27.01.2015 Views

Patientvejledning om bronchieectasia - Danmarks Lungeforening

Patientvejledning om bronchieectasia - Danmarks Lungeforening

Patientvejledning om bronchieectasia - Danmarks Lungeforening

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Til dig, s<strong>om</strong> har fået diagnosen<br />

<strong>bronchieectasia</strong><br />

Hvad er <strong>bronchieectasia</strong> (bronkiektasier)<br />

Bronchieectasia er en forholdsvis sjælden og besværlig lungesygd<strong>om</strong>. Vi er under 10.000<br />

registreret i Danmark, men vi er formentlig mange flere, s<strong>om</strong> ikke er diagnosticeret.<br />

Sygd<strong>om</strong>men kan være til stede alene eller være en del af en anden lungelidelse, f.eks.<br />

bindevævssygd<strong>om</strong>men sarkoidose.<br />

Bronkierne er en forlængelse af luftrøret, s<strong>om</strong> forgrener sig ud i lungerne, og bronkierne bliver<br />

mindre i diameter, jo længere de forgrener sig ud i lungevævet.<br />

Bronchieectasier er en udvidelse af de mellemstore bronkier, hvilket ofte medfører, at<br />

slimtransporten væk fra lungerne bliver vanskeliggjort, og der ophobes sekretvæske i lungerne.<br />

Mange med brochieectasia har igennem deres barnd<strong>om</strong> oplevet tilbagevendende astmalignende<br />

sympt<strong>om</strong>er (luftvejsinfektioner, hvæssende åndedræt og hoste).<br />

En udbredt teori er, at et svækket immunsystem, og mange eller uhensigtsmæssig bekæmpelse af<br />

luftvejsinfektioner, ofte er årsagen til sygd<strong>om</strong>men. Hos enkelte patienter er der tale <strong>om</strong> en medfødt<br />

tilstand.<br />

Strandboulevarden 47B :: DK-2100 København Ø :: T+45 38 74 55 44 :: info@lunge.dk :: www.lunge.dk


Sympt<strong>om</strong>er på bronkieudvidelse:<br />

1. Hoste med sejt sekret, der i perioder kan lugte samt smage grimt.<br />

2. Feber<br />

3. Træthed<br />

4. Åndenød<br />

5. Tilbagevendende lungeinfektioner<br />

6. Smerte rundt <strong>om</strong> lungen ved dyb vejrtrækning.<br />

Læs mere på www.lunge.dk/bronkiektasier<br />

Forholdsregler<br />

Du kan selv gøre noget, for at forebygge lungeinfektionerne.<br />

Det er vigtigt med en god håndhygiejne.<br />

Undgå så vidt det er muligt tæt kontakt med personer, s<strong>om</strong> har en øvre luftvejs infektion.<br />

Er du ryger, anbefales rygestop – få hjælp på www.lunge.dk/raadgivning<br />

Pep-fløjten<br />

Pep-fløjten hjælper dig med at få kontrol over din vejrtrækning, og den øger den mængde luft,<br />

der k<strong>om</strong>mer ned i lungerne, samt løsner slimen. Læs mere på www.lunge.dk/pep-floejten<br />

Ved udtalt åndenød, hvor iltmætningen i blodet er faldende, kan der med god effekt behandles med<br />

ilt.<br />

I svære tilfælde, hvor den kroniske hoste og feber er så udtalt, at personen ikke får sin nattesøvn,<br />

mister appetit og vægttab, kan en operation k<strong>om</strong>me på tale.<br />

Her fjerner man det stykke af lungen, hvor bronkieudvidelsen er. Dette betyder at operation kun<br />

kan lade sig gøre, hvis sygd<strong>om</strong>men er lokaliseret til et meget begrænset <strong>om</strong>råde af lungen.<br />

I meget svære tilfælde, stillingtagen til mulighed for lungetransplantation.<br />

Strandboulevarden 47B :: DK-2100 København Ø :: T+45 38 74 55 44 :: info@lunge.dk :: www.lunge.dk


Sundere lunger – livet igennem<br />

På <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>s hjemmeside www.lunge.dk finder du nyheder, viden og gode råd <strong>om</strong><br />

at leve med en lungesygd<strong>om</strong>. Derudover udgiver vi medlemsbladet LUNGENYT og en lang række<br />

pjecer, s<strong>om</strong> du kan bestille gratis fra hjemmesiden.<br />

Det koster kun 150 <strong>om</strong> året at blive medlem i <strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong>. Læs mere på<br />

www.lunge.dk/bliv-medlem<br />

Kontakt<br />

Bliv en del af Netværket for sjældne lungesygd<strong>om</strong>me. Her kan du møde andre med sjældne<br />

lungesygd<strong>om</strong>me og deltage i arrangementer med socialt og fagligt indhold.<br />

Netværket for sjældne lungesygd<strong>om</strong>me:<br />

Anette Stokholm, tovholder<br />

Arnold Nielsens Boulevard 58,1 tv.<br />

2650 Hvidovre<br />

Tlf.: 26 67 76 70<br />

Mail: anettestokholm@hvidovrenettet.dk<br />

Web: www.lunge.dk/netvaerk-sjaeldne-lungesygd<strong>om</strong>me<br />

Rådgivning<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Lungeforening</strong> tilbyder gratis, faglig rådgivning gennem via vores seks lungerådgivere.<br />

Telefonisk rådgivning (www.lunge.dk/raadgivning)<br />

Mandage<br />

Kl. 11-12: Sygeplejerske, tlf. 30 13 79 46<br />

Kl. 16-17: Socialrådgiver, tlf. 30 13 79 48<br />

Kl. 16-17: Rygestoprådgiver, tlf. 30 13 59 68<br />

Tirsdage<br />

Kl. 17-19: Fysioterapeut, tlf. 28 55 37 49<br />

Brevkasse<br />

Send dit spørgsmål til os på www.lunge.dk/brevkasse<br />

Strandboulevarden 47B :: DK-2100 København Ø :: T+45 38 74 55 44 :: info@lunge.dk :: www.lunge.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!