er tæt på os, kalder os ved navn. Det kan

være, som om vi bliver kaldt hjem til os selv.

Det oplevede Maria påskemorgen, da hun

fortvivlet stod udenfor ved Jesu grav og græd.

Maria var knyttet til Jesus, og han havde,

fordi han ulig mange andre ikke fordømte

hende, kunnet få hende til at føle sig hjemme

i sig selv. Nu var Jesus død på korset, og

Maria følte sig truet. Ville hun nu ende i anonymiteten,

hvor ingen længere kærligt sagde

hendes navn.

Der sker noget forunderligt ude ved graven.

Jesus kommer hende i møde som den opstandne.

I første omgang genkender Maria

ikke Jesus. Hun tror, at det er havemanden,

men da Jesus tiltaler hende med hendes navn

”Maria”, genkender hun ham, og hun føler sig

også selv set og genkendt. Hun får derigennem

modet til at gå til disciplene og fortælle

dem: ”Jeg har set Herren.” (Joh. 20,11-18)

Også vi kan igennem den opstandnes ord til

os blive tiltalt på en måde, så vi føler os genkendt

og set som dem vi er med vore fortrin

og med vore mangler. Den guddommelige

nærhed, som Maria erfarede ved at høre sit

navn blive nævnt, er også til stede for os i

Jesu Kristi ord. Vi kan ligeledes erfare den

fornyelse af vort mod, som det giver at blive

kaldt ved navn og blive hentet ud af fremmedheden

og anonymiteten.


3


Museum eller gudshus

Blandt de mere håndgribelige beviser på mine

udenlandske studier under min orlov er en

tagsten fra kirken i Montbéliard i det østlige

Frankrig.

- indtryk fra en studieorlov

Opgaven vanskeliggøres yderligere af, at

bygningen er fredet. Den er tegnet af en berømt

tysk arkitekt og er i Frankrig den ældste

reformerte. De ansvarlige offentlige myndigheder

har kun ringe forståelse for, at huset er

et gudstjenestehus. De betragter og behandler

det udelukkende som et arkæologisk monu-

4

ment. Det åbenlyse forfald er for dem et led i

en naturlig proces og skal ikke standses.

Forklaring på det relativt velholdte ydre skal

findes på rådhuset overfor. Borgmesteren blev

træt af den grimme sorte facade lige uden for

vinduet. Han fik derfor bystyrets tilslutning til

at bekoste en renovering.

For at skaffe penge til de mest nødvendige

indvendige reparationsarbejder sælger menigheden

nu for en pris af 3 euro pr. stk. overskydende

teglsten fra det nødtørftigt reparerede

tag. Af dem har nu en fået sin plads i Skalborg.

Kirken ejes af byens lutherske menighed. Det

er usædvanligt i Frankrig. Kirkebygningerne

er normalt offentlig ejendom og stilles til

rådighed for de respektive trossamfund til

gudstjenestebrug.

Den statelige bygning ligger på byens torv

med rådhuset som nærmeste nabo. Udvendig

tager den sig relativt velholdt ud. Indenfor

i det store rum er billedet et andet: Pauvert

inventar, store fugtskjolder på loft og vægge,

afskallede pletter, hvor flere tidligere lag

maling kommer til syne. Præsten forklarer, at

vedligeholdelsen påhviler den lille menighed.

Det er en tung byrde, som langt overstiger

dens økonomiske formåen.

I Danmark er vedligeholdelsen af vore mange

kirker en stor og økonomisk tung opgave. Ud

over et beskedent tilskud fra staten afholdes

alle udgifter af kirkens medlemmer gennem

kirkeskatten. Det kan synes urimeligt. Der

er da også dem, der mener, at bevarelsen af

denne væsentlige del af den danske kulturarv

påhviler hele samfundet. Bl.a. derfor er det

foreslået, at statens tilskud til folkekirken primært

bør gå til bygningsvedligeholdelse frem

for som nu til præsternes løn.

Eksemplet fra Frankrig siger imidlertid mig,

at så længe kirken økonomisk kan magte

opgaven, er vi godt tjent med og har grund til

at være taknemmelige for den ordning, vi har.

Vi har i vort land vel nok de mest velholdte

kirker, man kan finde noget sted. Det skyldes

den kærlighed og den offervilje, den lokale

menighed omfatter sit gudshus med.

Ud over landet investerer tusindvis af mænd

og kvinder tid og kræfter på, under skyldig

hensyntagen til historien, at sikre, at den

lokale kirke altid er en værdig og funktionel

ramme om livet i en nutidig menighed. Det

engagement kan næppe vurderes højt nok. Det

bør vi værne om.

Peter A. Krogsøe


Skabelsen

Lørdag den 6. marts kl. 15.00 opføres

Haydns ”Skabelsen” med Thisted Kirkes

Drenge- og Mandskor og Nordjyske Strygere

suppleret med blæsere.

Solister: Margrethe Smedegaard, sopran,

Morten Krogh Mortensen, tenor og Matts

Johansson, bas.

Dirigent: Preben Nørgaard Christensen, organist

og kantor ved Thisted Kirke.

Gud skaber Solen og Månen.

Udsnit fra Michelangelos loftsfreskoer i Det

Sixtinske Kapel, malet i årene 1508-1512

3.klassernes påskeuge

I en hel uge bytter Sofiendalskolens

3.-klasser

klasseværelset ud

med kirkens Sognesal

for at lære om påsken.

I løbet af ugen får eleverne

brug for mange

forskellige evner,

når der skal svinges

pensler for at lave en

billedudstilling, og

når der skal findes vej

i et påskeorienteringsløb. Modet skal findes

frem, når de besøger

de gamle klostre inde i

Aalborg med skeletter

og mørke gange.

Tilbage i Sognesalen

skal skuespillertalenterne

i brug, når der

skal øves på et læseteater,

der opføres til

gudstjenesten søndag

den 21. marts kl. 10.

Medlemmerne i Nordjyske Strygere er

professionelle musikere i Aalborg Symfoniorkester,

musikskolelærere, udvalgte elever fra

musikskolerne og Musikkonservatoriet samt

udvalgte amatørmusikere. Orkestrets koncertmester

er Taras Danylyuk, violinist i Aalborg

Symfoniorkester.

Thisted Kirkes drenge- mandskor er i forvejen

godt kendt fra talrige koncerter, også her i

Skalborg Kirke.

Joseph Haydn, der var et dybt troende menneske,

formidler i ”Skabelsen” en stor glæde

over verdens mangfoldighed, med en friskhed

som barnet, der erfarer verdens og naturens

under.

Entré på 100 kr. opkræves ved indgangen.

Billetter kan købes på Kirkekontoret fra 20.

februar.

Her er alle velkomne, og vi håber mange vil

benytte muligheden for en festlig påskeoptakt.

Helle Rosenkvist

Billederne er fra sidste års 3.-klasseuge.

5


Nordjysk Kirkedag Sogneindsamling 2010

For 20. gang afholdes Nordjysk Kirkedag.

I år er det lørdag den 13. marts kl. 10-16 i

Vesterkær Kirke på Skydebanevej.

Emnet er ’Tro og religiøs dialog og sameksistens

i dagens Danmark ud fra kristent og

muslimsk perspektiv’.

- ’Mulighed og hindringer for fredelig sameksistens

mellem kristne og muslimer i Danmark,

set fra Gellerup’ ved sognepræst Annette

Bennedsgaard, Gellerup sogn i Århus,

hvor de fleste i sognet er muslimer.

- ’Dansk og muslim’ ved Aminah Tønnsen,

muslim og ivrig deltager i den offentlige

samtale om livet som muslim i det danske

samfund.

- ’Skumringskoncert’ ved tamilsk kor tilknyttet

den katolske kirke i Aalborg.

Søndag den 7. marts afholdes den årlige sogneindsamling

til Folkekirkens Nødhjælp. Som

sædvanlig er vi også med her i Skalborg.

Sogneindsamlingen går

lige som sidste år til det

arbejde, Folkekirkens

Nødhjælp udfører i den

internationale kamp mod

sult i verden. Med 1 mia.

sultende mennesker og

endnu flere fejlernærede er

der virkelig noget at kæmpe mod eller for.

Folkekirkens Nødhjælp er godt rustet til den

opgave, fordi de både arbejder langsigtet med

programmer til sikring af fødevarer og er

hurtigt ude med akut nødhjælp, inden latente

sultkriser eller konflikter udvikler sig til

egentlige katastrofer.

Prisen er 150,- kr. incl. frokost og kaffe.

Tilmelding skal ske senest 3. marts til

lars-m-jensen@mail.dk.

Klimagudstjenesten

Også i Skalborg var der klima-gudstjeneste

den 13. dec.

6

Og også

her blev der

slået 350

klokkeslag for

klimaet. Det

skete på skift

af deltagerne

ved gudstjenesten.

FDF havde

bygget klokkestablerne.

Sidste år deltog landet over 20.000 indsamlere,

hvoraf en femtedel var børn og unge. På

billedet er en del af indsamlerne i Skalborg i

færd med at vælge rute.

Vi har brug for 25 indsamlere. Du behøver

ikke melde dig i forvejen. Mød bare op i

Sognesalen. Efter lidt at spise begynder indsamlingen

ved halvtolvtiden. Du bliver godt

modtaget overalt på din rute, og efter små 2

timers frisk luft vender du tilbage med måske

1000 kroner eller mere i bøssen. Og 1000 kr.

kan gøre en stor forskel i kampen mod sult i

verden.


Gudstjenester

Februar

Søndag 21. 10.00 Helle Rosenkvist 1. søndag i fasten. Lukas 22,24-32 BIL

Søndag 28. 10.00 Peter A. Krogsøe 2. søndag i fasten. Mark. 9,14-29

Marts

Søndag 7. 10.00 Heine Hansen 3. søndag i fasten. Joh. 8,42-51 BIL

Søndag 14. 10.00 Jørgen J. Juul Midfaste søndag. Joh. 6,24-35

Søndag 21. 10.00 Helle Rosenkvist Mariæ bebudelsesdag. Luk. 1,46-55

Søndag 28. 10.00 Peter A. Krogsøe Palmesøndag. Joh. 12,1-16

April

Torsdag 1. 19.00 Helle Rosenkvist Skærtorsdag. Joh. 13,1-15

Fredag 2. 10.00 Peter A. Krogsøe Langfredag. Luk. 23,26-49/Joh. 19,17-37

Søndag 4. 10.00 Hanne Pahuus Påskedag. Matt. 28,1-8 BIL

Mandag 5. 10.00 Heine Hansen Anden Påskedag. Joh. 20,1-18

Søndag 11. 10.00 Heine Hansen 1. søndag efter Påske. Joh. 21,15-19

Søndag 18. 10.00 Hanne Pahuus 2. søndag efter Påske. Joh. 10,22-30

Søndag 25. 10.00 Heine Hansen 3. søndag efter Påske. Joh. 14,1-11

Fredag 30. 9.00 Helle Rosenkvist Konfirmation

Fredag 30. 11.00 Heine Hansen Konfirmation

Maj

Søndag 2. 10.00 Heine Hansen Konfirmation

Søndag 9. 10.00 Helle Rosenkvist 5. søndag efter Påske. Joh. 17,1-11

Spirekoret medvirker

Indsamlingsformål

Indtil næste kirkeblad udkommer i maj, går indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp.

Gudstjenester – Drachmannshave, Sofiegården & Stationsmestervej

Gudstjenesterne er på tirsdage kl. 14.15. Der er altergang ved alle gudstjenester.

Drachmannshave

Sofiegården

2. marts Heine Hansen 9. marts Bent Hedemand

6. april Hanne Pahuus 13. april Helle Rosenkvist

4. maj Peter A. Krogsøe 11. maj Heine Hansen

Stationsmestervej

16. marts Peter A. Krogsøe

20. april Heine Hansen

7


Kirkens kalender

Februar

Søndag 21. 14.30 SøndagsHjørnet

Marts

Onsdag 3. 10.00 Højskoledag. ”Jøderne i Aalborg” ved Annamette Andersen

Lørdag 6. 15.00 Koncert. Haydns ”Skabelsen” med Thisted Drenge- og Mandskor,

Nordjyske Strygere og solister

Onsdag 10. 19.00 Menighedsrådsmøde

Fredag 12. 18.00 Fredagstræf. ”En vise-fortælleraften” ved provst Henning Toft Bro

Søndag 14. 14.30 SøndagsHjørnet

Tirsdag 23. 19.00 Sangtime

April

Onsdag 7. 10.00 Højskoledag. ”Vore to haver” og ”På rejse med Oda” ved Gudrun Hjorth

Nielsen og Bjarne Nielsen Brovst

Søndag 11. 14.30 SøndagsHjørnet

Tirsdag 13. 19.30 Koncert. Bryllupsmusik ved organist Eva-Marie Kjæhr Olesen

Torsdag 15. 19.00 Menighedsrådsmøde

Tirsdag 20. 19.00 Sangtime

Børneprogram under prædiken

Hver søndag er der tilbud om børneprogram

under prædikenen. Vi er en flok voksne, der på

skift står for det. Under sidste salme før prædikenen

følger vi de børn, der ønsker at deltage,

over i Sognesalen. Her synger vi med børnene,

fortæller bibelhistorie, tilpasset de tilstedeværende

børns alder, og beder Fadervor sammen.

Børneprogrammet er et tilbud til hele familien.

Børnene får bibelhistorie og sange, de

kan være med i, og mulighed for at være mere

aktive end i kirkerummet. Og de voksne får tid

og ro til at være nærværende i kirken.

Der er også tid til at lege og male med farver,

inden vi følges ad tilbage til gudstjenesten.

Alle børn er velkomne til at deltage – både i

kirken og i børneprogrammet, så tag endelig

børnene og børnebørnene med på søndag. Vi

glæder os til at møde dem!

More magazines by this user
Similar magazines