Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

www2.blst.dk

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegår

Habitatområde:

145

Holmegårds Mose

Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Areal:

6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig 2,4 Ha

Ugunstig Genopretning af gunstig status

bund, ofte med blåtop

Sigtelinje

Trussel: Indsats: Bemærkning Indsats: 1 2 3 4

Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler: Bemærkning:

Rydning af vedplanter Manuel rydning.

Uhensigtsmæssig hydrologi Ingen Indsats i 1.

planperiode

Mulige virkemidler:

Ingen indsats i 1.

planperiode

Grundvandsindvinding

Forbedring af

hydrologi

Påvirkning af

vandindvinding på

grundvandsafhængige

naturtyper skal belyses

ved fornyelse af

indvindingstilladelse.

Mulige virkemidler:

Bemærkning:

Administrative

retningslinjer

28. september 2009 Side 5 af 47

More magazines by this user
Similar magazines