Danske Invest Mix-afdelinger

danskeinvest.dk

Danske Invest Mix-afdelinger

Maj 2010

xxxxx

Danske Invest Mix-afdelinger

– Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet

eller værdipapirinvesteringer

Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt

erhvervsdrivende under virksomhedsskatteordningen

9


Det er en god idé at fordele sine midler

i både aktier og obligationer

Mange virksomheder vil gerne have nogle af deres

penge ud at yngle på de globale investeringsmarkeder.

Men en virksomhed kan synes, at det er

for besværligt at sætte sig ind i risikospredning og

selv stå for den løbende pleje af investeringerne.

Det kan derfor være et godt valg for virksomheden

at vælge en af de fire Danske Invest Mix-afdelinger

som en ”pakkeløsning” med en stor spredning

på forskellige typer værdipapirer. Virksomheden

overlader pasningen af investeringerne til professionelle

porteføljerådgivere, der løbende tilpasser

investeringen til forventningerne i investeringsmarkederne.

Fordelen ved at sammensætte investeringen af

både obligationer og aktier er, at det giver mulighed

for at opnå et højere afkast uden at øge

risikoen væsentligt i forhold til en typisk obligationsinvestering

– set over en længere periode.

Det skyldes blandt andet, at obligationer og aktier

oftest har en forskellig kursudvikling, og derfor

falder obligationer og aktier sjældent i værdi

samtidig.

Høj

Forventet afkast

Lav

Lav

C) Blanding af

aktier og obligationer

A) 100 % obligationer

Forventet risiko

Som en ekstra fordel spreder vi investeringerne i

Danske Invest Mix-afdelingerne på korte og lange

obligationer, herunder også kreditobligationer,

ligesom aktierne er bredt fordelt på geografiske

områder og brancher. Det giver en bedre risikospredning

og lave handelsomkostninger for

virksomheden i forhold til, hvis virksomheden selv

skal opnå en lignende risikospredning, når der

investeres i enkeltpapirer.

B) 100 % aktier

Høj

Grafen viser, hvordan der med den rette blanding af aktier

og obligationer opnås et højere afkast uden at løbe en væsentlig

større risiko. Hvert punkt på kurven viser en

fordeling mellem obligationer og aktier. Med bevægelsen

fra A mod B øges aktieandelen i den samlede opsparing,og

andelen af obligationer bliver mindre. De første aktiekøb

mindsker risikoen, men forøges andelen af aktier yderligere,

stiger den samlede risiko igen.

2


Danske Invest Mix-afdelinger

matcher forskellige behov

Virksomheden behøver hverken at have en betydelig

formue eller stor interesse i værdipapirer

for at investere i en af Danske Invest Mix-afdelingerne.

Det vigtigste er, at du kan fortælle os om

din virksomheds behov og planer for at placere

den overskydende likviditet og andre opsparede

midler.

Beslutninger om investeringer bør altid tage

udgangspunkt i virksomhedens investeringsprofil.

Sammen med virksomhedens bankrådgiver afdækkes

virksomhedens investeringsprofil – herunder

graden af risikovillighed, tidshorisonten for

investeringen samt evnen til at bære eventuelle

tab på virksomhedens investeringer. Herved klarlægges

det, hvilke værdipapirer, inkl. investeringsbeviser,

det kan være relevant for virksomheden

at investere i.

Af skemaet nedenfor fremgår det, hvilke investeringsmuligheder

virksomheden bl.a. har. Der kan

vælges mellem tre niveauer for risikovillighed og

to niveauer for tidshorisont.

På baggrund af tidshorisont, risikovillighed og

tabsevne kan en af de fire Danske Invest Mix-afdelinger

– med de givne aktieandele – være interessante

for din virksomhed.

Der er mange muligheder for at placere overskudslikviditet

og andre opsparede midler, og hvis

virksomhedens tidshorisont er over tre år, og din

virksomhed ikke selv vil stå for værdipapirinvesteringer,

kan en af de fire Danske Invest Mix-afdelinger

fra Investeringsforeningen Danske Invest

være et godt alternativ for din virksomhed.

Risikovillighed/

tabsevne

Tidshorisont

Mellemlang

horisont

(3-7 år)

Lang horisont

(over 7 år)

Lav Middel Høj

Danske Invest Mix Defensiv

Aktieandel max. 30 %

Danske Invest Mix

Aktieandel max. 45 %

Danske Invest Mix

Aktieandel max. 45 %

Danske Invest Mix Offensiv

Aktieandel max. 60 %

Danske Invest Mix Offensiv

Aktieandel max. 60 %

Danske Invest Mix Offensiv Plus

Aktieandel max. 80 %

3


Specifikt om de fire Danske Invest Mix-afdelinger

Danske Invest Mix Defensiv vil primært investere

i obligationer udstedt af danske realkreditinstitutter,

statsobligationer og udenlandske obligationer.

Derudover kan Danske Invest Mix Defensiv

indeholde op til 30 pct. aktier. Afdelingen hører til

i kategorien ”lav risiko” og er egnet til investorer

med en tidshorisont på tre til syv år.

Danske Invest Mix er primært eksponeret mod

obligationsmarkederne, og som minimum skal 55

pct. af de samlede aktiver altid være investeret i

obligationer. Højst 45 pct. af de samlede aktiver

kan derfor investeres i aktier. Danske Invest Mix

er velegnet til investorer, som har en tidshorisont

på tre til syv år, hvis man er middel risikovillig og

over syv år, hvis man er mindre risikovillig.

Danske Invest Mix Offensiv vil have en delt

eksponering til obligations- og aktiemarkederne

og vil til enhver tid bestå af en blanding af forskellige

værdipapirer, der matcher udviklingen på de

finansielle markeder. En stor del, op til 60 pct.,

af afdelingens portefølje, kan investeres i aktier.

Afdelingen matcher mere risikovillige investorer

med en tidshorisont på tre til syv år samt investorer

med middel risikovillighed med en tidshorisont

på over syv år.

Danske Invest Mix Offensiv Plus vil blive eksponeret

bredt til aktiemarkederne, da afdelingen

kan investere op til 80 pct. i aktier. Formålet med

Danske Invest Mix Offensiv Plus er at opnå det

højest mulige langsigtede afkast på de globale aktiemarkeder

samt at have en mindre base i form

af obligationer. Investorerne skal kunne acceptere

et eventuelt værditab for at opnå muligheden for

at få et bedre afkast. Denne afdeling henvender

sig til risikovillige investorer med en tidshorisont

på over syv år.

Fælles for Danske Invest Mix-afdelingerne

Aktieinvesteringerne i Danske Invest Mix-afdelingerne

sker hovedsageligt gennem andre afdelinger

i investeringsforeninger og ikke ved direkte

investeringer i aktier. Aktieinvesteringerne – både

danske og udenlandske – dækkes bredt geografisk

og branchemæssigt. Danske obligationer inkluderer

realkredit- og statsobligationer samt eventuelle

erhvervsobligationer. Udenlandske obligationer

dækker kreditobligationer med høj og lav kreditværdighed

samt statsobligationer fra emerging

markets og den vestlige verden.

Læs mere i tegningsprospektet, der kan hentes

på www.danskeinvest.dk.

4


Danske Invest Mix-afdelingerne

er særligt velegnede til:

Selskaber

Aktie- og anpartsselskabers investeringer i aktier

og obligationer beskattes som udgangspunkt efter

lagerprincippet. Det betyder, at der årligt skal opgøres

gevinst og tab på selskabets investeringer.

Ved investering i Danske Invest Mix-afdelingerne

reduceres den årlige opgørelse af gevinst og

tab til en enkelt investering. Denne enkelhed og

overskuelighed ved den årlige gevinst- og tabsopgørelse

er en medvirkende årsag til, at Danske

Invest Mix-afdelingerne anses for at være attraktive

investeringsmuligheder for selskaber.

Selskaber, der har en særlig nettokurstabskonto

vedrørende tidligere investeringer i investeringsselskaber,

kan modregne gevinster fra Danske

Invest Mix-afdelingerne i det fremførte nettokurstab.

Selvstændigt erhvervsdrivende

under virksomhedsskatteordningen

Midler omfattet af virksomhedsskatteordningen

kan blandt andet investeres i rentebærende obligationer.

Investering i aktier kræver, at det sker gennem en

akkumulerende afdeling i en investeringsforening,

hvilket disse fire Danske Invest Mix-afdelinger er.

Fordele ved at investere i Danske Invest Mix-afdelingerne:

Om risikoen

Det er altid forbundet med risiko at investere i værdipapirer.

Dansk Invest Mix Defensiv er eksempelvis kategoriseret

som ”lav risiko”, men til trods for den lave aktieandel,

er der også her en risiko for at værdien af de investerede

midler falder som følge af kursudsving. Hovedreglen er den,

at jo højere aktieandel, der indgår i den enkelte investering,

desto højere kursudsving kan der forekomme.

De maksimale aktieandele i de enkelte Danske Invest Mixafdelinger

er beskrevet i skemaet på side 3. Af konkrete

risikofaktorer kan nævnes, at aktiemarkederne falder

væsentligt som følge af selskabsspecifikke, politiske eller

lovgivningsmæssige forhold, at obligationsmarkedet bliver

udsat for politiske og markedsmæssige forhold, som kan

påvirke værdien af investeringerne.

• Virksomheden sparer tid og opnår samtidig en professionel pleje og overvågning af midlerne/

formuen

• Der er mulighed for at opnå et bedre afkast end ved en passiv investering, hvor der ikke sker

løbende omlægninger

Danske Invest Mix-afdelingerne er akkumulerende, så virksomheden skal ikke håndtere renter

og udbytter

• Midler omfattet af virksomhedsskatteordningen opnår adgang til at investere i aktier.

5


Yderligere information om

de fire Danske Invest Mix-afdelinger

Danske Capital (division af Danske Bank A/S) er

porteføljerådgiver for de fire afdelinger.

Tegningsperioden for de tre nye afdelinger:

Danske Invest Mix Defensiv

Danske Invest Mix Offensiv

Danske Invest Mix Offensiv Plus

Fondskoderne:

Danske Invest

Mix Defensiv

Mix

Mix Offensiv

Mix Offensiv Plus

Fondskode

DK0060228633

DK0060010841

DK0060228716

DK0060228989

løber fra den 17. maj til den 4. juni 2010.

Investeringsbeviserne i de tre afdelinger udbydes

i tegningsperioden til en fast kurs på henholdsvis

101,40 franko (Danske Invest Mix Defensiv) og

101,45 franko (Danske Invest Mix Offensiv og

Danske Invest Mix Offensiv Plus).

Danske Invest Mix er en bestående afdeling, som

blev introduceret 21. oktober 2005 og kan handles

gennem Danske Banks almindelige handelssystem.

Om skatten

Beskrivelsen af de skattemæssige forhold gælder

kun for investorer, der er fuldt skattepligtige i Danmark

og dækker udelukkende de generelle regler.

Særregler og detaljer omtales ikke her.

Fuldt skattepligtige investorer er navnlig personer,

der har bopæl i Danmark eller opholder sig her i

mindst seks måneder, samt selskaber, fonde m.v.,

der er registreret i Danmark, eller hvis ledelse har

sæde i Danmark.

6


Den skattemæssige behandling afhænger af den

enkelte investors situation og kan ændre sig fremover

som følge af ændringer i lovgivningen eller

investors forhold.

Kursgevinst og -tab på afdelingerne opgøres efter

lagerprincippet, hvilket blandt andet betyder, at

urealiserede kursgevinster og –tab opgøres år

for år. Det indebærer årlig beskatning af såvel

realiseret som urealiseret gevinst og fradrag for

eventuelt tab.

Selskaber

Årets opgjorte gevinst eller tab skal medregnes i

selskabets skattepligtige indkomst.

Har selskabet en fremførbar særlige nettokurstabssaldo

fra tidligere investeringer i investeringsselskaber,

kan årets opgjorte gevinst

modregnes i den fremførbare særlige nettokurstabssaldo.

Selvstændigt erhvervsdrivende

Årligt opgjorte gevinster eller tab indgår i virksomhedens

skattepligtige overskud.

Du kan få yderligere oplysninger om skatten i din

Danske Bank filial eller i den generelle skattefolder

Danske Invest og skatten”, som kan downloades

på www.danskeinvest.dk.

Om Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest er et alternativ

til at investere direkte i obligationer eller

aktier. Når din virksomhed investerer via Danske

Invest, plejer eksperter fra hele verden løbende

opsparingen og spreder risikoen inden for det enkelte

investeringsområde. Det giver din virksomhed

en nem indgang til investering i værdipapirer

fra Danmark og udlandet.

Flere oplysninger

Læs mere om de fire Danske Invest Mix-afdelinger

på www.danskeinvest.dk. Her kan du også hente

det fuldstændige tegningsprospekt og vedtægterne.

I prospektet er der bl.a. en nærmere beskrivelse

af risikoforhold.

Vi anbefaler, at din virksomhed tager en snak med

jeres rådgiver for at høre mere om mulighederne

for at investere via de fire Danske Invest Mix-afdelinger

eller Danske Invest i øvrigt.

7


XXXXX

Danske Bank

Holmens Kanal 2-12

1092 København K

Telefon 33 44 00 00

www.danskebank.dk

8

More magazines by this user
Similar magazines