Program LIF-temadag 2011.pdf - De Offentlige Tandlæger

doft.dk

Program LIF-temadag 2011.pdf - De Offentlige Tandlæger

LIF-temadag

Hvem skal lede den

kommunale tandpleje

Torsdag 1. december 2011

Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Odense


Velkommen til LIF temadag i Odense.

Den offentlige sektors vilkår er under stadig forandring. På temadagen i 2010 satte vi

fokus på økonomien. I år har vi valgt at sætte fokus på, hvem der skal lede den

kommunale tandpleje, så tandplejen fortsat kan løse sine sundhedsopgaver under de

skiftende rammevilkår.

Baggrunden for at vælge netop dette tema er, at mange af de bestemmelser, der

tidligere var almindelige i lovgivning og eller overenskomster og aftaler, om særlige

professionsrelaterede uddannelsesmæssige krav til ledere af fagprofessionelle

organisationer, er faldet, og de resterende er under voldsomt pres. Dette gælder også

tandlægeoverenskomstens bestemmelser om, at den kommunale tandpleje skal ledes af

en tandlæge.

Vi har inviteret to erfarne ledere fra den offentlige sektor - begge med ledelseserfaring

fra sundhedsområdet, men med forskellig uddannelsesmæssig baggrund – til at give

deres bud på, hvilke krav, der stilles til ledere af fagprofessionelle organisationer, og

hvilke kompetencer, der er nødvendige for at opfylde kravene til ledelse af en

fagprofessionel organisation som f.eks. en kommunal tandpleje. De Offentlige Tandlæger

vil tillige give sit bud på fremtidens ledelse af den kommunale tandpleje, hvorefter

spørgsmålet sættes til debat.

En ikke ubetydelig del af den kommunale tandplejes ledere vil i løbet af få år forlade

arbejdsmarkedet. Hvordan spotter og udvikler vi nye ledelsestalenter – og er det

overhovedet overtandlægernes ansvar Vi får et bud fra KL.

Vel mødt!

De Offentlige Tandlægers Forretningsudvalg og Forhandlingsudvalg.

Praktiske oplysninger

De Offentlige Tandlægers Temadag afholdes torsdag den 1. december 2011

på Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C, tlf. 66 14 78 00

Målgruppen

Tandplejeledere, souschefer, tillidsrepræsentanter og andre tandlæger med interesse for

temaet samt kommunale forvaltningschefer m.fl. med opgaver i relation til det

kommunale tandplejetilbud.

Deltagerafgift:

Medlemmer kr. 1.950,-

Ikke-medlemmer kr. 2.245,-

Afgiften er fast og inkluderer fortæring i henhold til programmet

Kreditering

Dette kursus giver 5½ KE-krediteringstimer

Sidste tilmeldingsfrist 15. oktober 2011

Efter denne dato er tilmelding bindende

Bekræftelse samt faktura udsendes umiddelbart efter deadline


Program

Torsdag den 1. december 2011

Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Odense

09.00 – 09.30 Ankomst, registrering og morgenkaffe på udstillingsarealet

09.30 – 09.40 Velkomst ved formand for Forhandlingsudvalget i De Offentlige

Tandlæger specialtandlæge Carsten Christensen, Odense Kommunale

Tandpleje

09.40 – 10.20 Er der relevante grænser for ”djøfiseringen” af lederjobs i professionsfaglige

organisationer

Cand.scient.pol. Christian S. Nissen

Christian S. Nissen (f. 1945) var generaldirektør i Danmarks Radio fra 1994 til 2004.

Forinden var han administrerende direktør for Rigshospitalet, administrator ved

Nationalmuseet, fuldmægtig i Finansministeriet og Miljøministeriet og lektor i international

politik ved Københavns Universitet. Siden 2004 free lance rådgiver, forfatter og

foredragsholder samt adjungeret professor på Copenhagen Business School; medlem af en

række offentlige og private bestyrelser; har skrevet og redigeret en række bøger om

international politik, forvaltning og medier.

På den ene side stiller ledelse i professionsfaglige miljøer særlige krav til faglig indsigt og/eller

indlevelsesevne. På den anden side er lederskab en profession med vilkår og kompetencekrav,

der ofte ligger fjernt fra de faglige miljøer. Kan de to hensyn overhovedet forenes, og

hvor går grænserne

10.20- 11.00 Lederne af professionsfaglige organisationer bør være professionsfagligt

uddannede.

Professor,overlæge dr. med. Niels Høiby

Niels Høiby f. 1941 er dr. med., speciallæge i klinisk mikrobiologi, professor i medicinsk

mikrobiologi ved Kbhs. Universitet og chef for klinisk mikrobiologisk afdeling på

Rigshospitalet og medlem af Folketinget for Liberal Alliance frem til næste valg. Foruden

en omfattende videnskabelig produktion og lærebogsproduktion har han i mange år været

aktiv debattørvedrørende sundhedsvæsenet og djøf’iseringen og udgivet en række debatbøger

her om. Er desuden formand for Dansk Selskab til Sikring af Lægers Ytringsfrihed.

Ledelsen af det danske samfund er blevet voldsomt djøf’iseret, idet hovedparten af den

lovgivende magt (Folketinget), og ledelsen af partierne og af de politiske ungdomsafdelinger,

og den udøvende magt (regeringen og ministerierne), hele den dømmende

magt (domstole) og en del af den 4. magt (pressen) nu er djøf’er. Gennem de sidste 30-

40 år er yderligere ledelsen i mange professionsfaglige organisationer overgået til

generalister med økonomisk baggrund dvs. djøf’er. Denne udvikling afspejler ikke befolkningens

sammensætning eller interesser, da djøf’er kun udgør 1,5% af befolkningen.

Djøf’er er således den nye adel (Homoeconomicus), hvor en speciel baggrund kvalificerer

til lederposterne i samfundet. Argumentet har været, at professionsfaglige personer ikke

er gode ledere og ikke har økonomisk forståelse i modsætning til djøf’er. International

empirisk forskning har imidlertid vist, at f.eks. de bedste universiteter og de bedste

hospitaler ledes af de bedst kvalificerede forskere henholdsvis læger og det samme

gælder for andre videnstunge professioner. Udviklingen bør derfor nu ændres, så

professionsfaglige bliver de naturlige ledere af professionsfaglige institutioner, idet

konsekvenserne af beslutningerne så kan ske på den bedste faglige baggrund og

forståelse. Selvom økonomien er vigtig, er formålet med en professionsfaglig

institution og den opgaver ikke økonomisk, men professionsfaglig!

11.00-11.30 Kaffe på udstillingsarealet

11.30-12.10 De Offentlige Tandlægers bud på den fremtidige ledelse af den

kommunale tandpleje

Næstformand i De Offentlige Tandlæger overtandlæge Birgitte Sindrup,

Slagelse Kommunale Tandpleje samt formand for Forhandlingsudvalget,

specialtandlæge Carsten Christensen, Odense Kommunale Tandpleje


12.10-13.00 Paneldebat med salen

13.00-14.00 Frokost på udstillingsarealet

14.00-14.45 Hvordan spotter vi talenterne og hvordan udvikler vi dem

Stine Hinge-Christensen Souschef, Center for ledelsesudvikling,

Kommunernes Landsforening

Stine Hinge-Christensens arbejdsområde i KL omfatter: Lederudvikling, lederuddannelse

(DOL og DIL), velfærdsledelse, udvikling af ledelsesgrundlag, Ledere der lykkes, talentudvikling

afkommende ledere, kompetenceudvikling mv. Koordinering af projekterne i

Væksthus for ledelse og opfølgning på trepartsaftalen, og vil på dagen tale om følgende

emner:

14.45-15.30 Workshop

Hvorfor er lederrekruttering blevet et vigtigt tema for kommunerne

Hvad er kommunens opgave og ansvar og hvad er den enkelte leders opgave og ansvar

Hvilke værktøjer anvendes til at spotte ledertalenter

Hvilke værktøjer anvendes til at motivere ledertalenter til en lederkarriere

Hvilke elementer indgår i ledertalentudvikling og hvilke værktøjer anvendes til de enkelte

elementer

I den anstrengte kommunale økonomi fjernes mellemlederlaget i mange kommuner og

dermed muligheder for at anvende disse stillinger til ledertræning og lederudvikling. Giver

det problemer i de konkrete ledertalentudviklingsprogrammer

Er der forskel på programmer for generalister og fagprofessionelle Hvorfor eller hvorfor

ikke

Hvordan støtter KL kommunerne på dette område

1. Hvad er de vigtigste argumenter for fagprofessionel ledelse af den kommunale

tandpleje og hvad kan vi gøre for at fremme forståelsen for disse argumenter

2. Hvad er de vigtigste argumenter mod fagprofessionel ledelse af den

kommunale tandpleje og hvad kan vi gøre for at imødegå disse argumenter

3. Hvordan spotter vi ledertalenter og hvordan udvikler vi dem bedst muligt

Lever vi som ledere op til vort ansvar

15.30-16.00 Kaffe på udstillingsarealet

16.00-16.50 Opsamling af workshop i plenum

16.50-17.00 Afslutning ved næstformand i De Offentlige Tandlæger

overtandlæge Birgitte Sindrup


Tilmelding

Undertegnede ønsker at deltage i De

Offentlige Tandlægers temadag:

Hvem skal lede den kommunale

tandpleje

Torsdag den 1. december 2011

på Radisson Blu H. C. Andersen

Hotel, Odense

Navn_______________________________________________

Stilling_____________________________________________

Privatadresse________________________________________

Postnr./By__________________________________________

Klinikkommune _______________ Tlf.nr.klinik ____________

Medlem af De Offentlige Tandlæger ja nej

Sæt venligst kryds ved ønsket workshop (samt 2. og 3. prioritering

af evt. pladshensyn)

Workshop 1: Hvad er de vigtigste argumenter for fagprofessionel

ledelse af den kommunale tandpleje og hvad kan vi gøre for at fremme

forståelsen for disse argumenter

Workshop 2: Hvad er de vigtigste argumenter mod fagprofessionel

ledelse af den kommunale tandpleje, og hvad kan vi gøre for at

imødegå disse argumenter

Workshop 3: Hvordan spotter vi ledertalenter, og hvordan udvikler

vi dem bedst muligt Lever vi som ledere op til vort ansvar

_________________________________________________

Nedennævnte felter skal udfyldes, såfremt faktura skal

sendes elektronisk til kommune:

Kommunenavn ______________________________________

Adresse ____________________________________________

Postnr./by __________________________________________

EAN-nr. _______________ Evt. ref. ___________________

Sendes senest 15. oktober 2011til De Offentlige Tandlæger,

Peter Bangs Vej 36, 3.tv., 2000 Frederiksberg.

Tilmelding kan også foretages elektronisk via vores hjemmeside

https://doft.dk/kursus/Kursuskalenderprogramogtilmelding/Sider

/Default.aspx

Der er ikke overnatning på dette kursus, men vær opmærksom på,

at workshop vælges under punktet ”Dobbeltværelse med”

– husk at angive 1. og 2. prioritering

(mulighed for flere tilmeldinger samlet, se næste side)


LIF-temadag 1. dec. 2011

Såfremt flere deltager

fra samme kommune

med samme fakturaadresse,

kan de blot påføres her

og sendes samlet

Navn_______________________________________________

Stilling_____________________________________________

Privatadresse________________________________________

Postnr./By__________________________________________

Klinikkommune __________________ Tlf.nr.klinik _________

Medlem af De Offentlige Tandlæger

ja nej

Sæt venligst kryds ved ønsket workshop (samt 2. og 3. prioritering

af evt. pladshensyn)

Workshop 1: Hvad er de vigtigste argumenter for fagprofessionel

ledelse af den kommunale tandpleje og hvad kan vi gøre for at fremme

forståelsen for disse argumenter

Workshop 2: Hvad er de vigtigste argumenter mod fagprofessionel

ledelse af den kommunale tandpleje, og hvad kan vi gøre for at

imødegå disse argumenter

Workshop 3: Hvordan spotter vi ledertalenter, og hvordan udvikler

vi dem bedst muligt Lever vi som ledere op til vort ansvar

Navn_______________________________________________

Stilling_____________________________________________

Privatadresse________________________________________

Postnr./By__________________________________________

Klinikkommune __________________ Tlf.nr.klinik _________

Medlem af De Offentlige Tandlæger ja nej

Sæt venligst kryds ved ønsket workshop (samt 2. og 3. prioritering

af evt. pladshensyn)

Workshop 1: Hvad er de vigtigste argumenter for fagprofessionel

ledelse af den kommunale tandpleje og hvad kan vi gøre for at fremme

forståelsen for disse argumenter

Workshop 2: Hvad er de vigtigste argumenter mod fagprofessionel

ledelse af den kommunale tandpleje, og hvad kan vi gøre for at

imødegå disse argumenter

Workshop 3: Hvordan spotter vi ledertalenter, og hvordan udvikler

vi dem bedst muligt Lever vi som ledere op til vort ansvar

More magazines by this user
Similar magazines