For klimasmarte kommuner og regioner - Energi PRINCIPS

energiprincip.eu

For klimasmarte kommuner og regioner - Energi PRINCIPS

RINCIP

For klimasmarte kommuner og regioner


Brochuren her giver et overblik over udvalgte resultater

og konklusioner i PRINCIP-projektet. Første del

fokuserer på vores arbejde med visioner og scenarier

for nye energisystemer. Anden del fungerer som et

inspirationskatalog, der indeholder specifikke initiativer

og eksempler samt barrierer og virkemidler i

forhold til et klimasmart energisystem.

CO 2

kender ingen

landegrænser

Projekt PRINCIP (PRoactive and INtegrated Climate

change In resource Planning) har haft til formål at

kortlægge, hvordan vi gennem planlægning af ressourcerne

opnår proaktive og integrerede klimaændringer.

Baggrunden for PRINCIP er de udfordringer, som

kommunerne og regionerne i Kattegat-Skagerrakregionen

står overfor i deres målsætning om at nedbringe

CO 2 – gerne med klimasmarte energiløsninger.


Visioner & scenarier

Vi har arbejdet med mulige løsninger for et klimasmart energisystem i Göteborg

og Frederikshavn med udgangspunkt i den metode, der blev anvendt til udarbejdelsen

af energiplanen 2050 for Aalborg Kommune.

Visionerne for fremtiden er blevet konkretiseret med hensyntagen til en række

lokale ressourcer, muligheder og begrænsninger. Göteborgs vision er: ”I 2050 har

Göteborg en hållbar och rättvis utsläppsnivå för koldioxid.”

»

Visionen er blevet oversat af PRINCIP

til en målsætning om, at Göteborgs

energisystem i 2050 udelukkende skal

være baseret på vedvarende energi.

I Frederikshavn er visionen, at

kommunens energisystem skal være

fri af fossile brændsler allerede i 2030.


De anbefalinger og problemstillinger vi har arbejdet med i forbindelse med de

klimasmarte energiscenarier er samlet i følgende punkter.

Vi kan nå målene

Eksempelberegninger i projektet viser os, at det er muligt for både Göteborg

Stad og Frederikshavn Kommune at omlægge til et klimasmart energisystem,

som ikke bruger fossile brændsler. I Göteborgs tilfælde er omlægningen dog

stærkt afhængig af industriens fremtidige struktur, som i dag blandt andet består

af virksomheder, der er direkte eller indirekte knyttet til produktionen af fossile

brændsler.


Er der biomasse nok

Vores analyser af scenarierne bekræfter og understreger problematikken med ressourcerne,

som Aalborg Kommunes energiplan allerede peger på. Der ligger nemlig

en udfordring i biogasressourcerne, hvis Göteborg og Frederikshavn på sigt vil være

uafhængige af importerede brændsler. De lokalt tilgængelige ressourcer af biomasse er

den mest begrænsende faktor for det klimasmarte energisystem – i hvert fald når vi ser

på de allerede eksisterende og afprøvede teknologier. Ifølge vores scenarieanalyser bliver

både Göteborg og Frederikshavn i større eller mindre grad afhængige af tilførslen af

biomasse fra nabokommuner og resten af landet. Anderledes forholder det sig i Aalborg

Kommune, hvor ressourcerne af biomasse ser ud til at være tilstrækkelige i forhold til

kommunens energisystem i 2050.

Regionale og kommunale strategier for biomasse bør understøtte en national handlingsplan.

Planen skal prioritere samarbejde på tværs af kommunerne om en fælles udnyttelse

af biomassen i stedet for, at kommunerne konkurrerer mod hinanden. Det skal sikre en

bæredygtig udnyttelse af den samlede danske biomasse.


»

På baggrund af de begrænsede og geografisk

ujævne biomasseressourcer, er en national

handlingsplan for biomasse og lovgivning på

området en grundlæggende forudsætning for

et klimasmart energisystem.

Staten og kommunerne bør undersøge, hvordan man kan øge de lokale potentialer for

biomasse. Her tænker vi især på kommuner som Göteborg og Frederikshavn. Det kan

eksempelvis ske ved omlægning af metoder for dyrkning i skov- og landbrug. Eksempler

på det er udnyttelse af biomasseaffald eller dyrkning af nye former for biomasse, som

akvatisk biomasse og elefantgræs. Det er vigtigt, at de nye former for biomasse ikke

udkonkurrerer andre anvendelser for biomasse, som eksempelvis fødevarer og materialer.

I den sammenhæng er det desuden relevant med en vurdering af den lokale økonomi og

beskæftigelse.


Energibesparelser

er en forudsætning

I scenarierne for både Göteborg og Frederikshavn bliver slutforbruget af el og varme i husholdninger

halveret, og i industrien bliver forbruget af brændsel betydeligt effektiviseret.

Samtidig skal vi have transportsektoren effektiviseret blandt andet ved at øge brugen af

eldrevet persontransport, som elbilen er et eksempel på. Besparelses- og effektiviseringstiltagene

kan betyde et 40 % lavere forbrug af brændsel i et fremtidigt energisystem i Göteborg.

I Frederikshavn vil tiltagene betyde en halvering af forbruget af brændsel.

»

tiviseringer

For at nå målet om en fossilfri og klimasmart

forsyning af energi, er det nødvendigt med effekog

besparelser i vores energiforbrug.


Vi skal reducere

vores energibehov

Det kræver både en mere aktiv nationalpolitik og en styrket lokalindsats at implementere de

ovennævnte energibesparelser og effektiviseringer. Et reduceret energibehov er en forudsætning,

hvis andre tiltag og omlægninger i energisystemet skal gennemføres på en samfundsøkonomisk

effektiv måde.

Vi bør prioritere reduktion af vores

» energibehov i langt højere grad.

Det gælder både energirenovering af bygninger, el-forbrugende apparater, besparelser på energi

i industrien, reduktion af vores transportbehov og forbrug af brændsel i transportsektoren.


Energiforbruget i bygninger

Det er en stor udfordring at reducere vores forbrug af energi i bygninger, og det gælder især

på fjernvarme- og yderområderne. Vi peger her på en række tiltag, som staten kan sætte i

gang. Eksempelvis skal leverandørerne af fjernvarme have incitamenter til at afskaffe de faste

takster for fjernvarmen, og der bør oprettes en fond for varmebesparelse, som kan yde tilskud

til projekter med energirenovering. En energirådgivende service skal understøtte fonden, og

tilskuddet til energirenoveringer kan i de første år for eksempel ligge på 20 %. Derudover bør

alle ejere af bygninger få adgang til langsigtede lån med en lav rente. For eksempel 30 år med

3 %. Sådan kan vi sætte gang i flere energirenoveringsprojekter.

»

Et netværk inden for energirenovering i

Frederikshavn afprøver koblingen mellem

gode lånebetingelser og kompetent energirådgivning.

Sådanne tiltag bør staten

understøtte.


El og biomasse til transport

Omlægning af transportsektoren til vedvarende energi er, ligesom de andre dele af energisystemet,

afhængig af biomasseressourcerne. Vores principper i energiscenarierne har derfor

været at gøre størst mulig brug af eldreven persontransport. Derudover skal vi sigte efter en

effektiv anvendelse af biomasseressourcerne til en omlægning af den tunge transport.

Coherent Energy and Environmental System Analysis (CEESA) foreslår, at en effektiv anvendelse

sker ved, at overskydende elproduktion kobles til gassystemet og produktionen af biogas

gennem elektrolyse og syntetiske brændsler. Teknologierne er imidlertid ikke markedsmodne

endnu. Derfor bør staten understøtte forskning og udvikling i den retning, især med henblik

på at få oprettet anlæg til test og demonstration i kommunerne.

»

kort-

Staten bør definere klare retningslinjer i forhold

til udnyttelse af biomasse til transportformål på

og mellemlang sigt.


Inspirationskatalog

PRINCIP vil gerne inspirere planlæggere og beslutningstagere til forskellige tiltag inden for

klimasmarte energiløsninger. Her kan du læse nogle eksempler – find flere på vores hjemmeside

http://climatesolutions.plan.aau.dk


Energibesparelser

i bygninger

I Göteborg, Frederikshavn og Aalborg er der flere forskellige initiativer

i gang inden for energirenovering, som har betydning for reduktion af

CO 2 -udslipppet.

I PRINCIP-projektet beskriver vi tiltag og udfordringer i forhold til energirenovering.

Vi har opnået forskellige erfaringer og opsat klima- og energimål.

I Frederikshavn skal det afgrænsede areal ”Energibyen” være forsynet

med 100 % vedvarende energi inden 2015. I 2030 skal målet være opnået

i hele Frederikshavn Kommune. Målet i Göteborg er at have en forsyning,

der er baseret på 100 % vedvarende energi i 2050. Det kan ske bl.a. ved

energibesparelser.


Renovering og optimering

af vores energi

I PRINCIP-projektet har vi arbejdet med tiltag og barrierer i forhold til energirenoveringer.

I Frederikshavn er der til eksempel gode erfaringer i samarbejdet mellem 22 håndværkere, der

er gået sammen om udførelsen af større energirenoveringer. Kravet til håndværkerne, for at

kunne deltage, er et ekstra uddannelsesforløb, hvor der er større fokus på energioptimering

og samarbejde på tværs af håndværksfagene.

En stor del af Göteborgs boliger er opført mellem år 1960 og 1975. Mange af

boligerne står overfor en gennemgående renovering, og her er det vigtigt, at en

optimering af energien indgår i processen.

Økonomi er en vigtig faktor for energirenovering, da kalkulationsrenten har stor

betydning for, i hvilken grad tiltag inden for energioptimering kan betale sig.

I Danmark har man anvendt en kalkulationsrente på 5 %, mod en lavere i både

Tyskland, Sverige og Norge. Det er endnu ikke ændret, og det gør, at besparelserne

skal være større, før det giver en positiv samfundsøkonomi.

Brogärden og Katjas gata er eksempler på renovering af boliger til passivhusstandard

med en betydelig reduktion af energiforbrug til følge. Læs mere på

http://climatesolutions.plan.aau.dk.


Uvildig energirådgivning

I Frederikshavn er der gode erfaringer med at tilbyde boligejerne i kommunen gratis, uvildig

rådgivning om energi i boligen. Bankerne i byen anvender så den energirådgivning som baggrundsviden

for at give lån. På den måde bliver det lettere for den enkelte boligejer at optage

lån fra banken til at gennemføre energirenovering. Der har været stor tilslutning til at få

energirådgivning, og flere af vores foreslåede tiltag bliver gennemført.

Erfaringerne fra arbejdet med inspirationskataloget viser, at der er betydelige besparelser at

hente ved energirenovering. Der er eksempler på både nybyggeri med passivhus eller lavenergi

standard og renovering af bygninger, som alle resulterer i en betydelig reduktion af energiforbruget.

Et eksempel er multiarenaen i Aalborg. Her har energirenoveringen givet en besparelse på

0,5 mio. kWh på både energi og varme ved at foretage tiltag med simpel tilbagebetalingstid

på under 7 år. I de forskellige cases, som er beskrevet i PRINCIP, er der opnået store

besparelser på varme og energi.

Du kan finde flere eksempler på: http://climatesolutions.plan.aau.dk.


Transport

Man kan lave mange forskellige initiativer, der har til formål at reducere transport i biler, for

i stedet at få den flyttet til cykler og offentlig transport. I forbindelse med de tre partnerbyer i

PRINCIP samt andre projekter, kan vi især fremhæve følgende initiativer:

I CIVITAS-projektet har målet været at øge tilgængeligheden og komforten for cyklister i

Aalborg. Et af de gennemførte tiltag er ændring af vigepligt, så cykler har forkørselsret. Der er

lavet særlige højresving ved lyskryds, som gør det lettere for cyklister at komme frem i trafikken

og reducerer ventetid. Der er endnu ikke overblik over, hvilken ændring det har haft for

transporten på strækningen.

Projektet ”Leva livet” har fokus på, at få borgere til at overveje, hvordan de kan reducere deres

påvirkning af miljøet. Det sker både gennem samkørsel og ved i højere grad at benytte offentlig

transport til arbejde. I projektet blev CO 2 -udledning reduceret med 14 %.

Man er ved at indføre en trængselsafgift i Göteborg for at begrænse trafikken. Målet er, at flere

benytter kollektiv trafik. Der er samtidig lavet tiltag, som skal forbedre den

kollektive trafik.

I Frederikshavn er der lavet centralstyring af kommunens biler for blandt andet at skabe

overblik over behovet for biler, og herigennem se på potentialer for samkørsel og ændring af

transportvaner for kommunens ansatte. Resultatet er, at fem biler er blevet erstattet af elbiler.

Frederikshavn har desuden vurderet fordele og ulemper ved at omlægge den kollektive trafik

fra diesel til biogas.


»

Transportsektoren har stor betydning

for det samlede forbrug af fossile

brændsler, og det er det område, hvor

det indtil nu har været vanskeligst at

foretage bæredygtige omstillinger.


Små og mellemstore

virksomheder

Der er et betydeligt potentiale for besparelser og effektivisering af energien i industrien, men

der er også en række barrierer i forhold til at gennemføre det. Blandt barriererne fremhæver

mange omkostninger ved afbrydelse af produktionen, mangel på tid og andre prioriteter, samt

at energiudgifterne ikke udgør en betydelig del af de samlede omkostninger. I forhold til de

store, energiforbrugende virksomheder er der indgået særlige aftaler om energisyn, gennemførelse

af energioptimeringer og CO 2 -reduktion. Men de små og mellemstore virksomheder

har ikke den forpligtelse, og de mangler ofte de kompetencer, der skal til for at lave energioptimering

på egen hånd.

Energiforsyningsselskaberne har en forpligtelse til at nedbringe energiforbruget, men da potentialet

er størst ved de store virksomheder, er indsatsen rettet mod dem. Med andre ord, er der

INGEN målrettet indsats omkring effektivisering af energi i forhold til små og mellemstore

virksomheder som ellers har mest brug for hjælp.

Aalborg Kommune har to tiltag:

Sammen med EnergiNord og Aalborg Universitet tilbyder de virksomheder en kombineret

energi- og miljøgennemgang for at give et overblik over muligheder for miljø- og energieffektiviseringer.

Sammen med Energitjenesten tilbyder de grønne butikker at få en kortlægning og anbefalinger

til blandt andet besparelser på energi. Læs mere om grønne butikker på

http://climatesolutions.plan.aau.dk.

»

små

Der er brug for, at kommunerne overvejer,

hvordan der kan tilbydes en indsats overfor

og mellemstore virksomheder.


Hvis du vil vide mere

Vi har i brochuren givet et kort overblik over nogle af de erfaringer og eksempler vi har

indsamlet. Du kan læse meget mere og få detaljerede beregninger inde på vores wiki-side

climatesolutions. Her har du også mulighed for at indsætte dine egne gode eksempler.

Scan QR-koden med din smartphone og læs flere

cases og erfaringer vedrørende projektet.

climatesolutions.plan.aau.dk


DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond

for Regionaludvikling

NordDanmarks EU-kontor

www.eu-norddanmark.dk

Boulevarden 13

DK-9000 Aalborg

Tlf: +45 9931 1531

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond

for Regionaludvikling

DigiGraf.dk

www.energiprincip.eu

http://climatesolutions.plan.aau.dk

More magazines by this user
Similar magazines