Kuperet skovnært landskab

sonderborg.dk

Kuperet skovnært landskab

Nøglekarakter

Nørreskov

Skovnært bakkeland med afvekslende

terræn og bebyggelse som spredte punkter

i landskabet.

1. Landskabskarakterbeskrivelse

Østerholm

Beliggenhed og afgrænsning

Området er beliggende på den midterste

og østligste del af Als op til Nørreskov ved

Østerholm. Karakterområdet omfatter

således det skovnære bakkede landskab

ved Nørreskov omkring Østerholm. Området

er mod nord afgrænset af Nørreskoven

og mod syd af det tilstødende bakkede

karakterområde med vådområder og levende

hegn – grænsen mellem områderne er

bestemt af terræn, nærheden til skoven samt

de eksisterende elementer i landskabet.

0 1000 m.

Bakket skovnært landskab

Bebyggelse

Kuperet skovnært landskab

Grænse på karakterområde

ikke endeligt defineret

12

Karakterområdets grænse


Landskabskarakteren

De karaktergivende elementer i området

er det kuperede terræn med bebyggelser

og landsbyer liggende på de lavere dele i

terrænet. Det er karakteristisk at terrænet

virker rumdannende på den dyrkede flade

med linjeformede levende hegn.

Samtidig er det er karakteristisk, at

bebyggelsesstrukturen ikke er påvirket af

udflytningen så størstedelen af bebyggelsen

stadig er samlet i landsbyer. Særkendet

for landsbyerne er således den gamle

bygningsmasse, gadeforløbene og det frie

udsyn over landskabet.

Nørreskov

Østerholm

1. Landskabskarakterbeskrivelse

0 1000 m.

Levende hegn

Bebyggelse

Kuperet skovnært landskab13

Grænse på karakterområde

ikke endeligt defineret

Karakterområdets grænse


Landskabstype

Morænelandskab fra sidste istid.

Naturgrundlag

1. Landskabskarakterbeskrivelse

Geomorfologi

Området er et landskab med dødisrelief.

Jordtype

Den dominerende jordtype er sandblandet

lerjord med enkelte islæt af lerblandet

sandjord.

Terræn

Terrænet er er overvejende kuperet.

Kompleksitet

Ingen særlige forhold med hensyn til

kompleksitet.

Hydrologi

Der findes enkelte vådområder i området og

vest for Østerholm løber et større vandløb.

0 1000 m.

Sandblandet lerjord

Kuperet skovnært landskab

Lerblandet sandjord

Grænse på karakterområde

ikke endeligt defineret

Karakterområdets grænse

14

Vandløb og vådområder


1. Landskabskarakterbeskrivelse

Øverst: Udsigten mod Bommerlund fra Strelbjergvej

Nederst: Området er et landskabsmæssigt dødisrelief med et overvejende kuperet terræn

Kuperet skovnært landskab15


Arealanvendelse og

landskabselementer

Nørreskov

Dyrkningsform

Område med dyrkede marker.

1. Landskabskarakterbeskrivelse

Bevoksning

Området afgrænses mod nord af Nørreskoven

og på den dyrkede flade findes der

linjeformede levende hegn samt beplantning

omkring bebyggelse.

Bebyggelse

Gårde og husmandssteder.

Det er karakteristisk for området at det ikke

er påvirket af udflytningen hvilket betyder, at

bebyggelsen primært er samlet i landsbyer

eller mindre bebyggelser.

Tekniske anlæg

- Ingen særlige forhold.

0 1000 m.

16

Bebyggelse

Kuperet skovnært landskab

Grænse på karakterområde

ikke endeligt defineret

Karakterområdets grænse

Levende hegn

Dyrket flade


1. Landskabskarakterbeskrivelse

Østerholm med Nørreskoven i baggrunden

Kuperet skovnært landskab17


1. Landskabskarakterbeskrivelse

Kulturhistoriske mønstre og anlæg

Kigger man på de historiske kort er den

eneste forskel på målebordsbladende fra

1842-1899 og frem til målebordsbladende

fra 1900-1960 at, der har været gravet lidt

tørv i vådområderne – bebyggelse, levende

hegn og markinddelingen er stort set

uændret. Sammenligner man det historiske

kort fra 1900-1960 med et nutidigt kan man

se, at der er sket en reduktion af de levende

hegn.

Det er karakteristisk at bebyggelsesstrukturen

ikke er påvirket af udflytningen så størstedelen

af bebyggelsen stadig er samlet i landsbyer.

Særkendet for landsbyerne er således den

gamle bygningsmasse, gadeforløbene og det

frie udsyn over landskabet.

Østerholm Slot som i dag er en fredet

borgtomt (kun grundstene er tilbage i

terrænet) stammer fra 1554 hvor det blev

bygget på en sandbanke af Thomas Sture.

Østerholm var en vandborg, der blev bygget

ude i vandet i en lille sø. Herregården blev

senere købt af Frederik den andens yngre

bror, Hertug Hans den yngre, der ombyggede

ejendommen til et fransk inspireret lystslot

med tårne og spir. Hertug Hans den yngre var

i øvrigt en effektiv herre, som købte jord

Historisk kort 1842-1899.

Kuperet skovnært landskab

18


overalt på Als. Men han var dog ret upopulær

blandt folk på egnen på grund af hans

hårdhed. Da han dør i 1622 blev hans

ejendomme delt mellem hans arvinger.

Hertug Hans den Yngre er i øvrigt stamfar til

dén Glücksborgske slægt, som i dag sidder på

den danske trone. I 1724 overtog den danske

konge Østerholm efter en konkurs. Men da

var det så forfaldent, at det blev revet ned til

grundstenene allerede i 1733. Søen tørrede

siden ind, og grundplanet blev dækket af jord.

Men i 1954 blev grundstenene fundet igen.

Det var Nationalmuseet, der stod for arbejdet,

og i dag ligger grundplanet i baghaven til en

privat ejendom. Det er ejendommens ejere,

der holder de smukke arealer som det stadig

er muligt at besøge.

1. Landskabskarakterbeskrivelse

Historisk kort 1900-1960.

Kuperet skovnært landskab19


Rumlige og visuelle forhold

1. Landskabskarakterbeskrivelse

Karaktergivende landskabselementer og

rumlige visuelle forhold

De karaktergivende elementer i området

er terrænet. Terrænet er kuperet og virker

rumdannende i landskabet. Samtidig er det

karakteristisk for området at det er forholdsvis

tyndt befolket uden for landsbyerne og, at

bebyggelserne ligger på de laveste steder i

terrænet.

Det kuperede rumdannende terræn med

linjeformede levende hegn danner et

landskab i lille skala.

Markante delområder og enkeltelementer

Området umiddelbart øst for Østerholm er

udpeget som delområde da det kuperede

terræn er særligt markant her.

Påvirkninger

- Ingen særlige forhold.

0 1000 m.

Bebyggelse

Kuperet skovnært landskab

Grænse på karakterområde

ikke endeligt defineret

Levende hegn

Kuperet terræn

Besigtigelsespunkter

20

Karakterområdets grænse

Stærkt kuperet terræn


Visuelle relationer til naboområder

Pga. terrænet er det forskelligt, hvor langt

man kan se i landskabet.

1. Landskabskarakterbeskrivelse

Kuperet rumdannende terræn med Nørreskoven bagerst i horisonten

Kuperet skovnært landskab21


Landskabskarakterens oprindelse

1. Landskabskarakterbeskrivelse

0 1000 m.

Dyrket landbrug

Kuperet skovnært landskab

Grænse på karakterområde

ikke endeligt defineret

Østerholm

Levende hegn

Selve bebyggelsesstrukturen har sin oprindelse

helt tilbage i middelalderen og strukturen er

stort set uændret frem til i dag da Als ikke

er påvirket af udflytningen. Markstrukturen

er derimod blevet påvirket gennem tiden af

landbrugets udvikling. Sammenligner man

historiske kort med landskabet i dag kan man

bl.a. se, at markinddelingen er blevet ændret

gennem tiden og at marklodderne er blevet

større samtidig med, at antallet af levende

hegn er reduceret.

Nøglefunktioner, udviklingstendenser

og planlægning

Nøglefunktioner

For opretholdelsen af landskabskarakteren

i området er det nødvendigt, at der dyrkes

landbrug. Samtidig er det vigtig, at terrænet

ikke ændres eller sløres af nye anlæg herunder

bebyggelse.

Udviklingstendenser

Der ligger et enkelt hus i Østerholm som kun

benyttes som feriehus. En udvikling i retning

af flere feriehuse vil ikke være gavnligt for

området. Byen/området risikerer at blive

meget tom og død i f.eks. vinterperioden

ligesom vedligeholdelsen og det generelle

liv i byen kan blive negativt påvirket.

22

Karakterområdets grænse


Planlægning

Området er udpeget som et særligt værdifuldt

landbrugsområde samt et område med

særlige drikkevandsinteresser.

Den nordligste del af området som grænser

op til Nørreskoven er udpeget som værdifuldt

landskab.

Hele karakterområdet er derudover udpeget

som uforstyrrede landskaber – formålet med

udpegningen af uforstyrrede landskaber er,

at undgå at de få tilbageværende områder

påvirkes af store tekniske anlæg eller

byggerier.

Nørreskoven er omgivet af en

skovbeskyttelseslinje der går ind over

områdets nordlige del og samtidig findes

der et beskyttet dige langs Nørreskoven i

grænsen mellem karakterområderne.

Østerholm Slots ruin er omfattet af en 100 m

beskyttelses fredning.

Hele området er omfattet af kystnærhedszonen.

I kystnærhedszonen (3 km fra kysten)

skal bebyggelse og anlæg begrænses. Der

må ikke udlægges nye sommerhusområder,

og eksisterende sommerhusområder skal

fastholdes til ferieformål. Offentlighedens

adgang til kysten skal sikres og udbygges,

medmindre den rekreative færdsel og

anvendelse truer plante- og dyreliv i

værdifulde naturområder.

Østerholm beskyttelses

fredning

0 1000 m.

Særlige

drikkevandsinteresser

1. Landskabskarakterbeskrivelse

Kuperet skovnært landskab23

Karakterområdets grænse

Skovbyggelinie

Grænse på karakterområde

ikke endeligt defineret


Landskabskarakterens styrke

2. Landskabsvurdering

Karakteristisk

Som udgangspunkt er hele området særligt

karakteristisk, specielt er det terrænet og

bebyggelsesstrukturen der er karakteristisk

samt følelsen af, at området er uforstyrret.

Karaktersvagt

- Ingen særlige forhold.

0 1000 m.

Karakteristisk terræn

Kuperet skovnært landskab

Grænse på karakterområde

ikke endeligt defineret

Bebyggelse

24

Karakterområdets grænse


Særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Hele området indeholder særlige visuelle

oplevelsesmuligheder. Terræn, bebyggelse,

og natur danner et smukt og varieret

landskab, der bibriger beskuren en føelse af

uforstyrrethed.

2. Landskabsvurdering

0 1000 m.

Særlige visuelle oplevelsesmuligheder

Kuperet skovnært landskab25

Grænse på karakterområde

ikke endeligt defineret

Karakterområdets grænse


Landskabskarakterens tilstand

Tilstanden i karakterområdet vurderes at

være god.

2. Landskabsvurdering

Denne vurdering bygger på at

karakterområdet er uforstyrret af tekniske

anlæg eller andre nyanlæg herunder

bebyggelse. Det karakteristiske terræn bliver

således ikke sløret unødvendigt og samtidig

er bebyggelsesstrukturen bevaret da Als ikke

har været påvirket af udflytningen.

0 1000 m.

Tilstand god

Kuperet skovnært landskab

Grænse på karakterområde

ikke endeligt defineret

26

Karakterområdets grænse


Landskabskarakterens sårbarhed

Sårbarhed

Karakterområdet er i sin egenskab af dyrket

åbent land generelt sårbart overfor ændringer

i arealanvendelse eller nye elementer og

bebyggelser.

Da terrænet er særligt karakteristisk for

området er dette sårbart overfor alle

elementer der kan ødelægge eller sløre

dette. Samtidig er den karakteristiske

bebyggelsesstruktur sårbar overfor ændringer

herunder nybebyggelse eller udflytning

fra landsbyerne der kan ændre strukturen.

Strukturen i landsbyerne med det åbne kig

ud over landskabet bør også respekteres og

beskyttes mod ændringer.

Kapacitet

Ændringer i form af skov og bebyggelse

herunder byvækst vurderes, at vil påvirke

området meget hvorfor sådanne ændringer

bør analyseres og overvejes nøje.

2. Landskabsvurdering

0 1000 m.

bebyggelse

Sårbart

Kuperet skovnært landskab27

Grænse på karakterområde

ikke endeligt defineret

Karakterområdets grænse


Beskrivelse af landskabet

3. Landskabsstrategi

Karakterområdet er et dyrket landbrugsområde

med et karakteristisk terræn som

udgøres af et kuperet dødisrelief der har

en rumdannende effekt i landskabet.

Samtidig har området en karakteristisk

bebyggelsesstruktur som ikke er påvirket

af udflytningen. Bebyggelsen i området er

således primært samlet i landsbyer og mindre

bebyggelser som bl.a. er kendetegnet ved at

have et frit udsyn ud over det åbneland og

med en kerne af ældre bebyggelse.

Strategiske mål for landskabet

Strategien for landskabet bør være at

opretholde de dyrkede flader og bevare det

karakteristiske kuperede terræn. Samtidig er

det vigtig, at bebyggelsesstrukturen bevares

og at landskabet friholdes for tekniske anlæg

samt ny bebyggelse herunder strukturer der

kan virke fremmed for landskabskarakteren.

0 1000 m.

28

Bevar

Bebyggelse

Kuperet skovnært landskab

Karakterområdets grænse

Grænse på karakterområde

ikke endeligt defineret


Forslag til handlinger og initiativer

• Bevar terræn og bebyggelses struktur.

• Undgå ændringer der kan ødelægge

eller sløre terrænet herunder også

tilplantning.

• Undgå tekniske anlæg.

• Undgå bebyggelse der kan virke

fremmed for landskabskarakteren og

sløre den nuværende karakteristiske

bebyggelsesstruktur.

• Undgå at ødelægge eller sløre de

karakteristiske lange kig ud i landskabet

fra landsbyer og bebyggelser.

3. Landskabsstrategi

• Styrk og bevar vådområder og de

levendehegn i området så der kan

skabes sammenhængende naturområder

med mulighed for at styrke og øge

spredningskorridorer for dyr og planter.

0 1000 m.

Bevar og styrk levende hegn

Videfør landburgsdrift

Kuperet skovnært landskab29

Bevar og styrk vådområder

Karakterområdets grænse

Grænse på karakterområde

ikke endeligt defineret

More magazines by this user
Similar magazines