Klik her. - Musskema.dk

developandperform.com

Klik her. - Musskema.dk

Værdiskabende MUS med

Kompetencekatalog

• Webbaseret afdækning af kompetence pr. afdeling

• Systema8serer selve kompetenceudviklingen

• Giver dit MUS dybde og perspek8v

• Skaber overblik og sammenhæng i hele organisa8onen


Kort fortalt om Kompetencekataloget

1. DeBe netbaserede kompetence-­‐redskab er fuldt integreret i musskema.dk

2. Det hjælper organisa8onen med at definere de ønskede kompetencer – fagligt som personligt

3. Og det bidrager 8l, at den enkelte leder/afdeling hereMer ops8ller de ønskede niveauer for de

enkelte kompetencer

4. Og endelig hjælper deBe redskab den enkelte medarbejder med at score sin egen indplacering

på de enkelte kompetencer

5. Det hele præsenteres grafisk i et overskueligt spindelvæv pr. afdeling og samlet – lige 8l at

præsentere internt som eksternt


1. Hvor finder du mere hjælp @l

Værdiskabende Kompetencekatalog


Fra hjemmesiden kan du hente opdateret viden og hjælp!


2. Kompetencekatalog

begynder med Chefen


Oplistning af de faglige og personlige kompetencer, I vil måle på

Fra Chefens indgang/kode klikker man 8l venstre

på Kompetencekatalog – og hereMer definerer

man, gerne i samspil med ledere og evt.

medarbejdere fx 10-­‐12 kompetencer hhv. faglige

og personlige, som I gerne vil måle på.

Der er plads 8l max. 20, men færre anbefales.


3. HereGer sæHer den enkelte

leder det ønskede niveau pr. kompetence


Lederne sæBer hereMer deres ønskede niveau pr. kompetence

Chefen sender hereMer kompetence-­‐oversigten 8l alle

ledere, som nu individuelt ud fra netop den enkelte

afdelings behov sæBer de ønskede værdier på fra 0 8l 5

(se forklaringen på den enkelte score på næste slide).


Niveau-­‐sætning følger denne forklaring

Forklaring på tallene:

• 0 Trækker sig, melder fra, yder ikke noget nævneværdigt på området

• 1 Yder en smule, men mere kunne ønskes

• 2 Håndterer området rimeligt -­‐ skal dog løbende have støBe

• 3 Behersker området selvstændigt og uden støBe

• 4 Behersker området og kan mo8vere andre

• 5 Mestrer området, kan hæve sig over det og bidrage 8l at udvikle det med nye vinkler.


4. Nu sender Lederen

Kompetenceoversigten

@l den enkelte medarbejder,

som udfylder den

forud for dialog med lederen


Medarbejderen udfylder sit udspil 8l score pr. kompetence:

Når Lederen ved et enkelt klik sender videre 8l

medarbejderne, får hver enkelt medarbejder

automa8sk sendt en mail med særlig

adgangskode 8l netop kompetence-­‐kataloget.

Medarbejderen går ind og sæBer sin score på og

klikker på afslut, hvoreMer dialogen med

Lederen herom kan begynde.


Dialogen mellem Leder og Medarbejder:

Dialogen tager udgangspunkt i medarbejderens

score – sammenholdt med forklaringen på

tallene (8l højre).

Det er en gylden mulighed for på to-­‐mands-­hånd

at komme i dybden med så vitale

individuelle kompetencespørgsmål – og dereMer

sæBe retning for en ønsket og ønskelig

udvikling.

Dialogen skal nå frem 8l en score, som er udtryk

for et fælles billede fra begge parter eMer en

god og konstruk8v dialog. Lederen justerer

tallene på stedet.

Dialogen kan også allerede tage hul på

drøMelsen om ini8a8ver 8l konkret og individuel

kompetenceudvikling for medarbejderen.


5. HereGer genereres en række

grafiske oversigter for hhv.

faglige og personlige kompetencer


Afdelingens ønskede – og gennemsnitlige score fagligt/personligt


Alene over for medarbejderen: Synliggøre placeringen i helheden:


Faglige og Personlige pr. afdeling og for hele organisa8onen:

1. Graferne generes for både Faglige og Personlige kompetencer

2. Og for både den enkelte afdeling – og for hele organisa8onen samlet (sidstnævnte

genereres fra Chefens side/kode)

3. De individuelle med den enkelte medarbejder kun på afdelingsniveau

4. Og man kan som leder både få den grafiske visning og en oversigt med tallene alene

5. EMerhånden som kompetenceudviklingen slår igennem for den enkelte kan tallene justeres,

så man synliggør udviklingen…


Ja tak, jeg ønsker at blive kontaktet af musskema.dk

Med henblik på dialog om deBe koncept og dets anvendelse:

Send mail 8l: info@musskema.dk


Præsenta8onen er slut.