KURSER FOR LEDIGE - KEA

kea.dk

KURSER FOR LEDIGE - KEA

KURSER FOR LEDIGE

// Forår 2013 //

CENTER FOR

EFTERUDDANNELSE

AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER

FORENER TEORI OG PRAKSIS

KEA.DK/LEDIG


KURSER FOR LEDIGE

// Uddan dig, mens du er ledig //

Alle kurser tilrettelægges ud fra enkeltfag på enten akademieller

diplomniveau og tilrettelægges over 3 eller 6 uger.

Eneste undtaglese er Computer Design A+ B, som er fagspecifikke

kurser uden eksamen.

Alle 3 og 6 ugers kurser udbydes under Lov om Åben Uddannelse.

//OVERSIGT//

4. marts 2013 Computer Design A (3 uger)

4. marts 2013 Det personlige lederskab I (3 uger )

4. marts 2013 Kommunikation i praksis (6 uger)

4. marts 2013 Arbejdsmiljøledelse (6 uger)

4. marts 2013 Innovationsledelse (6 uger)

4. marts 2013 Salgspsykologi (6 uger)

4. marts 2013 Testuddannelse (6 uger)

25. marts 2013 Det personlige lederskab II (3 uger)

25. marts 2013 Human Ressource Management (6 uger)

2. april 2013 Computer Design B (3 uger)

23. april 2013 Iværksætteri i praksis (6 uger)

23. april 2013 Det personlige lederskab - detail (6 uger)

29. april 2013 Computer Design A (3 uger)

29. april 2013 Kvalitetsudv. og dokumentation (6 uger)

13. maj 2013 Coaching i organisationer (6 uger)

13. maj 2013 Spilteknologi (6 uger)

23. maj 2013 Computer Design B (3 uger)

Der kommer løbende nye kurser til, så tjek altid www.kea.dk/

ledig for de aktuelle kurser.


ARBEJDSMILJØLEDELSE

// Lær at planlægge og udføre arbejdsmiljøtiltag //

Gennem uddannelsen i Arbejdsmiljø får du indgående kendskab

til de centrale metoder og redskaber, der kan bruges

inden for regulering af arbejdsmiljøet på danske virksomheder.

Du får værktøjerne til at planlægge og udføre arbejdsmiljøtiltag,

og indgående kendskab til roller og ansvar inde for

arbejdsmiljøområdet. Du lærer specifikt om arbejdspladsvurderinger,

sikkerhedskultur, ulykkesforebyggelse og metoder til

forebyggelse af det psykiske arbejdsmiljø.

• Lær de centrale metoder og redskaber indenfor

reguleringen af arbejdsmiljøarbejdet i Danmark

• Lær at håndtere udviklingsorienterede situationer

indenfor arbejdsmiljøet

• Lær at formidle praksisnære problemstillinger og

løsningsmuligheder indenfor arbejdsmiljø området

Du lærer at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde

i forbindelse med arbejdsmiljøet samt at tilegne dig ny viden

om arbejdsmiljøet i en struktureret sammenhæng. Du lærer

desuden at kunne forstå praksis og central anvendt teori og

metode samt kunne forstå erhvervets anvendelse af arbejdsmiljøområdet

og reguleringen af dette.

På dette kursus suppleres undervisningen med personlig

vejledning, som skal hjælpe dig med at bruge kurset i din

jobsøgning. Undervisningen vil også fokusere på at det faglige

indhold skal bruges til jobsøgning, og der indgår virksomhedsbesøg

i undervisningen.

Omfang:

10 ECTS – 6 uger

Periode: 4. marts - 19. april 2013

Sted:

Storkøbenhavn

Eksamen: Mundtlig eksamen den 19. april 2013

Niveau:

Fag fra akademiuddannelsen i Ledelse


COMPUTER DESIGN –

MODUL A OG B

// Lær design- og præsentationsteknikker på computer //

Kurserne henvender sig til dig, der ønsker at få eller har

arbejde i beklædnings- eller tekstilindustrien eller som har

interesse for området, og synes du mangler viden om design-

og præsentationsteknikker på computer.

Modul A

• Intensiv undervisning i Adobe Photoshop og Adobe

Illustrator

• Få kendskab til de forskellige værktøjer og palletter

• Lær om farvereducering af billeder, collage- og

farvepræsentation samt mønstredesign, strukturer

og effekter og meget mere

Modul B

• Introduktion til PAD-system.

• Mulighed for at digitize egne mønstre i PAD-system

• Få kendskab til i digital tekstilprint, hvor du lærer

at lave mønstre klar til print og ser dem printet ud

på forskellige tekstile metervarer

I slutningen af forløbet vil der blive stillet en designopgave,

hvor de anvendte programmer bruges til både design og

præsentation. En repræsentant fra industrien giver konstruktiv

feedback på opgaven.

Omfang:

3 uger pr. modul

Periode: Modul A: 4. – 22. marts 2013

Modul B: 2. – 22. april 2013

Modul A: 29. april - 22. maj 2013

Modul B: 23. maj – 12. juni 2013

Sted:

Niveau:

Storkøbenhavn

Fagspecifikt kursus uden eksamen


DET PERSONLIGE LEDERSKAB I

// Bliv en kommunikerende leder//

Virksomheder i dag befinder sig i en opadgående kommunikationsspiral,

hvor det er lederens opgave at navigere i dette

kaos og gennem kommunikation skabe mening hos medarbejderne

og samtidigt sikre, at virksomheden når sine mål. Al

god kommunikation starter med, at lederen tænker situationen

nøje igennem og vurderer nye strategier, større beslutninger

eller forandringer i relation til det kommunikationsfelt en organisation

udgør.

• Få indsigt i de teorier og metoder, der har betydning

for ledelse og kommunikation

• Lær sammenhængene mellem kommunikation, lederstil

og ledelsesmæssige udfordringer i egen praksis

• Lær om tilpasning af kommunikation og ledelsesstil

til den organisatoriske helhed, som lederen er en

del af

Du lærer at udvikle strategier for og håndtere udvikling af

egne ledelsesmæssige og kommunikative kompetencer. Du

lærer at indgå i samarbejde internt og eksternt og herigennem

at medvirke til en hensigtsmæssig og fælles udvikling af kommunikativ

ledelsespraksis samt at identificere og formulere

behov for udvikling af egne kommunikative kompetencer i

forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer.

Omfang:

5 ECTS – 3 uger

Periode: 4. – 22. marts 2013

Sted:

Storkøbenhavn

Eksamen: Mundtlig eksamen den 22. marts 2013

Niveau:

Fag fra diplomuddannelsen i ledelse


DET PERSONLIGE LEDERSKAB II

// Bliv en reflekterende leder //

Mange virksomheder befinder sig i dag fortsat i mellem

traditionelle – og moderne ledelsesformer. Helheden, hvori

lederen agere, ændres og forandres kontinuerligt, og der

vil være behov for forskellige perspektiver på ledelse. Det

medfører, at lederens evne til at sætte sig selv i kontekst

og forstå sine omgivelser og sig selv er afgørende for, at

få succes som leder. En helt afgørende kompetence for en

leder er således at evne at forstå -, reflektere over - og

udvikle sig selv.

• Lær om de forskellige perspektiver på ledelsesteori,

der kan fokusere det personlige lederskab

• Få identiteten som leder og evnen til at reflektere

over det professionelle lederskab

• Lær at sætte ledelse i kontekst af helheden, så

lederadfærden udøves hensigtsmæssigt i forhold

til omgivelserne

Du lærer at udvikle dit lederskab i forhold til den kompleksitet,

der hersker i organisationer og samfund i dag. Du lærer

at udlede og analysere egne kompetenceudviklingsbehov

i forhold til det ledelsesrum, du skal udfylde samt forholde

dig refleksivt i forhold til egen professionelle ledelsespraksis.

Derudover får du dit lederskab at se som bevidste valg

og fravalg, der har konsekvens for den måde, du indgår i

organisatoriske sammenhænge på.

Omfang:

5 ECTS – 3 uger

Periode: 25. marts - 17. april 2013

Sted:

Storkøbenhavn

Eksamen: Mundtlig eksamen den 17. april 2013

Niveau:

Fag fra diplomuddannelsen i Ledelse


DET PERSONLIGE LEDERSKAB I

DETAILHANDLEN

// Bliv en bedre leder i detailhandlen //

Det personlige lederskab i detailhandlen gør dig til en stærk

leder, og giver dig alle nødvendige redskaber til butiksledelse

i detailhandlen.

• Bliv udviklet fra medarbejder til leder

• Bliv bedre til den personlige planlægning

• Få større gennemslagskraft

• Få kompetencer til at håndtere forandringer

• Få større indsigt i adfærd og lederroller

• Bliv bedre til at kommunikere situationsbestemt

med både kunder og medarbejdere

Du får kendskab til de klassiske og anerkendende ledelsesteorier.

Du får værktøjer til personlig planlægning og indsigt

i lederroller (SLII) og adfærdsmønstre (DISC). Du får indsigt

i de forskellige kommunikationsteorier og bliver udviklet

personligt.

Omfang:

10 ECTS – 6 uger

Periode: 23. april - 7. juni 2013

Sted:

Storkøbenhavn

Eksamen: Mundtlig eksamen den 7. juni 2013

Niveau:

Fag fra akademiuddannelsen i Retail


HUMAN RESSOURCE MANAGEMENT

// Bliv specialiseret inden for rekruttering og kompetenceudvikling //

Human Resources Management bliver du rustet til at varetage

HR-jobfunktioner i krydsfeltet mellem ledelse, rekruttering

og kompetenceudvikling af medarbejdere.

Med et strategisk udgangspunkt lærer du både at rekruttere

nye kolleger og udvikle de medarbejdere, som allerede er i

virksomheden – og på den måde sikre virksomheden en sund

fremtid.

• Bliv rustet til at varetage HR-opgaver

• Lær at fastholde og udvikle medarbejdere

• Få redskaberne til at tiltrække og rekruttere medarbejdere

• Få værtøjer til at udvikle HR-relaterede processer

Du lærer at lægge en HR-strategi og får kendskab til videnregnskaber

og ledelsesfilosofi. Du lærer at identificere virksomhedens

rekrutteringsbehov, undersøge medarbejdernes

udviklingsbehov og udarbejde job- og personprofiler. Du får

værktøjerne til de forskellige samtaleformer til både vanskelige

og feedback samtaler. Derudover får du viden om modeller

til personalestyring, og hvordan de hænger sammen med

virksomhedens strategiske planlægning.

Omfang:

10 ECTS – 6 uger

Periode: 25. marts - 7. maj 2013

Sted:

Storkøbenhavn

Eksamen: Mundtlig eksamen den 7. maj 2013

Niveau:

Fag fra akademiuddannelsen i Ledelse


INNOVATIONSLEDELSE

// Lær at drive en innovationsproces fra a-z //

Med kurset Innovationsledelse lærer du en lang række

redskaber og analysemetoder, som du kan bruge til at skabe

en innovation gennem omsætning af kunders behov til nye

produkter og ydelser. Derudover lærer du at skabe grundlaget

for at innovation kan finde sted, nemlig innovative

miljøer i virksomheder og organisationer.

• Lær at vurdere og anvende relevante motivationsprocesser

i relation til teamprocesser i innovation.

• Få værktøjerne til at danne overblik over forløbet

af innovationsprocessen i et givent produkt.

• Lær at vurdere og anvende forskellige ledelsesformer

og deres betydning for teamets dynamik og

innovative processer.

Du lærer at lede afgrænsede innovationsprojekter og at

indgå i større tværfaglige innovationsprojekter og du får de

forskellige formidlings- og præsentationsværktøjer, du får

brug for i relation til de forskellige målgrupper.

På dette kursus suppleres undervisningen med personlig

vejledning, som skal hjælpe dig med at bruge kurset i din

jobsøgning. Undervisningen vil også fokusere på at det

faglige indhold skal bruges til jobsøgning, og der indgår

virksomhedsbesøg i undervisningen.

Omfang:

10 ECTS – 6 uger

Periode: 4. – 25. marts + 2. – 19. april 2013

Sted:

Storkøbenhavn

Eksamen: Mundtlig eksamen den 19. april 2013

Niveau:

Fag fra akademiuddannelsen i innovation,

produkt og produktion


IVÆRKSÆTTERI I PRAKSIS

// Bliv rustet til at etablere og drive din egen virksomhed //

Iværksætteri i praksis ruster dig til at etablere og drive din

egen virksomhed. Du lærer at udarbejde forretningskoncepter

og forretningsplaner, ligesom du lærer, hvordan man

løbende kan forbedre og optimere sin virksomhed.

• Lær om de juridiske og skattemæssige forhold

omkring start af virksomhed

• Lær om idéudvikling og kreativ tænkning

• Få indsigt i markedsføring og visuel identitet

• Lær om salg og kundeforståelse

Du bliver klædt på til at starte egen virksomhed og får

redskaberne til at idégenerere og udvikle bæredygtige koncepter.

Du lærer at udarbejde kunde- og markedsanalyser

og får kendskab til, hvordan du sælger produkter og ydelser.

Du lærer at vurdere forskellige markedsføringsredskabers

relevans og at kunne udarbejde og vurdere en forretningsplan

og et budget.

Omfang:

Periode:

Sted:

10 ECTS – 6 uger

23. april - 7. juni

Storkøbenhavn

Eksamen: Mundtlig eksamen den 7. juni 2013

Niveau:

Fag fra akademiuddannelsen i Innovation,

produkt og produktion


KOMMUNIKATION I PRAKSIS

// Slå igennem med dit budskab og bliv hørt, set og læst //

I Kommunikation i praksis får du kompetencerne til

selvstændigt at udføre mundtlige, skriftlige og digitale kommunikationsopgaver

– på et professionelt niveau.

• Få redskaberne til at komme ud over rampen med

dit budskab

• Lær at skrive så det fænger

• Få gode præsentationsteknikker

• Få kompetencer til at udføre mundtlige, skriftlige

og digitale kommunikationsopgaver

Du får indsigt i kommunikationens psykologi og sprog, og

forholdet mellem modtager og afsender. Du bliver ydermere

rustet til at træffe det rette medievalg ud fra en analyse af

budskabet, afsenderen og modtagerne. Derudover lærer du

at bruge effektive planlægnings- og formidlingsværktøjer, så

du kan planlægge og udføre både intern og ekstern kommunikation

samt at analysere og vurdere kommunikationsopgaven

med henblik på en professionel løsning.

Omfang:

10 ECTS – 6 uger

Periode: 4. marts - 17. april 2013

Sted:

Storkøbenhavn

Eksamen: Mundtlig eksamen den 17. april 2013

Niveau:

Fag fra akademiuddannelsen i Kommunikation

og formidling


KVALITETSUDVIKLING OG

DOKUMENTATION

// Lær den nyeste praksis for kvalitetsudvikling og dokumentation //

Dokumentation og kvalitetsudvikling er vigtige arbejdsopgaver

i det offentlige velfærdsarbejde. I forløbet arbejder

vi med praksisnære problemstillinger indenfor dokumentation,

evaluering og kvalitetsudvikling i social- og sundhedsvæsenet.

• Lær at udarbejde konkrete, innovative og prioriterede

løsningsforslag

• Få værktøjer til at deltage i udviklingsorienterede

aktiviteter

• Opnå kompetence til at udvikle og forbedre din

egen sundhedspraksis

• Få kompetencer til at sikre kontinuitet, sikkerhed

og kvalitet i dit arbejde

Du bliver bedre i stand til at beskrive, forstå og udvikle din

praksis og deltage aktivt i fagligt og tværfagligt samarbejde.

Du får viden om kvalitetsmodeller og deres betydning for

udviklingen af det danske social- og sundhedsvæsen. Du

får værktøjer til at gennemføre evalueringer og dokumentationsopgaver,

og får viden om læring i praksis og forstår

sammenhængen mellem læring og dokumentation, evaluering

og kvalitetsudvikling. Du kan formidle ny viden om

dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling til borgere,

pårørende og kolleger.

Omfang:

10 ECTS – 6 uger

Periode: 29. april - 12. juni 2013

Sted:

Storkøbenhavn

Eksamen: Mundtlig eksamen den 12. juni 2013

Niveau:

Fag fra akademiuddannelsen i Sundhedspraksis


SALGSPSYKOLOGI

// Bliv bedre til at sælge dig selv, din íde eller dit produkt //

I Salgspsykologi opnår du gennem kurset en forståelse af

grundlæggende salgspsykologi og opøver kompetence til at

handle i forhold til forskellig kundeadfærd, tilpasse egen adfærd

og kommunikation til forskellige kundetyper og derved

opnå bedre resultater.

• Få indsigt i din egen og andres adfærd og motiver

• Få værtøjerne til at lave salgs- og kommunika

tionsstrategier

• Bliv klædt på til at analysere konflikter og vurdere,

hvilke løsningsmetoder der virker bedst.

Du får et godt indblik i og forståelse for vigtigheden af

planlægning, og du lærer at anvende konkrete værktøjer

til at planlægge og prioritere din tid effektivt og forebygge

negativ stress i salgsarbejdet.

På dette kursus suppleres undervisningen med personlig

vejledning, som skal hjælpe dig med at bruge kurset i din

jobsøgning. Undervisningen vil også fokusere på at det

faglige indhold skal bruges til jobsøgning, og der indgår

virksomhedsbesøg i undervisningen.

Omfang:

10 ECTS – 6 uger

Periode: 4. marts - 19. april 2013

Sted:

Storkøbenhavn

Eksamen: Mundtlig eksamen den 19. april 2013

Niveau:

Fag fra akademiuddannelsen i int. handel

og markedsføring


SPILTEKNOLOGI

// Lær metoder til realisering af spil og game-engines //

I Spilteknologi kvalificerer du dig til at kunne designe og

udvikle simple computerspil. Du lærer de relevante teknikker

til at optimere lyd og grafik, implementere 2D/3D grafik i spil

samt kunne forstå og anvende teknikker og specifikke gameengine

skabeloner til realisering af spil.

• Lær at optimere grafik og lyd til brug i spil

• Lær at skabe og implementere simple 2D/3D grafikelementer

i spil

• Lær at integrere lyd i spil

• Lær at implementere flere forskellige interaktions

former i spil

• Lær at anvende og implementere game-engine

skabelon i spil

Du får viden om den historiske udvikling indenfor spilindustrien

samt de primære spilgenrer. Du får forståelsen for de

grundlæggende begreber indenfor spiludvikling og de forskellige

arbejdsteknikker til spildesign.

Omfang:

10 ECTS – 6 uger

Periode: 13. maj – 21. juni 2013

Sted:

Storkøbenhavn

Eksamen: Mundtlig eksamen den 21. juni 2013

Niveau:

Fag fra akademiuddannelsen i Informationsteknologi


TEST

// Lær at vælge og anvende forskellige testmodeller //

Test-kurset kvalificerer dig til at kunne arbejde med planlægning

og gennemførelse af test. Herved kan du være med

til at kvalitetssikre udviklingsarbejdet.

• Lær hvilken strategisk rolle testen får i den samlede

udviklingsproces

• Lær at anvende test som en del af kvalitetssikringen

i projektarbejdet

• Lær at opbygge systemer til styring af test og fejlretningsprocessen

i udviklingsprojektet

• Lær at anvende teknikker og værktøjer til automatisering

af forskellige testformer

Du får kompetencer til at planlægge og styre gennemførelsen

af såvel intern som ekstern test af et system. Du

lærer at designe en test med en relevant testdækningsgrad

samt at fastlægge principper for systemdesign, som medvirker

til at gøre systemet testbart.

På dette kursus suppleres undervisningen med personlig

vejledning, som skal hjælpe dig med at bruge kurset i din

jobsøgning. Undervisningen vil også fokusere på at det

faglige indhold skal bruges til jobsøgning, og der indgår

virksomhedsbesøg i undervisningen.

Omfang:

10 ECTS – 6 uger

Periode: 4. marts - 19. april 2013

Sted:

Storkøbenhavn

Eksamen: Mundtlig eksamen den 19. april 2013

Niveau:

Fag fra professionsbacheloren i Software

Development


PRAKTISK

// Generel Information Om Alle Kurser //

Uddannelsesforløbene indeholder

• 3 og 6 ugers intensiv undervisning, hvor de teoretiske

redskaber kobles direkte til virksomhedernes

udfordringer

• Praksisnær uddannelse på videregående niveau

og på 5 eller 10 ECTS

• En afsluttende eksamen på akademi- eller diplomniveau

På fire af forårets kurser suppleres undervisningen med personlig

vejledning, som kan hjælpe dig med at bruge kurset i

din jobsøgning og der indgår virksomhedsbesøg i undervisningen.

Disse kurser er markeret med

På alle KEAs ledighedskurser vil der i undervisningen blive

fokuseret på, hvordan det faglige indhold kan bruges i din

jobsøgning.

Hvem kan tage uddannelsen

Er du i 1. ledighedsperiode med ret til selvvalgt uddannelse,

skal du udfylde blanketten AR245 for at få dækket deltagerbetalingen.

Denne finder du på www.kea.dk/ledig sammen

med tilmeldingsblanketten.

Hvis du er ledig under uddannelsesordningen for ledige med

opbrugt dagpengeret (akutpakken) eller ledig i 2. ledighedsperiode,

skal du kontakte dit jobcenter, som skal bevillige

deltagerbetalingen.

Tilmelding og AR245 blanket sendes til efteruddannelse@kea.

dk eller KEA Center for Efteruddannelse, Baltorpvej 20A, 2750

Ballerup.

Pris

3.648 kr. pr. uge

Uddannelsessted

Storkøbenhavn

More magazines by this user
Similar magazines