Kulturarv som værdi - Odense Bys Museer - Odense Kommune

museum.odense.dk

Kulturarv som værdi - Odense Bys Museer - Odense Kommune

Kulturarv som værdi

- Arkæologi som værdiskaber

Heldagsseminar - 22 september 2009 - Kulturmaskinen


Kære kolleger og samarbejdspartnere

Du/I indbydes hermed til at deltage ved heldagsseminaret ”Kulturarven som værdi – arkæologi som

værdiskaber” tirsdag den 22/9 2009. Seminaret markerer afslutningen på et forprojekt med samme

navn, og er resultatet af et samarbejde mellem Kulturarvsstyrelsen og Odense Bys Museer.

Baggrunden for igangsættelsen af projekt ”Kulturarv som værdi – arkæologi som værdiskaber” med de

kommunikative tiltag, dette medfører, er at museerne i dag stilles over for krav om aktivt at agere som

medspiller i kulturlivet og samfundets udvikling. Museerne er kommet på den politiske dagsorden og

opfattes ikke længere som en selvfølgelig del af samfundet, men derimod som institutioner, der skal

være berettigede. Herudover gør en særlig problemstilling sig gældende for arkæologien: de mange

bygherrebetalte udgravninger kræver, at vi agerer på bygherres behov for, at få noget mere håndgribeligt

end ”æren” ud af de penge, der investeres i en arkæologisk udgravning. Vores mål med projektet er

således at give arkæologien og kulturarven en væsentlig og positiv plads i folks bevidsthed.

Positioneringen og udnyttelsen af kulturarven som en samfundsmæssig ressource kræver nye tiltag

fra museerne. Vi skal indgå i anderledes relationer, tænke strategisk omkring kommunikation, aktivt

påvirke den samfundsmæssige dagsorden, samt proaktivt formidle, brande og markedsføre kulturarven.

Dette er de gennemgående temaer for seminar ”Kulturarv som værdi - arkæologi som værdiskaber”.

Indlæggene fra de indbudte foredragsholdere lægger således op til refleksion over museernes rolle i

nutidens samfund. Hvorledes kan museerne tænke intern og ekstern kommunikation sammen til et

hele, der afspejler visioner, missioner og værdier Hvordan kan museer brande sig selv og kulturarven

Og kan kulturarvsværdier og kulturel ansvarlig adfærd bruges til branding af erhvervsvirksomheder,

der yder en særlig indsats for bevarelsen af kulturarven Hvorledes kan nye områder udforskes og

nye relationer opdyrkes Hvorledes kan museerne aktivt påvirke samfundet, som de er en del af

Hvordan bliver formidling nyskabende, samfundsrelevant, inddragende og vedkommende. Og sidst,

men ikke mindst, hvad er visionen for museernes formidling og aktive brug af kulturarven som en

samfundsmæssig ressource

Vi håber at se dig i Odense den 22 september 2009.

Mads Thagård Runge og Rikke Marie Rau


Kulturarv som værdi - Arkæologi som værdiskaber

TEMA 1 - Kommunikation, branding og formidling

Program Tirsdag den 22. september 2009

9.30 -10.00 Ankomst og kaffe

10.00-10.10 Velkomst Mads Thagård Runge, overinspektør, Odense Bys Museer

10.10-10.30 Præsentation af projekt ”Kulturarv som værdi

- arkæologi som værdiskaber”

10.30-11.00 Strategisk kommunikation i den danske museumsverden

Rikke Marie Rau, formidlingsinspektør, Odense Bys Museer

Anna Karina Kjeldsen, Videnskabelig assistent på Institut for Æstetiske fag, Århus universitet

Et tværfagligt forskningssamarbejde mellem Center for Virksomhedskommunikation og Center

for Museologi AU, undersøger museernes brug af strategisk kommunikation. Samarbejdet har nu

resulteret i en rapport, der i tal dokumenterer, at museerne for de flestes vedkommende ikke udnytter

deres kommunikationspotentiale fuldt ud. De tænker for snævert og mangler en mere proaktiv

tilgang til omverdenen. Oplægget præsenterer udvalgte resultater fra forskningsundersøgelsen, med

fokus på museernes selvforståelse, kommunikationsforståelse og –praksis, interessenthåndtering

og særligt forholdet til det omgivende samfund.

11.00-11.30 Kulturarv som brandværdi Judy Hermansen, Kommunikationsrådgiver, Brandbase, Institut for Marketing og Management,

Syddansk Universitet

Branding handler om at repræsentere værdier og holdninger, som folk kan identificere sig med.

Opgaven lyder med andre ord på at gøre kulturarven vedkommende i en postmoderne hverdag,

hvor historie og traditioner ikke umiddelbart står højt på dagsordenen. Netop dette mis-match

kan være en styrke – især hvis brandingen bliver eksekveret med kreativitet og fornemmelse for

modtagerne. Potteskår og lårbensknogler er eminente redskaber til storytelling - men der er luskede

faldgruber, når kulturarv skal markedsføres som brandværdi. Vi ser på, hvorfor branding ikke er til

at komme udenom, og hvordan kulturarv kan spille sammen med nutidens koder og kontekster.

11.30-12.00 Tværmedial museumsformidling Gerd Madsen og Kasper Bøg, Cand. Mag. i medividenskab

Museumsfeltet er i dag i forandring. Dette i høj grad båret frem af museernes villighed til at tage

ny teknologi i brug til formidling. Mange museer tilbyder en helt ny form for formidling, hvor

brugeren får mulighed for at kombinere leg og læring i langt højere grad end tidligere. Brugerne

navigerer i dag naturligt mellem forskellige medieplatforme. De er vant til at interagere med

indholdet, og bliver ikke betaget af mediet og dets muligheder, men stiller krav og forventninger til

brugen. Derfor er det af stor betydning, at museer ikke kun anvender teknologien for teknologiens

skyld, men også gør sig overvejelser om, hvorledes teknologien er hensigtsmæssig i forhold til

målgruppen og deres brug. Der er altså både tale om at der skal etableres samspil mellem de

inkluderede formidlingsplatforme, og at der skal inddrages en bred vifte af forskellige medier, med

henblik på at skabe en formidling der fremstår relevant for så bred en brugergruppe som muligt.

Med afsæt i et speciale som omhandler arbejdet med tværmedial museumsformidling ved

Odense Bys Museer, introduceres tværmedial kommunikation som værktøj til brug ved museale

formidlingstiltag.

12.00-12.30 Opsamling og diskussion.

12.30-13.30 Frokost


TEMA 2 - Formidlingsprincipper, samarbejdsformer og forholdet til omverdenen

13.30-14.00 Om hvorfor outreach skaber nye veje for museerne

14.00-14.30 Når afsender og modtager har forskellig dagsorden

Anneken Appel Laursen, projektudvikler, Odense Bys Museer

Outreach er hentet fra England og er dybest set en metode til at skabe sammenhængskraft mellem

museer og samfund. Det er en praksis og et ideal. For englænderne er det en implementeret del

af deres projekter, og de vinder ved det. Museerne skal nemlig være for alle. De skal ikke bare

være tilgængelige for alle – de skal også være relevante for langt flere. Outreach er derfor først og

fremmest om dialog udadtil i samfundet, men i lige så høj grad indadtil i organisationen.

Det kommer til at handle om mangfoldighed i fortællingerne, hvor det ikke kun er museet, der

kommer ud og lærer fra sig, men også en lydhørhed efter hvilke behov modtagerne har. Det handler

om åbenhed omkring succeskriterier, om indhold og metode.

Museerne skal turde gå ud i verden med et ”Her er vi, hvad kan I bruge os til” En hel del faktisk

– når første skridt er taget!

Anne Høyby, Kommunikationschef, Odense Zoo

Hvordan manøvrerer en missionsbåret organisation, der ønsker at fremme naturbevarelse, når ens

brugere ønsker hyggelige familieoplevelser – ikke viden om dyr, der er ved at uddø Odense Zoo

bruges som case til at illustrere, hvordan Fyns mest besøgte attraktion kommunikerer i en hverdag,

hvor afsender og modtager ikke har samme dagsorden.

Ligeledes belyses, hvordan Zoo arbejder med at gøre sig til en attraktiv sponsorpartner for

erhvervslivet. Sponsorer ønsker ikke at støtte dyr og natur, men er typisk interesseret i kontakten

til glade zoo-gæster. I oplægget skabes paralleller til museumsverdenens målgrupper. Dette gøres

med fokus på almindelige museumsgæster samt med fokus på sponsorer og bygherrer, der nogen

gange tænker mere på profit end arkæologiske udgravninger og bevaring af fortiden.

14.30-15.00 Arkæologi som identitetsskaber Paw Gadgaard, byplanlægger og Rune Bugge Jensen, Landskabsarkitekt,

Odense Kommune

Det har i den fysiske planlægning ofte vist sig vanskeligt, at skabe en klar identitet i eksempelvis nye

boligområder på bar mark, byomdannelse i områder uden væsentlige kulturhistoriske spor eller

i byens grønne rum. Det afspejler sig ved, at eksempelvis vejnavne, parknavne og indkøbscentre

ikke tager udgangspunkt i stedets historie eller fysiske kvaliteter, men ofte i et mere eller mindre

veldefineret tema fra eksempelvis floraens, mytologiens, verdensgeografiens eller de polarrejsendes

verden.

Efterkrigstidens bebyggelsesplaner og kvarterparker kan være tegnet nok så genialt og smukt, men

lider alligevel ofte under savnet af middelalderbyens skæve og charmerende byrum, som dannes

af finurlige gadeforløb, ukurante husrækker og slyngede parker, der for nogles vedkommende er

formet efter åer, før de blev rettet op.

I erkendelse af, at det vanskeligt lader sig gøre, at opfinde det uforudsete, har flere og flere

byplanlæggere, landskabs- og bygningsarkitekter fundet inspiration i den eksisterende men usynlige

historie, der befinder sig under jorden. Et eksempel herpå er byomdannelsen på Carlsberggrunden,

hvor tegnestuen Entasis har ladet det omfattende kældersystem være strukturerende for byrummene,

ved at projicere strukturen op på overfladen. En del forfattere, kunstrere og filminstruktører

har ligeledes fundet det svært at skabe noget unikt og godt med helt frie rammer, da de største

kvaliteter oftest fremmanes ved, at et givet projekt har en indbygget modstand (analogt til von

Triers benspænd, dogmebevægelsen etc.). Måske arkæologien og kulturarven kan udgøre denne

modstand og inspiration til nutidens byplanlæggere

15.00-15.30 Kulturarvsstyrelsens visioner for branding af

kulturarven

15.30-16-00 Opsamling og diskussion samt afrunding

Dorte Veien Christiansen, Konsulent, Fortidsmindekontoret, Kulturarvsstyrelsen

Abstract følger


Pratiske oplysninger

Mødeadresse:

Kulturmaskinen

Store Sal

Farvergården

5000 Odense C

Priser:

Fuld forplejning for hele seminaret inkl. 1 øl/vand

til frokost koster 150 kr.

Beløbet indbetales senest den 1/9 2009 via

bankoverførsel til: Odense Bys Museer,

reg.nr: 3574, konto nr. 7037333

Anfør i meddelelsesfeltet:

eget navn samt ”ark som værdi”

Tilmelding:

Tilmelding foretages via mail til

Rikke Marie Rau - rma@odense.dk

Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 1/9 2009

Tilmelding til seminaret er bindende

Ret til ændringer forbeholdes

More magazines by this user
Similar magazines