Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

www2.blst.dk

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler

Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegår

Habitatområde:

145

Holmegårds Mose

Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Areal:

1082 Lys skivevandkalv

Ha

Ukendt Bevaring eller genopretning af

gunstig status

Sigtelinje

Trussel: Indsats: Bemærkning Indsats: 1 2 3 4

Udsætning af fisk

Beskyttelse af

utilstrækkeligt

beskyttede arealer

Ophør med evt.

udsætning af fisk.

Mulige virkemidler:

Bemærkning:

Administrative

retningslinjer

Aftaler om ophør af evt. udsætning af fisk.

NBL § 3 og anmeldepligt.

Overskygning af ynglevandhuller

med vedplanter

Naturpleje

Dækkes af indsats for

7110 højmose.

Mulige virkemidler:

Bemærkning:

Rydning af vedplanter

Uhensigtsmæssig hydrologi

Forbedring af

hydrologi

Dækkes af indsats for

7110 højmose.

Mulige virkemidler:

Bemærkning:

Afskæring af dræn og

grøfter

Blokering af hovedafvandingskanaler

(igangværende projekt).

28. september 2009 Side 1 af 47

More magazines by this user
Similar magazines