Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

www2.blst.dk

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Suså ... - Naturstyrelsen

Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegår

Habitatområde:

194

Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen

Udpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Areal:

91D0 * Skovbevoksede tørvemoser

36 Ha

Ugunstig Bevaring eller genopretning af

gunstig status

Sigtelinje

Trussel: Indsats: Bemærkning Indsats: 1 2 3 4

Utilstrækkelig beskyttelse

Beskyttelse af

utilstrækkeligt

beskyttede arealer

Sikring af naturtypen ved

ekstensiv drift og pleje.

Mulige virkemidler:

Bemærkning:

Ekstensiv skovdrift

Urørt skov

Urørt skov, hvor det er relevant for at sikre

typen

Atmosfærisk N-deposition

Reduktion af

næringstilførsel

Mulige virkemidler:

Administrative

retningslinjer

28. september 2009 Side 40 af 47

More magazines by this user
Similar magazines