Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

www2.blst.dk

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

Forslag til Natura 2000-plan

70

60

50

40

30

20

10

0

Indlandssalteng

Kalkoverdrev

Surt overdrev

Areal (hektar)

Tidvis våd eng

Avneknippemose

Kildevæld

Rigkær

Bøg på mor

Bøg på muld

Ege-blandskov

Skovbevokset

tørvemose

Elle- og

askeskov

Natur-/skovtilstand: I II III IV V

Figur 4b. Natur-/skovtilstand i habitatområde H194 for de naturtyper,

som er tilstandsvurderet.

Der er endnu ikke udviklet et system til vurdering af tilstanden for en

række lysåbne naturtyper, marine naturtyper, større søer, vandløb

samt fugle og andre arter.

I figur 4 er vist natur/skovtilstanden for Natura 2000-områdets naturtyper.

Kun en mindre del af vandhullerne er tilstandsvurderet og er

derfor ikke medtaget i figuren.

Vurdering af bevaringsstatus/prognose

Miljømålsloven og EU’s habitatdirektiv fastsætter som et overordnet

mål, at naturtyper og arter, som Natura 2000-områderne er udpeget

for, skal have en gunstig bevaringsstatus. Gunstig bevaringsstatus er

defineret i habitatdirektivet (figur 5) på det biogeografiske niveau.

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen

14

More magazines by this user
Similar magazines