Referat 18.08.2009 - Faaborg Gymnasium

faaborg.gym.dk

Referat 18.08.2009 - Faaborg Gymnasium

Faaborg Gymnasium Dato: 25-09-2009

Referat

Møde:

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt: Tirsdag d. 18. august kl. 16.00

Mødested:

Faaborg Gymnasium

Deltagere:

Steen Tinning

Jakob Holm

Karin Basse

Flemming Helsted Juul

Peter Thor Andersen

Morten Østerlund Krog

Helle Kærsager

Peter Nykjær Andersen

Rektor Claus Jensen (sekr.)

Økonomichef Erik Larsen deltager i mødet.

Skolesekretær Tine Dahl deltager i første del af mødet.

CJ/ST

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde (vedlagt)

2. Godkendelse af dagsorden

3. Velkomst til nye medlemmer

4. Meddelelser fra Rektor

5. FG’s informationspolitik, herunder præsentation af udkast til ny hjemmeside (v. TD)

6. Uddannelsesstruktur og prognoser i Region Syddanmark, herunder FG’s egne tal

7. Erik Larsen orienterer om halvårsregnskabet og prognose pr. 31.07.2009

8. CJ orienterer kort om sin deltagelse i årets Sorømøde om natur, teknik og sundhed

9. Kort drøftelse af personaleseminaret (d.2.9.)

10. Evt.


Dagsorden

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet vedlagt.

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt. (Af hensyn til TD blev punkt 5 rykket op før 4.)

3. Velkomst til nye medlemmer

Formanden bød Morten Østerlund Krog og Peter Nykjær Andersen velkommen i bestyrelsen.

Den manglende elevrepræsentant vil være udpeget inden næste møde.

4. Meddelelser fra rektor

(a) Skolestarten med 116 nye 1.g-elever – det største tal i mange år.

(b) Anskaffelse af havkajakker.

(c) Tyveri i medielokalet.

(d) Udskiftning af bruseranlæg i idræt.

(e) Etablering af nødudgang og nødstop for gas i underetagen.

(f) Reception d. 28.8.

Udover ovennævnte meddelelser blev bestyrelsen orienteret om:

(g) Bussituationen med uddeling af kort over nuværende elevers bopæl

(h) Comeniusprojektet, hvor den tidligere nævnte ansøgning er gået igennem

Indstilling: Til orientering og drøftelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der var enighed om fortsat at holde klart

fokus på bussituationen, især med henblik på den ikke ubetydelige andel af eleverne,

som bor i området vest for Odensevej. Rektor blev desuden opfordret til at tage de nødvendige

skridt til en forbedret tyverisikring.

5. Fortsat drøftelse af FG’s informationspolitik, herunder præsentation af udkast til ny

hjemmeside v. Tine Dahl

Sagsfremstilling:

Vi har tidligere drøftet skolens samlede kommunikation og vedtaget, at hjemmesiden

skulle fornys. Tine Dahl har nu udarbejdet et forslag til nyt indhold og design og præsenterer

dette. Det drøftes herudover, hvordan balancen skal være imellem udadvendt og

indadvendt information, og hvilke behov bestyrelsen har for information og rapporteringer.

Indstilling: Til drøftelse og beslutning.

2


Beslutning:

TD præsenterede de mange interessenter, som på forskellig måde har berøring med vores

hjemmeside – og med FG. På denne baggrund skitserede hun en ny grundstruktur

med en klarere skelnen mellem oplysninger af intern og ekstern interesse og et større fokus

på nyheder og filmklip, som på forskellig vis kan profilere skolen. TD understregede

samtidig sit ønske om, at flere lærere og elever bidrager aktivt til den nye hjemmeside. I

tilknytning hertil fremviste hun en prøve på det nye layout.

Den nye model for hjemmesiden (og i det hele taget de bærende principper bag den nye

tilgang til informationsopgaven) blev hilst med meget stor tilfredshed i bestyrelsen, og

der var enighed om, at den nye hjemmeside lå i klar forlængelse af de tidligere fremsatte

ønsker om en moderniseret, strategisk information. Det blev derfor aftalt, at TD skulle

holde sit oplæg igen på den forestående strategidag mellem bestyrelse og medarbejdere.

Den nye hjemmeside ’går i luften’ efter efterårsferien.

6. Uddannelsesstruktur og prognoser i Region Syddanmark, herunder FG’s egne tal

(bilag vedlagt)

Sagsfremstilling:

Vi drøfter med udgangspunkt i den netop udsendte rapport (vedlagt) det samlede billede

fra vores region og ser på FG’s placering i det samlede billede. CJ fremlægger supplerende

oversigter på¨mødet.

Indstilling: til orientering og drøftelse.

Beslutning:

Bestyrelsen noterede sig, at tallene igen dokumenterer en bekymrende lav gymnasiefrekvens

i Region Syddanmark, og at Fyn ligger under regionsgennemsnittet, og fx markant

under Trekantsområdet. Der er dermed fortsat en betydelig udfordring med at øge uddannelsesfrekvensen

af hensyn til både erhvervsstrukturen, bosætningen og skattegrundlaget

i området.

7. Halvårsregnskab pr. 31. 07. 2009 (vedlagt)

Sagsfremstilling:

Erik Larsen gennemgår den aktuelle status og fremlægger en øk. prognose ud fra det aktuelle

elevtal.

Indstilling: Til orientering.

Beslutning:

Status og prognose blev modtaget med tilfredshed, ligesom bestyrelsen glædede sig over

den stigende tilgang, som i sig selv giver et større økonomisk råderum.

Formanden understregede, at vi fortsat ikke har noget ønske om at akkumulere et overskud,

men i stedet et ønske om at placere et evt. overskud i formålsbestemte puljer til

målrettede initiativer i forlængelse af skolens indsatsområder, og som understøtter skolens

udvikling. Bestyrelsen fandt det glædeligt og nødvendigt, at der var midler til at fastholde

et højt aktivitetsniveau.

3


Det aftaltes, at bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde drøfter, hvordan sidste års overskud

bedst kan anvendes. Som en mulig idé blev nævnt bl.a. at bruge midler til at afhjælpe

de gener som de nye, store klasser måtte afstedkomme.

8. CJ orienterer kort om sin deltagelse i årets Sorømøde om natur, teknik og sundhed

Sagsfremstilling:

CJ var blevet bedt om et oplæg under overskriften ’Naturvidenskab for alle’ og i denne

forbindelse orienteret om ScienceLab-aktiviteterne. (CJ’s manuskript vedlagt).

Indstilling: Til orientering og drøftelse.

Beslutning:

Bestyrelsen udtrykte sin tilfredshed med, at vi kan inspirere andre med ScienceLabaktiviteterne,

og med den særligt producerede folder herom.

9. Kort drøftelse af personaleseminaret (2.9.)

Ud fra en udleveret bruttoliste med emneforslag aftaltes en række egnede punkter til

personaleseminaret i forlængelse af TD’s indlæg om hjemmesiden og dermed om skolens

kontaktflader.

10. Evt.

Næste bestyrelsesmøde 29. september kl. 16.00

ST/CJ, 25-09-2009

4

More magazines by this user
Similar magazines