Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Bække Skole

baekkeskole.dk

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Bække Skole

Vejen Kommune

Sundhedsvaner og trivsel

blandt 7.-9. klasser

Bække Skole

December 2006


2

Indholdsfortegnelse

1 Indledning 4

2 Læsevejledning 5

3 Helbred og trivsel 7

3.1 Selvvurderet helbred 7

3.2 Almen trivsel 7

3.3 Sociale relationer 8

3.4 Symptomer og brug af medicin 9

3.5 Overvægt 10

3.6 Selvvurderet vægt 10

3.7 Sammenhæng mellem BMI og selvvurderet vægt 10

4 Skole og fritid 11

4.1 Glad for at gå i skole (ofte eller altid) 11

4.2 Elevindflydelse og lærere 11

4.3 Mobning 11

4.4 Fritidsinteresser 12

5 Kost 13

5.1 Morgenmad 13

5.2 Frokost 13

5.3 Drikkevaner 13

5.4 Frugt og grønt 14

6 Fysisk aktivitet 15

6.1 Aktivitetsniveau 15

6.2 Transport til skole 15

7 Rygning 16

7.1 Rygedebut 16

7.2 Hyppighed af rygning 16

.


3

8 Alkohol og andre rusmidler 17

8.1 Alkoholdebut 17

8.2 Har drukket inden for de sidste 30 dage 17

8.3 Har drukket fem eller flere genstande inden for de

sidste 30 dage 18

8.4 Hvor drikkes der alkohol 18

8.5 Har du talt med dine forældre om at drikke alkohol 18

8.6 Rusmidler 19

9 Seksualundervisning i skolen 20

10 Tandhygiejne 21

11 Håndhygiejne 22

.


4

1 Indledning

Vejen Kommune har i oktober 2006 gennemført en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse

af samtlige 7.-10.- klasses elevers sundhedsvaner og trivsel

kommunens folkeskoler. Undersøgelsen omfatter 1.570 unge.

Undersøgelsen er foretaget med henblik at belyse elevernes selvoplevede

helbred, symptomer og trivsel/ skoletrivsel, medicinforbrug, sundhedsvaner i

forbindelse med blandt andet rygning, alkoholforbrug, fysisk aktivitet og kost.

Formålet med undersøgelsen er at give Vejen Kommune og de enkelte skoler

en mulighed for at vurdere hvor der er behov for en særlig indsats. Skolerne

kan få en idé om sundhedsvaner og trivsel blandt netop deres elever, og Vejen

Kommune får et samlet overblik over elevernes sundhedstilstand.

Rapporten sætter fokus :

• Helbred og trivsel

Skole og fritid

• Kost

• Fysisk aktivitet

• Rygning

• Alkohol og andre rusmidler

• Seksualundervisning

• Hygiejne.

.


5

2 Læsevejledning

Skolespecifik rapport

Analyser

Statistisk signifikans

Elevfordeling

Denne rapport indeholder en oversigt over fordelingerne af svar fra Bække

Skole, og udgør et supplement til den generelle rapport for Vejen Kommune,

Sundhedsvaner og trivsel i Vejen Kommune”. Herved findes uddybende tekst

og spørgsmålsformuleringerne i den generelle rapport. Formålet med angivelsen

af fordelinger er at beskrive, hvordan livsstil og sundhedsadfærd blandt

eleverne Bække Skole ser ud. Endvidere kan fordelingerne give en fornemmelse

af, hvor hver enkelt skole ligger i forhold til kommunegennemsnittet. I

denne sammenligning er to forhold væsentlige: den enkelte skoles svarprocent,

og antallet af elever skolen. Er disse to forhold lave, kan selv små udsving

blandt elevernes besvarelser betyde en markant afvigelse i forhold til gennemsnittet.

Fordelingerne i den skolespecifikke rapport skal derfor læses med et

forbehold.

Analyserne er opdelt køn, for at få grupper af en vis størrelse. Analyser, der

omhandler så små grupper af elever at adfærden blandt de enkelte elever er

genkendelig, eller undersøgelser der er af meget personlig karakter, er ikke

inddraget af hensyn til de deltagende elevers anonymitet.

For at vurdere, om der statistisk set er forskel mellem piger og drenge er der

foretaget statistiske test 5 % - niveau. Hvis der er signifikant forskel mellem

kønnene betyder det, at der er mindre end 5 % sandsynlighed for, at en forskel

mellem piger og drenge beror en tilfældighed. Statistisk signifikans er angivet

med en *.

Denne rapport omhandler således sundhedsvaner og trivsel alene blandt 7.-9. -

klasses elever Bække Skole. Rapporten bygger besvarelser fra 94 elever,

og svarprocenten er 82,4 %. Fordelingen af elever køn ses i

Tabel 1.

.


6

Tabel 1 Fordeling af elever Bække Skole, procent af samlet antal henholdsvis

piger og drenge.

Piger

Drenge

12 år 8,3% 8,7%

13 år 18,8% 21,7%

14 år 45,8% 41,3%

15 år 25,0% 19,6%

16 år 2,1% 8,7%

Procent i alt 100 % 100 %

I alt 48 46

Opbygning

Rapportens opbygning følger rapporten for Vejen Kommunes opbygning, således,

at kapitelnummereringen stemmer overens.

Kapitel 3 omhandler elevernes generelle helbred og trivsel, og indbefatter fordelinger

af eleverne Bække Skole i forhold til selvvurderet helbred, symptomer

og brug af medicin, sociale relationer samt en række spørgsmål omkring

vægt.

Kapitel 4 handler om elevernes trivsel i skolen, deres indflydelse skolen,

mobning og fritidsinteresser. Herefter behandler kapitel 5 elevernes kost, nærmere

bestemt morgenmad, frokost, drikkevarer, frugt og grønt.

Kapitel 6 belyser det fysiske aktivitetsniveau, og den måde eleverne transporterer

sig til skole .

Kapitel 7 og 8 omhandler henholdsvis elevernes ryge- og alkoholvaner, -debut,

hyppighed og for alkohols vedkommende også hvor meget der drikkes, hvorhenne

og om eleverne har talt med deres forældre om alkohol. Kapitel 8 omhandler

også fordelingen af elever, der har prøvet at ryge hash.

Kapitel 9 afdækker om eleverne har modtaget seksualundervisning og i givet

fald deres udbytte af undervisningen i forhold til emnerne sex, prævention, seksuelt

overførte sygdomme og abort. Endelig handler kapitel 10 om hygiejne,

nærmere hvor stor en andel af eleverne der børster tænder og andelen, der ikke

vasker hænder efter toiletbesøg.

.


7

3 Helbred og trivsel

3.1 Selvvurderet helbred

Tabel 2 Andel af Bække Skoles elever, der vurderer deres helbred som meget

godt eller godt, fordelt køn.

Bække Skole

Piger 77,1%

Drenge 91,3%

Elever i alt 94

3.2 Almen trivsel

Tabel 3 Andel af Bække Skoles elever, der har angivet 9 eller 10 skalaen for

almen trivsel, fordelt køn og alder. På skalaen betyder 10 det bedst mulige

liv, mens 0 betyder det værst mulige liv.

Bække Skole

Piger 33,3%

Drenge 34,8%

Elever i alt 94

.


8

3.3 Sociale relationer

Tabel 4 Andel af piger Bække Skoles fortrolige relationer til venner og familie,

n=48

Fortrolige relationer til mindst

én forælder

Ja

Nej

Fortrolige relationer til mindst Ja 85,4% 6,3%

én ven Nej 2,1% 6,3%

Tabel 5 Andel af drenge Bække Skoles fortrolige relationer til venner og

familie, n=46

Fortrolige relationer til mindst

én forælder

Ja

Nej

Fortrolige relationer til mindst Ja 73,9% 6,5%

én ven Nej 17,4% 2,2%

.


9

3.4 Symptomer og brug af medicin

Tabel 6 Andel af Bække Skoles elever, der inden for de sidste 6 måneder har

haft følgende symptomer næsten hver dag. Fordelt køn.

Piger

Drenge

Hovedpine 10,4% 2,2%

Mavepine 2,1% 2,2%

Ondt i ryggen* 8,3% 0,0%

Været ked af det 2,1% 2,2%

Været irritabel eller i dårligt humør 6,3% 4,3%

Været nervøs 6,3% 0,0%

Haft svært ved at falde i søvn 14,6% 8,7%

Været svimmel 0,0% 0,0%

Haft længerevarende hoste* 8,3% 0,0%

Været træt 27,1% 21,7%

Ikke haft lyst til at spise 12,5% 4,3%

Elever i alt 48 46

Tabel 7 Andel af Bække Skoles elever, der tager piller eller medicin når de har

følgende symptomer, fordelt køn.

Piger

Drenge

Hovedpine 58,3% 45,7%

Mavepine 20,8% 17,4%

Ondt i ryggen 12,5% 8,7%

Er ked af det 0,0% 0,0%

Har astma eller allergi 22,9% 17,4%

Er i dårligt humør eller irritabel 0,0% 0,0%

Har problemer med at sove 0,0% 0,0%

Elever i alt 48 46

.


10

3.5 Overvægt

Tabel 8 Andel af Bække Skoles elever, der er overvægtig, fordelt køn.

Bække Skole

Piger 8,5%

Drenge 15,2%

Elever i alt 93

3.6 Selvvurderet vægt

Tabel 9 Andel af Bække Skoles elever, der har det fint med deres vægt, fordelt

køn.

Bække Skole*

Piger 37,5%

Drenge 60,9%

Elever i alt 94

3.7 Sammenhæng mellem BMI og selvvurderet vægt

Tabel 10 Andel af Bække Skoles normalvægtige elever, der mener at de vejer

for meget, fordelt køn.

Bække Skole*

Piger 48,8%

Drenge 25,6%

Elever i alt 82

.


11

4 Skole og fritid

4.1 Glad for at gå i skole (ofte eller altid)

Tabel 11 Andel af Bække Skoles elever, der oftest eller altid er glad for at gå i

skole, fordelt køn.

Bække Skole

Piger 64,6%

Drenge 60,9%

Elever i alt 94

4.2 Elevindflydelse og lærere

Tabel 12 Andel af Bække Skoles elever, der er helt enige eller enige i følgende

udsagn om elevindflydelse og lærere, fordelt køn. N=94

Piger Drenge

På vores skole er eleverne med til at lave reglerne* 13% 43%

Mine lærere opmuntrer mig til at komme frem med

mine egne synspunkter 42% 43%

Mine lærere interesserer sig for mig som menneske 42% 54%

4.3 Mobning

Tabel 13 Andel af Bække Skoles elever, der er blevet mobbet 2 eller flere gange

inden for de sidste 2 måneder, fordelt køn.

Bække Skole

Piger 6,3%

Drenge 8,7%

Elever i alt 94

.


12

4.4 Fritidsinteresser

Tabel 14 Andel af Bække Skoles elever, der dyrker andre fritidsaktiviteter end

sport, fordelt køn

Piger

Drenge

Mindre end én gang om ugen

eller slet ikke 66,7% 58,7%

1-2 gange om ugen 25,0% 28,3%

3-4 gange om ugen 4,2% 6,5%

5-6 gange om ugen 2,1% 2,2%

Hver dag i ugen 2,1% 4,3%

Procent i alt 100 % 100 %

Elever i alt 48 46

.


13

5 Kost

5.1 Morgenmad

Tabel 15 Andel, af Bække Skoles elever der spiser morgenmad hver dag inden

de skal i skole.

Bække Skole

Piger 58,3%

Drenge 67,4%

Elever i alt 94

5.2 Frokost

Tabel 16 Andel af Bække Skoles elevers form for frokost mellem 4-5 dage om

ugen, fordelt køn.

Piger

Drenge

Madpakke 54,2% 45,7%

Skolen 0,0% 4,3%

Grillbar 0,0% 6,5%

Ingenting 8,3% 8,7%

Elever i alt 48 46

5.3 Drikkevaner

Tabel 17 Andel af Bække Skoles elever der drikker hhv. sodavand, juice og

vand dagligt, fordelt køn.

Piger

Drenge

Sodavand* 0,0% 8,7%

Juice* 6,3% 21,7%

Vand 66,7% 63,0%

Elever i alt 48 46

.


14

5.4 Frugt og grønt

Tabel 18 Andel af Bække Skoles elever der indtager frugt dagligt, fordelt

køn.

Bække Skole

Piger 25,0%

Drenge 17,4%

Elever i alt 94

Tabel 19 Andel af Bække Skoles elever der indtager grønt dagligt, fordelt

køn.

Bække Skole

Piger 18,8%

Drenge 21,7%

Elever i alt 94

.


15

6 Fysisk aktivitet

6.1 Aktivitetsniveau

Tabel 20 Fordeling af Bække Skoles elevers aktivitetsniveauer, fordelt køn

Piger Drenge

Foretrækker at se TV 12,5% 8,7%

Kan lide at bevæge sig men dyrker ikke

sport i forening 16,7% 28,3%

Går til sport i fritiden, ca. 1 gang om ugen 33,3% 30,4%

Går til sport i fritiden, træner hårdt 37,5% 32,6%

Procent i alt 100 % 100 %

Elever i alt 48 46

6.2 Transport til skole

Tabel 21 Fordeling af Bække Skoles elever der kom til skole i dag forskellig

vis, fordelt køn.

Piger Drenge

Gik 20,8% 28,3%

Cykel 18,8% 23,9%

Knallert 0,0% 2,2%

Bil 14,6% 17,4%

Bus 45,8% 28,3%

Procent i alt 100 % 100 %

Elever i alt 48 46

.


16

7 Rygning

7.1 Rygedebut

Tabel 22 Andel af Bække Skoles elever inden for hver aldersgruppe, der har

prøvet at ryge, fordelt køn.

Piger Drenge

12 år 25,0% 0,0%

13 år 33,3% 40,0%

14 år 40,9% 26,3%

15 år 33,3% 44,4%

16 år 100,0% 25,0%

Elever i alt 48 46

7.2 Hyppighed af rygning

Tabel 23 Rygehyppighed blandt Bække Skoles elever, fordelt køn.

Piger Drenge

Dagligt 6,3% 6,5%

Mindst én gang om ugen 0,0% 0,0%

Ja, men sjældnere end hver uge 0,0% 0,0%

Ja, men kun ved festlige lejligheder 4,2% 0,0%

Nej, ryger ikke 89,6% 93,5%

Procent i alt 100 % 100 %

Elever i alt 48 46

.


17

8 Alkohol og andre rusmidler

8.1 Alkoholdebut

Tabel 24 Andel af Bække Skoles elever inden for hver aldersgruppe, der har

prøvet at drikke alkohol, fordelt køn.

Piger Drenge

12 år 25,0% 75,0%

13 år 22,2% 50,0%

14 år 72,7% 84,2%

15 år 100,0% 100,0%

16 år 100,0% 100,0%

Elever i alt 48 46

8.2 Har drukket inden for de sidste 30 dage

Tabel 25 Andel af Bække Skoles elever inden for hver aldersgruppe, der har

drukket alkohol mindst én gang inden for de sidste 30 dage, fordelt køn.

Piger Drenge

12 år 25,0% 50,0%

13 år 11,1% 20,0%

14 år 40,9% 36,8%

15 år 41,7% 55,6%

16 år 100,0% 75,0%

Elever i alt 48 46

.


18

8.3 Har drukket fem eller flere genstande inden for de

sidste 30 dage

Tabel 26 Andel af Bække Skoles elever inden for hver aldersgruppe, der har

drukket fem eller flere genstande én gang, én eller flere gange inden for de

sidste 30 dage, fordelt køn.

Piger Drenge

12 år 25,0% 50,0%

13 år 11,1% 20,0%

14 år 22,7% 31,6%

15 år 41,7% 44,4%

16 år 100,0% 25,0%

Elever i alt 48 46

8.4 Hvor drikkes der alkohol

Tabel 27 Andel af Bække Skoles elever, der har prøvet at drikke alkohol, der

har drukket følgende steder, sidste gang de drak alkohol. Fordelt køn.

Piger Drenge

Hjemme 28,1% 37,8%

Hos venner 31,3% 35,1%

Bar/diskotek 3,1% 2,7%

Halbal 9,4% 10,8%

Andet 28,1% 13,5%

Procent i alt 100 % 100 %

Elever i alt 32 37

8.5 Har du talt med dine forældre om at drikke alkohol

Tabel 28 Andel af Bække Skoles elever, der har talt med deres forældre om at

drikke alkohol, fordelt køn.

Bække Skole

Piger 79,2%

Drenge 91,3%

Elever i alt 94

.


19

8.6 Rusmidler

Tabel 29 Andel af Bække Skoles elever, der har prøvet at ryge hash, fordelt

køn.

Bække Skole

Piger 0,0%

Drenge 6,5%

Elever i alt 94

.


20

9 Seksualundervisning i skolen

Tabel 30 Andel af Bække Skoles elever, der har haft seksualundervisning, fordelt

køn.

Bække Skole

Piger 95,8%

Drenge 93,5%

Elever i alt 94

Tabel 31 Andel af Bække Skoles elever, der har haft seksualundervisning, der

ikke har fået udbytte af forskellige emner i seksualundervisningen, fordelt

køn.

Piger Drenge

Sex 21,7% 23,3%

Prævention 10,9% 25,6%

Seksuelt overførte sygdomme 17,4% 20,9%

Abort 30,4% 25,6%

Elever i alt 46 43

.


21

10 Tandhygiejne

Tabel 32 Andel af Bække Skoles elever, der børster tænder 2 eller flere gange i

løbet af dagen, fordelt køn.

Bække Skole*

Piger 91,7%

Drenge 67,4%

Elever i alt 94

.


22

11 Håndhygiejne

Tabel 33 Andel, der angiver at de sjældent eller aldrig vasker hænder med sæbe

efter toiletbesøg, fordelt køn.

Bække Skole

Piger 0,0%

Drenge 4,3%

Elever i alt 94

.

More magazines by this user
Similar magazines