Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

www2.blst.dk

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegår

Habitatområde:

194

Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen

Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Areal:

6430 Bræmmer med høje urter langs

Ha

Ukendt Bevaring eller genopretning af

vandløb eller skyggende skovbryn

gunstig status

Sigtelinje

Trussel: Indsats: 1 2 3 4

Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler:

Bekæmpelse af invasive

arter

Næringsstofbelastning Ingen Indsats i 1.

planperiode

Mulige virkemidler:

Ingen indsats i 1.

planperiode

Habitatområde:

194

Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen

Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Areal:

7210 * Kalkrige moser og sumpe med hvas 18 Ha

Ugunstig Genopretning af gunstig status

avneknippe

Sigtelinje

Trussel: Indsats: 1 2 3 4

Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler:

Rydning af vedplanter

28. september 2009 Side 33 af 47

More magazines by this user
Similar magazines