30.01.2015 Views

Da de 10 blev til 1 - Kolding Kommune

Da de 10 blev til 1 - Kolding Kommune

Da de 10 blev til 1 - Kolding Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

gang forud. Det var streget over og ny adresse, så

lidt klæbebånd, frimærke på og så afgang. Juhl po¬

stulerede, at han tjente så og så mange kroner til

kommunen eller kommunens borgere ved at bruge

gamle kuverter. Man ser således en spændende

konstellation mellem noget sparsommeligt og næ¬

rigt og så samtidig noget ødselt, for når vi lagde pla¬

ner, så skulle det være stort og flot.

Jørgen Fugl Svendsen, Dalby

Industri og udstykning i 1960'erne

Nye huse i Dalby sogn 1965. Foto af Niels Lisberg.

Så gik vi i gang i Rebæk. Det er ikke noget, man

lige ansætter en ingeniør til eller får en konsulent

til. "V arbejdede meget sammen med amtet og med

staten, det var en del af vor styrke. Vi gik til Bolig¬

ministeriet og bad dem om at lave alle tiders bygge¬

plan for Rebækområdet. De kiggede på området og

sagde, at på grund af højderne kunne man kun føre

vejene sådan og sådan. Men placering af husene

skulle fastlægges inden for hvert areal, fordi man

derved kunne håbe på, at man fik et udsyn ned til

fjorden. Vi havde en række møder med boligmini¬

steriets personale derovre, og fik dem til at lave en

plan, der senere gik ud som folder til hele landet,

som eksempel på, hvordan man løste den slags ting.

Det var noget af det, der hørte med til Dalbys spe¬

ciale. Det skyldes specielt Erik Juhl (sognerådsfor¬

mand i Dalby), og vel også undertegnede, og Fugl

Svendsen var en supermand på det område. Vi hav¬

de således mange spændende visioner hele tiden.

Vi havde også en form for nærighed. Det var spe¬

cielt Erik Juhl. En minister eller borgmesteren i

Kolding kunne få et brev fra Dalby, hvor kuverten

var en gammel kuvert, som havde været åbnet en

Fugl Svendsen erfødt i 1921 i Sdr. Stenderup. Tog

realeksamen på Akademiet i Sorø i 1937, og blev

færdiguddannet som skovfoged i 1942. Kom til Hedeselskabet

som skovfoged i 1946. Sad i Dalby sogneråd

fra 1954 til 1958 og fra 1962 til 1970. Var i

begge valgperioder bl a medlem af bygningskommissionen.

Opførelse af nye huse i Dalby 1965. Foto af Niels

Lisberg.

92

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!