Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

www2.blst.dk

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

Forslag til Natura 2000-plan

Natura 2000-planen er bindende for myndighederne

Natura 2000-planen er bindende, således at alle myndigheder i deres

arealdrift, naturforvaltning eller ved udøvelse af deres beføjelser i

henhold til lovgivningen i øvrigt skal lægge Natura 2000-planen til

grund. Planen forventes vedtaget i 2010, hvorefter kommunerne og

Skov- og Naturstyrelsen udarbejder bindende handleplaner, som skal

sikre gennemførelsen af Natura 2000-planen. Direkte statslig opfølgning

i form af bekendtgørelser o.l. sker dog på grundlag af Natura

2000-planen. Offentlige lodsejere kan vælge at gennemføre Natura

2000-planen direkte i deres drifts- og plejeplaner.

Planens målsætninger er bindende og skal desuden anvendes ved

konsekvensvurdering i forbindelse med myndighedsudøvelse, jf. Miljøministeriets

bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning

og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt

beskyttelse af visse arter.

Indsatsprogrammets retningslinjer er ligeledes bindende og danner

grundlag for områdets handleplan og eventuelle drifts- og plejeplaner.

Natura 2000-planen koordineres med vandplanen for hovedvandopland

2.5 Smålandsfarvandet og bliver ligesom denne revideret hvert

6. år. De dele af Natura 2000-planen, der vedrører skovbevoksede

fredskovspligtige arealer, revideres dog kun hvert 12. år.

Natura 2000-område nr. 163 dækkes af to Natura 2000-planer: Én

for delområde Holmegårds Mose, der kun omhandler habitatområde

H145, samt nærværende, der ikke medtager habitatområdet Holmegårds

Mose.

Habitatområde H145 Holmegårds Mose er i plansammenhæng skilt ud

som et delområde, fordi der opstilles et overordnet mål for mosen,

der betyder at flere af de konkrete målsætninger bliver anderledes

her end i resten af Natura 2000-området jf. § 3, stk. 1 i målbekendtgørelsen

(BEK nr. 815, 2007).

Områdebeskrivelse

Natura 2000-område nr. 163 strækker sig omkring 85 km langs med

Suså fra lidt vest for Rønnede til midt i Næstved by og dækker et

samlet areal på 4.084 ha. På en stor del af strækningen er det kun

selve åløbet, der er udpeget som Natura 2000-område. I øst er et

sammenhængende område bestående af moseområderne Holmegårds

Mose, Gammellung, Tuerne og Porsmosen udpeget som fuglebeskyttelsesområde

F91 og omfatter samtidigt habitatområderne

H145 og noget af H194. I vest findes Tystrup-Bavelse Sø, der er udpeget

til både fuglebeskyttelses- og habitatområde. Mens habitatområde

H194 her stort set er begrænset til søerne, skovene rundt om

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen

6

More magazines by this user
Similar magazines